Home Икономика Международен кооперативен съюз и кооперативно сътрудничество

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Международен кооперативен съюз и кооперативно сътрудничество ПДФ Печат Е-мейл

Международен кооперативен съюз и кооперативно сътрудничество

Единствено международното кооперативно движение има свои причини и следствия. Това не е просто бизнес съюз, а естествено формирали се връзки. Тези връзки произтичат от същността на коопреацията, т.к. не е възможно кооперациите да съществуват сами. Всички теоретици обвързват кооперациите една с друга (Пр. Шарл Жид, Райфайзен, Луцати и др.).

Ако трябва да говорим за някаква периодизация могат да се разграничат 4 периода:

І. От възникването на първите кооперации до края на ХІХ век.

Характерно за този период е:

-          появяват се кооперации;

-          създават се национални кооперативни движения – браншови организации, национални съюзи и др.

-          у нас отделните видове кооперации си формират национални съюзи

Още през този етап има отделни търговски контакти в европейските страни.

ІІ. От края на ХІХ век до края на Първата световна война

През 1895 г. в Лондон се създава Международен кооперативен съюз ( алианс). Учредителки на тозци съюз са: Англия, Франция, Белгия, Унгария, Швейцария, Сърбия, Италия, Холандия, Дания. Наблюдатели са: САЩ, Индия, Австрия, Аржентина.

Характерно за този период е създаването на официално признато Международно кооперативна движение (МКД). През самата война кооперативното движение затихва, няма особени раздвижвания.

ІІІ. Между двете световни войни (1919 – 1939г.)

Характерно за периода е:

-          Създават се основни икономически структури на МДК, различни комисии, комитети, регионални офиси, т.е. възникват международни кооперативни организации.

-          МКД се сблъсква с тоталитарните режими на Хитлер, Сталин, фашизма. В тези условия КД оцелява.

-          Световна криза 1929 – 1934г. – криза на свръхпроизводство, на прекомерно разрастване на капитала. Кооперациите показват, че могат да подпомагат хората в условията на криза.

ІV. От края на Втората световна война до 90те години на ХХ век.

Характеристики:

-          изключително разрастване;

-          силно разпространение в развиващите се страни, особено тези, които извоюват национална независимост.

-          !!! деформиране на КД в страните на комунистичесдкият блок – одържавяване, непълноценна кооперативна система с нарушени принципи;

-          Укрепване на кооперативните банкови системи.

V. От края на ХХ век до наши дни

- процес на глобализация и вече протичащ процес на финансова криза, много по – различна от кразата 29 – 34г.

- Има много сериозни проблеми, главно свързани с кооперативната идентичност. Пораждат се главно от стремежа за оцеляване в условията на конкурентна среда. Изразява се в нарушения на кооперативните принципи и ценности.

- „Ахилесовата пета” на кооперацията е капиталът, защото не е капиталово дружество.

С цел преодоляването им през 1995 г. МКС в Манчестър приема харта „Декларация за кооперативната идентичност”. В нея се дава определение на кооперация: Кооп. е автономно сдружение на хора, обединили се доброволно за задоволяване на общите си икон., соц. и културни нужди и желания, посредством съвместно притежавано и демократично управлявано предприятие.

Кооперациите функционират на база следните принципи одобрени на този конгрес:

 1. Осигуряват доброволно и достъпно членство за всички лица, които могат да предоставят своите услуги и приемат отговорността зда членовете.
 2. Контролират се от членски ползватели, които имат еднакви права за гласуване (1 член = 1 глас) и се ръководят от лица, които са избрани и назначени по начин определен от членовете, пред които се отчитат.
 3. Осигуряват ограничена възвращаемост (дивиденти) върху дяловият капитал.
 4. Изключва се възможността един член да печели за сметка на друг, като приходите и печалбите се разпределят пропорционално на участието или да се вложат за развитие на дейностите.
 5. Ангажират се с обучението на членовете, на ръководителите, служителите и обществеността в принципите на кооперативизма.
 6. Сътрудничат си с други кооперации на местно, национално и международно равнище.

МКС в своя устав има и ясно формолирани цели:

 1. Да представлява всички видове кооперативни организации, които споделят неговите принципи;
 2. Да разпространява кооперативните идеи, методи  и принципи;
 3. Да съдейства за кооперативното развитие;
 4. Да отстоява интересите на кооперативното движение във всичките му форми;
 5. Да подпомага развитието на дружески и икономически отношения между всички видове кооперации по света;
 6. Да допринася за укрепване на мира и безопасността по света.

Структура:

– Президент

- Вицепрезидент

2.

- регионални офиси: Америхите ( За САЩ, Канада и Лат. Америка); за Азия и Пасифик океана; Източна, Централна и Южна Африка; Европа.

- икономически браншови организации в областта на земеделието, риболова, банките, потребителите, застраховането, здравеопазването, жилищата, туризма и работниците.

- МКС има своите тематични колективи по човешките ресурси, комуникациите, изследвания, за работа с деца.

- Информационен център

- Кооперативни знания

- Върховен орган е генералната асамблея, която взима всички важни решения и периодично се провеждат тематични конгреси по конкретни поводи.

- Над 230 организации членки от над 100 страни, представляват почти 800 млн. Индивидуални членове.

 

WWW.POCHIVKA.ORG