Home Икономика Проста и сложна лихва. Декурзивна и антиципативна лихва

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Проста и сложна лихва. Декурзивна и антиципативна лихва ПДФ Печат Е-мейл

Размерът на лихвите зависи от равнището на лихвените проценти, но  в значителна степен върху него се отразяват и начините на определянето и плащането им.

В практиката се използват различни начини на олихвяване на капитала и плащане на лихвите  и от там - различни видове лихви, поради което при дадено равнище на лихвените проценти за спестяванията и за кредитите е възможно абсолютният размер на плащаната лихва по отделните видове кредити да е различна.

В зависимост от начина на начисляване на лихвата, тя бива проста и сложна, а в зависимост от момента, в който лихвата се заплаща или се прибавя към капитала (се капитализира) - декурзивна и антиципативна.

При простата лихва  паричната сума, върху която тя се начислява е една и съща за всеки период,  т.е. лихвоносният капитал  остава постоянна величина. Колкото са по-чести падежите за погасяването на заема, толкова е по-малка общата сума на изплатените лихви.

Кредитът може да бъде погасен наведнъж в края на годината или на части през годината. Ако заемът от 1000 лева се изплати наведнъж (еднократно) в края на годината, се заплаща лихва в размер на 100 лева (1000 х 0,1 х 1). При положение, че кредитът се погасява на две равни вноски на всеки шест месеца общата сума на лихвата е значително по-различна.  Тя представлява сбор от начислените лихви за двата периода - първото и второто шестмесечие на годината, а именно:

1/ Лихва за заема към  30.06.  / 1000 х 0,1 х 0,5/.....50 лева

2/ Лихва на заема към  31.12. /500 х 0,1 х 0,5 /.......25 лева

_______________________

Общ размер на лихвата:                                  75 лева

От примера се вижда, че при два падежа (две погасителни вноски) размерът на лихвата е по-малък (75 лева) в сравнение с лихвата при  еднократното погасяване на кредита  (100 долара).

Методът на простата лихва се използва обикновено при някои краткосрочни финансови операции. Той е все още доста популярен сред кредиторите на ипотечни заеми и кредитните съюзи.

Когато начислената лихва се прибавя към капитала за олихвяване заедно с него, е налице  сложно олихвяване, а лихвата се нарича сложна При него лихвата се превръща в капитал, т.е. капитализира се и  следователно самата лихва носи лихва на кредитора. При сложната лихва доходът на кредитора се изчислява както върху

главницата на кредита, така и върху акумулираната (натрупаната) лихва. Затова, колкото по-дълъг е периодът, за който се предоставя кредитът, толкова по-бързо расте  лихвата.

При сложното олихвяване лихвата се начислява по традиционната формула за установяване на бъдещата стойност на кредита или депозита, а именно:

К1 = Ко ( 1+ р ) t , където:

Ко е главницата  на кредита или депозита

t - времето, изразено в години

К1 - бъдещата стойност на кредита и депозита, включваща и лихвата.

Когато лихвата се начислява и  заплаща  в края на периода, олихвяването се нарича декурзивно и съответно лихвата декурзивна. Декурзивната лихва може да бъде и проста и сложна.  Описаните до тук методи на просто и сложно олихвяване  са декурзивни.

Антиципативната лихва  се приспада от договорения размер на кредита, или се капитализира в началото на периода на олихвяване. Тази лихва  също може да бъде и проста, и сложна. При простото антиципативно олихвяване  лихвата се начислява  за договорения период от време и се  изплаща предварително в момента на предоставянето на кредита.  В този случай главницата на заема е намалена със сумата на лихвата.  При простата антиципативна лихва кредиторът си удържа лихвата от договорения размер на кредита в момента на неговото предоставяне. На падежа заемополучателят погасява целия дълг в рамките на договорения размер. Формално това се изразява по следния начин:

К1

Ко = -------------   , където:

1- p

К1 е размерът на договорения кредит, който трябва да се  погаси към момента на падежа;

Ко - намаленият с лихвата размер на кредита;

р   - лихвеният процент.

При антиципативното олихвяване реалната лихва, изчислена към фактически предоставените средства на кредитополучателя, е по-голяма от декларираната с лихвения процент. Примерно, ако 100 единици кредит се предоставя при 9 %  антиципативна лихва, реалният лихвен процент е 9 единици.Сложното антиципативно олихвяване представлява многократно повторение на модела на простата антиципативна лихва.

От посочените четири вида лихви най-често се използва простата и сложната декурзивна лихва.   Антиципативната лихва се използва  по-рядко.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG