Home Икономика ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ПДФ Печат Е-мейл

За обекти на художествена собственост се считат всички произведения, които са резултат на творческа дейност и са изразени в каквата й да е обективна форма. В художествената собственост се закриля формата, т.е. авторското право защитава формата,а не идеята, както е при патента! Закрилата на обектите на художествената собственост възниква автоматично с момента на създаването му и обективирането му пред публика. Не са необходими каквито и да било регистрации или спазване на процедури ма авторското право върху произведението. За автор се счита лицето, чието име или друг индентифициращ го знак е върху произведението. Обекти на авторското право са:

 1. Литературни произведения, включително произведения на научната литература, техническа литература, публицистика и компютърни програми.
 2. Музикални произведения – при тях особеното е, че има музикални произведения със или без текст, като текста е отделен обект на защита и може да има друг автор, различен от този на музиката. За да се изпълни една песен се иска съгласието на всички автори.
 3. сценични произведения – към тях спадат драматични произведения, музикално-драматични произведения, балет, хореогравски произведения, пантонимични произведения.
 4. архитектурни произведения.
 5. фотогравски произведения.
 6. филми и други аудиовизуални произведения като реклами, клипове и т.н.
 7. карти, схеми, планове, чертежи.
 8. графично оформление на печатно издание.
 9. произведения на изкуството включително произведения на приложното изкуство, на дизайна или на народно-художествените занаяти.

Освен тези обекти на закрила подлежат и друга група обекти с по-особен статус. Особеното при тях е, че се създават на базата на вече съществуващи произведения и матеряли. За тяхното създаване е необходимо съгласието на автора на първичното произведение. Такива произведения са:

 • Преводи, преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби.
 • Аранжимеенти на музикални произведения.
 • Сборници, антологии, бази данни – особеното им е, че освен съществуващи произведения (за които се изисква съгласието на авторите им), може да включват и обекти, които не подлежат на закрила от авторското право.
 • Периодични издания и енциклопедии – авторското право принадлежи на съставителя, т.е. за разлика от сборниците, антологиите и базите данни, в тях се включват произведения от различни автори, но те нямат права върху периодичните издания или енциклопедиите.

НАУЧНО ОТКРИТИЕ

/ НО /

НО представлява установяване на свойствата, явленията и закономерности на материалния свят от физически лица, посредством наблюдения, разсъждения, експерименти. При НО е налице причинно – следствена връзка между явленията. Ако липсва такава връзка говорим за научен факт, но не и за НО! За разлика от изобретенията, при НО няма процес на създаване на нещо ново несъществуващо досега. При НО говорим за вече същесвуващи явления и обекти, но досега не са били познати, докато при изобретенията говорим за откриване на нещо ново несъществуващо досега. Друга особеност на НО е, че върху тях не може да бъде остановена собственост. НО трябва да могат да бъдат установени и от други лица, освен от откривателя, т.е. подлежат на доказване, за да се останови причинно – следтвената връзка. Не се считат за НО открития в областта на общетвените науки, археологията, географията, палентологията. Всяка държава може самостоятелно да урежда закрилата на НО. В България НО подлежаха на закрила съгласно Закона за Изобретенията и Рационализациите от 1961 г. След приемане на новия Закон за Патентите през 1993г., НО не попадат сред обхвата на закриляните обекти. В международен аспект закрилата на НО се регламентира от договора за регистрация на НО подписан в Женева през 1978 г. Този договор обаче не е влязъл в сила, т.к. не е ратифициран от необходимия брой държави (България е сред страните ратифицирали го). Откривателят има право да даде име на своето откритие и да бъде вписан като откривател в съответния регистър, но не получава защитен документ и не може да забрани на други лица да го ползват.

КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ

/ КП /

КП представляват подреден набор от инструкции способни, когато са въведени в четяща се от машина среда да постигнат определен резултат и полезен ефект. Не всеки алгоритъм е КП. При тях се зашщитава алгоритама.

КП може да бъде закриляна по 2 начина:

 1. Чрез опосредствана закрила – в този случай КП се явява част от патентно способно изобретение.
 2. Чрез пряка закрила като обект на авторското право. Авторството върху КП принадлежи на нейния създател. Носител на авторското право върху КП може да бъде или нейния създател (физическо лице) или негов работодател, т.е. юридическо лице, когато КП е създадена в рамките на трудовоправоотношение. Авторът на КП придобива имуществени и неимуществени права върху програмата. Неимуществените се наричат още морални права и са следните:
 • Авторът има право да иска признаване на авторство върху програмата.
 • Има право името му или друг индентифициращ го знак да бъдат посочвани при всяко използване на програмата.
 • Право на промяна на програмата (подобрение).

Имуществени права – свързани са с извличането на икономическа изгода от използването на програмата. Те са следните:

 • Право на възпроизвеждане на програмата, т.е. размножаване на програмата в един или повече екземпляра.
 • Право на разпространение на програмата като тук се включват предлагането за продажба, осъществяването на самата продажба, осъществяване на внос и износ, отдаване под наем или в заем на програмата.
 • Право на излъчване на програмата по безжичен път или предаване чрез кабел.
 • Право на превод.
 • Право на преработка – тук може да се стигне до поява на нов продукт.
 • Право на представяне на достъп на неограничен брой лица до програмата по начин позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избрани от всеки от тях (Internet). За завършването на всички тези действия се иска изричното разрешение на носителя на авторското право. Обикновено извършването на тези действия става със заплащане при сключването на договор.

Срок на авторското право върху КП, когато авторът е физическо лице е със продължителност живота на автора + 70 години след неговата смърт. Ако автор е работодателя  срокът на закрила е 70 години след разгласяването на програмата.

Друга категория лица, освен автора, които имат право да извършват определени действия с КП са лицата получили съгласие от страна на автора и се наричат ползватели. Кръгът от действия които ползвателите могат да извършват е строго ограничен. Действията, които могат да извършват са:

 • Да зареждат програмата.
 • Да я изобразяват на екран
 • Да я съхраняват в памета на компютър.
 • Да я предават на разтояние, когато това е необходимо за осъществяване на законово придобитите права за използване.
 • Да изучават, изпитват начина на действие на програмата, когато това е безусловно необходимо за изпълнение на целите, за които е придобито правото на ползване.
 • Променя и преработва алгоритъма на програмата, когато това е необходимо за постигане на съвместимост между програмата и други програми. Ползвателят няма правото да преработва алгоритъма за да създаде подобна или нова КП.
 

WWW.POCHIVKA.ORG