Home Икономика Стойност на парите във времето

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Стойност на парите във времето ПДФ Печат Е-мейл

Стойност на парите във времето

1.Определение.

Върху тази концепция почиват всички модели и подходи за управление на паричните потоци на частните стопански субекти (предметът на корп. Финанси по същество се изразява в изучаване в движението и управлението на паричните потоци на фирмите). Целта на дисциплината е да се разработят и предложат на практиката такива подходи и модели за управление на паричните потоци с използването на които да се максимизира стойността на фирмата,  респективно да нараства богатството на нейните собственици (акционерите).

Закон на стоиността на парите във времето, закон с фондаментално значение за корп. Финанси и за финансовият мениджмънт в по-широк аспект. – В действителност стойността на парите намалява във времето. Обикновено една и съща кошница от стоки  не може след изтичането на определен период от време да струва една и съща сума пари, най-простото обяснение на тази закономерност се дължи на протичащите инфлационни процеси в икономиката. Но някои веднага ще опонират на това с процеса на  дефлацията ( цените в даден период не растат а намаляват).  Тогава сигурно Стойността на парите нараства във времето, защото е нараснала покупателната им способност и с една и съща сума могат да се купят повече стоки. Теорията на корп финанси обаче, се счита че макар инфлацията да е нулева или отрицателна величина стойността на парите също намалява във времето, защото това е закон които отразява стремежа на фирмите да реализират печалба като възнаграждение за поеманите стопански и предприемачески рискове. За това казваме че този закон е универсален и е фундаментален и при процеси на дефлация или не изменящо се ценово равнище.  Всички модели за управление на паричните потоци в предприятието имат формално математическо описание, за това е необходимо да се познава закона за стойността на парите във времето не само в неговият словесен, описателен вид, но и като съвкупност от математически зависимости. Парите днес са по-ценни от парите утре. Защото днес се знае какво може да се купи с тях, а  след време е несигурна променлива.

Нека предположим че една съвкупност от стоки която днес струва 100лв. е поскъпнала средно с 10% за период от 1 година. Тогава на края на годината ще струва 110лв. очевидно е ще със 100 лева същата не може да буде придобита след 1 година.  100.(1+0,1)=110

10 процент на прираст на цените в кошницата

10% темп на прираст.

Да си зададем следният въпрос: Да предположим че имаме 100 лева днес и решим да не ги харчим за тази кошница от стоки, а искаме да ги вложим в доходоносно бизнес начинание, тогава трябва да се заложи минимум 10% доходност, за да бъде купена същата кошница от стоки след 1 година. Или ако днес ни дължат 100лв. след време трябва да ни върнат поне 110лв., за да може да се съхрани стойността на инвестирания капитал във времето.

  1. Номинална и реална доходност.

Инфлацията променя времевата стойност на парите, но от друга страна инвестициите на фирмите им носят определен доход, дохода или печалбата е обобщен финансов израз на резултата от стопанската дейност. Дохода се определя като разлика между приходите и разходите. Друг показател по-важен от дохода е доходността, тя е относителен измерител на финансовата изгода и ефективност от вложениията на фирмите. Дохода е абсолютен измерител на финансовата изгода, а доходността е относителен и е равна на получения доход разделен на разходите за получаването му. (на инвестициите).

Как може да се измери ефекта на инфлационния темп върху доходността? – Реалната доходност е величина която е производна на номиналната, но с отчитане на инфлацията. От своя страна номиналната не отчита инфлацията и тя се калкулира на база на текущите цени на стоките и услугите, лихвени проценти, валутни курсове и тн. Най-лесният начин за калкулиране на инфлацията е следната зависимост  Rr=Rn-i

Rr- реална доходност

Rn – номинална

i - инфлация

В нашият пример инфлацията i беше равна на 10%, нека да предположим, че фирмата инвестира за срок от една година тези 100лв. в даден бизнес, след 1  година тя се изтегля от този бизнес и получава от него 120лв. в този случай дохода на фирмата е 20 единици, а доходността ще е 20%. Така определената доходност е номинална, защото е посочена по текущите цени, колко реално е спечелила фирмата над инфлацията Rr=20%-10%=10%

Реалната доходност във финансовите анализи се представя по прецизно Ървинг Фишер. Представя реалната доходност чрез следните зависимости

Rr=Co . (1+Rn)-Co(1+i)/Co(1+1)

Со = 100лв.

Rn=20%

i=10%

=120-110/110=10/110

Rr=Co(1+Rn-1-i)/Co(1+i) = Rn-i/1+i    - Ефект на Фишер

Rn=0,2-0,1/1,1 = 0,091х100 = 9,1%

В случаите когато инфлационният темп е по-висок от номиналната доходност реалната е отрицателна величина, в този случай фирмата ще загуби част от инвестираният капитал, тъй като след време ще може да купи с него по-малко активи. Очевидно, за да бъдат защитени от обезценяване инвестициите на фирмата те би следвало да носят доходност най-малкото равна на очакваният темп на инфлация i.

  1. Как нараства инвестирания от фирмата капитал във времето.

При много еперации на фирмата лихвените периоди могат да клонят към безкрайност, или да бъдат по-малко от един месец в рамките на годината например 7 дни, ежедневно, ежечасно, ежеминутно и тн. Т.е ри някои случай особено преоценяването на опции, олихвяването и респективно дискотирането стават непрекъснато. Чрез следната таблица ще покажем как се изменят стойността на един лев при непрекъснато нарастващ броя олихвявания в годината, нарасналата стойност на капитала по пътя на непрекъснатото сложно олихвяване има следният аналитичен вид

Cn=Co.er

Ефективната доходност

Re=(1-еr).100    (%)

Cn - при непрекъснато сложно олихвяване расте най-бързо, защото броя на лихвените периоди е безкрайно голям.

За самостоятелна работа:

  1. Една фирма взема решение да вложи част от паричните пари в срочен влог, избран е депозит със срок 3 месеца, търговската банка обещава годишен лихвен % за тримесечни влогове на 3,7% на каква сума ще възлезе първоначален капитал 100 000 ако депозита бъде прекратен след 1,5 години. Какви ще са натрупаната лихва и ефективната доходност при просто и сложно олихвяване.

Ефективна доходност при просто олихвяване : re=[1+(1+r)n].100

  1. Какви ще са стойността на всеки един лев от капитала на фирмата, натрупаната лихва и ефективната доходност на тримесечен депозит ако броят на лихвените периоди е 4, а лихвеният процент се променя:

-         1 тримесечие 6%

-         2 тримесечие 6%

-         3 тримесечие 9%

-         4 тримесечие 12%

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG