Home Икономика Нетна стойност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Нетна стойност ПДФ Печат Е-мейл

Нетна настояща стойност :

NPV = - C+PV = -C0 + C1/1 + r – Разликата между настоящата стойност и разходите за инвестицията в сегашния момент ( C0 ).

Бъдеща стойност :

Бъдещата стойност на вложените сега пари се определя, като сумата им се увеличи с лихвата за срока на влога. Обикновено се използва сложната лихва или простата лихва.

Сложната лихва представлява лихвен процент , който се начислява през всеки даден период към сумата на вложения капитал, увеличена с лихвата за предишния период. Изчисяването на бъдещата стойност с помощта на сложната лихва става по формулата :  FV = C0 x (1 + r)n , където FV е бъдещата стойност ( future value ), C0 е сумата на вложените пари, на инвестирания в сегашния момент капитал, r e лихвения процент, (1 + r)n сложния лихвен фактор, n – броя на годините за които са вложени парите.

Когато парите се влагат при проста лихва, бъдещата стойност ще се изчисли по формулата :  FV = PV x (1 + r x n) където е r е броят на годините.

Активите представляват всички ресурси, които компанията притежава и които се използват при осъществяване на дейноста и. В практиката се разделят на ДА и КА.

Пасивът на баланса отразява източниците на средства за финансиране на бизнеса, което включва сумата на собствените средства (собственият капитал на компанията) и привлечените ресурси – дългосрочни и краткосрочни.

Отчетът за приходите и разходите отразява динамиката на дейността на компанията и показва колко печелишва е тя през съответната година. Съпоставянето на приходите на компанията с нейните разходи дава възможност да се търси чистият финансов резултат от дейността

Оперативен доход – отразява способността на фирмата да генерира доходи от основните си (присъщи) дейности. Разходите за дейността включват и амортизационните отчисления, които по същество са непаричен разход, с който се намалява облагаемата печалба и се спестяват данъци, както и различни видове разходи за външни услуги ( наеми, консултации и т.н.)

Отчетът за паричните потоци дава представа за входящите и изходящи парични потоци към и от фирмата и за промените в паричните средства през годината.

При кумулативния метод годишната амортизационна норма се установява, като годините, останали до края на функционирането на дълготрайния актив, се разделят на сумата на числата от 1 до срока на трайност на актива и полученото се умножи по 100.

Настояща стойност и цена на сконтова облигация – сконтовата облигация е дългов инструмент със срок 2 или повече години, материализиращ задължението на емитента да изплати номиналната и стойност при настъпването на падежа на дълга. Купувачите на емисията инвестират в покупката на облигациите и по този начин стават кедитори на емитента, който се явява длъжник по облигационния заем. До настъпването на падежа материализираният в облигациите дълг може многократно да се търгува на вторичния пазар. Цената на сконтовата облигация е равна на номиналната и стойност, сконтирана с определен процент  капитализирана възвръщаемост за числото години, след което е платим нейният номинал.

Дисконтиране идва от discounting – привеждане на стойността на бъдещи парични потоци към настоящия момент посредством даден лихвен %.

Сконтовата облигация е емитиране с отстъпка от номинала.

Настояща стойност и цена на купонна облигация – купонната облигация е дългов инструмент със срок две и повече години, материализиращ задължението на еметента за срока на заема да извършва купонни лихвени плащания на предварително определени интервали от време, а на падежа да погаси (изкупи) облигацията по номинал или по някаква друга предварително обявена дейност, която се нарича матуритетна стойност  или падежна цена на облигацията. Справедливата цена на купонната облигация е сумата от настоящите стойности на купонните плащания и настоящата стойност на цената, по която емитентът ще погаси облигацията на падежа.

Цена на анюитет – анюитетите са дългови инструменти със срок 2 и повече години, по които се изплащат равни парични суми (ренти) в течение на предварително определено число периоди. Плащанията по тези дългови инструменти се наричат анюитетни плащания или просто анюитети. Когато анюитетите са платими в края на съответните периоди по падежа, те се наричат следсрочни, а когато са платими в началото на периода – предплащани.

Всяко анюитетно плащане съдържа погашение по главницата и лихва върху действащия през дадения погасителен период дълг. При това съставните части на анюитетните плащания за отделните погасителни не са еднакви. Причината за това е, че лихвата всеки път се начислява върху остатъка от главницата, който постепенно намалява след всяко поредно анюитетно плащане. Затова в първото следпериодно анюитетно плащане лихвата е най – голяма, а погашението на главницата – най – малко. Във всяко следващо следпериодно анюитетно плащане лихвата става по – малка, а погашението по главницата се увеличава. В последното анюитетно плащане лихвата е най – малка, а погашението – най – голямо. Цената на анюитета е сумата от настоящите стойности на очакваните анюитетни плащания по него.

Цена на перпетуитет = ВЕЧНА РЕНТА – перпетуитетът (вечната рента) с  фиксиран  доход е безсрочен дългов инструмент, по който се изплащат равни парични суми с предварително определен размер в течение на неограничено голямо или неопределено число периоди, без да се погасява главницата на дълга.

Цена на перпетуитет с индексиран доход – в съвременната икономическа действителност инфлацията е перманентно явление. Поради обезценката на парите с течение на времето инвестициите с фиксирани доходи се оказват финансово непривлекателни, особено ако се очаква тези доходи да бъдат получавани неограничено време, както е при перпетуитетите. Това е довело до появата и разпространението на перпетуитети, плащанията по които нарастват с постоянен процент, като компенсация за инфлационната обезценка на парите с течение на времето. Така плащането по перпетуитета за всеки следващ период след първия фактически представлява произведение от плащането за предходния период, умножено по коефициента (индекса) на нарастването на дохода за един период.

Към групата на перпетуитетите с индексирани доходи, известни още като нарастващи с постоянен % вечни ренти, спадат например невъзмездните облигации с индексирана лихва, а така също застрахователно – осигурителните полици, по които се изплащат нарастващи с постоянен % пожизнени или вечни ренти.

Цена на акция – акцията е ценна книга, удостоверяваща, че нейният притежател участва с номиналната и стойност в капитала на акционерно дружество. Чрез създаването на акции акционерните дружества се снабдяват от външната среда с акционерен капитал. Или за разлика от облигациите, които са финансови инструменти за набавяне на собствен капитал – те са титул на собственост, докато ОБЛИГАЦИИТЕ СА ТИТУЛ НА ДЪЛГ.

Акциите носят на притежателите си годишен доход състоящ се от :

-          Текущ доход от капитала във вид на ДИВИДЕНТ, който е част от нетната печалба за текущата година на АД-то, издател на акцията.

-          Капиталов прираст (наричан още капиталов доход или капиталова печалба), изразяващ се в промяната на пазарната цена (курса) на акцията за текущата година.

Процентната  величина на дивидентния доход представялва дивидентната възвръщаемост от държането на акцията за текущата година, а процентната промяна на пазарната и цена е капиталовата възвръщаемост от държането на акцията за текущата година. Взети заедно, дивидентната възвръщаемост формират общата или съвкупната възвръщаемост от инвестирането в акциите на компанията за текущата година. Или : r = Div1 + (P1 – P0)/P0, където :

r – възвръщемост от инвестирането в акциите на даден емитент за текущата година, изразена като десетична дроб

Div1 – дивидент на една акция за текущата година, платим в края на годината, т.е. една година след началото на текущата, приемано като базисен момент.

P0 – пазарна цена (курс) на акцията в началото на текущата година, приемано като базисен момент.

P1 – пазарна цена (курс) на акцията в края на текущата година.

Изразът ( P1 – P0) представлява промяната в пазарната цена на акцията за текущата година , или това е капиталовата печалба (загуба) от инвестирането в акциите на даден емитент за текущата година.

Цена на привилегирована акция – въпреки че са титул на собственост, привилигерованите акции имат сходни характеристики с дълговите инструменти. По привилегированите акции се изплащат твърди, фиксирани дивиденти, предварително обявени при емисията или в процент от номинала им, или като абсолютна сума. Дивидентите по привилегированите акции се изплащат от нетната печалба на акционерното дружество емитент преди да бъдат изплатени дивидентите по обикновените акции. В случай, че за дадена година по привилегированите акции не могат да бъдат изплатени дивиденти, те остават дължими и се натрупват като задължение на акционерното дружество към привилегированите акционери до годината, в която изплащането им стане възможно. Вследствие относително високата степен на несигурност на плащанията по тях цените на привилегированите акции се колебаят в по-тесни граници и затова при тях величината на капиталовата печалба най-често е незначителна и спокойно може да се пренебрегне при финансовия анализ.

Цена на обикновена акция – дивидентите по обикновените акции се изплащат от нетната печалба на акционерното дружество след лихвите по облигациите и дивидентите по привилегированите акции. Дивидентите по обикновените акции се изплащат от нетната печалба на акционерното дружество след лихвите по облигациите и дивидентите по привилегированите акции. Затова дивидентният доход от обикновените акции е несигурен и обикновено се колебае в широки граници, което обуславя и големи колебания на пазарните им цени. От това произтичат и допълнителните трудности при определянето на справедливата пазарна цена на обикновените акции в сравнение с привилегированите акции и облигациите, плащанията се разглеждат като по-сигурни.

Когато се инвестира в обикновена акция очакванията са по нея да се изплаща не фиксиран годишен дивидент, а дивидент с определен процент годишен растеж.

P0 = Div1/1+r +Div2/(1+r)n +…..+ Divn/(1+rn)

 

Модел на Гордън : P0 = Div0 (1+g)/r – g, може да се запише и така : P0 = Div1/r - g

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG