Home Икономика ОСОБЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ОСОБЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

ОСОБЕНИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА АКТИВИТЕ НА ФИРМАТА

Освен традиционните източници на финансови средства, фирмите използват и така наречените особени източници за финансиране на активите си.

Мотивът за използване на тези източници е стремежът да се намали цената на финансирането. Такава възможност предоставят хибридните ценни книжа.

4.1. Финансиране на активите на фирмата чрез хибридни ценни книжа

Голяма част от емисиите на ценни книжа се комбинират с някои опции (допълнителни възможности), които стимулират активността на инвеститорите. Комбинирането се прави, за да се намали цената на финансирането на активите за фирмата-емитент и да се стимулира активността на инвеститорите при покупката на ценните книжа.

Емисиите на облигации са обикновено комбинации от облигации и гаранции или пък са под формата на конвертируеми облигации.

Същият подход на предоставяне на допълнителни възможности за инвеститорите се прилага и при емисиите на привилегировани акции.

Източниците за дългосрочно външно финансиране, чрез комбинирани емисии на облигации и привилегировани акции, са хибридните ценни книжа, емитирани под формата на облигации, комбинирани с гаранции, конвертируеми облигации и конвертируеми привилегировани акции.

4.1.1. Същност и характер на гаранциите

Гаранциите дават право на притежателя им да закупи обикновени акции на определена фиксирана цена.

Те имат следните характерни особености:

а)        значителна част от облигациите, продавани от фирмите или публично предлаганите облигации, се предлагат в пакет с определен брой гаранции;

б)        гаранции се прикрепят и към емитираните пакети привилегировани акции;

в)        гаранции се предоставят на инвестиционните посредници при поемане на емисии на облигации или привилегировани акции, като компенсации за риска;

г)        освен в пакет с облигации и привилегировани акции, гаранциите могат да се продават и купуват отделно;

д)        притежателят на гаранции има възможност (опция) до определена дата да закупи определен брой обикновени акции, по определена цена на упражняване на това право. След тази дата гаранциите стават недействителни;

е)        твърдата цена на упражняване на правото да се закупят акции за определено време и непрекъснатото движение на пазарната цена на обикновените акции, правят гаранциите атрактивни за инвеститорите;

ж)       цената на упражняване на правото при емитиране на гаранциите е по-висока от текущата пазарна цена на обикновените акции. Това дава основание на инвеститорите веднага след емитирането на гаранциите да не използват правото за покупка на обикновени акции, а да чакат пазарните цени на акциите да се покачат;

з)        след изтичане на срока на гаранцията, фиксираната цена на упражняване на правото за закупуване на акции може да се повиши и да се удължи срокът й, вместо да се обезсили.

Определяне цената на гаранциите

При самостоятелна продажба на гаранциите, на капиталовите пазари се продава правото за закупуване на акции на определена фиксирана цена. Тази цена на упражняване на правото е свързана с получаване на доход при продажбата на закупените срещу гаранциите акции, което изисква определяне на цената на продаваното право.

Доходът, който носи гаранцията на своя притежател, изразен чрез разликата между пазарната цена на закупените акции и цената на упражняване на правото, е основа на цената на гаранциите. Тя се определя по формулата:

ЦГ = N х (Цп - Цф),

където:

ЦГ - цената на една гаранция;

N -  броят на акциите, които могат да се закупят с една гаранция;

Цп - пазарната цена на обикновените акции;

Цф - фиксираната цена на обикновените акции при упражняване на правото за закупуване на гаранцията.

Определената по формулата цена е теоретична цена на една гаранция.

Пазарната цена на гаранцията се движи около теоретичната в зависимост от следните фактори:

-          тези, които влияят върху пазарната цена на акциите;

-          времето, оставащо до изтичане на срока на гаранцията по правилото “по-дълъг срок - по-висока цена”, поради разширените възможности за избор на удобен момент за покупка на обикновени акции или пък поради разширената възможност за промяна на цената на обикновените акции;

-          броят на обикновените акции, които могат да се закупят срещу една гаранция.

Ливъридж (лост) на цената на гаранцията

Ливъриджът на цената на гаранцията отчита съотношението между процента на нарастване на цената на една гаранция и процента на нарастване на цената на една обикновена акция. Ливъриджът отчита и спада на цената на гаранциите при намаление на цената на акциите. Означава се с К.

4.1.2. Същност и характер на конвертируемите облигации

Конвертируемите облигации (КО) са такива ценни книжа, които дават право на притежателя им да ги замени за точно определен брой обикновени акции по определена (фиксирана) цена. Те имат следните характерни особености:

а)        заменят комбинираните пакети на облигации с гаранции;

б)        освен че носят доход под форма на лихва, дават възможност на притежателя им да се възползва от увеличената пазарна цена на акциите;

в)        държателят на конвертируемата облигация притежава една облигация и една опция за закупуване на определен брой обикновени акции на фирмата;

г)        за разлика от притежателя на облигации и гаранции, притежателят на конвертируеми облигации трябва да се откаже от тях, за да може да се сдобие със съответния брой обикновени акции.

Цена на конвертируемите облигации

Цената на конвертируемата облигация зависи от облигационната й цена и от конверсионната й цена.

Облигационна цена е цената на КО, по която би се продала като обикновена облигация.

Определянето на облигационната цена на конвертируемите облигации зависи от следните фактори:

-          процентът на възвръщаемост на инвестициите с подобна степен на риск;

-          купонът (периодичният доход), който осигурява облигацията;

-          срокът на погасяване на облигацията;

-          номиналната стойност на облигацията.

Факторите за определяне на облигационната цена на конвертируемата облигация са включени в следната формула:

Куп. доход                 Куп.доход                 Куп.доход + номин.с-т

Цо =——————— + ——————— +...+ ————————————

1 + r                        (1 + r)2 (1 + r)n

където:

Цо - цената на конвертируемата облигация;

r - процентът на възвръщаемост на инвестиции с подобна степен на риск;

Куп. доход – лихвата, получавана ежегодно от държателя на облигацията;

номин- с-т – размерът на сумата, която издателят на облигацията е длъжен да плати на приносителя й на падежа.

През последната година, при падежа на облигацията, към купонния доход от облигацията се прибавя и номиналната й стойност.

Облигационната цена установява долната граница (пода) на цената на една конвертируема облигация.

Конверсионна цена на КО е цената на КО, в случай на незабавното й превръщане в акции.

Определянето на конверсионната цена на КО зависи от следните фактори:

-          пазарната цена на една обикновена акция на фирмата;

-          броят на акциите, с които се разменя една КО, изразен чрез конверсионен коефициент, т.е.:

Цк = Цп х КК,

където:

Цк - конверсионната цена на КО;

Цп - пазарната цена на една обикновена акция на фирмата;

КК - конверсионният коефициент, който се пресмята по формулата:

Номинална стойност на КО

КК = ——————————————————,

Конверсионна цена

където:

- конверсионна цена - предварително фиксираната цена на акциите, по която ще става размяната на КО с акции.

Под на цената на КО е облигационната цена на КО или конверсионната цена на КО, т.е. КО не може да се продава нито под Цо, нито под Цк.

Добре работещите фирми имат Цк, по-голяма от Цо и продажната цена на КО е по-голяма или равна на Цк, тъй като инвеститорът би разменил в този случай КО за акции. В този случай Цк е “под” на цената на КО.

При положение, че бизнесът на фирмата-емитент върви лошо, Цо е по-голяма от Цк, поради ниската пазарна цена на акциите на фирмата. В този случай Цо е “под” на цената на КО.

При конвертирането на КО в акции и упражняването на правата, свързани с гаранциите, се получава така нареченият разводняващ ефект. Той се състои в намаляване на дохода на една акция, което води до падане на пазарната й цена. Този ефект се получава, тъй като броят на обикновените акции на фирмата нараства в резултат на обмяната на КО с акции и на закупуването на обикновени акции срещу гаранциите. Разводняващият ефект се състои в намаляване на дохода на една акция, което води до падане на пазарната й цена.

Разводняващият ефект предизвиква намаляване на пазарните цени на гаранциите и на КО.

4.1.3. Намаляване на цената на финансирането на фирмата чрез емисии на облигации и гаранции или на конвертируеми облигации

При комбинирането на емисиите на облигации с гаранции и при емитирането на КО, инвеститорите са склонни да приемат по-ниска норма на възвръщаемост на вложения капитал, т.е. по-ниска лихва от облигациите, поради допълнителните възможности за реализиране на доход от тях. Кредитирайки фирмата чрез приемане на по-ниска норма на възвръщаемост, инвеститорите поемат риска при фалит на фирмата да не получат лихвите и номиналните стойности на притежаваните от тях облигации.

Възможността да получат печалбите от този риск ги кара да не го оценяват високо чрез лихвата по облигациите.

4.1.4. Изгоди за фирмите от емисиите на облигации с гаранции и на конвертируеми облигации

Една от изгодите при емисията на хибридните ценни книжа е, че те са отложени продажби на акции на фирмите при по-изгодни ценови условия.

При бъдещото закупуване на акции срещу гаранциите или при конвертирането на облигации в акции, доходоносността на една акция намалява, поради увеличения им брой. Намалената доходоносност е фактор за снижаване на пазарната цена на обикновените акции. При пазарна цена на акциите под реалната им стойност, емисията на нови акции не е изгодна, тъй като фирмата ще допусне загуба на собствен капитал. Емитирането в този случай на конвертируеми облигации временно поражда дълг, който в удобен момент ще бъде превърнат в обикновени акции. Емисията на обикновени акции се отлага за по-изгоден момент.

Другата изгода е, че конвертируемите облигации поевтиняват дълга на фирмите.

Дългът на фирмите, възникнал от емитирането на облигации поевтинява, защото инвеститорът, освен цената на облигаците, плаща и цената на опцията за конвертирането им в акции.

4.2. Финансиране на активите на фирмата чрез лизинг

Предметът на договора за лизинг е наемане на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи.

4.2.1. Видове лизинг

Използват се два вида лизинг - оперативен, наречен още експлоатационен и финансов, наречен още капиталов.

Оперативен (експлоатационен) лизинг

При оперативния лизинг срокът за наемането на актива е по-кратък от икономическия срок на изхабяването (срок на годност) на актива. Наемодателят поддържа, застрахова и ремонтира отдаденият под наем актив. Амортизациите се начисляват и отчитат при наемодателя и той ползва данъчните изгоди от тях. Договорът за наем може да бъде прекъснат преди изтичане на уговорения срок при положение, че икономическите условия правят дисконтираната стойност на бъдещите лизингови плащания по-големи от стойността на актива в момента на наемането му. След изтичане на договора или при неговото предсрочно прекратяване, наетият актив се връща на собственика.

Финансов (капиталов) лизинг

Срокът за наемане на актива при този вид лизинг е дълъг и съвпада с пълното изхабяване на наетия актив. Съществува възможност, уреждана с наемния договор, с изтичане на неговия срок наемателят да стане собственик на актива, като заплати остатъчната му стойност. Поддръжката и ремонтът на актива през времето на наемането му са за сметка на ползувателя. Наемателят отчита наетия актив в счетоводния си баланс и като актив (съответен вид имущество), и като пасив (задължение). Начисляването на амортизациите за наетия актив се извършва при наемателя и той ползва данъчните изгоди от тях.

4.2.2. Финансова целесъобразност на лизинга

Наемането на актив чрез договор за лизинг, пред възможността да се купи този актив, създава следните предимства за фирмата:

а)        при лизинга не се изисква голяма първоначална инвестиция, тъй като лизинговите плащания се извършват периодично под формата на анюитети и финансовата тежест за ползувателя е много по-малка, отколкото ако той би купил актива;

б)        наемането на актив е по-изгодно, отколкото покупката му, тъй като наемателят прехвърля риска за моралното изхабяване на актива върху собственика, а при лизинга собственик на вещта е наемодателят;

в)        лизинговите вноски намаляват облагаемия доход на наемателя;

г)        при финасовия лизинг наемателят начислява амортизациите и ползва данъчната изгода от намаляването на облагаемия доход;

д)        при дългосрочното наемане на актив се създават права у наемателя, близки до тези на собственика;

ж)       при покупка на актива инвестицията може да се обезцени чрез намаляването на пазарната цена на купеното имущество, при поява на пазара на нови и по-ефективни машини и оборудване;

з)        чисто финансов аспект на предимствата е, че лизинговите плащания могат да се окажат значително по-ниски, отколкото разходите за придобиването на актива.

4.2.3. Основни недостатъци на лизинга

Оперативният лизинг създава следните неудобства за наемателя:

-          наемателят на актива не начислява амортизации и губи данъчната изгода от намаляването с тях на облагаемия доход;

-          оборудването трябва да се върне след определения в договора срок;

-          губи се остатъчната стойност на актива, която отива в паричния поток на собственика.

Финансовият лизинг има следните недостатъци:

-          сборът от сегашните стойности на лизинговите вноски на наемателя, получени чрез дисконтирането им с изискуемата от собственика норма на доход, може да е значително по-висока от сегашната стойност на разходите за покупка на актива;

-          остатъчната стойност на актива се губи за наемателя и отива в паричния поток на собственика.

4.2.4. Разходи при лизинга

Разходи при оперативния лизинг

Разходите при оперативния лизинг (РОЛ) включват лизинговата вноска, намалена с данъчната изгода от отчитането й като присъщ разход на фирмата-наемател и увеличена с данъчната изгода, която се пропуска поради неначисляване на амортизационните отчисления.

РОЛ = Лвн х (1 - Дп) + Ди,

където:

Лвн - лизинговата вноска;

Дп - размерът на данъка върху печалбата;

Ди - данъчна изгода, която се пропуска поради неначисляване на амортизационни отчисления.

Ди се определя по следната формула:

Ди = АО х Дп,

където:

АО - годишната сума на амортизационните отчисления;

Дп - размерът на данъка върху печалбата.

Пример 1: Да се определи РОЛ при договор за лизинг за срок от 3 години и първоначална стойност на актива 210 000 лв. при следните условия:

Лвн = 60 075 лв.;

Дп = 30%;

АО = 70 000 лв. годишно.

Решение:

РОЛ = 60075 х (1- 0.30) + 70 000 х 0.30 = 63 052 лв.

За периода на договора РОЛ е 3 х 63 052 = 189 157 лв.

В този случай наемането на актива е по-изгодно от придобиването му, защото РОЛ са по-ниски от разходите за придобиване на актива.

Разходи при финансово обвързания лизинг

При този вид лизинг фирмите-наемателки на активи ползват данъчните изгоди от амортизационните отчисления за наетите активи. Тези данъчни изгоди са главният мотив за лизинг на активи. При фирми с голям облагаем доход, който се намалява от начисляването на амортизациите за наетите активи, финансово обвързаният лизинг е особено изгоден.

РОЛ = Лвн х (1 - Дп) - Ди,

4.2.5. Изчисляване на размера на лизинговите вноски

Изчисляване на размера на лизинговите вноски при оперативния лизинг

Вноските при оперативния лизинг се установяват по следния начин:

а)             определят се разходите за придобиване на давания под лизинг актив;

б)             изчислява се настоящата стойност на данъчните изгоди за собственика на актива от начисляване през периода на договора за лизинг на амортизациите (АО), според срока му на изхабяване и при дисконтова норма, равна на изискуемия доход от актива след плащане на данък върху печалбата;

в)             изчислява се нетният разход на собственика на актива (т. а - т. б);

г)             изчислява се изискуемата норма на доход за собственика преди облагане с данък върху печалбата;

д)             изчислява се годишната лизингова вноска по формулата:

Нетният разход на собственика

Годишна лизингова вноска = ————————————————,

∑ PVIFi x (1 + r)

където:

i = 1 ……. n – броят на годините, за които активът е даден за ползване под формата на лизинг;

∑ PVIFi е сборът от дисконтовите коефициенти за годините на договора за лизинг при норма на дисконтиране, равна на изискуемата норма на доход за собственика преди облагане с данък;

r - изискуемата норма на доход за собственика преди облагане с данък.

Пример: Да се изчисли размерът на годишната лизингова вноска на наемател по тригодишен договор за оперативен лизинг на дълготраен актив със стойност на придобиване 210 000 лв. и срок на амортизация  10 години. Изискуемият доход от наемодателя за актива е 10% годишно след плащане на данъци, а размерът на данъка върху печалбата е 30%.

Решение:

- определяне на разходите за придобиване на давания под лизинг актив

Дадени са в условието на задачата – 210 000 лева.

-        изчисляване на настоящата стойност на данъчните изгоди за собственика на актива от начисляване в разходите му на амортизациите за актива през периода на договора за лизинг

АО = ПСДМА : t, т.е. 210 000 : 10 = 21 000 лева е годишният размер на амортизациите за актива.

ДиАО = 21 000 х 0.30 = 6 300 лева е данъчната изгода за собственика на актива от начисляване на амортизациите, изразяваща се в спестения данък върху печалбата от  отразяване на амортизациите в разходите му през съответната година.

Настоящата стойност на данъчните изгоди за собственика на актива от начисляване на амортизациите е:

година                                          аморти-                данъчни          дискон-               Настояща

зации                     изгоди от         тов                      ст-т на

аморти-               коефи-                              данъчните

зации                   циент                изгоди

лв.                    лв.                    к                        лв.

(к.3 х к.4)

1                                                 2                          3                         4                            5

1 година                                     21 000 лв.     6 300    0.909                                 5727

2 година                                     21 000 лв.                6 300                   0.826                    5204

3 година                                     21 000 лв.                6 300                   0.751                    4731

ОБЩО:                                                                                                       15 662

Дисконтовите коефициенти се вземат от специални таблици и съответстват на избраната норма на дисконтиране, която в случая е 10 % и е равна на изискуемата годишна норма на доход от наемодателя на актива след плащане на данъци.

Нетният разход на собственика на актива е:

210 000 – 15 662= 194 338 лева, който е равен на разходите, направени за придобиване на актива от собственика му, намалени с изчислената данъчна изгода от начисляване на амортизациите за този актив в експлоатационните разходи.

Изискуемата норма на доход за собственика преди облагане с данък е 15 %, изчислена на база на изискуемия доход след облагане с данък 10 %, т.е. 15 % х (1 - 0.30) = 10 %.

194 338                                  194 338

ГЛВ  = —————————————— =   ———— = 73 988 лв.

(0.870 + 0.756 + 0.658) х 1.15                2.6266

Дисконтовите коефициенти в знаменателя на формулата се вземат от специални таблици и съответстват на избраната норма на дисконтиране, която в случая е 15 % и е равна на изискуемата годишна норма на доход от наемодателя на актива преди плащане на данъци.

Изчисляване на размера на лизинговите вноски при финансов лизинг

Изчислява се по формулата:

Разход на собственика

за придобиване на актива

Годишна лизингова вноска = ——————————————,

∑ PVIFi x (1 + r)

където:

i = 1 ……. n

∑ PVIFi е сборът от дисконтовите коефициенти за годините на договора за лизинг при норма на дисконтиране, равна на изискуемата норма на доход за собственика преди облагане с данък;

r - изискуемата норма на доход за собственика преди облагане с данък.

Тъй като собственикът на актива не ползва данъчните изгоди от начисляване на амортизациите за актива, в числителя на формулата се отразява разхода му за придобиването на актива.

Пример: Да се изчисли размерът на годишната лизингова вноска при финансово обвързан лизинг на актива от предишния пример.

Решение:

210 000                             210 000

ГЛВ  = —————————————— =   ———— = 79 951 лв.

(0.870 + 0.756 + 0.658) х 1.15                2.6266

Правила при вземане на решение за наемане на актив чрез лизинг или за придобиването му чрез покупка

При вземане на решение за лизинг или покупка на актив е необходимо да се сравнят настоящите стойности на разходите за лизинг с настоящата стойност на разходите за придобиване на актива. По-ниската настояща стойност на съответните разходи е индикатор за финансова целесъобразност на избора.

Правила за определяне на настоящата стойност на разходите за лизинг:

1.   Определят се стойностите на годишните лизингови вноски.

2.   Изчислява се стойността на годишните данъчни изгоди от отчитане на лизинговите вноски в разходите на наемателя;

3.   Изчислява се годишният разход за лизинга;

4.   Дисконтират се съответните годишни разходи за лизинга с дисконтов коефициент за всяка от годините, съответстващ на дисконтова норма, равна на изискуемата доходност от актива след плащане на данъци;

5.   Сумират се настоящите стойности на годишните разходи за лизинг.

Правила за определяне на настоящата стойност на разходите за покупка на актив:

1.   Определят се годишните амортизационни отчисления за актива;

2.   Изчислява се годишната данъчна изгода от отчитане на амортизациите в разходите на собственика на актива;

3.   Дисконтират се годишните данъчни изгоди и се сумират настоящите им стойности;

4.   Изважда се настоящата стойност на данъчните изгоди от разходите за придобиване на актива. Полученият резултат се сравнява със сумата на настоящите стойности на годишните разходи за лизинг.

4.   Изважда се настоящата стойност на данъчните изгоди от разходите за придобиване на актива.

Въпроси:

1.   Каква е целта на предлагането на облигации в пакет с определен брой гаранции?

2.   Каква е същността на гаранциите?

3.   Каква е същността на конвертируемите облигации?

4.   Какви предимства осигуряват за емитентите гаранциите и конвертируемите облигации?

5.   Каква е юридическата форма на лизинга?

6.   Кои особености на лизинга му създават предимства пред покупката на активи?

7.   Кои са елементите на разходите по оперативния лизинг?

8.   Как се изчисляват годишните вноски на наемателя при оперативния и при финансовия лизинг?

Задачи:

1. Каква е теоретичната цена (Цг) на една гаранция ако дава възможност да се закупят пет акции при пазарна цена (Цп) на една акция 500 лв. и фиксирана цена на упражняване на правото за закупуване на акции 400 лв.?

Отговор: 500 лв.

Цг = N(Цп - Цф)

Цг = 5(500 - 400) = 500

2. Колко е ливъриджът на цената на гаранцията при фиксирана цена на упражняване на правото за закупуване на акции 400 лв., промяна на пазарната цена на една акция от 500 на 550 лв. и право на закупуване на 5 акции срещу една гаранция?

Отговор: 5

Цг = 5(500 - 400) = 500

Цг = 5(550 - 400) = 750

Нарастване на Цг = 750 - 500 = 250

250

% на нарастване на Цг = ——— = 50%

500

Нарастване на Цп = 550 - 500 = 50

50

% на нарастване на Цп = ——— = 10%

500

50

Ливъридж = ——— = 5

10

3. Колко е конверсионната цена на една конвертируема облигация с номинална стойност 1000 лв. при конверсионна цена на една акция 100 лв. и пазарна цена 150 лв.?

Отговор: 1500 лв.

1000

Цк = Цп х КК                КК = ——— = 10.

100

Цк = 150 х 10 = 1500 лв.

4. Каква ще бъде печалбата ако замените 100 конвертируеми облигации с номинална стойност 4500 лв. за акции с конверсионна цена на една акция 900 лв. и пазарна цена 1000 лв., вместо да ги продадете по цена за обратно изкупуване 5000 лв. за една облигация.

Отговор: 0.

4500

КК = ———— = 5

900

 

Цк = 1000 х 5 = 5000 лв., т.е. печалба няма.

5.   Изчислете разходите на наемателя на актив със стойност 100 000 лв. по тригодишен договор за оперативен лизинг при следните условия:

-     срок на амортизация на актива - 10 години;

-     годишна лизингова вноска - 15 000 лв.;

-     размер на данъка върху печалбата - 30%.

Отговор: 40 500 лв.

Решение:

Лизинговата вноска, намалена с данъчната изгода от отчитането й като присъщ разход на фирмата, е:

15 000 х (1- 0.30) = 10500 лв.

Годишната сума на амортизациите е 10 000 лв., получена чрез прилагане на линейния метод на амортизации, т.е.

ПСДМА      100 000

———— =———— = 10 000

t                10

данъчната изгода, която се пропуска, поради неначисляване на амортизациите е:

ДиАО = 10 000 х 0.30 = 3 000 лв.

Разходите по лизинга са:

Лвн + ДиАО = 10500 + 3 000 = 13 500 лв., в това число за периода на договора разходите по лизинга са   3 х 13 500 = 40 500 лв.

6.   Да се изчисли годишната лизингова вноска на наемател по тригодишен договор за оперативен лизинг на дълготраен актив със стойност на придобиване от наемодателя 300 000 лв. и срок на амортизация 10 години. Изискуемият от наемодателя доход от актива след плащане на данъци е 14 % годишно, а размерът на данъка върху печалбата е 30 %.

Отговор: 110 442 лв.

Решение:

- определяне на разходите за придобиване на давания под лизинг актив

Дадени са в условието на задачата – 300 000 лева.

-        изчисляване на настоящата стойност на данъчните изгоди за собственика на актива от начисляване в разходите му на амортизациите за актива през периода на договора за лизинг

АО = ПСДМА : t, т.е. 300 000 : 10 = 30 000 лева е годишният размер на амортизациите за актива.

ДиАО = 30 000 х 0.30 = 9 000 лева е данъчната изгода за собственика на актива от начисляване на амортизациите, изразяваща се в спестения данък върху печалбата от  отразяване на амортизациите в разходите му през съответната година.

Настоящата стойност на данъчните изгоди за собственика на актива от начисляване на амортизациите е

година                                          аморти-                данъчни          дискон-               Настояща

зации                     изгоди от         тов                      ст-т на

аморти-               коефи-                              данъчните

зации                   циент                изгоди

лв.                    лв.                    к                        лв.

(к.3 х к.4)

1                                                 2                          3                         4                            5

1 година                                30 000                           9000                  0.877                       7893

2 година                            30 000                               9000                  0.769                       6921

3 година                            30 000                               9000                  0.675                       6075

ОБЩО:                                                                                                                                20 889

Дисконтовите коефициенти се вземат от специални таблици и съответстват на избраната норма на дисконтиране, която в случая е 14 % и е равна на изискуемата годишна норма на доход от наемодателя на актива след плащане на данъци.

Нетният разход на собственика на актива е:

300 000 – 20 889= 279 111 лева, който е равен на разходите, направени за придобиване на актива от собственика му, намалени с изчислената данъчна изгода от начисляване на амортизациите за този актив в експлоатационните разходи.

Изискуемата норма на доход за собственика преди облагане с данък е 20 %, изчислена на база на изискуемия доход след облагане с данък 14 %, т.е. 20 % х (1 - 0.30) = 14 %.

279 111                                  279 111

ГЛВ  = —————————————— =   ———— = 110 442 лв.

(0.833 + 0.694 + 0.579) х 1.20                2.5272

Дисконтовите коефициенти в знаменателя на формулата се вземат от специални таблици и съответстват на избраната норма на дисконтиране, която в случая е 20 % и е равна на изискуемата годишна норма на доход от наемодателя на актива преди плащане на данъци.

7.   Да се изчисли годишната вноска на наемател на актив по финансово обвързан лизинг при условията на Задача 6.

Отговор: 118 708 лв.

300 000                                      300 000

ГЛВ = ————————————— = ——————118 708 лв.

(0.833 + 0.694 + 0.579) х 1.20        2.5272

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG