Home Икономика Финансиране и инвестиции на предприятието

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансиране и инвестиции на предприятието ПДФ Печат Е-мейл

1.Финансиране и инвестиции на предприятието

Финансите по своята същност са система от парични отношения които обслужват производствено стопанската дейност на предприятието и се проявяват в различни форми на постъпление,и изразходване на паричните средства.Цялостната дейност на фирмите се измерва предимно в пари.Те изпълняват ролята на еквивалент при размяната на стоки и услуги.Парите обаче трансформират във финанси при определени условия и предпоставки.Продиктувани от дейността на фирмата,финансирането е съвкупност от дейности по осигуряването на капитали необходими за стартирането,функционирането и развитието на предприятието за увеличаване на неговите производствено-икономически резултати.Паричните взаимоотношения които възникват между предприятието и различните стопански субекти са:

*плащания към банкови организации,при ползване на различни и между фирмите разплащания

*уреждания на взаимоотношения с органите на държавния бюджет и бюджета на общините чрез плащане на различни видове данъци,такси и други.

*изплащане на работни заплати,социални осигуровки,дивиденти и резерви.

2.Източници на финансиране

Основни източници на финансиране са собствени (вътрешни и производствено външни)

А)собствено финансиране-това са средства на собствениците,вноски на дял,капитал и акции капитал.Собствено финансиране на действащо предприятие може да бъде неразпределена печалба,амортизационни очисления и парични резерви.Неразпределената печалба е част от чистата печалба която не се разпределя между акционерите и съдружниците под формата на дивиденти,амортизационните очисления и паричните резерви.Неразпределената печалба това е част от чистата печалба която не се разпределя между акционерите и съдружниците,а се реинвестира в дейността на фирмата.

Б)финансиране с привлечен капитал-източници на този вид финанси са средства от чужда фирма,банки и други инвестиции.Те се използват временно и подлежат на връщане в определен срок.Привличат се за определена цел при определена лихва взависимост от срока на ползване.

Финансирането бива: краткосрочно и дългосрочно

Краткосрочното се осигурява от краткосрочни кредити.Те се отпускат за срок от 1-2 години.Тези кредити могат да са търговски,текущи и други.Търговския кредит е между две фирми които са в дялови търговски отношения.Търговския кредит по текуща сметка най-често използва на фирми които не разполагат с необходимите оборотни средства. Всички плащания се осъществяват от една обща текуща сметка.Търговския кредит които производителя получава като аванс от копувача за производството на стока.Текущи задължения на фирмата към персонала,държавата и предприятието са също форма на финансиране с привлечени средства.

Дългосрочното осигурява средства на фирмата за ново строителство на реконструкция.Най-често това са банкови кредити.Те се отпускат в парична форма за повече от 2 години за определена цел и срокове при определена лихва.Друг дългосрочен кредит е облигационния.Оформя се като облигация.

3.Същност на инвестициите

Инвестициите като понятие произхождат от латинската дума „инвестор” която означава влагане в нещо пари.На езика на икономиката това означава влагане на капитали за покупка на недвижими имоти,средства за производство или ценни книжа.От тази гледна точка същността и съдържанието на инвестициите би следвало да се разглеждат като финансови,имуществени вложения на средства в определени обекти с цел нарастване на доходите и капитала на фирмата.Тези вложения като правило са дългосрочни.При съвременните условия на ускоряване  на технологичното обновление на производството се засилва инвестиционния процес.Това е процес в които инвестициите се превръщат в материално веществен елемент и фактор на производствено стопанската дейност на предприятието.Той обхваща следните етапи: подготвителен стадии,капитално строителство,въвеждане и усвояване на мощности.Може да се използва следната таблица:

*Инвеститор-това е физическо или юридическо лице които осигуряват и влагат необходимите инвестиции в различните инвестиционните проект

*Проектант- физическо или юридическо лице или институции които разработват различни видове проекти или задания

*Доставчик-са ФЛ или ЮЛ които осигуряват и организират доставката на необходимите за изпълнение на проекта машини, съоръжения, оборудване и материали

*Изпълнител-строително монтажна организация която осъществява строителството, монтажа изпитанието на обекта

*Банки-обслужващи дейността по управлението на паричните средства и финансовите взаимоотношения между инвеститора, изпълнителя и други участници в процеса по повод реализацията на даден инвестиционен проект.Основните форми и направления на инвестиционния процес взависимост от начина на неговото осъществяване са:

-строителство на ново предприятие

-разширяване на действащото

-реконструкция на инвестициите

4.Класификация на инвестициите

Основната класификация на инвестициите и инвестиционните структури тоест вида на инвестициите и тяхното съотношение е важно условие за усъвършенстване,управление и повишаване ефективността на инвестициите.Взависимост от източника на инвестициите и гражданството на инвеститора най-общо инвестициите се класифицират като чуждестранни и местни (вътрешни).Чуждестранните инвестиции е вложение на чуждестранно, ФЛ или ЮЛ или на негов клон на търговско дружество,право на собственост върху сграда на движими и недвижими вещи,ценни книжа,кредити,права по концесии,договори за възлагане и управление.Вътрешни инвестиции които се правят от местни ФЛ или ЮЛ със собствени средства от доказана неразпределена печалба.

А)взависимост от сектора на инвестициите

*реални-това са всички вложения свързани преди всичко с реалния сектор на икономиката вложени в ДМА,НДА и краткосрочните активи

*финансови-влагане на средства от ФЛ и ЮЛ за закупуване на ценни книжа като акции,облигации,банкови депозити

5.Реални инвестиции

Според вида на активите те биват:

*инвестиции в КА-суровини,материали,горива,енергия,инструменти,  уреди необходими за пускане и поддържане на обекта

*инвестиции в ДМА-изграждане на нови обекти,обновяване на стари,разходи за изследване и развитие,разходи по организиране и стабилизиране на фирматаА)инвестиционни структури-технологична структура изразява колечественото съотношение връзките,зависимостите между инвестициите за строително монтажни работи,геологически проучвания,проучвания и проектански работи

*възпроизводствена структура-това е структура която определя разходите.Тук се включват: ново строителство,разширяване на предприятието,модернизация на производството,реконструкция на действащите предприятия.Възпроизводствената структора оказва пряко влияние върху обема на капиталните вложения.Структурата на МДА, работната сила,решаването на екологичните проблеми на фирмата.

6.Финансови инвестиции-характеристика и видове

Финансовите инвестиции са дългосрочни инвестиции вложени преди всичко в други предприятия и организации с цел реализиране на определена печалба и доход.Основните направления на влагане на средствата като финансови инвестиции са:

*съучастие в дяловете на предприятието-този вид инвестиции представляват дългосрочно участие със собствени средства на предприятието с цел получаване на дивиденти или част от тяхната печалба.Съучастието може да бъде под формата на закупуване на ценни книжа,закупуване на дялове от капитала на други предприятия или представяне на кредити под формата на лихви.Закупуването на ценни книжа има характера на дългосрочен финансов актив.Такива са акциите и облигациите.

7.Инвестиционен проект

Проект е документ където подробно е разработена програма за решаването на определен инвестиционен проблем в практиката.Този проблем се отнася до цялостната или до отделна страна от дейността на предприятието или фирмата.Този документ се разработва в случаите когато се изгражда нова фирма или действащата разширява своята дейност.За решаването на проблемите е необходимо да се разработи бизнес план.Съдържанието и структурата на бизнес плановете е:

-обща оценка

-описание на проекта

-фирма-представяне

-продукти и услуги

-мощност на предприятието

-конкуренция и конкуренти

-проектно конструкторска документация

-локализация на фирмата

-управление и ръководство

-материални фактори на производство

инвестиции

-персонал

-финансово икономическа оценка на проекта

Всеки от тези раздели следва да завършва с определени изводи и съответстващи показатели.Тава нещо взема възможност да се оценява степента на прогресивност и целесъобразност.Обобщената схема на бизнес плана разработена на основата на индустриално развитите страни съдържа следните раздели:

1.предмет на дейността,цел и задачи на бизнеса

2.пазар на стоките и пазар на стратегия

3.финансов анализ

4.финансов план

5.управленски екип и етапи на реализация

pan�n pnX7Hd=]>Една фирма взема решение да вложи част от паричните пари в срочен влог, избран е депозит със срок 3 месеца, търговската банка обещава годишен лихвен % за тримесечни влогове на 3,7% на каква сума ще възлезе първоначален капитал 100 000 ако депозита бъде прекратен след 1,5 години. Какви ще са натрупаната лихва и ефективната доходност при просто и сложно олихвяване.

Ефективна доходност при просто олихвяване : re=[1+(1+r)n].100

  1. Какви ще са стойността на всеки един лев от капитала на фирмата, натрупаната лихва и ефективната доходност на тримесечен депозит ако броят на лихвените периоди е 4, а лихвеният процент се променя:

-         1 тримесечие 6%

-         2 тримесечие 6%

-         3 тримесечие 9%

-         4 тримесечие 12%

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG