Home Биология Видове размножаване

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Видове размножаване ПДФ Печат Е-мейл

БЕЗПОЛОВО:индивидът произлиза от една или група соматични клетки на един родителски организъм и носи насл. му инф..Единствен източник на генетичната изменчивост са случайните мутации.Клон-идентичното потомство, произлизащо от един родителски индивид.леновете на този клон можв да са ген. разл. само в случаите на случайна мутация.Висшите животни не се размножават по безполов начин.Размножаване при животните: основни форми:1)Делене:от клетката се получават 2 или повече дъщерни индивида, напълно еднакви.(пурво протича репликация наа ДНК, и при еукариотните и делене на ядрото)Деленето може да бъде и бинарно- образ. се 2 еднакви дъщерни клетки.(така се делят първаците).Така нараства популацията. Друг начин на делене е множественето-кл. ядро се дели многократно, а и след това цитоплазмата- получават се много дъщерни клетки.Този тип делене се среща при паразитите от царство Протиста(малариен плазмодии)  2)Пъпкуване:новият индв. се обр. като пъпка на родителското тяло, след това се отделя от него и се превръща ж самостоятелен, еднакъв с маичиния организъм. Така се размн. мешестите (хидра).Понакога новите индивиди остават свързани с изходния, сами се пъпкуват и става траина колония... 3)Фрагментация:само при някои низши животни-способност за регенерация от относително слабо диференцирани клетки. Многоклетъчното тяло на майчиния индивид се дели на 2 или повече части , всяка от оито расте и се образува организъм. Този начин на разм се среща при някои промитивни  морски червей...

ПОЛОВО:сливат се 2 гамети, носената от тях генетична инфо. се обединява и така се получава потомството.Става на 2 етапа-

мейотично делене и оплождане.При диплоидните животни в резултат на мейозата се образуват гамети- единствените хаплоидни форми в жизнения им цикъл. Те са мъжки гамети(за движение) и женски гамети(клетки за хранителни в-ва).Те са свързващо звено м/у родителите и дъщерните индивиди. Според морфологичните и физиологични различия половото размножаване бива:

1)Изогамия:2 гамети са морфологично еднакви, но физиологично различни-и двете са подвижни.2)Хетерогамия:морфологично и физиологично различни, и двете подвижни, но едната е по-голяма и се приема за женска(условно)... 3)Оогамияморфол. и физиол. различни, по-голямата е яйцеклетка(неподвижна и в нея се натрупват хр. в-ва).другата е подвижна с малки размери- сперматозоид.Изогамия и Хетерогамия се срещат при първаците,а оогамията при вицшите животни.Гаметите се образ. в половите желези на организмите- яйчниците и цеммениците.Хермафродит-има и двата вида желези. Разделнополови- само единия тип...

НЕТИПИЧНИ ФОРМИ НА П. РАЗМНОЖ.при някои животн. липсва оплождането-това е Партеногенеза.Дъщерните орг. се развиват от неоплодени яйца.Това е начин за размножаване при много червейй и мекотелиПартеногенезата задължително се редува или протича заедно с половото размн. при насекомите и ракообразните.Тя осигурява по-бързо размнож. при орг от един и същ вид.(пример: пчели търтеии)  При Гинопгенезата  след оплож. ядрото на сперматозоида се разрушава и не се слива с ядрото на яйцекл. Новия организ. се развива само от гените , съдържащи се в майчиното ядро...При кръгли червеи и риби.. Андрогенеза: същото, но съдържа само гени на ядрото на сперматозоида, яицеклетката се разрушава.-- При ципокрилите и насекомите

--------------------Полови процеси при многокл. животни.--------------

Полов и беззполово размножаване .ополови клетки-гамети. яйцеклетка -женска. сперматозоид-мъжки. обр. се оплодена клетка -зигота(това жече е организъм).При безполово размн. не се обр. специализирани полови клетки, начало на новия организъм дават телесните(соматичните) клетки..Полученото п0отомство е напълно еднакво с родителите и помежду си.

Различия м/у половите и цоматичните клетки. 1)сперматозоидите и яйцеклетките имат хаплоиден набор хромозоми, а соматичните - диплоиден.(в резултат на мейотичното делене се получава тази редукция).2)съотношението м/у ядрото и цитоплазмат при половите е различно то това при соматичните клетки.В цитоплазмата на женските пл. кл. се натр. хран. в-ва. Гаметогенеза- процесна образуване на високоспециализирани срели полови клетки.Тя протича в половите желези- семмениците или яйчниците.Процесът на обр. на сперматозоиди се нарич. сперматогенеза, а на яицеклеткате овогенеза. те протичат почти еднакжо в три фази: 1)фаза на размножаване. започва с мейотични деления на родоначални клетки на половата железа. Обр. се много незрели полви клетки  , запазващи хаплоидния си хромозомен набор( 2n) При женските индв. на бозаиниците тази фаза завършва още преди раждането им. 2)фаза на нарастване - клетките нарастват,силно изразена при женските пол. клетки, окито многократно увеличават размерите си.- те се запасяват с жълтък. 3)фаза на зреене. протича мейотичното делене- от незрели диплоидни клетки се получават зрели хаплоидни гамети и в образуваните клетки се пркомбинират хромозомите, което увеличава генетичната изменчивост на потомството

4)фаза на формираме - протича само при сперматогенезата- незрели гамети се оформят до сперматозоиди. зрелият сперматозоид се състои от опашка, шиика главичка и свързваща част.РАЗЛИЧИЯ М/У ЦПЕМАТОГЕНЕЗА И ОВОГЕНЕЗА:
1)фазата на образуване при цпер. е по-продължителна и по-интензивна, защото се обр. повече клетки. 2) нарастването при яйцеклетките е по-продължително, защото се натрупват хран. в-ва. 3) при сперматогенезата равномерно се разделя цитоплазмата м/у дъщерните кл. и от 1 незряла пол. кл. се получ. 4 малки. но равностойни хаплоидни гамети. 4) при овогенезата разделянето на цитоплазмата е неравномерно.от 1 незряла пол. кл. се обр. само 1 яйцеклетка и три малки клетки-полярни телца, които после умират. Те отстраняват част от хромозомите по врема на мейозата, с кото се осигурява хаплодния набор на яйцеклетката.ОПЛОЖДАНЕ - сливане ба яйцекл. и сперматоз., при което се обр нова клетка- зигота. така се възтановява диплоидния хромозомен набор, но жече с обогатена наследствена информ.... Сперматозоидите се насочват към яйцкл. благодарение в-во отделяно от нея...като достигнат до нея те отделят ензим, разрушаващ обвивката й...

в нея проникват един или няколко сперматозоида.После се образува около клет. пълна обвивка.Главичката на приникналия в цитоплазмата сперматозоид набъбва.ядрото му се слива с това на яйцеклетката.Ако са проникнали повече от един, оплождането извършва само един, другите се разрупават...в зависимост къде се срещат мъж. и жен. гамети има вътрешно и  външно оплождане.ВЪНШНО- става в водна среда- при рибите и някои земноводни  *** ВЪТРЕШНО- при сухоземниите

освен семеници и яичници се появяват органи за отвеждане и натрупване на половите клетки. развиват се и специални копулационни органи. Половите процеси- оплождане и гаметогеноза са единен физиологичен организъм, при които се запазва  специфичния брой хромозоми в клетките на всеки вид.. това спомага за омешванто на гените, като се създава нова наследствена информация.Това увеличава приспособителната възможност на организмите.

 

WWW.POCHIVKA.ORG