Home Икономика ИНВЕСТИРАНЕ В КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ИНВЕСТИРАНЕ В КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ ПДФ Печат Е-мейл

ИНВЕСТИРАНЕ В КРАТКОТРАЙНИ АКТИВИ. КРАТКОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ ВЪВ ФИРМАТА

8.1. Инвестиране в краткотрайни активи

Краткотрайните активи (КА) са инвестираните средства на фирмата, които участват в текущата й дейност за по-кратък период от време. Те пренасят изцяло своята стойност върху стойността на произведените продукти и услуги и извършват кръгооборот в рамките на една година. Създаването на тези активи е краткосрочна инвестиция, която се възвръща еднократно и наведнъж. Типичен пример за такава инвестиция е влагането на парични средства от фирмата в материални запаси.

Инвестициите в краткотрайни активи могат да се характеризират по следния начин:

а)        инвестираните средства извършват кръгооборот в рамките на една година;

б)        инвестираните средства се възвръщат еднократно, наведнъж;

в)        инвестирането на средства в краткотрайни активи на фирмата не носи пряко доход, а осигурява непрекъснатост на дейността й.

г)        Влагането на средства в КА осуетява осъществяването на други инвестиции, които носят доход.

Последната характеристика би могла да се интерпретира със следния

Пример:

Ако фирмата снижи средногодишната наличност на материални запаси с 10 000 лв. в резултат на подобрената им обръщаемост и съществува възможност за инвестиране на тези средства в активи, носещи годишен доход 15%, то намалението на запасите би донесло на фирмата допълнителен годишен доход от 1 500 лв.

Средствата на фирмата се инвестират в следните краткотрайни активи:

а)        материални запаси;

б)        вземания;

в)        парични средства;

г)        разходи за бъдещи периоди.

Обикновено въпросите за инвестирането на средствата на фирмата в активи се разглеждат относително откъснато от въпросите за източниците на тези средства. По отношение на влагането на средства на фирмата в краткотрайни активи, това не е така. Инвестициите в тези активи се разглеждат силно обвързано с източниците на влаганите средства, т.е. с краткосрочното финансиране във фирмата.

8.2. Краткосрочно финансиране във фирмата

Краткотрайните активи на фирмата се финансират основно от два източника на средства. Те са:

а) дългосрочните източници на капитал - собственият капитал (СК) на фирмата и дългосрочните заеми (ДЗ);

б) краткосрочните задължения (КЗ) на фирмата, в т.ч.:

-          краткосрочните банкови и други заеми;

-          задълженията към доставчици;

-          задълженията към персонала;

-          задълженията към бюджета;

-          задълженията към социалното и здравното осигуряване;

-          другите краткосрочни задължения.

8.2.1. Нетен оборотен капитал

Инвестираният в краткотрайните активи на фирмата капитал, чийто източници са собственият й капитал и дългосрочните заеми, е нейният нетен оборотен капитал (НОК), т.е.:

НОК = КА - КЗ

НОК влияе върху размера на инвестирания във фирмата капитал и върху нормата на неговата възвръщаемост.

Относителният дял на НОК във финансирането на краткотрайните активи влияе върху ликвидността на фирмата. Колкото този относителен дял е по-голям, толкова по-висока е ликвидността на фирмата и обратно.

8.2.2. Брутен оборотен капитал

Инвестираният капитал на фирмата в краткотрайни активи е нейният брутен оборотен капитал (БОК) или още наречен оборотен капитал, т.е.:

БОК = НОК + КЗ

БОК е равен по стойност на краткотрайните активи, но не може да се отъждествява с тях. Той изразява стойността на капитала, който е вложен (инвестиран) в краткотрайните активи.

В теорията и практиката, когато се говори и пише за оборотен капитал, се има предвид БОК.

8.2.3. Обръщаемост на оборотния капитал

Средствата на фирмата, вложени в КА, не създават доход, а са условие за непрекъснатост на дейността й. С колкото по-малко КА фирмата осъществява дейността си, толкова по-малък е обездвиженият й капитал. Не е задължително намаляването на КА да е абсолютно. Важното е резултатите от използването на КА да нарастват. Изпреварващото нарастване на паричните постъпления от продажби на фирмата над нарастването на стойността на КА, с които са постигнати тези продажби, гарантира такива резултати.

Обръщаемостта на оборотния капитал определя резултатите от използването на КА по следния начин:

а)        ускоряването на обръщаемостта на ОК го намалява в двете му части - НОК и КЗ и снижава капитала, замразен в активи, които пряко не носят доход;

б)        ускорената обръщаемост на НОК води до абсолютното му намаление, като един и същи обем продажби се реализира с по-малко количество ОК;

в)        ускорената обръщаемост на ОК води до относителното му намаление, като с едно и също количество ОК се реализира по-голям обем продажби.

Мотивите за ускоряване на обръщаемостта на ОК са свързани с това, че КА не носят пряко доход и средствата, вложени в тях, могат да се приемат като временно обездвижени. Колкото по-малка е наличността на КА, толкова по-малък е размерът на замразения в тях капитал. При намаление на НОК намалява и общата потребност на капитал във фирмата. Намаляват краткосрочните задължения на фирмата и се увеличава ликвидността й.

За измерване на степента на обездвижване на част от капитала на фирмата в недоходоносни активи (КА) и за изразяване на промените в него, се използват показателите за обръщаемост на ОК. Те са:

-          коефициент на обръщаемост;

-          коефициент на натоварване;

-          дни на обръщаемост.

Коефициент на обръщаемост (Кобр)

Кобр показва какъв обем продажби се извършват с единица ОК, или броя на оборотите на ОК за определен период от време, т.е.:

Себестойност на продажбите

Кобр. = —————————————————,

КА

където:

Кобр - коефициентът на обръщаемост;

КА - стойността (средна наличност) на КА за периода;

Себестойност на продажбите - разходите за производство на продадените стоки и услуги.

Коефициент на натоварване (Кн)

Кн показва колко ОК е ангажиран в една парична единица продажби, т.е.

КА

Кн = —————————————,

Себестойност на продажбите

където:

Кн - коефициентът на натоварване.

Дни на обръщаемост (Добр)

Добр показва продължителността на един кръгооборот на ОК в дни, т.е. показва времето за възстановяване на инвестираните средства в първоначалния им вид.

КА х 360

Добр. = ——————————————,

Себестойност на продажбите

където:

Добр - дните на обръщаемост.

Чрез сравняване на показателите за обръщаемост на ОК през различни периоди, може да се определи промяната в ефективността на неговото използване.

При ускоряване на обръщаемостта се освобождава оборотен капитал. Размерът на освободения ОК в резултат на ускорената обръщаемост, или на допълнително ангажирания ОК в резултат на забавената обръщаемост, се изчислява по следния начин:

 

Себестойност на продажбите х (Добр2 - Добр1)

Е = ——————————————————————————,

Продължителност на периода в дни

където:

Е - размерът на освободения или допълнително ангажирания ОК;

Себестойност на продажбите - обемът на разходите (себестойността) за производство на продадените стоки и услуги през периода;

Добр2 - продължителността на един оборот в дни на ОК през текущия период;

Добр1 - продължителността на един оборот в дни на ОК през предходния период.

Резултатът със знак “-” означава освобождаване на ОК вследствие на намаляване на продължителността на един кръгооборот в дни. Ако резултатът е със знак “+”, това означава, че има допълнителна необходимост от ОК.

8.2.4. Финансиране на оборотния капитал

Основните въпроси, които възникват при финансиране на оборотния капитал, са:

а) Какви да бъдат максималното и минималното количество на ОК през годината?

Минималното количество на ОК се инвестира в постоянната част на КА, а максималното - в най-голямото количество КА. Разликата между минималното и максималното количество е т.н. временна част на ОК.

Финансиране на минималното количество ОК

Постоянната част от КА остава неизменна през дълъг период от време. Финансирането й става по същия начин, както и на дълготрайните активи - от СК и от ДЗ.

Финансиране на временната част на ОК

Временната част на ОК поражда временна потребност от финансови средства и се финансира от КЗ.

б) Как да се съчетаят дългосрочното и краткосрочното финансиране на ОК и какви варианти на краткосрочно финансиране да се изберат?

Източниците за финансиране на ОК са дългосрочни - СК и ДЗ, и краткосрочни - КЗ.

Мотивите при вземане на решение за избор на източниците за финансиране на ОК са свързани с намаляване на разходите за капитал и степента на риска, който поема фирмата.

Дългосрочните източници на финансиране са по-скъпи, защото за кредиторите дългосрочните кредити са по-рискови от краткосрочните. Тези съображения правят дългосрочното финансиране по-скъпо от краткосрочното.

Вариантите за съчетаване между дългосрочното и краткосрочното финансиране на ОК са различни, но се свеждат до три основни подхода:

-          консервативен;

-          умерен;

-          агресивен.

Консервативен подход

При консервативния подход цената на финансирането е висока, защото по-голяма част от ОК, т.е. цялото минимално количество и част от временната потребност на ОК се финансира от СК и ДЗ и рискът от недостиг на финансови средства е минимален, но цената на финансирането е висока.

Умерен подход

При този подход само минималното количество на ОК се финансира от СК и ДЗ, а временната потребност от ОК се финансира от КЗ.

Агресивен подход

При агресивния подход само малка част от минималното количество ОК се финансира от СК и ДЗ, а по-голямата част от ОК се финансира от КЗ. Цената на финансирането при този подход е минимална, но рискът от изпадане на фирмата в неплатежоспособност е висок.

Въпроси:

1.   Каква е същността на краткотрайните активи?

2.   Кои са характерните особености на инвестициите в краткотрайни активи на фирмата?

3.   Каква е разликата между краткотрайни активи и оборотен капитал?

4.   Как се измерва обръщаемостта на оборотния капитал на фирмата?

5.   Как се финансират минималното количество ОК и временната потребност от ОК?

Задачи:

1. Стойността на краткотрайните активи (средната годишна наличност) на предприятието е 1000 лв., а текущите (краткотрайните) задължения са 250 лв. Трайно ангажираният капитал на предприятието (СК + ДЗ) е 2500 лв.

Определете:

а) Стойността на брутния оборотен капитал;

отговор: 1000 лв.

БОК = КА = 1000 лв.

б) Стойността на нетния оборотен капитал

Отговор: 750 лв.

1000 - 250 = 750 лв

2. Разходите по производство и продажба на продукцията за една година са 5000 лв. Като използвате данните от предходната задача, изчислете:

а) Коефициентът на обръщаемост на оборотния капитал - Ко;

Отговор: 5

5000/1000 = 5;

б) Коефициентът на натовареност на оборотния капитал - Кн;

Отговор: 0.20

1000/5000 = 0.20

в) Дните за един кръгооборот на оборотния капитал - До.

Отговор: 72 дни

1000 х 360

——————— = 72 дни

5000

3. Какъв е ефектът от промяната в обръщаемостта на оборотния капитал през текущата година (резултатът от предходната задача), ако продължителността на един кръгооборот през предходната година е била 90 дни.

Отговор: 250 лв. икономия на ОК.

5000 х (72 - 90)

Е = ————————— = - 250 лв.

360

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG