Home Биология Алгоритъм за анализ на урок по биология и здравно образование

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Алгоритъм за анализ на урок по биология и здравно образование ПДФ Печат Е-мейл

 

І.   Презентация на учителя след приключване на урока

 1. Място на темата в учебната програма. Връзка с останалите теми от учебното съдържание.
 2. Цели на изучаването на темата. Операционализирани цели по Блум. Обосновка с ДОИ и с учебната програма. Обосновка на въвеждането на афективни цели – убеждения, нагласи, ценности; Обосновка на въвеждането на здравен аспект. Акцент върху основните понятия и равнището на усвояването им.
 3. Обосновка на задачите за организиране на познавателната дейност на учениците във връзка с подготовката и провеждането на образователния процес по темата (стратегия и дидактическа технология). Акцент върху контекста на обучение.
 4. Кратка преценка на постиженията на учениците и на ефективността на използвана-та дидактическа технология. Акцент върху проверката и оценката и затвърдяване-то.

ІІ.   Презентация на експерта след изслушване на учителя:

 1. Анализ на съответствието между срочно планиране и провеждане на урока.
 2. Анализ на формулираните цели от учителя: съответствие с ДОИ, учебната програ-ма и учебника; зачитане на усилието на учителя да усъвършенства целите с въвеж-дане на афективен и здравен аспект, т.е. да преодолее пропуските в документите на МОН.
 3. Анализ на работата на учителя и учениците по подготовката на урока (замисъл, възложени задачи на учениците, контекст на дейността на учениците, уют в класна-та стая, обстановка).
 4. Анализ на организационната част на урока (навременно влизане в час, готовност на учениците за работа, проверка на отсъствия, на домашна работа, недопускане на ученици да влизат след учителя).
 5. Анализ на мотивационната част на урока: целите на учебната програма – цели на ученика, непосредствената полза за ученика от изучаване на темата; събуждане на интерес, приковаване на внимание; връзка на новата тема с вече изучените.
 6. Анализ на формиращата част на урока:

а) използване на работна тетрадка; използване на учебник, сборник с тестове;

б) използвани нагледни средства;

в) задачи за работа на учениците в съответствие с логиката на учебното съдържание и с поставените цели; връзка между отделните задачи;

г) относително място на дейността на учениците в учебния час – в какъв обем от време доминира дейността на учениците;

д) създадена възможност на учениците да търсят помощ от учителя;

е) създадена възможност на учениците да работят в екип и да си сътрудничат при разработване на новото учебно съдържание;

ж) контрол на учителя върху изпълнението на задачите от учениците; обратна връзка за коригиране на пропуските и грешките, учителят записва пропуските и грешките на учениците и ги коментира пред класа в края на часа;

з) използване на интерактивни иновационни методи: анализ на казуси, ролеви игри, моделиране, интелектуални карти, метод на асоциациите, мозъчна атака, дискусия, решаване на проблеми и на познавателни задачи, вземане на решения по поставени-те проблеми;

и) отчитане на настроението, на тревожността на учениците в клас, на демократич-ния стил на общуване на учителя с учениците и на учениците помежду им, на културата на познавателните взаимодействия на учениците.

 1. Анализ на заключителната част на урока:

а) коментар върху пропуските и грешките и коригирането им, за да не станат грешно усвоено знание;

б) дискусия върху изводите в края на работата, които дават отговор на поставения проблем;

в) затвърдяване на знанията;

г) задача за проверка;

д) оценка на работата в часа от всеки ученик.

е) домашна работа – задачи за подготовка на следващата методична единица.

 1. Анализ на ролята на учителя като организатор и ръководител на познавателната дейност на учениците, а не като източник на информация:

а) умение да владее класа;

б) умение да си служи ефективно с методите на обучение;

в) умение да използва нови стратегии за ценностно формиране на учениците: не-намеса в инициативите на учениците (влияние на примера, който дава учителят), нравствено развитие, внушение, ценностен анализ, ценностно осъзнаване, дейност-но учене, интегративно обучение, моделиране на поведението (Здр. Костова. Как да създадем нагласа за учене. С. Педагог-6, 2000, с. 39 – 69);

г) научна подготовка на учителя;

д) оценка на постигането на ДОИ на учениците.

 1. Изисквания към анализа на експерта:

а) обективност и доказателственост на анализа;

б) уважение към работата и личността на учителя;

в) демократичен стил на общуване с учителя; равнопоставеност в задълженията и отговорностите;

г) изтъкване на положителните страни обективно и пълно преди забележките по урока;

д) въздържане от мегаломания и назидателен тон, от заплахи и въздействие върху психиката на учителя;

е) препоръки към по-нататъшната дейност на учителя, стимулиране на учителя за научна и методическа квалификация.

 1. Възможност на учителя да коментира изказаното мнение:

а) съгласие / несъгласие с изказаните бележки и препоръки; обосновка;

б) споделяне на трудностите, които учителят среща в работата: с колегите, с учи-лищното ръководство, с учениците, с родителите.

 1. Заключение на експерта.
 

WWW.POCHIVKA.ORG