Home Икономика Финансиране със заемен капитал банкови и облигационни заеми

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансиране със заемен капитал банкови и облигационни заеми ПДФ Печат Е-мейл

Финансиране със заемен капитал – банкови и облигационни заеми, търговски кредит, устойчиви Пи.

Ср/вата необходими за поддържане на дейнистта на пр/ето биха могли да се осигурят чрез фин пазар и когато става въпрос за поддържане на платежостособността , те се осигуряват на паричния пазар. Заемни к/ли биха могли да се осигурят по 2 начина- чрез пряко вземане – емисия и пласмент на дългови ЦК и чрез непряко вземане чрез посредничество на търг банки. Облигационен заем-най-често използвана форма за набиране на к/ли за инвестиционни проекти, к` се използват от фирмите, регистрирани като АД. Нормативните изисквания за ползване на облигационен кредит са сведени до АД да имат заверени годишни фини отчети за 2 г. Изключение се допуска, ако заемът е гарантиран от държавата или от банка. Това е разпространена форма на кредитиране в страните с развит к/лов пазар. Използва се от държавата, от общините (мунициални облигационни заеми) и от фирмите. Различия на облигационния кредит от банковия кредит: има един кредитополучател и много кредитори; правата на кредиторите са стандартизирани: право да получат обратно сумата за определен срок (матуритет); право да получат доход (лихва) - купонна, сконтова лихва и др.; право на ликвидационен дял в случай на ликвидация на фирмата; Тези права са прехвърляеми и са свързани с ценна книга - облигация. Предимства на облигациите в сравнение с банковите заеми: набират се значителни к/ли; възможно най-евтин начин - елиминира се посредничеството на фини институции (пряко заемане на заемен к/л); не се проучва така задълбочено кредитния рейтинг; срокът на привличане на ресурси е по-дълъг; ако фирмата е достатъчно надеждна заемът може да бъде необезпечен; при конвертируеми облигации, при сключване на определени клаузи, може да се избегне погасяването на дълга; недостатък - при публични емисии трябва да се изготви проспект; Предимства на облигациите в сравнение с емисия на акции: няма опасност от загуба на контрола в управлението; няма опасност от разводняване на к/ла (ПЕА= чиста печалба/ брой обикновени акции); по-ниски инвестиционни р/ди, тъй като облигациите са по-ниско рисков тип инвестиции; От управленска гледна точка решението за емитиране на облигации се обосновава от финия мениджър, но се гласува от Общото събрание на акционерите. Това е стратегическо решение. Не могат да се емитират облигации с привилегирован режим без съгласието на старите облигационери. Съгласно нормативната уредба се изисква довереник на облигационерите, обикновено търговска банка, за защита на техните интереси. При избор за финансиране чрез облигации се анализират: -перспективите за развитие на пр/ето; -потребностите от к/ли; -к/ловата структура (съотношението дълг/собствен к/л); -конюнктурата на финия пазар. Определя се размера на облигационния заем - номинална с/ст на облигациите (в развитите страни се прави копюрна структура с различни номинали), емисионната с/ст и вида на облигациите. Видове облигации: В зависимост от начина на ползване на правата, облигациите биват: на приносител Поименни. В зависимост от това дали са отпечатани върху защитен хартиен носител или за тях се води регистър: налични и безналични. В зависимост от това има ли обезпечение: необезпечени - издават се от най-стабилните и надеждни компании; обезпечени - те биват: обезпечаване с оборудване - широко се използва при лийверидж лизинг. Разпространен е при купуване на скъпоструващи транспортни съоръжения (кораби, самолети). От лизинговите вноски се погасяват задълженията по облигационния заем. обезпечаване с ЦК - при намаляване с/стта на ЦК на финия пазар може да се довнесе обезпечение. Според това има ли клауза за изкупуването им преди падежа: няма такава клауза; облигации с клауза задължаваща емитента да ги изкупи преди падежа - може да се уговори срок, след к` това право може да се упражни. Това защитава фирмата и изпълнението на инвестиционния й проект. Уговаря се и минимална цена (90-95% от номинала), защитаваща интересите на инвеститорите; облигации с клауза разрешаваща на емитента да ги изкупи преди падежа ("пенсиониране" на облигациите) - то е в интерес на фирмата, тъй като й предоставя възможност при по-нисък пазарен лихвен процент да изтегли облигациите от обръщение и да ги замени с нови, с по-ниска лихва. Може да се включи клауза, задължаваща емитента да изплати премия по изкупуването, като компенсация на кредиторите. Според формирането на дохода (лихвата) по облигационния заем: с фиксиран лихвен процент; с плаващ лихвен процент. Според начина на изплащане на лихвата: купонни - основание за получаване на лихвата е представяне на "купон"; регистрирани - специализирана фина институция (ЦД) поддържа списък на облигационерите и на падежа им изпраща чек или заверява посочена от тях с/ка; безкупонни (с нулев купон) - купуват се с отстъпка от номинала и на падежа се плаща номинала; Обикновено лихвата се плаща на 6 месеца. В зависимост от начина на плащане на главницата (номинала): срочни (имат матуритет); серийни - погасяват се на лотариен принцип, обикновено ежегодно се теглят серии, на к` се погасяват и номиналната с/ст. Търговският кредит се използва за финансиране на краткотрайните Аи. Често се използва. Фирмата получава на заем чужди ресурси в стокова форма. Придобива възможност да увеличи своя оборот, като заплати стоките по-късно.Кредитът се определя като спонтанен, тъй като размерите на стоките на кредит зависят от обема на пр/во. Когато се разширят продажбите се увеличава и дела на кредита във финансирането. Кредитът е по-либерален от банковия. Кредитът е по-гъвкав в сравнение с банковия, защото закупените стоки се влагат веднага в пр/вото. Кредитът е постоянен, защото веднъж установени кредитните отношения м/у продавач и купувач, те се възобновяват постоянно. Той е постоянен източник за финансиране на потребностите от оборотен к/л. Цената му се влияе от лихвените равнища на финия пазар. Устойчиви Пи – за финансиране на краткотрайните Аи се използват краткосрочните задължения – начислените, но не внесени данъци, работна заплата, социални осигуровки. Най-голям дял сред тях заемат работната заплата и данъците. В резултат на продажбата на стоките или оказаните услуги фирмата реализира парични постъпления, в к` са начислени и посочените р/ди – данъци, работна заплата, социални осигуровки. Последните обаче не се изплащат веднага. Това предоставя възможност на компаниите да използват тези ср/ва за финансиране на краткотрайните си Аи. Колкото по-продължителен е периода от получаване на постъпленията до извършването на тези плащиния1 толкова по-голям е обемът на това финансиране Тези източници на ср/ва за финансиране непрекъснато се възобновяват, к` е основание да се определят като постоянен източник на финансиране и да се квалифицират като устойчиви Пи. Текущата задлъжнялост не определя като безплатно финансиране. С разширяване обема на пр/вото, текущата задлъжнялост също нараства, к` е основание тя да се счита за спонтанен източник на финансиране.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG