Home Икономика ЦЕНА НА РАБОТНАТА СИЛА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ЦЕНА НА РАБОТНАТА СИЛА ПДФ Печат Е-мейл
 1. Същност и съдържание на работната сила.

Цената на работната сила е сумата, за която работодателят придобива правото да използва наетите от него работници и служители в съответствие с тяхната подготовка. Тя може да се разглежда в тесен и широк смисъл на думата:

ü       В тесен смисъл цената на работната сила е работната заплата по трудов договор, която се изплаща на работника или служителя след полагане на труд. Цената на работната сила е възприето от Кодекса на труда, според които положения труд по трудово правоотношение е възмезден, така както е договорено между работодателя и работника или служителя в трудовия договор.

ü       В широк смисъл цената на работната сила надхвърля границите на работната заплата, тъй като сумата, за която работодателя наема работниците или служителите в съответствие с тяхната подготовка включва: работна заплата, условия на труд, прослужено време, средства за здравна профилактика и текущо здравно обслужване, средства за повишаване на подготовката и професионална квалификация.

Действителната цена на работната сила е цената разбирана в широк смисъл на думата.

Освен това работниците и служитилите получават и парични средства, когато не участват в трудовия процес:

 • Когато са в платен, основен и допълнителен отпуск работниците и служителите получат пълното си трудово възнаграждение на база предходен месец.
 • Когато са в платен отпуск по бременност и майчинство, работещите жени получат за определен период брутния размер от трудовото си възнаграждение, а след това минималната работна заплата за страната.
 • Когато са в отпуск по болест или поради инвалидизиране, работниците и служителите получат трудово обещетение в зависимост от получената заплата и трудовия стаж.
 • Когато работник или служител се пенсионира поради старост, заболяване или инвалидизиране, когато е бил социално осигурен той придобива право на пенсия според неговия доход и трудов стаж.
 • Когато поради някаква причина работник или служил бъде освободен от работа и е осигурен за това той получава парични обещетения и парични помощи за безработица и други.

В някой предприятия според Колективния трудов договор се дава парично обезщетение за платен годишен отпуск, намаление на храна, социален разход за официален празник като Великден, Коледа, помощи за отопление и други.

Цената на работната сила за работодателя е разход за издръжка на работната сила в организацията, а също и всички разходи, които прави за производството и реализация на продукцията.

Цената на работната сила за работника и служителят е доход за положения труд.

2. Функции на цената на работната сила.

Цената на работната сила изпълнява три функции:

 • Възпроизводствена функция
 • Стабилизираща функция
 • Мотивираща функция

2.1. Възпроизводствената функция на цената на работната сила - за нея е характерно това, че хората са принудени да работят, ако не разполагат с други средства за препитаване на равнището на желания жизнен стандарт. Поради това те търсят възможност да получават доход, който да им осигури издръжката на семейството им. Тази функция е свързана с определянето на жизнения стандарт, който трябва да осигурява цената на работната сила. Трудещият се, работещ по трудови правоотношения предоставя на работодателя своята работна сила и срещу нейното използване той трябва да получи доход, който да може да възстанови:

 • Инвестициите на семейството или на самия трудещ се за образованието и обучението на работната сила, за придобиване на общи и специфични знания и умения в съответната област;
 • Разходите, които прави трудещият се, за да поддържа интелектуалното си равнище и за равнището на спицифичните си знания и умения;
 • Разходи за издръжка на семейството, за своето съществуване

Следовотелно срущу предоставянето си на специфична работна сила на работодател, трудещият се трябва да получи такъв доход, при съществуващите икономически условия, който да е достатъчен за обичайния жизнен стандарт в страната.

2.2. Стабилизиращата функция на работната сила е свързана с мястото на доходите в количеството на парите, намиращи се в обръщение.

2.3. Мотивиращата функция на цената на работната сила произтича от нейната връзка със съществуването на хора, които разчитат на нея. Цената на работната сила в значителна степен определя интереса на хората към платената заетост.

Тези основните функции на цената на работната сила са взаимно свързани.

3. Елементи на цената на работната сила.

Цената на работната сила включва: работна заплата, допълнителни изгоди, осигурителни вноски, средства за текущо здравно обслужване и профилактика, за социално-битовото и културно обслужване, за клалификация и преклалификация, за подобряване условията и охраната на труда.

3.1. Работната заплата е един от основните елементи на цената на работната сила. Тя се определя като възнаграждение, което е по силата на писмен трудов договор за наемане, работодателят изплаща на работника и служителя за положения труд.

В макроикономически план работната заплата е част от брутния вътрешен продукт, която работниците и служителите получават в съответствие с положения труд. Работната заплата по принцип се изплаща в пари.  Трудовото възнаграждение се изплаща редовно на работника и служителя. Ако е уговорено в колективен или индивидуален договор изплащането на работната заплата може да стане и по банков път.

Работната заплата се предоставя за положения труд. Тя е свързана с изпълнените задачи, със заеманата длъжност, с работното време, с ефективността на работата на работниците и служителите, с положените условия, с образованието и квалификацията, с тежестта та труда и условията на производствената среда, с положенията на работното място през даден период и други.

3.2. Допълнителните изгоди са плащания извън работната заплата, които се предоставят на работници и служители по инициатива на работодателя или по споразумение, постигнато при колективните трудови договори.

Най-често към допълнителните изгоди се отнасят:

 • Допълнителният платен годишен отпуск;
 • Допълнителни семейни надбавки над тези, които са установени от закона или с актове от правителството;
 • Предоставянето на безплатна храна или хранене по намалени цени;
 • Предоставяне на храна по намалени цени в магазините на организацията;
 • Безплатно облекло;
 • Отпускане на помощи или на кредити с намален лихвен процент;
 • Предоставяне на бонуси за Коледа, Великден, компенсации за тримесичие, тринадесета заплата и други.

Допълнителните изгоди се представят на заетите по трудови правоотношения в организацията независимо от непосредствените фактори, които определят различията в работната заплата. Те са разходи, които се правят от работодателя, по негова инициатива, или по условията на колективния трудов договор, без да се отчитат конкретните постижения на работното място.

3.3. Осигуровките на работодателите за работещите по трудово правоотношение са задължителни вноски по фонд „Обществено осигуряване”, доброволните вноски в този фонд или в застрахователни организации за социално осигуряване и застраховане на трудещите се за различните осигурителни случаи – болест, трудова злополука, професионално заболяване, майчинство, издръжка на деца, инвалидност, старост и смърт, както и задължителните вноски във фонд „Професионална клалификация и безработица”.

Задължителните осигурителни вноски, които правят работодателите за наетите работници и служители по трудово правоотношение, осигуряват у нас основни права на трудещите се:

3.3.1. Право на парично обезщетение за:

Þ      временна нетрудоспособност при общо заболяване и приравнените към нея случаи, при трудова злополука и професионално заболяване, при бременност и раждане;

Þ      трудоустрояване при временно намалена трудоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионално заболяване;

Þ      трудоустрояване поради бременност и кърмене;

Þ      отглеждане на малко дете;

Þ      безработица.

3.3.2. Право на парична помощ за:

Þ      безработица;

Þ      издръжка на деца;

Þ      инвалидност поради общо заболяване;

Þ      ползване на безплатна храна;

Þ      подпомагане на семейството поради смърт на осигурителя.

3.3.3.           Право на пенсия за:

Þ      изслужено време и старост;

Þ      инвалидност поради трудова злополука или професионално заболяване;

Þ      инвалидност поради общо заболяване;

Þ      наследствена пенсия.

3.3.4. Право на лицата, осигурени само за трудова злополука и професионално заболяване за:

Þ      парични обещетения за временна нетрудоспособност, належащи медицински прегледи, изследване или лечение;

Þ      пенсия за инвалидност поради трудова злополука или професионално заболяване;

Þ      помощ на семейството при смърт на осигурителя от трудова злополука или професионално заболяване.

3.4. Средствата за текущо здравно обслужване на работниците и служителите и за здравната им профилактика са разход на работодателя за използваната работна сила, който протича от изискването на закона.

3.5. Средствата за социално-битово и културно обслужване в организацията, изразходвани от работодателя, също произтича от изискванията на закона.

3.6. Средствата за повишаване на подготовката и професионалната квалификация на работниците и служителите, които работодателят изразходва не произтичат от неговите законови задължения. Това са разходи, които са необходими на работодателя, за да :

Þ      приведе подготовката и/или професионалната квалификация на работниците и служителите;

Þ      разшири професионално квалификационните възможности на заетите в съответствие с бъдещите потребности на организацията;

Þ      предостави възможност на роботниците и служителите да се развиват и да израстват в кариерата си.

3.7. Средствата за подобряване на условията и охраната на труда се регламентират от закона. Кодекса на труда задължава работодателя да осигури безопастни условия на труд 

Всички елементи на цената на роботната сила /без задължителните осигурителни вноски / са предмет на колективното договаряне на националното, отраслово равнище, на териториално равнище и в отделните организации.

В тези колективни трудови преговори се определя и същинската цена на работната сила, както и относителният дял на всеки един от нейните елементи.

4. Фактори, от които зависи цената на работната сила.

Цената на работната сила зависи от:

v      Съотношението между търсенето и предлагането.

v      Издръжката на живота.

v      Законовите и подзаконовите нормативни актове

v      Естеството на длъжността

v      Стабилността на организацията

v      Възможностите на работодателя да плаща

v      Относителната договорна сила

v      Производителността на труда

v      Количеството на труда

Факторите, от които зависи цената на работната сила трябва да се разглеждат във взаимовръзка и зависимост. Те оказват влияние върху нейното равнище и динамика. Надценяването или подценяването на един или друг фактор може да внесе съществена деформация в цената на работната сила, с всички произтичащи от това последици.

Измененията в броя на работната сила се дължат на негативните тенденции във възпроизводството на населението, миграционните процеси и частта, участваща в икономическата активност.

През тази година се очаква да се засили миграцията на българската работна сила към Европа. Това ще засегне сериозно някои важни икономически и обществени сектори, сред които медицината, строителството и др. Провежданата у нас политика по цената на работната сила може днес да осигурява добра конкурентоспособност на това, което се произвежда у нас, но утре не може да осигури работна сила, способна и мотивирана да работи качествено и ефективно, да се развива професионално, квалификационно и физически в съответствие с европейските и световните стандарти, с всички произтичащи от това последици за ефективността и конкурентоспособността на нашата икономика през следващите години.

Цената на работната сила в България е най-ниската сред всички членки на Европейския съюз. Въпреки прогнозирания икономически растеж от 6% за 2007 година, предвижданията са, че работната сила ще запази ниската си цена в рамките на ЕС.


 

WWW.POCHIVKA.ORG