Home Икономика Същност и видове източници на финансиране

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и видове източници на финансиране ПДФ Печат Е-мейл

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Същност и видове източници на финансиране.

Факт е, че много предприемачи с добри инвестиционни проекти трудно успяват да ги реализират поради невъзможността да осигурят необходимия капита. Затова за бъдещите предприемачи е важно да знаят от къде, как и на каква цена могат да получат необходимите финансофи средства.

Финансирането може да бъде собствено, външно и смесено.

 • Собствено финансиране:

- Финансово силни партньори (съдружници);

- Спестявания;

- Дарение от семейство или приятели

 • Чуждо финансиране – Осъществява се от външни източници (кредитори), при което възникват кредитно или друго отношение

- Заем – Получаване на пари срещу задължението да се върнат по-късно с дължима лихва

-  Собственост – Привличане на външен капитал срещу задължението да се споделят собствеността и печалбата на предприятието.

(чуждо финансиране е: заем от семейство или приятели, банков заем, лизинг, факторинг, франчайзинг, формален рисков капитал, неформален рисков капитал(бизнес ангели), програми на ЕС, Програми за национална подкрепа и др.)

Банков кредит.

Банковият кредит е заем, който се отпуска от банката на даден предприемач за извършване на дейността. Предприемачът (кредитоискателят) трябва да предостави на банката гаранция за това, че ще изплати заема си. Тази гаранция най-често представлява ипотека или залог на някаква собственост – жилище, земя, съоръжения, стоки и др. Осен това той трябва да изплати заема си към банката с лихва, и то в определени срокове.

Видове банкови кредити.

Според целевото си предназначение кредитите се делят на оборотни и инвестиционни.

 • Кредити за оборотни средства – Отпускат се за покриване на временния дефицит  от парични средства с които да се финансира текущата дейност на предприятието. Условието при този тип заеми е да не се използват за изплащането на заплати и осигуровки или за покриване на стари задължения към контрагенти. Обикновено се отпускат за по–кратък период.
 • Инвестиционни кредити – Те се отпускат за финансиране на изграждането на инвестиционни проекти. При тях обезпечението е задължително, като обикновено то се определя в зависимост от размера на кредита и от срока, за който се отпуска.

Лизинг.

Лизингът е финансово-търговска операция, договорно споразумения, при което едната страна, наричана лизингополучател получава права да използва за предварително определен срок даден актив, избран от него и купен от лизингодадетя, срещу изплащане на периодични вноски.

 • Оперативн лизинг – Характеризира се с това, че се наема стандартно оборудване (транспортни средства, офис техника, селскостопанска техника и др.) за кратък период от време – 6-12 месеца. Като обезпечение скужи самият актив. При невъзможността за покриване на лизинговите плащания лизингодателят си получава актива обратно, всички, вече извършени плащания не подлежат на връщане на лизингополучателя.
 • Финансов лизинг – Това е форма на финансиране, при която клиентът ползва срещу изплащане на възнаграждение даден дълготраен актив. След изтичане на договора за лизинг клиентът може да придобие вещта или да я замени с нова, следвайки съвременните технологии в бизнеса. Финансовия лизинг се характеризира със следните особености:

-          Съгласно с договора за финансов лизинг, лизингодателят се задължава да предостави на лизингополучателя специално закупено оборудване за него по определена специфика.

-          Лизингополучателят заплаща ползваното от него оборудване чрез периодични вноски, общата стойност на които покрива стойността му плюс печалбата на лизингодателя.

-          Срокът на изплащане покрива съществена част от „живота” на оборудването.

-          Лизингополучателят е отговорен за обслужването и поддържането на оборудването и в края на лизинговия период му се дава възможност за придобиване на собственост.

-          При финансофия лизинг рискът от случайно погиване на вещта се носи от лизингополучателя.

Факторинг.

Факторингът е търговска дейност, при която едно лице поема задължението да събира вземания на друго лице. Факторинговите сделки са предмет на дейността на банките, и на небанковите финансови институции.

Страните по една факторингова сделка са:

-          Предприятие, което продава стоки или услуги с отсрочено плащане.

-          Предприятие купувач на стоки или услуги, което е платец по сделката с предприятието продавач;

-          Фактор – лице (банка, небанкова институция, предприятие), което действа като агент, поемайки задължението да събере вземането от купувача платец и да го предостави на продавача.

Предимството на факторинга е бързата наличност на парични средства. Дори ако купувачът попадне в платежни затруднения, продавачът е защитен от забавяне или неплащане. Това увеличава конкурентно способността и ликвиндостта на предприятието.

Франчайзинг.

Франчайзингът е вид вертикално интегриране между две предприятия – франчайзодател и франчаизополучател.

Франчайзодателят продава даден продукт с доказани качества, търговска марка, търговска практика и спомагателни услуги на франчайзополучателя, който от своя страна се задължава да плаща постоянна лицензна такса.

Франчайзополучател – това е страната-купувач, този който получава правата за ползване на защитената интелектуална и индустриална собственост и заплаща определена цена – т. Нар. Франчайзингова цена. Франчайзополучателят е самостоятелен предприемач. Той има правото и задължението да прилага франчайзинговия пакет, да инвестира собствен капитал и успешно да управлява системата.

Франчайзингова цена – Тази цена формира доходите на франчайзодателя. Размера й трябва да бъде поносим за да може да мотивира франчайзополучателите да купуват пакетите от бизнес права и технологии.

Цената се формива от два елемента:

Еднократни първоначални такси, заплащани като встъпителна вноска от франчайзодателя. Обикновено при определянето им се отчитат както характерът на пакета франчайзингови права, така и услугите, които се оказват от франчайзодателя на франчайзополучателя.

Периодични плащания, определени в зависимост от обема на предоставените услуги чрез франчайзинг пакета или от величината на печалбата.

Форми на Франчайзинга

 • Стоков Франчайзинг – При тази форма франчайзодателят предоставя на франчайзополучателя права да реализира произведената от франчайзодателя продукция чрез търговската му марка на конкретна територия.  Впоследствие стоковият франчайзинг се модифицира в по-съвършена форма, при която франчайзодателят не само предоставя изключителни права за търгуване на готовия продукт, но и възможност за неговото разфасоване и опаковане в определени опаковки и продажбата му в такъв вид на определени пазари чрез търговската му марка. Например Coca Cola, Pepsi и др.
 • Производтсвен франчайзинг – Франчайзополучателят има право да отганизира производството и търговията чрез технологията и търговската марка на франчайзодателя, а така също като използва неговите суровини и материали. При тази форма франчайзополучателят се задължава строго да спазва технологията и технологичната документация на франчайзодателя, стандартите за качество, определена технология на търгуване, определени пазарни територии и други изисквания. Този вид франчайзинг се прилага в ресторантьорството, в хотелиерството, в комуникациите и в административните услуги (напр. Макдоналдс).
 • Бизнес Франчайзинг – даването на лиценз от франчайзодателя на франчайзополучателя, като последният се задължава да търгува под търговската марка и търговското име на франчайзодателя и да използва целия франчайзингов пакет, състоящ се от всички елементи необходими за справянето на един човек без опит в съответния бизнес. Водещ елемент в сътрудничеството е кооперирането.

Предимства на Франчайзинга

 • Позволява започването на предприемаческата дейност със значително по-малко капитал, отколкото при класическия скучай на самостоятелно предприемачество.
 • Създава възможност за основаване на собствен бизнес с минимален риск чрез използването на готови работещи схеми на франчайзинговия бизнес по света.
 • Не трябва да се измисля нова идея – някой вече я е измислил и я е изпробвал.
 • Големи, добре установени франчайз операции често имат национални рекламни кампании и солидно търговско име.
 • Готовност на финансовите институции да подкрепят предприемачеството чрез франчайзинг.
 • Въпреки че предприемачът сам ръководи бизнеса си, на практика той е част от много по – голяма организация.
 • Франчайзодателят осигурява обучение и помощ на предприемачите гранчайзополучатели, и това им дава възможност без какъвто и да е стопански отрасъл да създадат много успешен бизнес.
 • Предприемачът франчайзополучател, получава конкретни и ясни писмени правила за начина, по който трябва да организира своя бизнес, които се превръща в основен залог за успех.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG