Home Икономика Собствен капитал и капиталова адекватност на банките

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Собствен капитал и капиталова адекватност на банките ПДФ Печат Е-мейл

Собствен капитал и капиталова адекватност на банките

Съотношението м/у СК и привл. ресурси изразява фин. структура на банките. При нефин. организации то-ва отношение е нормално ако е в рамките на 1: 1, 2:1 или 1 : 2, за банките е приб-лизително 1 : 10 или 1 : 15.

СК изпълнява няколко функции:

- защитна ф-я - Ск е външен изразител на стабилността и фин. мощ на една фин. институция.

- оперативна ф-я - прирастта на СК е предпоставка за осигуряване на оптимален растеж на активите и привл. ресурси.

- регулативна ф-я - свързане е с използването на СК в редица фин. съотношения и съпоставки с др. позиции.

Анализа на СК се осъще-ствява в сл. направления:

- анализ на динамиката, прирастта, структурата и източниците за формиране на СК

- анализ на факторите, влияещи в/у капиталовата адекватност

Структурата на банковия к-л се обославя от няколко осн. фактора: състоянието на основния (акционерния) к-л; величината на капит. резер-ви и сумата на неразпреде-лената печалба. Относител-ното тегло на отд. ком-поненти, формиращи СК са различни. Компонента с най-голям дял в СК е основния (акционерния) к-л, той обхваща средно 60-70% от СК. Относителния дял на резервите се оценява средно  на около 10-15% , а печалбата се движи м/у 15-20 %. Своеобразен критерии за оценяване оптималността в структурата на СК е дали съществуват възможности той нормално да изпълнява защитната и оперативната си ф-я.

На анализ и оценка подле-жат и начините за увелича-ване на СК. Те могат да бъдат най-общо 2:

1. Заделяне на част от чиста-та печалба за натрупване

2. Допълнителна продажба на банкови активи.

Същност на капит. адекватност и показатели за неиното измелване - при определяне на величината на необходимия за нормал-ната дейност к-л банките на практика застават пред алтернатива да увеличат СК съобразно степентта на нарастване на риска или да влагат ресурсите си в без-рискови или нискорискови активи, без да увеличават к-ла си. Казано по-ясно следва да съществува съответствие м/у състоянието на СК на банката и рисковия порт-фейл на нейната дейност. За измерването на това съответствие се използват сл. показатели:

- степен на покритие на влоговете със СК = СК / обща ∑ на влоговете. Този показател се препоръчва със сл. обосновка - на всяка 1 нарастване на привл. сред-ства за да се осигури финан-сиране на част от активите със стабилен ресурс, трябва да съответства опред. нарастване на СК

- степен на покритие на активите със СК = СК / ∑ на банковите активи. Нормал-ните рамки за този пока-зател са м/у 7 и 9 %.

- степен на покритие на рисковите активи = СК / (кредити + инвестиции в ЦК) - 1/5 или 1/6

- степен на обезпеченост на кредитите със СК = СК / ∑ на отпуснатите кредити.

При оценяване на капит. достатъчност понякога се изхожда от правилото, че текущите загуби следва да се покриват от текущите д-ди и предваритилно заделе-ните резерви, а не от ОК. Най-известна в момента е разработената от Базилския комитет по банков надзор към Междунар. банка за разплащане в Базил през 1988г., известна още като Базилско споразумение за капиталова адекватност на банките. Според Базил 1 капит. база се концентрира като сума от 2 елемента: първичен к-л и допълни-телни капит. резерви. Първичния к-л се образува от сумата на внесения к-л, фонд „Резервен” и др. резерви с общо предназна-чение, образувани за сметка на печалбата след облага-нето и с данъци. Данъко-подобните капит. резерви включват: неразпред. печа-лба; резервите със спец. предназначение, образувани от печалбата след облага-нето и с д-ци; специални провизии формирани преди облагането на печ. с д-ци; резервите от преоценка на активите; сумите на дълго-во/капиталовите инструмен-ти;  суми привлечени като подчинен срочен дълг.

Ст-стта на активите се коригира съобразно рис-ковата им структура ч/з изчисляване на техния претеглен рисков р-р. За тази цел те се групират в няколко рискови гр. безрискови активи; ниско-рискови активи, среднорис-кови активи, високорискови активи

- обща капиталова адекват-ност = (СК / общ рисков компонент на активите) х 100. Според международно приетите стандарти общата капит. адекватност следва да бъде не по-малка от 8%

- адекватност на първичния к-л = (първичен к-л / общ рисков компонент) х 100- не по-малко от 4%

- степен на риск на активите = (общ рисков компонент / сума на активите) х100

- степен на покритие на активите = (СК / сума на активите) х 100. Според нашето законодателство ст-стта на този показател не трябва да бъде по-малка от 6%.

Фактори влияещи в/у капиталовата адекватност - наличието на капиталови съотношения доста по-ниски от изискваните е сериозен проблем пред всяка банка. За да се достигнат и поддържат капиталовите коефициенти в необходимите рамки в повечето случаи се разчита на възможностите за въздействие в/у двете величини, т.е. съчетаване на стремежа към увеличаване на капит. база с редуциране на прет. рисков р-р на активите. Анализите показ-ват че както твърде ниските така и твърде високите ст-сти на капит. коефициенти, не са благоприятно явление. Във втория случай става дума за излишно голяма капит. адекватност. В/у със-тоянието на капит. адекват-ност оказват влияние:

- прираст на СК - при равни др. уславия води да прираст на СК

- рискова структура на активите - оказва обратно-пропор. влияние в/у капит. адекватност.

- прираст на активите - при равни др усл. води до нарастване на кап. адекватност

- рентабилност на активите - по-високата рентабилност води до нарастване на кап. адекватност

- разпред. на печалбата за натрупване и дивиденти - по-високия дял на див. в печалбата води до снижаване на кап. адекватност

- емисия на допълн. банкови акции - води до увелич. на СК а от там и на кап. адекватност

- продажба на дългоср. банкови облигации - нарастването им съдейства за укрепване на кап. адекватност.

- прираст на привл. средства - при всяко нарастване на привл. средства и СК остава неизменен, намалява капит. адекватност.

Нормативна регламентация - идеята за изграждане на ново, второ споразумение за кап. адекватност на банките се заражда през 1999г., което се очаква да влезе в сила през 2006г. То се състои от 3 осн. части:

1. Минимални изисквания за кап. адекватност - вземат се под внимание 3 вида рискове: кредитен, пазарен и оперативен риск.

2. Процес на надзорни проверки - осн. му задача е да способства за осъщест-вяването на активен диалог м/у органите за надзор и банките. Целта е последните да бъдат стимулирани да използват, развиват и усъвършенстват прилагани-те от тях методи за оценя-ване и управление на риска.

3. Пазарна дисциплина - тя изисква от банките публич-но да разкриват информа-ция, която да осигурява достатъчна прозрачност на тяхната дейност. Надзор-ните органи следва да стимулират разкриването и предоставянето на необхо-димата информация на всички пазарни участници и на обществеността каток�5 � ��(w�� ��видент се е уравновесило с предлагането. Ако увеличаването на изплащания дивидент увеличав или намаля богатството на акционера, защо тогава фирмите въобще разпределят диведенти? Те смятат, че цената на акциите отразява справедливо разпределянето на дивидент.

Едно остава вярно – внезапни промени в дивидентната политика се отразяват в цената на акциите и не се приемат добре от публиката. Фирмите трудно преминават от такива, които разпределяр капиталова печалба към такива, изплащащи кеш дивидент и обратно.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG