SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Данъкът ПДФ Печат Е-мейл

Данъкът е сложно финансово-икономическа категория, която може да се характеризира по следния начин:

*Той е парично плащане от ФЛ или ЮЛ. Има безвъзмезден, задължителен и окончателен характер. Той е главен инструмент за покриване на държавните разходи. Данъкът е акт на публичната власт, което означава, че правото за облагане е от изключителната компетенция на държавата.

*Данъкът е задължителна удръжка, която се събира от оторизирани органи на властта, следователно данъкът е законосъобразно и принудително плащане на ФЛ и ЮЛ в полза на държавата.

Данъците имат следните функции:

*Фискална – осигуряват необходимите държавни приходи;

*Социална (разпределителна) – чрез преразпределение на част от доходите на данъкоплатците се решават конкретни социални задачи;

*Икономическа – осигурява икономически разтеж на страната;

*Контрол – осъществяване на различни видове контрол – данъчна дисциплина;

*Регулативна – чрез повишаване или намаляване на някои данъци се цели стимулиране или ограничаването на производството на някои стоки и услуги.

Елементи на данъка: данъчна основа, данъчна тарифа, данъчен размер...

Видове данъци:

-Преки

*Подоходни – Оформя се идеята, че главен обект на облагане ще бъде доходът реализиран за съответната година.От левите произлиза идеята за прогресивно-подоходно облагане за преразпределяне на доходите. Има 3 класически системи за облагане:*Шедулярно(Аналитично)- облагат се доходите на собствениците на земи, доходите на фермери,доходът от предприемаческа дейност, доход от рента, лихви, капитал, дохода от търговска дейност.*Глобално облагане-целта е да се обхване годишния доход независимо от къде идва, неговите източници.Прилагала се е една тарифа независимо дали е прогресивно или пропорционално.*Смесена.Днес най-подходящо е глобалното облагане, за да се намали до мин. Намесата на държавата, за да се регулира от пазара. Днес всички западни страни плилагат глобалното облагане.

+ДОД- чрез него се облагат ФЛ.

Доходът – постъпленията от дейността на хората, изразходва се за текущи потребления, за спестявания, за инвестиции.Доходът е онази част, която се изразходва за спестяване, натрупване на богаство.Плоския данък единен пропорционален данък в/у доходите на ФЛ.Всички плащат една относителна част за държавата, идеята е че по-справедливо. Основа за облагане е нетната величина на доходите на ФЛ.Брутния доход=нетния доход-необлагаемият минимум=облагаемият доход и фактически облагането е в/у Нетния доход.Доходи от трудови правоотношения –заплата и надница, трябва да има трудов договор задължително да удържат и да влагат парите в държавния бюджет са на работодателите.От стопанските дейности на ЕТ –ФЛ, но осъществява дейност аналогична с фирмата, съгласно закона неговия доход се формира по закона за ФЛ.стопанска дейност на лицето, което не е регистрирано като ЕТ-лица,които плащат годишен патент и лица със свободни професии.Доходи от наеми и отдаване на имущество под аренда, доходи които се получават от прехвърлянето на права и имущество, други доходи-нищо не се облага при тях.

+Данък печалба- се облага печалбата на юл за упражняваната от тях стопанска дейност. База за облагане е счетоводната печалба на данъчните субекти преобразувана (в намаление и/или увеличение) според съответното законодателство. Счетоводната печалба се определя като разлика между приходите и разходите за определен данъчен период и така определена тя подлежи на преобразуване, т.е. към нея се добавят или от нея се изваждат суми. Това какви суми трябва да се добавят или изважда се регламентира законово.Цената на произ.=печлбата+себестойноста+разходите. Крайната продажна цена + Цената на произ.+косвения данък. В закона има определени амортизационни отчисления, които се добавят към цената(счетоводни и данъчни експлатационни разходи) Реално се облагат Коригираната печалба, Облагаема печалба и Данъчна печалба.Данък печалба за фирмите  остава  10 процента. Големи инвеститори в различни сектори на индустрията и земеделието ще бъдат освобождавани от данък печалба за 5 години, ако за същия период вложат над 50 млн. лева /над 25 млн. евро/ предимно за нови активи и разширяване на производството

*Имуществени

+ данък недвижими имоти- те са дворни места и парцели, които се намрат в регулаторните планове, вили земи, сгради, който се намират в/у тях. Платци са собствениците на тези парцели ФЛ или ЮЛ. Някои недвижими имоти не се облагат: културно-исторически паметници. Ако някой се освободи от имот трябва да го декларира в 2м. Срокпред данъчното.Закона предвижда ако лицето си плаща данъка за година, то ще получи 5/100 отстъпка.

+ данък сгради-те се облагат по закона за ФЛ, чрез декларирането, т.е. който придобие даден имот в срок от 2м. Трябва да го декларира пред администрацията и да му посочи параметрите, а данъчната оценка се поставя от администрацията. Оценяването се определя от кв.м. на дворните места, парцели.Ако има сграда в/у имота тя се оценява отделно на кв.м. разгъната застроена площ. Мазета, гаражи и тавани се оценяват отделно.

+ данък наследство-въведен е за да може богатството да се развива и разширява. Съгласно закона той е обвързан със смърта на наследодавателя, след неговата смърт наследниците трябва да подадат  декларация за всичко, което е оставил в наследство починалия. В нея те само декларират оставеното в наследство, към декларираните наследници трябва да  приложат и докомент от общината за родствена връзка. Наследниците са 3гр. *Съпруга,съпруг, деца-по пряка линия; *наследници по съребрена линия,*др. наследници-определят се от общината.

+ данък дарения- даренията на имущество прехвърлянето на собственост става чрез нотариален акт или административе акт.Целта на данъка е да се предотврати избягването от данъкооблагането.

+ данък възмезно придобити имущества- ако си проюидобил имот то трябва да му плащаш данък, защото той е спътник на данък наследство.

+ превозни средства- всичките ППС без велосипедите и каруци са облагани с този данък. Облагането при ≠ ППС е ≠.За пожарните, линейките и военните няма такъв данък.

+ патентен данък- за облагането на занаятчии и дребни търговци, годишен данък в/у дадената дейност в/у предварително определени параметри.За да може да упражнява тази дейност трябва да има свидетелство, лиценз от браншовия орган и да си е платил данъците. Всички които не са платци а ДДС или на данък в/у доходите плащат патентен данък.

+ земеделски имущества- но вече няма такъв данък

-Косвени

*ДДС- това е новосъздадената, добавената стойност. Има 2 форми разходи за труд и печалба. В него се включват и други данъци, които пртедприятието е платило и върху тях се начислява ДДС. Облагането не е еднократно, във веригата всеки начислява ДДС в/у собствената си добавена стойност, при акцизите е еднократно.Доб. стойност не се установява пряко,а косвено чрез начисления данък в/у разходите и разликата при покупката.Основни моменти при облагането с ДДС      * Обекта на облагане –всяка доставка на стоки или усл. на РБ. *необлагаеми са 10гр. Всички останали са облагаеми. Дан. Задължените лица са тези които са извършили съответната стоки и усл. с данъчна фактура. * данъчно събитие- сделката документирана с фактура, на която се гарантира за прехвърлане на собственост.Регистрираните лица са длъжни да издават фактури.Начисляването става в/у облагаемата стойност, тя се облага индиректно като разлика м/у начисления данък в/у покупките и данък в/у приходите. *Данъчен период, в рамките на които лицето трябва да се разчете с държавния бюджет(1м или 3м).Размерът на ДДС е 20%, а за туризма е 7%.*Данъчен коридор-16-20%, за да може всички страни да имат приблизително еднакво облагаен. Установяването и използването на всеки дан. кредит.На всеки месец предприятието изготвя справка декларация.Ако стоката е от внос начисленото с митничарите, чрез мит.декларация в която има ред за ДДС.Стоката да е облагаема .Правото на дан.кредит имат само тези стоки, които се облагат и носят доход на държ.бюджет.Стоките и услугите предназначени за представителни цели върху тях не могат да се използват дан.кр.Лица, които ползват дан.кр. *регистрирани по ДДС*данъка да е начислен от доставчика, да е издадена фактура, ако е от внос да представи мит.декларация за начислено ДДС и акциз. 3 начина, когато фирмата е надвнесла*ако дължи др. данъци и такси към бюджета може да му се приспаднат.*ако няма такива, то намалява следващите вноски.*да му ги върне бюджета като пусне платежно нареждане, но първоначално се извършва данъчна проверка, за да се види дали е редовен срока за плащане 1м. Данъчни документи-*фактура(данъчна фактура и опростена фактура) * митническа декларация *справка декларация. Др. докумвнти дневника за закупените и дневник за продадените стоки.

*Акцизи- облагат се стоки и услуги купувани от нас. Има 2гр. Стоки*за широко потребление и *луксозни стоки. По-голямо фискално значение имат стоките за широко потребление.Облагат се алкохолът,кафето, чая без билковия,цигари, автомобили, бензин, газ, енергийните продукти и електрическата енергия.Задължения на лицата производители или внасящи:1да се регистрират по закон, като платци по ЗАДС.2 Подаване на молба по образец за регистрация.3Данъчния администратор издава документ, че е регистрирано.4 регистрирането е задължително.5платците трябва редовно да начисляват акциз и в срок да го плащат.6да водят специален счетоводен дневник на продажбите.7 след като изтече месеца трябва в началото на следващия да внасят справка декларация за това колко акциз е начислен и колко е внесен в бюджета, данъчната декларация се слага в досието на платеца.Бандерола е за цигарите, алкохола и хазартните зали, целта му е за по-ефикасен контрол.Облагат се стоките които се внасят, а не тези които се изнасят.

*Мита- данъци с които се облага външната търговия внос, износ и транзитно преминаване на стокипрез дадена държава.Износът – не са много високи, рядко се прилагат само ако износът на тези стоки е нежелан и се иска те да останат в държавата.Вносните мита са най-важните, защото те вносните стоки конкурират нашите стоки и като ги обмитят насърчават националните стоки. Има 2 типа външна търговия свободна и регулирана от държавите.Митата са класически инструмент чрез тях държавата контролира външ. Търговия. Те биват-вносни, износни и транзитни. В зависимост от целитепротекционалистични-в/у  вносните и конвенционални-създадени на базата на договореност и регионални съюзи. Изчисляването на митата- може да бъде в/у стойноста на стоките, количеството им и комбинирано.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG