Home Икономика АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА ПДФ Печат Е-мейл

АНАЛИЗ НА ЛИКВИДНОСТТА 

  • Същност на ликвидността.

Тя представлява способността на фирмата да извършва своите текущи плащания към кредиторите. По този начин се оценява възможността за погасяване на личните краткосрочни задължения. За да бъде фирмата ликвидна тя трябва да разполага с достатъчно ликвидни активи. Активите имат различна степен на ликвидност. Ликвидността на предприятието освен от структурата на активите зависи и от състава и срочността на задълженията.

  • Определяне на показателите за ликвидност.

Чрез съпоставянето на два отделни показателя- краткотрайните активи и краткосрочните задължения.

  • Краткотрайни активи- това са средствата, които могат бързо да се използват за погасяване на краткосрочни задължения.

-материални запаси-стоки, материали, продукция;

-вземания-от продажби, от клиенти, съдебни или присъдени вземания, от саучастие;

-финансови средства;

  • Краткосрочни задължения

-краткотрайни заеми;

-други краткосрочни задължения- към персонала, към доставчици, към бюджеда, към социалното осигуряване;

  • Източници на информация за анализ

Основен източник н аинформация на ликвидността е счетоводния баланс- всички цифри се взимат от него. Информация се набира и от приложенията към годишния финансов отчет, допълнителни счетоводни справки. От актива на баланса се вземат краткотрайните активи, а от пасива- краткосрочните задължения.

  • Основни показатели за измерване на ликвидността

Един от основните показатели е този за обща ликвидност (текуща). Този показател дава възможност да се оцени способността на фирмата да погасява бързо задълженията си с всички налични краткотрайни активи- материали, стоки, финансови средства и вземания.

Кофициент за       =    Краткортайни активи

Обща ликвидност      Краткосрочни задължения

Коефициент за      =   Краткотрайни активи – Материални запаси   =

Бърза ликвидност                 Краткосрочни задължения

=  Вземания + Финансови Средства

Краткосрочни задължения

Коефициент за              =   Краткотрайни  – Материални – вземания

неотложна ликвидност           активи                  запаси                           =

Краткосрочни задължения

= Финансови средства

Краткосрочни задължения

Коефициент за

Абсолютна        =  Краткотрайни   - Материални – Вземания – Движими

Ликвидност               активи                 запаси                              ценности     =

Краткосрочни задължения

=       Парични средства

Краткосрочни задължения

След като нямаме реални задължения към доставчици, персонал и финансовото осигуряване, ние изчислихме примерна ликвидност, ако за в бъдеще се появят дългове към някои от горе посочените.

Ако решим да развиваме дейността си в друг район, ще се възползваме от възможността за кредит в размер на 10 000 лв.

Краткотрайни активи- 12 000лв.

Краткосрочни задължения- 10 000лв.

Материални запаси- 9 000лв.

Вземания-1 000лв.

Движими ценности- 1 000лв.

Коефициент за обща ликвидоност =  12 000 =  1,2

10 000

Коефициент за бърза ликвидност = 12 000 - 9 000 = 3000    = 0,0003

10 000            10 000

Коефициент на неотложна ликвидност = 12 000-9000-1000 = 2000  = 0,2

10 000                 10 000

Коефициент за абсолютна ликвидност = 12 000 -9 000 -1000- 1000

10 000

 

WWW.POCHIVKA.ORG