Home Биология Значение на бактериите

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Значение на бактериите ПДФ Печат Е-мейл

Бактериите са едноклетъчни микроорганизми, които нямат ядро и са обвити от сложна клетъчна стена. Бактериите са малко разнообразни по форма, но химически се различават значително. Те нарастват изключително бързо чрез просто делене и образуват клони. Бактериите имат голямо значение при разграждането на органичната материя и при почвообразуването. Те са важни също за разлагането в отпадъчните води, за производството на определени ферментни храни, например сирене и други млечни продукти, както и при приготвянето на туршии.

За целите на биотехнологията бактериите се култивират в големи количества и се използват при получаването на ензими и витамини в промишлени количества. Малка част от бактериите причиняват заболявания, обикновено чрез отделяне на токсини. Контролирането на тези бактерии е важно при съхраняването на храните и много често в медицината. От други бактериални видове се получават антибиотици както против други бактерии, така и срещу гъби. Бактериите се използват и в генното инжинерство, например за внасяне в растенията на гени за устойчивост на заболявания и хербициди; те се използват и в биологичния контрол на вредители.

Биотехнологията е в широк смисъл всяко прилагане на машини към живия организъм, особено човешкия, или наука за взаимодействието между организмите и техните средства. Корените на биотехнологията достигат най- малко 6 хил. години пр. Хр. Производството на вина, пивоварството, втасването на хляба, всички процеси, в които се включва ферментацията, са практикувани в древните Месопотами и Египет.

Бактериите са от гръцката дума ‘bakteria’ . Широко разпространена в природата хетерогенна група микроскопични едноклетъчни организми с относително сложна прокариотна структура и специфичен начин за предаване на генетична информация, с многообразна функционална дейност. Могат да съществуват в най- разнообразни до екстремни условия. Имат огромна роля в сформирането на биосферата в кръговрата на енергия и трансформацията на веществата в природата, т.е. в екологичния баланс и поддържане живота на планетата. Бактериите са хаплоидни клетки със следната микроструктурна организация: клетъчна стена, периплазма, цитоплазматична мембрана, цитоплазма, рибозоми, нуклеоид, мезозоми и включване. Някои имат ресни, камшичета или образуват спори, капсула. Специфични за химичния състав на бактерията са мурамовата киселина, аминокиселините, тейхоеви киселини, някои полизахариди, свободни мастни киселини. За разлика от другите микроорганизми от тях отсъстват стероиди( с изключение на микоплазмите ), пикочна киселина, гликоген, хитин. В зависимост от източника на енергия и по начина на поучаването й бактериите се разделят на фотосинтезиращи( фотоавтотрофи ) и хемосинтезиращи(хемолитоавтотрофи и хемоорганотрофи ), по начина на дишане- на аероби и анаероби, по начина на оцветяване, което зависи от строежа и химичния състав на клетъчната стена. За метаболизма на бактериите са характерни: висока интензивност, бързи темпове и прираст на биомаса, многообразие на хранителните вещества и метаболитните продукти, богат синтез на биопродукти, както и несъвършенство в системите на регулация.

Бактерии аминофикатори

Физиологична група бактерии, които са в състояние да разграждат азотосъдържащите съединения(белтъци , НК, уреа) с образуване свободен амоняк. Процесът протича в няколко етапа, като първоначално със съответни хидролитични ензими амонификаторите ги разграждат до по- прости съединения. Бактериите амонификатори(наричани още гнилостни бактерии) осъществяват един от най- важните етапи от кръговрата на азота и благодарение на тях органичните вещества се минерализират имогат отново да бъдат използвани от други микроорганизми и растения.

Бактерии метанообразуващи

Принадлежащите към семейство Methanobacteriaceae. Пръчковидни или с кофообразна форма, подвижни или неподвижни. Спори в чисти култури не се установяват. Получават енергия за растежа си, образувайки метан по пътя на редуциране на въглероден диоксид с използване на електрони, при окисление на такива вещества като водород и формиат, или по пътя на ферментиране на вещества като ацетат и метанол с образуване на метан и въглероден диоксид като крайни продукти. Бактериините молекули са високо специализирани, не използват въглехидрати, белтъчни материали или други органични съединения освен горепосочените като източници на енергия.

Бактерии нитрификатори

Бактериите са с пръчковидна, елипсовидна, сферична или спирална форма без ендоспори. Клетките получават енергия от окислението на амоняка или нитрити и удволетворяват потребностите си от въглерод по пътя на фиксация на въглероден диоксид. Сапрофитни организми и се срещат обикновено в почвата, прясната и морската вода. Всички видове са облигатни аероби и не се нуждаят от органически растежни фактори.

Бактерии оцетнокисели

С елипсовидна или пръчковидна форма, разположени единично, по двойки или във верижки. При някои видове се срещат и инволютивни форми- сферични, раздути, извити, нишковидни и пр. Подвижни или неподвижни. Окисляват етанола до оцетна киселина при неутрална или кисела реакция(pH = 4,5). Етанолът и ацетатът са добри въглеродни източници за клетките. Обикновено не образуват пигменти, но някои щамове образуват порфирини и придават розов цвят на културите. Повечето щамове не се нуждаят от витамини.

Бактерии целулозоразлагащи

Сборна група микроорганизми с различна систематична принадлежност, способни да разграждат целулозата, която използват като източник на въглерод и енергия. Общото за тях, че са хомоорганотрофи и в дихателния процес използват молекулярния кислород като краен акцептор на електроните. Някои щамове образуват от глюкозата киселини в аеробни и анаеробни условия.

Използване на микроорганизмите в борбата срещу замърсяването на околната среда

Пречистването на използваната вода и отстраняването на значителна част от органичните вещества се осъществява от аеробни и анаеробни микроорганизми. Получени са изключително добри резултати при обработването на отпадъчните води от предприятия за ябълково вино, млечни продукти и скурбяла с помощта на анаеробен метод, при който се възстановява биологично активното съединение, до голяма степен се възпрепядства отделянето на миризми и се произвежда метан за захранването на котлите на инсталациите за обработка. Могат да се изолират микробни щамове за борба срещу различните форми на замърсяване, като например за разграждане на трудноразложимите по биологичен начин биопрепарти, пластмасите и въглеводородите. Бактерии от род Pseudomonas например притежават окислително- редукционни или хидроксилиращи ензими, които могат да разлагат различни, често отровни въглеводородни молекули или ароматни съединения. Няколко щама от Pseudonomas putida имат четири плазмида с гени, ръководещи синтезата на ензими за разлагането на октан, хексан, и декан, за разлагане на кислол и толуол, за разграждане на камфор и на нафталин. Последните два плазмида са самопреносими, като предизвикват конюгация между бактерийните клетки, докато другите плазмиди могат да бъдат пренасяни само ако в бактериите са внесени плазмиди за конюкация. В резултат на множество кръстосвания през 1979г. беше получен щам, съдържащ плазмидите за разлагане на ксилола и толуола и на нафталина, както и един хибриден плазмид, получен при рекомбинация на другите два плазмида, които иначе са несъвместими и не могат да съществуват независимо в една и съща клетка. Този щам може да расте бързо върху нерафиниран нефт, тъй като много по- активно произвежда въглеводороди, отколкото всеки друг щам, притежаващ един плазмид. Той може да бъде полезен в съораженията за причистване на водите. Правят се опити за изолиране на бактерийни щамове, които да намаляват вискозитета на тежкия нефт, разграждайки съставящите го восъци и парафини. Тези изследвания имат за цел и отстраняването на сярата от нефта, както и извличането му от шистите и битоминозните пясъци.

Провеждат се изследвания за ускоряване разграждането на въглеводородите с помощта на бактерии, което обикновено е много бавно. Американски учени успяха да изолират от пречиствателните станции бактерийни щамове, които когат да разграждат въглеводороди. Във Франция беше създаден метод, който подпомага разграждането на бактерии, намиращи се в морската среда и разграждащи въглеводороди; това биологично разграждане се ускорява чрез изливане върху замърсени области на микроемулсия, съдържаща въглерод, капсулин и съхраняван в разтвор на азот и фосфор. Тези вещества стимулират размножаването на полезните бактерии. Проведените от френските учени изследвания в Атлантическия океан и в Средиземно море позволиха да се установи, че от замърсените зони, в които е приложен създаденият метод, за една седмица изчезват 70- 90% от въглеводородите, докато в необработените зони този процент е 12- 20. след всяка операция плътността на фитопланктона става по- голяма. Препаратът действа в отношение най- малко 1:10, както и повечето използвани в борбата срещу въглеводородното замърсяване диспергиращи средства. Предимство на биологичния метод е това, че не внасят в средата друг замърсяващ агент. Той може да се използва в открито море, блатни и лагунни области, където е трудно да се проникне, както и за пречистване на големи случайни замърсявания( например в пристанищата ).

 

WWW.POCHIVKA.ORG