Home Икономика Капиталово бюджетиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Капиталово бюджетиране ПДФ Печат Е-мейл

Капиталово бюджетиране(КБ)

Въведение КБ е процес на анализ, оценка и избор на дългосрочен инвестиционен процес.Става въпрос за инвестиции в техника, технологично оборудване,за покупка на индустриални сдания, складове, земя и на цели предприятия. Тези Аи, к` са предмет и обект на КБ формират една значителна част от пазарната с/ст на фирмата, те са и доходоносни Аи – тяхната експлоатация е източник за генериране на доходи във фирмата. За изпълнението дъгосрочни проекти са необходими значителни фини ресурси, поради к` вариантите за инвестиране в 1 ф-ма са обект на внимателни проучвания и анализи. Акцентите в рези проучвания и анализи е поставен върху оценката на изходящите и входящи парични потоци и използването на адекватните техники и подходи в оценката на инвестициите. 2Мотиви за инвестиране/; инвестиционните решения могат да бъдат да бъдат предизвикани в резултат на физич. или морално остаряване нафирмените Аи. Като основен мотив за к-ловото инвест се посочва разширяване на д/стта, модернизиране, замяна или обновяване на Аите. Понякога се използват и к/ловите р/ди , преследват се нематериални ползи за по дългосрочен период- р/ди за екология; разширяването на дейниста к` се изтъква като 1 от най-честите мотиви, се използва от фирми к` реализират растеж на своето пр/во и изпитват необходимост от покупка на нови ДА, с цел увеличаване на обема на пр/вото или разширяване на асортимента на продукцията. Замяната на оборудването е необходима при физич. изхабяване или морално остаряване. Тя е наложителна, когато се явява пречка за растежа на фирмата. Когато се установи полож ефект от анализите на р/дите и ползите при подмяна с новото оборудване . Др мотив е обновлението- алтернатива на замяната.  Цели подобряване, модернизиране или осъвършенстване на същест А. Всяко придобиване на ДА се възприема като к/лов р/д, но всички к-лови р/ди се материализират като ДА. Р/дите за нова рекламна кампания не би следвало да се ползват като нов ДА, р/дите за научно изслед д/ст, паз-ни проучвания- носители на нематериални ползи. Въпреки важното значение за мотивите за решение за инв-не, те не са сред опред. фактори при избора за оценкана к-ловите инвестиции

3ЕТАПИ В ПРОЦЕСА НА КБ: 1.генериране на предложение за инв-я.-предложенията за инвес-и могат да постъпват от всички иерархични нива на корп-ята. Обикновено те се придвижват от инициаторите си към висшестоящите управленски нива. По- големите корпорации практикуват стимулиране на свои служители, чиито идеи и предлижения стоят в основата на инв-те проекти. Най- вече в Япония.2.Преглед и анализ на проектите- предлож. за инв-ции подлежат на официален преглед, за да се оцени какъв ще бъде ефектът от тяхното одобряване. Приходите следва да се трансформират в парични потоци, оценяват се и се калкулира риска, съпровождащ изп/ето на проекта и след проучване на цялостния анализ се изготвя доклад с препоръки, к` се представат на съответното управленско ниво. 3. Вземане на решения- конкретното управленско ниво, упълномощено за вземане на решение се ръководят от някой фактори- мащаб на проекта, сума на инв р/ди и от значението на проекта. Бордът на директорите и върховният изпълнителен орган, к-то разглежда и  взема решение за и-те надвишаващи опред. размер.4.Фаза на изпълнение на проекта- стартира след неговото одобряване и набирана на неох. ресурси. Оперативното изпълнение на проектите изисква упр-ние и контрол в/у  р/дите и мониторинг в/у текущите р/ди. Особено важна е съпоставката м/у реални парични потоци и планираните ст/ти. Когато се установят чувствителни разлики м/у реалните и планираните парични потоци се предприемат съответните корекции в очакваните раз/ти, а като крайна мярка- замръзяване на проекта или окончателно стопиране.

4.Ключови понятия в КБ 1) алтернативни и неалтернативни проекти:Алтер. проекти са конкурентни изключващи се проекти, насочени са към изп-ние на 1 и същи инвест. цели. Приемането на 1 проект, озн-ва автом-но изключване на останалите алтернативи. Неалтер. проекти  са тези  при к` избора на един от тях  не води до изкл-нето на другите. Ако фирмата разполага с достатъчно ресурси всички проекти отговарящи на инв. критерии, тя би могла да реализира всички проекти.2)безлимитно инв-не и разпределение на к-ла: Безл. инв-не е приложимо при избора на неалтернативно проектиране. Ако ф-мата няма лимит на ср/вата всички неалтерн. проекти , отговарящи на критериите могат да се реализират.На практика повечето фирми оперират в рамките на ограничения в к-вите ср/ва.3)подход на приемане и отхвърляне или ранжиране на проек. Подход на приемане и отхвърляне- прилага се с цел да се опред. дали проекта отговаря на критериите на фирмата. Използването на този подход и универсално т.к може да се използва за проекти с и без лимит на ср-ва.  и за опр. на алтерн. и неалтерн проекти. Ранжиране на проекти- класиране на проектите по предварително зададени параметри, според: нормата на техн. възвръщ.  , срок на изплащане на инвест., нетна настояща ст-ст. Ранжират се само приемливите проекти т.е прилагат се чраз подхода приемане отхвърляне.4) конвенционални и неконвен. пар. потоци (ПП).Конвен. ПП се състоят от 1начална р/ди за инвестицията, к` са последвани от “+”  входчщи нетни ПП. За неконв. ПП е хар-но че след 1началните р/ди могат да се реализират както “+” така и 1 или повече “-” ПП входящи и изходящи.5) анютетни и неанютетни ПП- Анютет. ПП са равни по сума год. ПП. Всички останали проекти, чиито ПП са с променливи  величини са неанютетнни.

5.Основни компонентти на ПП – конвенционалния модел на ПП се състои от 3 основни компонента1)1воначални р/ди по инвестицията; 2) оперативните ПП 3)остатъчен или окончателен ПП.   Всички проекти притежават 1 и2, при някои е възможно да липсва 3.

1) представляват изходящи от ф-мата ПП, в момента на извършване на кап. р/д t=t0

2) са входящи нетни парични потоци, получени в резултат на проекта

3) е също входящи ПП, к` се реализират п/з последната год. от експлоатацията на проекта и има пряка връзка с ликвидацията му.

Подход за определяне на първоначалните р/ди. Стандартния подход при калкулиране на първ. р/ди се свежда до определяне на всички изходящи  от ф-мата ПП, намалено с входящите във времето t=t0, т.е. когато се извършват инв. р/ди . Осн. променливи  к` се вземат под внимание са: цената на Аа, к` се закупува; инсталационните р/ди; нетните п/ди от продажба на старо оборудване; промяна в нетния оборотен к-л

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG