Home Икономика Управление на собствения капитал на фирмата

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Управление на собствения капитал на фирмата ПДФ Печат Е-мейл

Управление на собствения капитал на фирмата.

Всички к-ли формират ф-вата стр-ра, а постоянните – к-ловата стр-ра на фирмата. К-лите най-общо може да се класифицират на постоянни и текущи.

За формирането на оптимална фин-ва стр-ра на ф-мата значение има не само оптималния р-р на постоянните к-ли, но и съотношенията в което се  намират съставните му части – собствени к-ли, дългоср-те и срср-те заеми. Във връзка с това целесъобразно е  съблюдаването на п-пите: 1.рисковете на ф-мата се покриват със собствени к-ли; 2,Дългоср.заем предполага дългоср-на пл-ност на ф-мата; 3.Относителния дял на заемните к-ли в общата величина на пост-те к-ли не трябва да е много висок.

Коеф.на дългоср.-та и крср-та задлъжнялост (КС) се изчислява ч/з съпоставяне на постоянните к-ли и вкл.в тяхната ст-ра заеми, т.е. КС=ПК/ДСД, където: ПК-пост.к-ли; ДСД-дългоср.и срср. Дългове. Формирането на к-ла представлява първият н-н на финансиране на ф-мата.

Капиталови др-ва, в к. вноските се предоставят от свободно договорируеми ЦК, ангажиращи отговорността на участника само до величината на записаното участие се нар.анонимни др-ва.

Формирането на к-ла започва с т.нар. подписка – акт на материализирна търговия, осъщ-на по време на създаване на к-ла ч/з публичен апел към спестяването. Подписката е затворена – участващият в нея неможе да се откаж от своя ангажимент. Акциите като форма на изразяване на участието в др-вото са важен ел-нт на ф-вата по-ка на всяка фирма.

В анонимните др-ва те могат да се класират според четириосн-ни критерия: 1,Според формата и н-на на прехвърлянето им: акции акции на преносител и поименни акции; 2.Според природата на вноските направени от акционерите:пазарни и ак-и за участие; 3,Според правото на собствениците в/у п-бите: обикн-ни и привелигировани акции.

І. В колективните др-ва к-лът е разделен на оределен бр.дялове, представяни на акционера в замяна на вноските му в пари или в натура. За разлика от акциите те са ЦК неподлежащи на пр-ба и могат да се отстъпват само със съгласуването на всички акционери. По правилата на тези др-ва обикн-но се организира д-стта на малките фирми.

ІІ.В обикн-то командитно др-во к-лът се разделя на дружествени части като величината му се записва в б-са в 2различни статии: 1.В статията ”К-л” – записва се частта платена от поименните ак-ри, нар.командити, имащи позиция идентична с тази на акц-те в колективното др-во; 2,В статията “Командит” се регистрират вноските на акц-те в ком-та наречени командитери. Последните са отговорни за др-ните дългове до суми не по-гол.от вноските им.

ІІІ.Ак-но командитно др-во – същ-ват две категории участници: 1.Командити избрани персонално и пер-но , неограничено и солидарно отговорни; 2,Командитери, отговорни за друж-ните дългове до суми не по-големи от вноските им.

ІV.ООД- др-ва, к.са нещо средно м/у пер-ните и кап-те др-ва. Всички членове на ООД са избрани взаимно по отнош. пер-стта на др-вото. Затова к-лът представен от др-ните дялове, чието преотстъпване на трети лица тр-ва да е разрешено от мнозинството. Чл-те на ООД са отговорни за др-ните д-гове само до суми не по-големи от вноските им. Вноските са изцяло освободени в деня на форм-не на др-вото. К-лът според нашето законо-во трябва да бъде мин. 50000лв., той се разделя на др-вени дялове с номинална ст-ст=най-малко на 500лв. Сумата от дяловете тр.да е кратна на сто.

V.Др-ва с променлив к-л – в които к-ла може да се: увел-ва ч/з последователни вноски на акционерите или ч/з присъедин-то на нови членове; намалява ч/з частично или тотално връщане на вноските.

VІ. Инв-ните др-ва имащи за цел управлението на портфейла от пазарни ЦК. Изграждат се на базата на правилата на анонимните др-ва. Величината на к-ла им се определя по законен път. Портфейлът от ЦК може да се фор-ра от ЦК емитирани от дър-вата, ЦК допуснати до официално котиране, ЦК на др-ва съставили най-малко 3б-са годишно, одобрени от общото събрание.

VІІ. Кооп-те др-ва подчинени на правилата на др-вата с променлив к-л. VІІІ.Дружествата за участие имащи временен х-р и ограничен предмет на действие-те не формират капитал, не представят юрид-ко лице и не са подчинени на задължението за публичност, хара-но за другите дружества. IХ. Дружеството за управление-често подобни дружества се формират от кредиторите на дад. фирма, която е изпаднала в затруднение. Кредиторите се ангажират да отпуснат капитали на фирмата в затруднение и да започнат ефективно управление на нейните дългове с цел излизане от кризистната сит-я. Създаденото друж-во за управление използва дълго време имуществата на фир-та в затруднение. Тези имущества се ангажират под наем или са обект на вноски в натура. Сподобен х-р са холдинговите друж-ва.

Холдингът е съвременна форма на сдружение, притежаващо контролния пакет от акции на други фирми с цел управление и контрол на тяхната дейност. Активите на тези друж-ва се състоят от участия в индустриални, търговски и финансови фирми.

Логично следствие от финансовата активност е увеличението на к-ла. Това може да стане чрез: 1.Вноските чрез налични пари, които всъщност дават възможност за подобряване на капиталовата структура. 2.Вноските в натура-които често намират израз в едновременното увеличаване на дълготрайните активи и на собств-те к-ли като същ-щото до този м-нт фин-во равн-ие на фирмата не се променя. 3.Вкл-то на резервите или на премиите за емисия, както и на п-бите, които още не са получили предн-ие. 4,Конверсията на д-говете на др-вото в акции – консолидация на д-говете. 5.Поглъщането на др.др-во или на част от него.

Нам-то на к-ла на ф-мата е техника, която благоприятства влагането на ресурси в ЦК на др.ф-ми и инст-ции. Необх.е обаче нам.на к-ла да не се смесва с неговото ам-ране. Ам-рането на к-ла е оп-ция ч/з която сумата платена на ак-нерите се удържа от п-бите или наличните резерви, а не от к-ла.

Нам-то на к-ла може да се осъществи: а/в р-тат на дефицитни р-тати; б/ сцел регулиране на високото р-ще на кла; в/ч/з разпределяне на ЦК и соц-ни блага; г/ч/з обезсилване на ак-те, предвидено в устава.

При ам-рането на к-ла от важно значение са обст-та че: 1.Това е свободна форма за използване на п-бите; 2.Ам-нето на к-ла е необ-на форма на използване на п-бите и резервите; 3. Нам-то на к-ла ч/з ам-ране с оп-ция, типична за др-вата концесионери на дад.държавно учреждение при положение, че техният актив трябва да се върне на това учр-е след изтичане на концесията; 4,Ам-рането на акциите ч/з типажиране е възможност за нам-не на к-ла.

Важен въпрос на всеки бизнес е определянето цената на фин-те к-ли, които ще се инв-рат. С нейното определяне са свързани: всяко увеличаване богатството на ф-мата; ефект-стта на к-ловите бюджетни решения и рац-стта на инвест-ните решения.

Фирмената цена на к-ла трябва да отразява средната цена на различните изт-ци на фин-ви к-ли, които се използват а не само цената на соб-ния к-л.

Основните съставки и понятия на опр-то цената на к-ла са: 1,Състав на к-ла – дълговете, привелигированите акции и соб-я к-л; 2,Цена на фирмения дълг; 3,Цена на к-ла, мобилизиран ч/з привилигированите акции; 4,Цена на к-ла, мобилизиран ч/з обикн.акции; 5.Дълговете и привил. акции са договорни задължения и имат лесно определима цена.

Определянето цената на к-ла мобилизиран ч/з емисея и пр-ба на обикн-ни акции може да се подчинява на следните правила: 1.Изп-не на т.нар. модел за оценка на к-ловете активи; 2.Изп.не на д-да от обл-ции+рискова премия; 3.Изп-не на технологията за дисконтиране на пар.потоци комбинираша дивидента с % на растежа.

Цената на к-ла е важна предп-ка за изуч-то и упр-то на к-ловата ст-ра. При нейното изчисляване и използване обаче тр. Да се има предвид няколко сложни и съществени проблема: 1.Ресурсите акумулиране по линията на ам-циите; 2.Формата на собств-ст в/у к-ла; 3.Специфичната природа на к-ла в сферата на мялкия бизнес; 4.Особеностите на измерването на к-ла; 5.Цената на к-ла за проекти с различна степен на риск; 6.Тегло на к-ловата стр-ра.

Винаги когато става дума за к-лова стр-ра определящо значение имат: 1.Спецификата на дългср-те ЦК; 2.Целите на по-ката на к-ловата стр-ра; 3.Търсенето на пр-цията; 4.Входящите пазари; 5.Ик-ският р-р на пбата=чист доход/ продажби. Равновесието на ф-мата има съществено знач-е при вземане на инв-ционни реш-я. Във връзка с това в теорията се използва подходящ формулен апарат: FC+VC=Pх, където FC-фикс.р-ди VC-променл.р-ди за 1-ца; Р-продажна цена за 1-ца; х-точка на равновесие в единици.

Във ф-нансовата теория и пр-ка понятието лост е изражение на увеличинието на промяната в дадни величини. Ик-ският лост е р-тат от същест-нето на фиксирани р-ди. Коеф-т на ик-кия лост/КИЛ/=% на промяната в чистия д-д/% на промяна в 1-ца обем. Колкото по-голям е ИЛ толкова по-голям е бизнес риска.

Коеф-та на финансовия лост /КФЛ/ при всяка дадена величина на брутните п-би показва връзката м/у рав-щето на промяна в брутните п-би и р-щето на промяната в п-бите от 1акция.

КФЛ= % на промяна в п-бата от 1акция/% на промяна в брутните п-би. Обикн.този коеф-т показва увеличаването на промяната в брет.п-ба с което тя оказва влияние в/у п-бата от обикн.акции.

В банковият м-мънт се използва и т.нар. общ лост който отразява увеличението на промяната за обема на пр-бите и нейното влияние в/у п-бата от една акция. ОЛ= %на промяна в п-бата от 1обикн.акция / %на промяна в обема на активните оп-ции = п-ба от 1обикн.акция/ обем на активните операции. Следователно при всеки даден обем на активните банкови оп-ции КОЛ= КИЛ*КФЛ. Във фин.м-мънт КОЛ може да се определи с формула обединяваща фор-ти за КИЛ и КФЛ както следва: KOL=K(P-VC)/[K(P-VC)-FC-IR], където К е единичният обем на активните банкови оп-ции; Р-цена на единица; VC-променлив р-д за единица; FC-фикс.р-ди IR-лихвата в лв.

Видове теории на к-ловата стр-ра: 1.Наивна – общата цена на к-ла спада с нарастване коеф на дълга; 2.Традиционна – к-ловите цени се променят с нараствяне на дълговия коеф.; 3.Съвременна – с нарастване коеф на д-га очакваната от акц-те възвръщаемост нараства колкото да компенсира по-високата очаквана възвр-ст.

Фактори влияещи в/у по-ката на к-ловата стр-ра: 1.Сезонните изискв към к-ла; 2.Стр-та на активите; 3.Доходността свързана с оборота на ликвидните активи; 4.Позициите на мен-ърите и акц-рите; 5.оценка на заемодателите и спец-ните звена за измерване на риска; 6.Достъпът да к-ловите пазари; 7.Условието на к-ловия пазар.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG