Home Икономика Национална система за оценяване на съответствието - Акредитация

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Национална система за оценяване на съответствието - Акредитация ПДФ Печат Е-мейл

Системи за управление на качеството – лекция 7 : 28.10.2008г.

Как се получава маркировката   СЕ?

-чрез автодекларация

-чрез получаване на сертификат от компетентен орган

-техническо досие – информация за естеството на продукта, с която се доказва,че от техническа гледна точка са спазени всички изискавания,свързани със съответствието на продукта.

Национална система за оценяване на съответствието

1.Закон за техническите изисквания за продуктите/ хоризонталан рамка,която въвежда директивата за съответствието и въвежда в националното законодателство принципите на:

-Новия подход към техническото регламентиране

-Глобален подход към оценяване на съответствието

-предвижда презумпцията за съответствие

-графично изображение на СЕ

-в България – от датата на влизане в ЕС

2.Нотифицирани органи- органи и организации за контрол,които са утвърдени от национални власти,имат техническа компетентност,обективност и прозрачност и които могат да покажат,че отговарят на задължителни критерии,дефинирани ж действащите директиви

-нотифициран орган,който дава съответствие

-той дава право за оценка и маркировка

3.Знакът „БС” – дава се от трета независима страна;продукта отговаря на българските стандарт

Акредитация- същност и основни принципи.Система за акредитация

1.Инфраструктура по качетството

-стандартизация

- оценяване на съответствието

- сертификация

- акредитация

- метрология

2.Акредитация- това е процедура,чрез която авторитетен и упълномощен орган дава съществените изисквания и признава,че определен орган или лицее компетентно да изпълнява специфична дейност.  ( издава сертификат на сертифициращия орган, че е компетентен,който издава сертификат на продукт за съответствие).

3.Принципи

-законност

-независимост

-безпристрастност

-публичност

-доброволност

-равнопоставеност

-опазване на производствената и търговската тайна

4.Акредитацията е уверение,че органа за оценяване на съотвтетсвието ще извършва дейността,за която е акредитиран по надежден начин.

5.Ролята на акредитацията- да осигури на ик.оператори и надзор на пазара:

-компетентност

-доверие

-прозрачност

-независимост- в дейностите за оценяване на съответствието

6.Видове

-първоначална

-преакредитация

-надзорна

Акредитацията може да се разширява,ограничава,спре или отнеме !

-предоставя се на базата на оценка на място

7.Как функционира системата за акредитация? Независимо дали е разработена на международно,регионално или национално ниво,акредитационната процедура изисква:

-лабораторията да бъде готова за акредитация

-процедура за акредитация

8.Акредитацията – „глобален чадър”  -   органът за оценяване на съответствието е „глобален чадър”,термин,който включва всички свързани с този процес органи,т.е. органи по акредитация,лаборатории за изпитване и колабриране и сертиф.органи.

9.Глобална акредитация

-Международен форум за акредитация

-Европейската организация за акредитация

-ИА „Българска служба за акредитация”

Контролът е отгоре надолу!

10.Международен форум за акредитация – световна асоциация на органи или лица за оценяване на съответсвието в области на :

-сиситеми за управление

-продукти

-услуги

-персонал и др.

*Цели

- гарантира,че органите по акредитация ,нейни членове са компетентни да извършват  определена дейност

-взаимно разпознаване на органите по акредитация- членове на межд.форум,подписали многостранно споразумение

Акредитация                                                                                             Сертификация

Процедура,при която

Един упълномощен орган                                                                         трета страна

Дава

Официално признание                                                                                писмено уверение

За това,че

Органа за оценка на съответствието                                               процес,услуга,персонал

Е компетентен да извършва                                                              съответсва на специфични                           специални задачи.                                                                               Изисквания.

11.Европейската акредитация покрива акредитацията на :

*Лаборатории

- за изпитване

- за колибриране

*контролни органи – ХЕИ ,ДВСК

*сертификационни органи

- на системи за управление на качеството

- на системи за управление на околната среда

- на продукти и услуги

- на персонал

- на информационна сигурност

*регулация на EMAS (еко –мениджмънт и системи за одит на околната среда)

Национална система по акредитация

1.Българската служба по акредитация (1998год.)

2.Изпълнителна агенция „БСА” – единствен национален орган в РБългария,който урежда условията и реда за извършване на сл.дейности:

-изпитване

-калибриране

-сертификация на продукти

-сертификация на системи за управление

-сертификация на персонал

-органи за контрол

Проверяващи по околна среда

ИА „БСА” член на ЕА -  е преминала едиствено процедурите на ЕА по многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация за областите:

-органи по сертификация на системи за управление на качеството

-органи по сертификация на персонала

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG