Home Икономика Предмет, обект, логика и структура

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Предмет, обект, логика и структура ПДФ Печат Е-мейл

Предмет, обект, логика и структура на дисциплината ик-ка на пр.

Пр-то е ф-ма на социална орг., която с течение на времето е станала обект на изуч.от икономич.наука. В резултат се натрупват много знанич относно тенденциите, закономерностите в разв.на пр-та, видовете пр-я, фактори обуслав.развитието им и др. Това дава основание от общата икон.теория да се отдели и обособи самостоятелна научна и учебна дисциплина със свой предмет и обект.

Предмет на ик.на пред. Са методите за изследване и анализ на функциите на дейностите и явлен. И процесите протичащи в отделното прерприятие.

Обект – отделното пр-е с присъщите му фирми и дейности. Дисципл.изуч. пр-та през целия им жизнен цикъл, включващ създаване, развитие и растеж в резултат на човешката дейност, приспособяване към условията на вуншната среда, сливане с др. пр-я и прекратяване на дейността им по 2 начина – доброволно чрез ликвидация и принудително чрез обявяване на пр-то в несъстоятелност. През всичките етапи на жизнения цикъл пр-та се намират под възд.на 2 групи фирми.

1-вата група – ф-ри на външната среда, групиращи се в други – политич., икономич., социални, технологични. Външ.ф-ри пораждат заплахи, рискове за пр-та, но определят и техните възможности. Върху тях пр-та не могат да влиаят, а трябва да се приспособяват към тях.

2-рата група на вътрешната среда отнасящи се до материал., финанс.и човекш.ресурси принадлеж.на пр-та, които определ.силните и слаби страни на пр-та. Върху тях пр-та могат да влиаят и те са обект на изучаване на дисципл.ик.на пред.

В предприятията по време на целия жизнен цикъл се осъществява стопанска дейност. Тя се определя като планомерна дейност, която преобразува и разпределя ограничените р-ри с цел задоволяване на човешките потребности. Стоп.дейн.има 3 характеристики:
- планомерно преобразув.дейност (осъществява се на базата на предвар.формулирани цели);
- има за предмет ограничен.р-ри на производството, формулир.от Адам Смит и се отнасят до земята, труда и капитала, а днес + технологиите
- нейният смисъл е да задовол.човешки потребности; пр-то е 1 преобразув.с-ма, която включва вход, преобразув.процес и изход. Входът се представя от обкръж.среда + пазара (потребители, доставчици, конкуренция и разл.маркетингова информация) + ресурсите (производствени мощности, човешки, финансови, енергия и т.н.);

Преобраз.процес протича в преобр.с-ма включваща няколко подс-ми:

- производствена подс-ма включваща земя, сгради, машини и съоръжения, финанси, транспорт, складовото стоп., инструментар.поддръжка, ремонт и инфо
- търговска подс-ма: търговия на едро, на дребно
- финансова подс-ма

Изходът обхваща готови продукти и услуги, данъци, заплати, печалба на пр-то, въздействие върху окол.среда, социал.възд., технич.открития и др. Тези 3 елемента си взаимодействат, при което трябва да водят към осъщ.целите на пр-то.

Цели на пр-то – max на печалбата, завладяв.на нови пазари, растеж на имиджа на пр-то, изпълнен.на соц.поръчка и др. Те могат да бъдат разл., а разл.цели подаждат разл.начин на съчетав.на ресурсите и разл.на резълтатите. Разл.цели – разл.схващания относно същността на пр-то като обект на дисципл.ик.на пр-то.

В исторически план съществуват няколко схващания за същността на пр-то  няколко теории. Те се делят на традиционни и модерни. Трад.разглеждат пр-то от стоково-стопанска гл.точка (най-важната дейност на пр-то е произв. на стоки и услуги за задовол.на чужди потребности, т.е. домакинства и др.пр-я, а останалите дейности се разгл.като предпоставки за осъщ.на произв.процес). Трад.теории – до 20-те години на 19в. Когато започва индустриализац.и развит.на масовото произв. Те водят до спад в произв.разходи и това дава възможност за масовите стоки да се формир.цени достъпни за широкия кръг от население. Традиц.теор. дефинир.пр-то като ф-ма на соц.ограниза. имаща за цел да произв.колкото се може повече стоки и услуги. Същевременно възмож.за голям пласмент  разкрив.на много пр-я  конкуренция, а тя поражда необходим.от ефективно пр-во, което означава max колич.с определ.ресурси или да се произв.опред.количество с min ресурси. Това бележи ново схващане в модерните теории. Теразглеждат пр-то като средство, което хората използв.за да постигат своите цели. Те се разделят на 2 клона:
а) модерн.традиц. теории – неокласическата (пр-то като ф-ма на социал.орг-я, имаща за цел реализ.max печалба в краткосрочен план) и неокенсианска (пр-то като ф-ма на соц.орг-я, с цел реализ.на max печалба, но в дългосрочен план)
б) модерни съврем.теории: мениджърска (изхождат от това, че в повечето съвр.пр-я е налице разделен.между собствеността и у-ието. Мениджърите имат свои цели и управляват в съответ.с тях, а те рядлп сувпадат с тези на собствениците. Съобраз.тези теории пр-то е ф-ма на соц.орг. с цел чрез дейността, която осъщда допринесе до увелич.на богатството на самото пр-е); поведенчески (от допускането, че в рамките на 1 пр-е съществ.разл. груп заинтересов.лица при това интересите им не съвпадат и даже са противоположни, допуска се още, че всяка група има не само интереси, но има и сили и средства за въздей.върху решенията за разв.на пр-то; още нито 1 група няма монополна сила за възд.върху решен. По-конкретно групите са: на собствениците (цел – висока възвръщаемост на капитала), на мениджърите (високи заплати, привилегии, власт и др.), на наемните работници (високи заплати, социал.осигуровки, сигурност на раб.места), на доставчиците (големи доставки), на кредиторите (добро финанс.състоян.на пр-то и обезпечения), държавата (от реализир.високи печалби (данъци)), клиенти (добро качество, цени). Идеята на повед.теории е, че нито 1 от тези групи не може да наложи своя монопол.

 

WWW.POCHIVKA.ORG