Home Икономика Финансиране на социалното осигуряване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Финансиране на социалното осигуряване ПДФ Печат Е-мейл

Финансиране на социалното осигуряване. Понятие за финансиране на социалното осигуряване. Изходни позиции за финансирането на социалното осигуряване. Принципи за финансиране на социалното осигуряване. Фактори за финансиране на социалното осигуряване

Понятие и фактори за

финансиране

Издръжката на нетрудоспособните членове на об­ществото в стана на пазарно стопанство се извършва от социалното осигуряване. Чрез гази своя дейност, то ще играе важна роля за възпроизводството на работната си­ла, отглеждането и възпитанието на децата, стимулиране на производството и раждаемостта, изграждане на со­циалната сигурност на 1 ражданите.

Променяте в общсствено-иолитичсския и икономичес­ки живот през последните години безспорно иде оставят трай­ни следи в историята на обществото. Те завладяха духа и съз­нанието на милиони хора, предизвикаха изключителен инте­рес и по своеобразен начин доказват готовността на цялата пата общественост за нови, качествени промени на живота.

Широкият отзвук и глобалният обхват на тези про­мени са общовалидни за всички обществени системи, в това число и за социално-осигурителната. Интензивно на­расна необходимостта от динамични промени в осигури-тедпата зашита ма трудещите се. които да отговоря!  па поите изисквания па обществото.

Както винаги в подобни случаи, истинската- оценка принадлежи на времето. Тепърва ще вникнем в основните направления па развитие па осигурителната система, но това което можем да констатираме днес е. че еоциадио-осигуригедната система мудно и тромаво се нагажда към изискванията на новото време. Псе още не се проявява нужната инициативност, не се търсят възможности за ре­шаването па изключително важни проблеми, които неед­нократно са поставяни от нашата теория и пракшка.

Безспорно промяната в оешурителпата система не мо­же да се извърши безболезнено, без трудности. Анализите по­казват, че 1я е 01 такъв тип. че пряко зависи от качествените промени в други сфери, отрасли и системи на икономиката. Гова обаче не оправдава изчакването, еамоуспокоявапси) и нрпмпрявапею. конто значително обезсилват пкопомическо-ю и политическо въздействие на социалното оешуряваис.

Особено значение в случая ще имат въпросите, свьрзанп е финансирането на социалното осигуряване и осигурителния фонд. Решаването па ч ечи въпроси е нало­жително и затва е необходимо насочване на научно1)о дирене па пкоиомистпте-оешурптелп именно в тази област.

Понятие за финансиране на социалното осигуряване

При  разглеждането  па  какъвто  и  да  е  въпрос  е необходимо да бъде установена същността па явленията изобщо, да се застане на една изходна позиция, от която да бъдат разглеждани проблемите. В случая, при изучава­не на проблемите на финансирането на социалното осигу­ряване няма да направим изключение. Както при разглеж­дане на въпросите около същността на осигурителите отношения, така и при разглеждането па въпроса за същ­ността  на  финансирането  няма  единно   мнение   между специалистите. Отделните автори виждат финансирането на социалното осигуряване от различна гледна точка и го разбират различно. Мроф. Кацаров ппше - "Под финанси­ране па общественото оешуряване (ОО) тук ще разбираме набавянето па необходимите финансови средства, създава­не па трайна възможност за разплащане е оешлрешпе".'

Уточнявайки по-иататък кръга п обхвата на финан­сиране ю. същият автор пише - "Във финансирането се обхващат още извършването на самите осигурителни пла­щания, отчитане на разходите, и други свързани с тях операции"."

От тези определения личи. че проф. Кацаров е па ста­новището, че финансирането на социалното осигуряване об­хваща, както "набавяне" па средствата, необходими за не­трудоспособните, така и "самите оешурителпи плащания".

Подобно схващане защитава и доц. Пеиков. коГпо •застава па мнението, че - "Финансирането па социалното осигуряване е определяне и насочване па необходимите парични средства за посрещане иа разходите по издръжка па нетрудоспособните, определяне па източника и начина за набавяне па тези средства, както и взаимното обвързва-не или съгласуване на приходите и разходите. По-общо финансирането на социалното осигуряване е определяне на частта на фонда за потребление, а следователно и от ЬВ продукт, която съгласно изискванията на икономичес­ките закони, следва да се разпределя в полза на нетрудо­способните, както и начина за обособяване или начина за предоставяне на тази част от осигурителния институт".1

В двата случая същността на финансирането на со­циалното оешуряване се обяснява като една дейност за набавяне на средства и предоставяне на тези средства от института за обществено осигуряване.

Същността на финансирането се свежда до самата система на финансирането. В същата своя разработка доц. Пенков пише - "Отношенията, които се създават в проце­са на образуване и разпределение на осигурителния фонд, значи при финансирането, не са нищо друго, освен отно­шения на разпределение и преразпределение на Бр. Вът­решен продукт" Тук авторът разглежда същността на фи­нансирането във връзка с разпределителните отношения. Това определение безспорно би имало редица достойнст­ва, ако беше уточнено, че тези отношения на разпределе­ние, които се създаваг по повод на финансирането като дейност, изразяват същността на самото финансиране.

Освен това. тези отношения според автора се съз­дават по повод на образуване и разпределение на осигу­рителния фонд. Но при едно такова третиране на въпроса пие неизбежно ще стигнем до извода, че финансирането на социалното осигуряване съвпада със самото социално осигуряване, тъй като социалното осигуряване изразява отношенията във връзка с формиране, разпределение и управление на осигурителния фонд.

Имайки предвид здравата връзка, съществуваща между приходи и разходи за социално осигуряване и ироф. Кацаров, и доц. Пенков включват във финансиране­то па социалното осигуряване разпределението на вече формирания осигурителен фонд.

Ако разгледаме по-задълбочено същността на самата система на социално осигуряване можем да се на­тъкнем на факти, които ще ни наведат на други мисли. Социалното осигуряване в лицето на своите инстичуции гарантира материална защита на нетрудоспособните. Сред­ствата, които са му необходими, то може да получи само чрез предварително изследване на осигурителните рискове (тяхната честота, тежест и продължителност) и чрез непре­къснато наблюдаване на осигурителната съвкупност.

Ако така посочените за установяването на осигури­телните средства условия се изпълнят безупречно, тогава във всеки момент обществото ще знае размера на средст­вата, които са необходими за социалното осигуряване. В лицето на публичните, частни и доброволни организации то редовно ще получава тези средства. Разпределението на средствата, акумулирани за социалното осигуряване на нетрудоспособните е следващо действие, което изразява същността на самата цел на осигуряването. Тук можем да кажем,   че   проучването   на   необходимите   средства   и тяхното последващо разпределение са различни ио фор­ма, по еднакви по съдържание явления. Правилно проуче­ните и уточнени средства по отделните разходи ще бъдат ранни на разпределените такива след набирането им. Раз­бира се. тук може да ее получат съответните колебания и аномалии, но те ще бъдат незначителни. Тяхното насгьп-вапе е предизвикано от това. че всички процеси в социал­ното осигуряване имат стохастически (всроятностен) ха­рактер. Ако използваме вероятностиите отклонения при проучване па необходимите средства, то разликата и ано­малиите ще бъдат съвсем незначителни. Виждаме, че про­учването на самите необходими средства и тяхното пос­ледващо разпределение почти се покриват. Проф. Гав-рииеки пише - "Под финансиране на застрахователната организация се разбира набирането па средства, необхо­дими за изграждане, запазване, разширяване на застрахо­вателната организация и за посрещане на нейните текущи задължения.'0 Това определение авторът дава за финанси­рането на застраховането. Но и социалното осигуряване, и застраховането като категории на застрахователната наука са еднозначни. Така че определението за финансиране па застраховането до голяма степен може да бъде приложе­но и при финансирането на социалното осигуряване. От ци­тираното становище е ясно. че авторът застава на мнението, че финансирането на" застраховането" включва само фор­мирането на застрахователния фонд, но не и неговото пос­ледващо разпределение. Аналогично на това определение можем да кажем, че и финансирането па социалното оешу-рявапе завършва е формирането на осигурителния фонд.

От изложеното до тук става ясно, че са оформени две становища за същността на финансирането на социал­ното осигуряване: ♦    (лдна част от специалистите са на мнение, че финансирането на социалното осигуряване обхваща, как­то набирането на необходимите средства, така и тяхното разпределение по каналите на социалното осигуряване.

♦    Друга част считат, че сьщпоспа на финансира­нето па социалното оешурявапе е само набиране']о па необходимите средства.

Въпросът е дискусионен. 11 едното и другою стано­вища   имат  своите   положителни   и   отрицателни   черти. Струва ни се обаче, че и в единия и в другия случай ние не разглеждаме същността на финансирането достатъчно задълбочено. И при двата случая се говори ха "набиране" па средства, за разпределение на средства.  Всичко  това отразява една вьншна дейност, присьща на явлението фи­нансиране на социалното осигуряване. Смятаме, че същ­ността па финансирането може да бъде определена един­ствено изхождайки от сьщност та на социалното осигуря­ване, като икономическа категория.

Социалното осигуряване се определя като част от производствените отношения (осигурителни отношения} но повод формирането, разпределението и унравдениек.) па средства за нстру/юепособнпте членове на обществото. Смятаме, че същността на финансирането па социалното осигуряване трябва да се търси в тази час] от осигурител­ните отношения, която изразява формирането па осигури­телния фонд. Отношенията по формиране на осигурител­ния фонд са част от осигурителните отношения, а следо­вателно и част от разпределителните отношения. Те пре­дизвикват    необходимата   дейност    ио   формирането   па средства за социално осигуряване. Но тези отношения не можем да разглеждаме самостоятелно и откъснато. Те се и!.мпр;1!  в про1а дпллск'] пческа врьл^ е (^мш;-;!!^ тк

.,Л   СИ1 \ рИ'!СЛНИ 1С ОЗИОШСНИЯ ((»"I 1Г ЧНСН11Я  1Ъ1 ра Л фСДС. К

ние и \правление) и шшаш чрябва ла се ра*глеж пи егк-меешо. ( това трябва вшипн ла се съобрадяваме. Иначе ще н зпалисм в едностранчивост. За правилна хлраюсрис-чпка на финансирането па социалното осигуряване съ­ществена роля играят:

♦    Определяне на изходната пошния за финансо-ноп) изграждане па соцпалнот осигуряване.

♦    Определяне на прппцпшпе и фактрте. влияе­щи при финансовото изгражлапе на соипалною осигуря-пане

♦    Разкриване па нг-мюмически к* основи ла па«м вчпе на пеоохолпмпяе ерос лл ла соппалпо оедп уряванс

пкра-.и. фгпипсовп 1с с[к'^ • ;<а а ^.кл гова е ьд ьр таппс!«« п,. меш М)»илпе I о'' . (.'ле г..».!:.а I е. ню. ] \ к 1И\одиага 1н»;пцня ;а финансиране па еоипалною оешхряванс са определя­не'!^ НЛ1 иеооходпмп !с финансови сределва. 1ап1 позиция е пап-сз арата. Тя е възникнала н ее е прилагала още тга-ва. ко1 ат социалното оеш уряване ее е подчинявало изця­ло па принципа па еквивалентпосгга. Набрани 1е осигури­телни средства (вноски) са дикт\ вали осигури ген пи е плащания. Основите недоспп ьци па финансовата пози­ция мога! да се (|>орм\лира1 така:

♦    Изхождайки от кпи позпппя ла фипанспранст на социалното осигуряване ее стига до сравнително ниско равните па осгплршелпитс плащания.

♦    Задоволяването на потребностите на осигурени­те е недостатъчно. ()сш урителят не се интересува въобще от 1 ях.

♦    Финансовите възможности на обществото се влияя г непрекъснато от икономическата конюнктура (воини, инфлация, валутни сътресения).

Кдиовремснио с юли недостатъци, тази полиция на финансиране има и едно достойнство, че осигурителните плащания винаги са съобразени е финансовите възмож­ности п ангажират самите осигурени лица. Това осигуря­ва пълна платежоспособност на осигурителния институт.

Втората изходна позиция това е "социалната" пози­ция. Гази позиция е изградена изцяло върху изучаване на социалните потребности на нетрудоспособните. Тук прес­мятане    на   необходимите   средства   не   се    извършва.

Социално осигуряване

Създава се осигурителна система без да се държи сметка за финансовата обезпеченост. За тази. обезпеченост се държи сметка в последствие, когато дойде момента па из­вършване на разходите. Положителните страни па тази изходна позиция за финансиране па-социалното осигуря­ване се свеждат до следното:

♦    Финансирането-се извършва с оглед потребнос­тите на осигурените лица. Това предполага едно сравни­телно добро задоволяване на тези потребности.

♦    Гарантира се едно добро благосъстояние на не­трудоспособните и техните семейства.

Игнорирането на финансовите възможности на об­ществото се отразява пагубно върху системата за социал­но осигуряване. Проф. Кацаров пише: "Да се поставят фи­нансови ге   проблеми   на   общественото   осигуряване   пй пясъчна основа'". II това наистина е чака   Нсвземанеи предвид, финансовите възможности на обществото воли до изпадане на социалнот осигуряване в неплатежоспо­собност спрямо нетрудоспособните. Известни са редица случаи   па   ликвидиране   па   осигурителните   институли именно поради липсата на финансови средства. Позрсони биап няколко случая на крах на съюзни те каси (в Англия; за да разберат работниците, че въпросът за пропорцио­налното еьотпошеиие на чзащаппте вноски и получените помощи, не може да се реши само с едно демократично гласуване, а изисква гласа иа специалиста по осигурител­но дело. Както виждаме, основния недостатък на социал­ната позиция за финансиране ла соцнатп.ото осигуряване е нейното недостатъчно съобразяване е финансовите въз-можности. 1тго защо. единствено възможен и най-прави­лен подход иа финансова организация на социалното оси­гуряване е "изграждането на общественото осигуряване, като се извършват с оглед на потребностите на осигуре­ните, трябва да бъдат в пълно съгласие с разполагаемите финансови възможности"7. Изучаването и задоволяването па потребностите на нетрудоспособните и техните се­мейства трябва да се свърже с финансовото обезпечаване. Финансовото покритие на социалното оешуряване е необходимо и задължително. Но то не трябва да бъде воде­що начало в системата [1а социалното оешуряване. Го трябва да се прояви като функция на социалната позиция, която неотменно стоп в нейната основа. Неспазването на топа изискване неотменно ще доведе до връщане назад. Ако трябва да направим една прогноза и да застанем иа една от двете позиции за финансиране на социалното оешуряване, то безспорно това ще бъде първата в съчетание е елементи от втората, а именно социалната позиция.

Принципи за финансиране на социалното осигуряване

Вторият момент при разкриване иа същността на финансирането на социалното осигуряване е определяне-го на принципите, па които то се подчинява. Различаваме тис гр\шт на конто е целесъобразно да отговарят както п\0!!Пчноол така и частното и доброволно еопиалио оси-• \ ранеше.  ! с са елелни г*:.♦    Общи принципи за финансиране

♦    Специфични (частни) принципи за финансиране. Към първата 1 руна спадат следните ръководни начала: Първи принцип - целенасоченост. Финансиране­то като сложно и отговорно дело трябва да се провежда при ясно формулирани крайни цели - заради какво се извършва и какво се очаква от него. Целсполагането ще зависи от характера, дейността и възможностите па инс­титуциите, занимаващи се с осигурителна защита.

Втори принцип - последователност. Финансира­нето е текущ и продължителен процес, като поради него­вата сложност и широкообхватност трябва да се провежда последователно. Тя е продиктувана от обстоятелството, че за кратко време не могат да бъдат създадени условия за възходящо и финансово-стабилно развитие на социалното осигуряване. Това налага да се определят крайните сроко­ве и ограничителните параметри, както и отделните иод-етапи на финансиране.

Трети принцип: икономически и социален реа­лизъм. Този принцип има самостоятелно значение. Тук е необходимо де се отчитат такива фактори като: степента на увеличение на доходите и потреблението, безработи­цата, нарастването на заетостта и др. Реалистичното им установяване през отделните им етапи от финансирането е в състояние да му осигури сериозна обществена подкрепа. Това се отнася за частните и доброволни осигурителни фон­дове, които тепърва се появяват на оешурителния пазар.

Четвърти принцип - ресурсно осигуряване на функционирането па социалното осигуряване. Тук е важно какви организационни форми и механизми ще се подберат. Това могат да бъдат. ♦  обособяване  на   целеви   социални   фондове   по видове рискове и рискови групи:

♦  развитие н& фирменото и корпоративно социал­но осигуряване;

♦  създаването на частни, доброволни и здравпо-остпу рителни фондове па професионален признак

♦  състоянието на данъчното и социално законода­телство, регулиращо този процес:

Втората група от принципи, които следва да се спазват при финансирането на социалното осигуряване, имат осигурително-технически характер и гарантират фи­нансовата устойчивост па системата. В условията на мно-гоаспектно социално осигуряване (публично, частно, доб­роволно) те имат методологически характер, а в редица случаи и практика-приложен. Те гарантират устойчивост па финансовите механизми, предпазват системата от лик­видация и банкрутираме. Принципите са следите:

♦    Смятаме.-че първият принцип, който трябва да се има предвид при определяне'на необходимите средства за социално осигуряване, е така да бъдат определени тези средства, че да създава/ една трайна възможност за раз­плащане спрямо осигурените. Тозп принцип е валиден за всяка осигурителна система. Невъзможността за разпла­щане с осигурените води до края на самата осигурителна система. Тук изниква въпросът за ролята на самото фи­нансиране на социалното осигуряване при укрепване на осигурителните  отношения.   11рп   публичното  социално осигуряване не може да се стигне до неизпълнение на фи­нансовите задължения, тъй като държавата :>асгава с ця­лата мощ на своите финанси зад социалното осигуряване. ПрМ   ЧаСПИНС  II   ДООрОВОЛНП  ОСПП-рИТСДНИ   фоНДОВС

!аранцпита за последващите плащания е -зависима от раз­мера па вноските, инвестиционните хоризонти, удачною влакше на осигурителния капитал в икономиката, разви­тото па засфахователпия и осигурителен пазар.

Това можеше да се избегне, ако предварително, на научна основа. използ\ вапки методите па прогнозиране. беше разработена обоснована прогнозата финансиране па социалното осигуряване. Тогава за всеки етап от своята дейност, социалното осигуряване ще знае плащанията, копго м\ предстоят, а оттам и набирането на необходими­те средства. Тук* трябва да каже своята дума дългосрочио-ю планиране.

♦ Процесите, които протичат в осигурителните сьвклппоетн са вероятности проиесп. Следователно, те в една пдп друга степен те се отклоняват о; средната величи­на. Това трябва да се има предвид при финансирането па социалното осигуряване. За да посрещнем неблаюприягни-ге отклонения е необходимо да се формира един сшурное-теп (резервен) фонд. По този начин социалното осигуря­ване ще гарантира своята платежоспособност и ще се предпази от перавномерноет при извършване па отделни­те разходи. Проф. Кацаров пише: "Когато е необходимо, за някои отрасли на общественото осигуряване би трябва­ло да се образуват сигуриостни запаси, резерви или фон­дове, предназначени за покриване на случайни неблаго­приятни отклонения в разходите при ненормално проти­чане на осигурителните рискове"'. Ако се осъществят не­предвидените  рискови  обстоятелства,  имайки  създаден акъв резервен фонд, социалното осигуряване винаги ще мо­же да го използува за плащанията спрямо осигурените. Пра­вилно изчислените и набрани средства и формирания сигур-ностен финансов запас ще гарантират платежоспособността му и ще осигурят неговото финансово равновесие.

По този начин социалното осигуряване може да се грасформира в удачна банкоподобна структура. Свобод­ни те парични резерви и капитали могат да се влагат в пред­приятия с висока степен на ликвидиост и възвръщаемост.

♦   Следващ принцип, който трябва да се отчита при финансиране на социалното осигуряване е неразрив­ната му връзка с труда. То е произлязло от труда и е въз­никнало във връзка с трудовата дейност на човека. Отчи­тането на трудовото участие на индивидите и отмерване­то па необходимите средства за социалното осигуряване от трудовото възнаграждение ще запази своето значение. На базата па фонда за заплащането на труда па активните е необходимо да се изчисляват средствата за социално осигуряване. Отмерването на социалния доход на нетру­доспособните требва да се извършва във връзка трудовия доход на активните.-Темповете на нарастване па социал­ните доходи ще се движат непрекъснато след темпа на нарастване на трудовия доход. Това ще доведе до правил­но разпределение на брутния   продукт до получаване от всеки индивид на това. което гой е дал на обществото. Тук може да се изкаже становище за темпа на нарастване на социалните доходи, за да могат те па даден етап да се изравнят с трудовите   при публичното социално осигуря­ване. Безспорно тенденцията ще бъде такава, но това ще се осъществи на определен етап от икономическото раз­витие, когато финансовите възможности пи позволят то ва. На сегашния етап социалните доходи трябва да се дви­жат в определено по-ниско равнище от трудовите.

♦   Като производен на принципа за непрекъсната­та връзка на социалното осигуряване и неговото финанси­ране с труда се явява следващия принцип на финансиране на социалното осигуряване. Той произлиза от по-слабата гъвкавост па социалните доходи спрямо трудовите. За да мога! непрекъснато да следват трудовите, е необходимо периодично те да се осъвременяват. За осъществяване на това осъвременяване (нагаждане) са необходими финан­сови средства. Това трябва да бъде отчитано при финан­сирането. В противен "случай ще се достигне до усложне­ни финансови ситуации, които ще подкопаят основите на социалното оешуряване.

При разработване на съответните оешурително-технически планове, прогнози и стратегии, средствата, необходими за дииамизирането на социалните доходи трябва да залегнат като основна компонента.

♦   Социалното осигуряване е една непрекъснато развиваща се система. На всеки етан от неговото развитие ще бъдат необходими различно количество средства за обезпечаване на предстоящите плащания. Тенденцията е тези средства непрекъснато да се увеличават. За да не се получи чака. че при даден етап да се извърши прекомерно натоварване на работодателите и другите осигурители, е необходимо, предварително да се уточни и планира една равномерност при отделянето на средствата за нетрудо­способните. Ако не се съобразяваме с този принцип може да се стигне до едно несъгласуване и неравномерно уве­личаване на средствата, което ще се отрази върху фи­нансовата   стабилност   на   осигурителните   институции. Това може да се избегне, като осигурителите се натовар­ват равномерно с необходимите средства за социално осигуряване не само с оглед на сегашните нужди, но и с оглед па бъдещите потребности. Тази равномерност на набирането на средства ще доведе до едно постоянство във финансовите приходи за социалното оешуряване от една страна, и равномерност в натоварването па източни­ците за финансиране.

Фактори за финансиране на социалното осигуряване

1.!В*1..^финансираието  на  социалното   осигуряване трябва да се съобразяваме и е някои съществени фактори Проф.Ивап Кацаров вижда две основни групи фактори. Той ги подразделя на: вътрешни (ендогенни) фактори, към които могат да бъдат причислени: създадени, законо­дателен режим за всички елементи на осигурителната система, например трудов стаж, рискове, размер на пла­щанията и др." Към външните (екзогенни) фактори той отнася икономическото развитие на страната: отношения­та на държавата към социалното осигуряване; демографс­кия фактор; здравеопазване9. По наше виждане фактори­те, които трябва да се отчитат при финансирането на со­циалното осигуряване могат да бъдат групирани в четири основни групи:

 

WWW.POCHIVKA.ORG