Home Икономика Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи ПДФ Печат Е-мейл

Анализ и оценка на ефективността на инвестициите в реални активи

Характеристика  на дълготрайните активи. Амортизация на дълготрайните активи.

 • Дълготрайните активи се използват за продължителен период от време от фирмите и те пренасят на части своята стойност върху стойността на крайният продукт на фирмата. Този дълъг процес на пренасяне на стойността става чрез амортизационната политика на фирмата, от своя страна разходите за амортизация са част от разходите по продажбите.
 • Амортизационните разходи са финансови средства който не напускат фирмения бюджет. Те не са изходящи парични потоци. Натрупаните амортизационни отчисления са вътрешен източник за финансиране и придобиване на нови ДА (дълготрайни активи). Методите са линеен метод, константно дегресивен метод, метод сума на числата.
 • Отчетна стойност
 • Историческа цена
 1. Разработване на инвестиционни проекти.

Инвестиционните проекти включват разчети относно намеренията на фирмите за придобиваните от тях ДА с цел производството на нов продукт или развитието на съществуващ, разработването на инвестиционните проекти за отделните алтернативи, както и последващият им анализ и избор на най-ефективната от тях е прието да се нарича „Капиталово бюджетиране”.

В тесен смисъл под инвестиционен проект ще разбираме план на очакваните парични потоци за придобиването, внедряването и последващата експлоатация.

Финансово икономически показатели:

-   Нетен паричен поток за периода на използване на ДА. – Той може да се представи по два начина - пряк и косвен, най-често се използва косвеният метод

 • нетната печалба се коригира чрез
 • амортизацията на закупените активи по проекта,
 • промените в нетния оборотен капитал за срока на проекта,
 • продажните цени на използваните ДА по проекта

-   Печалба от дейността – има два подхода

 • Като определим печалбата на единица продаден продукт и го умножим по обема на продажбите

Постоянни са разходите който не зависят от производството и продажбите, а променливите са за единица готова продукция, продажби.

Общи разходи:

TC=VC.Q +FC

Печалбата от производство и продажби от дейността оказва най -силно влияние върху степента на ефективност на инвестиционните проекти.

Нетният оборотен капитал е разлика м/у кратко-оборотните активи и краткосрочните задължения. (НОК)

След изтичането на срока на проекта е възможно, фирмата да продаде старото оборудване, това води до нарастване на НПП през последната година от срока на инвестиционният проект.

Продажбата на стари ДА  оказва влияние върху печалбата и данъчните задължения на фирмата.

 1. Методи за анализ и оценка на финансовата ефективност на инвестиционните проектите.

Настоящата стойност на проекта се получава като се сумират настоящите стойности на нетните парични потоци от дейността по производство и продажби на готовия продукт  за всяка година от инвестиционният проект.

Някои проекти могат да изискват извършваното на допълнителни инвестиции през първата, втората и следващи години. Ако има допълнителни инвестиции през следващи години те трябва да бъдат включени в NPV с отрицателен знак (да се приспаднат) като преди това е необходимо да бъдат дискутирани със изискуемата от фирмата норма на възвръщаемост. Изискуемата норма на възвръщаемост може да бъде алтернативната възвръщаемост на други проекти, фирмата винаги трябва да има няколко алтернативни инвестиции. Като r може да се използва и СПЦК (средно претеглената цена на капитала) нужен на фирмата, за да инвестира в този проект.

Критериите за приемане на проектите са ННС да бъде положителна ако ННС е отрицателна, проекта би следвало да бъде отхвърлен като неефективен.

Метод на нетната бъдеща стойност NFV той е алтернативен от NPV и също показва абсолютната изгода за инвеститора. Методът измерва общият финансов ефект в края на неговия срок. При този метод от бъдещата стойност на нетните парични потоци NCF да се извади бъдещата стойност на инвестициите.

Критерият за избор на проект е най-високото значение на NFV (НБС). Подход за измерване на относителната ефективност е ВНВ( IRR internal rate of return) ВНВ е тази норма на доходност (дискутиране) за която настоящата стойност на проекта се изравнява на нетната стойност на инвестициите в базисната година i0.

Критерият за приемане на проектите е вътрешната норма на възвръщаемост да е по-голяма от очакваната норма на доходност при зададеното равнище на риск на проекта. Между ВНВ и ННЦ има следната зависимост:

a) IRR>r=NPV>0  - проектът е финансово приемлив

b) IRR=r=>NPV=0 – проектът може да бъде приет, но няма да доведе до нарастване на инвестирания капитал над r

c) IRRNPV<0 – проектът е финансово неприемлив

Метод  „индекс на рентабилността” (ИР, PI – profitability index) Той е равен на настоящата стойност към инвестициите в базовата година.

Метод  „период на възвръщаемост”. ПВ (PBP) избора на проект става след като се сравни периода на възвръщаемост със срока на проекта (n) Ако периода на възвръщаемост е по-малък от срока на проекта той е финансово атрактивен.

Коефициент „разходи – ползи”.  (BCR) – използват се нормата на очаквана доходност и прогнозата за бъдещите парични потоци.

Стойностите му трябва да са по-големи от единица  за да е приемлив проекта.

Анюитетен метод. – Прилагането му изисква първо годишният еквивалент на инвестиционните разходи за базисната година I0 той се калкулира чрез : AEI=I0 / AFn,r където:

AEI – годишен еквивалент на инвестициите

I0 - инвестиции в базисната година

Критерии за приемане на проекта е средния годишен нетен паричен поток да е по-висок от годишният еквивалент на инвестицията

Пример: Ако инвестицията на фирмата през базисната година е 2 000 000лв. а годишния еквивалент на инвестиционни р-ди е 450 000лв., средният нетен паричен поток за 1 година е 500 000лв. проекта би бил финансово атрактивен, Защото ако фирмата инвестира през базовата година изцяло със заем, той би бил с годишна погасителна вноска 450 000лв. но тъй като очакваният нетен паричен поток е 500 000 и превишава годишната вноска по проекта е финансово приемлив. ако ср год петок е >450 000  е неприемлив.

 1. Анализ на риска на инвестиционните проекти.

Метод „анализ на чувствителността”  - целта е да се открият онези променливи от ННС който могат бързо да влошат ефективността на проекта, или които са най -  рискови. Прилагането става по следния начин:

1)                   Определяне на ННС най-вероятни значения на изходни цени

2)                   Приемане на % отклонение на изходни променливи спрямо най-вероятното им значение 10%

3)                   Намиране на критично значение на i-тата променлива

4)                   Изчисляване на ННС с критичната променлива , като останалите променливи запазват своето най-вероятно значение

5)                   Установяване на % отклонение на ННС, спрямо най-вероятното и значение

Стъпките от 1 до 5 се прилагат за всички изходни променливи на проекта, като се установява за коя са най-големи

Аналитичен метод, „Дисперсия и стандартно отклонение на ННС. – при този метод се разработват варианти на ННС, всеки един с определена вероятност за сбъдване. Например могат да са оптимистичен, най-вероятен и отрицателен с отрицателна NPV.

Метод на критичните съотношения (Break even analisys)

Q*= FC / P – VC , където:

Q* - критичен обем на продажбите

FC – фиксирани разходи

VC – променливи разходи за единица готова прод

P – единична продажна цена

Критичният обем на продажбите е онова количество продажби за което приходите са равни на разходите (печалбата е 0).

На следващ етап полученият критичен обем продажби се изважда от прогнозните продажби. Разликата между тях показва т.нар граница на сигурност (безопасност);

Задача:

Да се определи ННС , период на възвращаемост ПВ, индекс на рентабилност на проект със следните показатели.

-Годишен обем 900 000 бр.

-Единична цена на готов продукт – 5 лв.

-Променливи р-ди за единица – 3,50 лв.

-Постоянни р-ди 1 100 000лв. годишно

-Срок 3 години

-Инвестиции в базисната година 1 500 000лв.

Данъкът в/у печалбата е 10%, а изискуемата норма на доходност е 18%. Фирмата ще използва линеен метод на амортизация  със срок три години.

Данъчният ефект се получава по следният начин: като печалбата от продажбата от старо оборудване се умножи по данъчната ставка

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG