Home Биология Еволюция на животните

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Еволюция на животните ПДФ Печат Е-мейл

Самоанализ

Еволюция на животните

I. Тип и вид на урока:

 • Тип – за нови знания
 • Вид - обяснителен

II. Цели:

 • Образователни – да се усвоят знания за същността на науката еволюция, да се усвоят знания за основните етапи в еволюцията на животните и характерните особености за всеки един от тях, да се усвоят знания за биологичният смисъл от еволюцията на животните
 • Възпитателни –еколкогично възпитание
 • Развиващи – прилагане на логически операции анализ, синтез и обобщение

III. Похвати и средства

 • Похвати – план на урока
 • Средства – табло за устройство бъбрек, фигура в учебника,

IV. Методи:

 • на изложение на учебния материал – разказ, евристична беседа
 • на самостоятелна работа – няма

V. Водещи биологични идеи:

 • единство и многообразие в организмовият свят
 • естествен произход и еволюция на животинският свят
 • взаимна връзка и зависимост между структура и функция

VI. Междупредметни връзки – биология 7 клас

Добър Ден! Казвам се Надя Пенчева и в продължение на 5 седмици ще ви преподавам по Биология.

Има ли отсъстващи?

? Колко вида размножаване има при животните?

О: Полово и безполово.

? Кои животни наричаме разделнополови и кои хермафроди? Посочете примери.

О: Разделнополови са тези, при които мъжките и женските полови клетки се развиват в различни индивиди. Например почти всички насекоми, паяци и др. Хермафродити са тези животни при които в един и същи индивид се развиват и мъжки и женски полови жлези и полови продукти. При хермафродитните животни почти никога няма самооплождане. Градинският охлюв е хермафродит.

? Обясни зависимостта между вида на оплождане и плодовитостта при животните?

О: При животните, които имат външно оплождане плодовитостта е най – голяма, което е свързано с оцеляването на индивидите в средата. Например рибите снасят голям брой яйца, но голяма част от тях не стигат до излюпване, защото ги изяждат различни животни. Колкото е по – голяма плодовитостта, толкова е по – голям шанса за оцеляване на по – голям брой индивиди. Плодовитостта при животните, които раждат малките си е малка, тъй като те полагат грижи за потомството си, поради което преживяемостта им е по голяма.

? От какво се състои половата система при животните?

О: Тя се състои от полови жлези – яйчници и семенници, където се образуват яйцеклетките и сперматозоидите и полови канали.

? Какво представляват инстинктите?

О: Съвкупност от редица вродени рефлекси (безусловни рефлекси).

През определен период в историята на развитието на Земята са се появили животните. Различните видове са претърпели изменения, едни са изчезнали, други са се появили, за да се оформи днешния облик на животинския свят. Как е протичало това развитие наречено еволюция ще научите в раздела, който днес ни предстои да започнем.

Запишете заглавието на новия раздел:     Еволюция на животните

Еволюцията на животните е сложен и продължителен процес, който продължава и днес. В него се открояват няколко основни етапа с които ще се запознаем този час.

Запишете заглавието на урока:   Еволюция на животните

До края на часа ще търсим отговор на въпроса: Какъв е биологичният смисъл на еволюцията на животните?

Еволюцията на животните е наука, която се занимава с изучаване на постепенното усложняване и усъвършенстване на животните. За постигане на тази цел науката еволюция си служи с постиженията на редица други биологични науки, като палеонтология, сравнителна анатомия, ембриология и др.

1. Същност на еволюцията на животните

Първия и най – примитивен етап от еволюцията на животните е етапа на едноклетчност.

? Характеризирайте животните през този етап?

О: Тялото на животните е съставено от една клетка. Тя изпълнява всички жизнени функции, характерни за един цялостен организъм – дишане, хранене, отделяне и др.

? Посочете примери?

О: Амеба, зелена еуглена, чехълче и др.

Едноклетъчните са се появили вероятно преди 2-3 млн. Години. Значително по късно са се появили колониалните едноклетъчни. Това е станало вероятно в резултат на неотделянето на новообразуваните дъщерни клетки от майчината клетка.

? Какво е характерно за  колониалните едноклетъчните?

О: Те са изградени от по голям брой клетки, като всяка от тях самостоятелно изпълнява всички жизнени функции

? Можете ли да назовете днешен потомък на  колониалните еднокл?

О: Еудорината .

Може да я видите в уч. На стр. 54 фиг. 145. Тя има 32 кълбовидни клетки, разположени в обща пихтиеста маса. Всяка клетка има по две камшичета и хроматофори (камшичести)

2. Етапи в еволюцията

2.1 едноклетъчност

Многоклетъчността се е появила като 2 основен етап в еволюцията на животните в резултат на постепенно разграничаване на отделните клетки на колонията както по строеж така и по функция.

? Кое колониално едноклетъчно показва преходни белези към многоклетъчните организми и защо?

О: Това е волвоксът. При него част от клетките изпълняват само размножителна функцииа, а другите всички останали.

2.2 многоклетъчност

Следващият етап в еволюцията на животните е появата на двуслойността в строежа на тялото.

? Посочете представители!

О: Представители са тип Мешести (Земна хидра, медуза Аурелия)

? Как е устроено тялото на Зелената хидра? (фиг.147/55стр.)

О: Двата слоя на тялото на хидрата са изградени от няколко вида клетки, изпълняващи отделните функции.

? Образуват ли се тъкани и органи?

О: Не

? Как се нарича телесната празнина на хидрата, а и на всички двуслойни животни?

О: Стомашна празнина.

2.3 двуслойност

Трислойността в строежа на животните е много висок етап в еволюцията.

? Какво е характерно за трипластните животни?

О: В зародиша се формират три слоя клетки, от които се образуват тъкани (мускулна, нервна, съединителна и др.), които пък изграждат органите. Органите от своя страна се групират в системи за изпълнението на значително по – сложни и комплексни функции.

? Дайте пример за система, изградена от група органи, специализирани в изпълнението на определени функции.

О: Храносмилателната система е съставена от органи като глътка, хранопровод, стомах, задно черво, анус и др.

?При кой тип за пръв път се появява система от органи?

О: При тип Плоски червеи.

Телеснта празнина на трипластните животни бива първична и вторична.

Телесната празнина е празнината затворена от вътрешния слой клетки на зародиша. Тя е първична, когато празнината на зародиша остане да съществува и в следзародишно развитие. Такава празнина имат Плоските и Кръглите червеи. При всички други по – висши животни от средния зародишен слой се образуват групи клетки в първичната телесна празнина. Те нарастват като торбички и постепенно изпълват телесната празнина. Така тя изчезва, а на нейно място остава празнината на торбичките. Такава празнина се нарича вторична телесна празнина. Тя се отличава от първичната не само по произход, но и по това, че тя има собствени стени – стените на торбичките, в които се е образувала.

2.4 трислойност

По нататък еволюцията на животните довежда до формирането на групите на безгръбначните и Хордовите животни. Основните етапи в еволюцията на животните преминават през формирането на осев скелет.

? От какво е представен осевият скелет при низшите Хордови и при висшите животни?

О: При хордовите е предствавен от хордата, а при визшите от гръбначния стълб.

А сега да се върне към въпроса, поставен в началото на часа: Какъв е биологичният смисъл от еволюцията на животните?

О: Биологичнит смисъл се изразява в усъвършенстване на устройството и функционирането на животните, по – точно и диференцирано изпълнение на жизнените процеси, приспособяване към промените в средата на живот и оцеляване на видовете.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG