Home Икономика Трите стълба на социалното осигуряване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Трите стълба на социалното осигуряване ПДФ Печат Е-мейл

ЗПО –  Задължително Пенсионно Осигуряване – 40% - 48 %

ДЗПО – Допълнително Задължително Пенсионно Осигуряване – 15% - 20%

ДДПО – Допълнително Доброволно Пенсионно Осигуряване – 15% -20%

1. Възникване на Допълнителното осигуряване у нас -  възниква през 1994г. в Европа то води началото си от 1950-1960 година. Възниква в следствие на конкуренцията  между работодателите за привличане на квалифицирана работна сила, което на практика е ставало освен чрез работната заплата и чрез предлагането на допълнителни пакети от социални придобивки. Основна съставна част от тези пакети са били допълнителните пенсии. У нас допълнителното пенсионно осигуряване възниква първоначално като доброволно, а с приемането на Кодекса за социалното осигуряване (КСО)  и като задължително.

Възникването на доброволното пенсионно осигуряване у нас беше предизвикано от недостатъците на ЗПО, което обхващаше голям брой хора, но не даваше възможност на хората допълнително да се осигуряват. Под допълнително ПО се разбира дейност, която е свързана с набирането на допълнителни осигурителни вноски, акумулирането им във фонд и извършване на плащания при настъпване на съответния осигурителен случай.

2. Същност на Допълнителното ПО - изградено е и функционира на Капиталовия принцип, средствата вложени от лицето във фонда, се инвестират и се получават лихви и т.н.. При този принцип се натрупват осигурителни права през целия период, за който лицето се осигурява, а при настъпване на осигурителния случаи (пенсионирането) от натрупаните права(парични средства) се определят величината и времетраенето на получената пенсия.

  1. 3. Принципи на организация и управление на ДПО –

3.1. Разработване на пенсионни схеми на основата на дефинирани вноски – вноската, която прави лицето е известна;

3.2. Доброволност на участието в 3-тия стълб и задължителност на участието във 2-рия стълб;

3.3. Капитализиране на внесените осигурителни вноски;

3.4. Индивидуалност на осигуряването – всеки сам се осигурява;

3.5. Юридическа самостоятелност на доброволния пенсионен фонд;

3.6. Прозрачност на дейността;

3.7. Изключителност на дейност – един предмет на дейност и той само допълнително пенсионно осигуряване;

3.8. Режим на разрешителност – дружеството трябва да получи лиценз;

3.9. Задължителна периодична отчетност и разкриване на информация;

3.10. Лоялна конкуренция между пенсионно-осигурителните дружества.

  1. 4. Пенсии изплащани от частно осигурителните дружества – пенсията е месечно регулярно плащане от дружеството към осигуреното лице по повод на покрит и сбъднат осигурителен риск.

4.1. В ДЗПО се изплащат следните видове пенсии:

УПФ – универсален пенсионен фонд: Наследствена пенсия; Пенсия за инвалидност

Пенсия за старост; - ППФ – професионален пенсионен фонд: Професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите в условията на 1-ва и 2-ра категория труд.

4.2. В ДДПО се изплащат следните видове пенсии:

-    Лична пенсия за старост и инвалидност;

-    Наследствена пенсия;

-    Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаната сума по индивидуалната партида при решение на ТЕЛК в случаите на намалена работоспособност.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG