Home Икономика Пенсионни схеми същност и ви

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Пенсионни схеми същност и ви ПДФ Печат Е-мейл

 

  1. 1. Същност на Пенсионната схема – тя е конкретен фондов механизъм, чрез който се определя правата и задълженията на участващите в осигурителния процес страни относно реда и начина на набиране на средства, управлението им и изплащането им при настъпването на конкретни осигурителни рискове.
  2. 2. Видове Пенсионни схеми:

2.1.   В зависимост от това как се финансират задълженията – различаваме:

-    Фондови – капиталови;

-    Нефондови – разходопокривни.

2.2.   От гледна точка на това какви са възможностите за преразпределение на част от средствата между осигурените лица – различаваме:

-    Застрахователен тип

-    Спестовен тип

2.3.   В зависимост от възможността за достъп до осигуряване – в други държави в ДЗПО има само професионално пенсионни схеми към точно определена фирма. Тя има отделен фонд. Фирмата дори може да черпи ресурсите от тях в краен случаи. Право  да плащат в него имат само работниците в определени фирми.

-    От затворен тип;

-    От отворен тип.

2.4.   В зависимост от възможността за ползване на средствата от работодателя

-    Схеми със заключени активи – ако средствата не се прехвърлят накрая се пуска към всички фирми писма и от там от където са най-много средствата се изплащат

-    Схеми с преносимост на активите - ако дадено лице смени работното си място може да пренесе средствата при новия работодател или да се инвестират във фирмата, следователно има пренос.

2.5.   В зависимост от характеристиките на техния учредител:

-    Обществени или държавни

-    Частни

2.6.   В зависимост от това дали е налице действително финансиране на задълженията по пенсионните схеми.

-    Схеми с финансиране на задълженията

-    Схеми на книжен резерв – в Германия, Австрия, Япония и други работодателя не превежда реално парите а само начислява задължения – прави разчети.

2.7.   В зависимост от това дали е предварително известен размера на вноската или на пенсията, за която се осигурява лицето:

2.7.1.     Схеми на определени вноски – за периода на осигуряване лицето заплаща една и съща по размер вноска. Величината на пенсията е трудно да се определи от началото на стартирането на пенсионната схема, т.к. е невъзможно със задоволителна точност за относително продължителен период от време от самото начало да се определят стойностите на някои макроикономически показатели (l%, i%....). Това предполага, че размера на пенсията, за която се осигурява лицето предварително е неизвестна и на тази основа се счита че инвестиционният риск се понася от осигуряващите се лица.

Тези схеми биват:

-    Опростени схеми – тук работодателя решава всяка година, какъв процент от осигурителния доход да внесе за работника. Работодателя не е задължен за всяка година да прави вноски. Изискването е обаче вноските на работодателя и осигуреното лице да са равни.

-    Спестовни схеми от вида 401(к) – тук вноските се правят преобладаващо от осигурените лица. Осигурените сами избират, от предложените им няколко варианта за инвестиране, къде да инвестират. Този подход има един съществен недостатък – неудовлетвореността на осигурените лица от ниската доходност на инвестициите.

-    Пенсии от вида 404(с) – вноските се правят от осигуряващите лица. Намалена е отговорността на работодателя при реализация на загуба от неадекватни решения за инвестиране от осигурените лица. Освен, че работодателя се задължава да посочи поне 3 различни нива на рискови характеристики на инвестиции, той е задължен още при тези схеми да образова осигурените лица.

-    Целеви спестовни вноски – работника сам спестява, а на това основание работодателя допълва в процент натрупването му по партидата.

-    Схеми свързани с участието в печалбата на фирмата – тук осигуреното лице внася определена сума а работодателя участва в допълването на сумата на определено лице само ако е налице реализирана печалба.

-    Схеми свързани с участието в капитала на фирмата – при тях вместо работодателя да участва с пари в пенсионната схема на осигуреното лице при наличието на печалба той предоставя акции и стават собственост на осигуреното лице.

2.7.2.     Схеми на определени пенсии – тук от самото начало лицето знае за какъв размер, пенсията се осигурява. На определен период от време 3-5 години се прави анализ на постъпленията по схемата и оценка на възможността да се закупи предварително определен размер на пенсията. Ако се окаже, че са налице отклонения, се правят корекции на осигурителните вноски в определената посока на увеличение или намаление. Тук инвестиционният риск се понася от осигурителите – работодателя.

Тези схеми от своя страна биват:

-    Схеми на твърди ставки – възникват първи. При тях се определя сумата за всяка прослужена година при работодателя. Например 30 лв. за всяка прослужена година при работодателя, служител с 20 години трудов стаж би получил пенсия в размер на 600 лв. а този с 40 лв. 1200лв.;

-    Стълбовидна схема на твърди ставки – тук пенсията се определя в зависимост от принадлежността на получаваното възнаграждение на осигуреното лице към дадено ниво (табличен диапазон) и трудовият му стаж;

-    Схема на последната заплата – тук пенсията се определя като се вземе последната или средно аритметичната величина от заплатите за последните няколко години преди пенсионирането.

2.7.3.     Хибридни схеми – характерно е че те са съчетание между положителните страни на първите две и се стремят да премахнат недостатъците. Това са схеми с определени вноски по принцип, но и с гарантирана минимална пенсия, но накрая може да се получи повече.

Хибридните схеми биват:

-    Схема с гарантирана минимална пенсия свързана с участие в печалбата - Целта е реализиране на печалба за относително продължителен период от време. По продължителното участие на осигурените лица в бизнеса на фирмата. Работодателя прави допълнителни отчисления и така гарантира средства над минималната пенсия

-    Схема с гарантирана минимална пенсия свързана с възрастта - тук лицето увеличава трудовия си стаж при работодателя;

  1. 3. Фактори влияещи при избора на пенсионна схема – те са:

3.1.   Законодателството в страната;

3.2.   Дохода на лицето;

3.3.   Възрастта;

3.4.   Данъчната политика на държавата;

3.5.   Склонността към поемане на риск от лицето;

3.6.   Субективността на лицето – всеки е различен;

3.7.   Синдикатите.

  1. 4. Тенденции в развитието на пенсионните схеми:

4.1.   Глобализация на пазара и опростяване на пенсионните схеми;

4.2.   Увеличава се делът на схемите от затворен и спестовен тип;

4.3.   Съкращава се „вестинг” периода;

4.4.   Доминират схемите с трансфер на активи;

4.5.   Разнообразява се и се разширява кръга на хибридните схеми;

4.6.   Частното осигуряване е по-динамично от държавното.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG