Home Икономика Инвестиционни компании същност и особености

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Инвестиционни компании същност и особености ПДФ Печат Е-мейл

Инвестиционни компании – същност и особености

1) Видове инвестиционни компании в България 2) Нормативна уредба

Из Закона за публично предлагане на ценни книжа (highlights) – footnote-товете може да се skip-ват.

Инвестиционното дружество е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, и което действа на принципа на разпределение на риска.

При учредяване на Инвестиционното дружество набирането на капитала може да стане и на самото учредително събрание, ако са изпълнени необходимите други изисквания. В случая трябва да присъствуват поне две лица, записали акции, които представят най-малко половината от записания капитал. Инвестиционното дружество може да бъде от отворен или от затворен тип.

Капиталът на инвестиционното дружество от отворен тип винаги е равен на нетната стойност на активите му. Той не може да бъде по-малък от 500 хил. лв. В търговския регистър се вписва капиталът, с който дружеството е учредено.

Инвестиционното дружество от затворен тип трябва да разполага с не по-малко от 500 хил. лв. внесен капитал към момента на издаване на разрешението. Вноските в капитала могат да се правят само в пари. Не по-малко от 25 на сто от капитала трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на разрешение, а останалата част-при получаването му.

Дейността на инвестиционното дружество от отворен тип се управлява само от управляващо дружество съгласно сключен договор, а на инвестиционно дружество от затворен тип-от управляващо дружество или от управителния орган на инвестиционното дружество. При разваляне на договора от инвестиционното дружество поради неизпълнение на задълженията на управляващото дружество последното прекратява незабавно управлението на дейността си. До сключване на договор с друго управляващо дружество управителният орган на инвестиционното дружество от отворен тип извършва по изключение управителни действия за период не по-дълъг от един месец.

Ако дейността на инвестиционното дружество от затворен тип се управлява от неговия управителен орган, дружеството сключва договор с лице, което има право да извършва инвестиционни консултации.

Ограничения:

Инвестиционното дружество не може да упражнява контрол върху управляващото дружество. Управляващото дружество не може да упражнява контрол върху инвестиционното дружество. Лицето, управляващото дружество и всяко лице, което взема решения по управление на инвестиционната дейност на дружеството, не могат да бъдат едно и също лице или свързани лица с инвестиционния посредник, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки.

Управляващото дружество не може да използва и залага имуществото на инвестиционното дружество за покриване на свои задължения, които не са свързани с управлението на дейността на дружеството. Всички разходи, свързани с дейността на инвестиционното дружество, включително годишното възнаграждение на управляващото дружество, на банката депозитар, на дипломирания експерт-счетоводител, не могат да надвишават 5 % от средната годишна нетна стойност на активите по баланса на инвестиционното дружество.

Членовете на управителен или на контролен орган на управляващото дружество, съответно членовете на управителния орган или други лица, които изпълняват управителни или контролни функции в инвестиционното дружество, не могат да инвестират средствата на инвестиционното дружество в ценни книжа, издадени от самите тях или от свързани с тях лица. Те също не могат да бъдат страна по сделки с инвестиционното дружество, освен в качеството им на негови акционери.

Лице, което придобие възможността да упражнява контрол върху инвестиционно дружество, трябва в 3-дневен срок да уведоми комисията и регулирания пазар, на който се търгуват акциите на дружеството, по ред, определен с наредба.

Инвестиционното дружество не може да придобива участие в акциите с право на глас на един емитент, което да позволи на инвестиционното дружество или на членовете на неговите управителни или контролни органи, включително на управляващото дружество или на членовете на неговите управителни или контролни органи, съвместно да упражняват контрол върху емитента т.е. инвестиционното дружество няма функциите типични за холдинг (вж. въпрос № 49).

Инвестиционното дружество не може да предоставя заеми или да бъде гарант на трети лица.

Инвестиционното дружество не може:

1. да придобива ценни книжа, които не са напълно изплатени;

2. да продава ценни книжа, които не притежава;

3. да инвестира в ценни книжа, издадени от:

а) учредителите или свързани с тях лица;

б) лица, които контролират инвестиционното дружество или свързани с тях лица.

Инвестиционното дружество не може да се преобразува в друг вид търговско дружество и да променя предмета си на дейност. Преобразуване на инвестиционно дружество от отворен тип в затворен тип и обратно се извършва само с разрешение на комисията. Преобразуването чрез сливане, вливане, разделяне или отделяне, както и прекратяването на инвестиционното дружество, се извършва с разрешение на комисията. Лицата, определени за ликвидатори или синдици на инвестиционното дружество, се одобряват от комисията.

Банка депозитар:

Безналичните ценни книжа, притежавани от инвестиционното дружество, се вписват в регистъра на Централния депозитар към подсметка на банката депозитар, а паричните му средства и други ценни книжа се съхраняват в банка депозитар. Банката депозитар извършва всички плащания за сметка на инвестиционното дружество. Банката депозитар не може да бъде едно и също лице или свързано лице с управляващото дружество или с друго лице, което изпълнява управителни или контролни функции в инвестиционното дружество, с инвестиционния посредник, чрез който се сключват и изпълняват инвестиционните сделки, както и с лица, които контролират инвестиционното дружество. Тя също не може да бъде кредитор или гарант на инвестиционното дружество освен за вземанията си по договора за депозитарни услуги. Банката депозитар отчита отделно паричните средства и други активи на инвестиционното дружество и отделя непаричните активи на инвестиционното дружество от собствените си активи. Депозитарят не отговаря за задълженията си към своите кредитори с паричните средства, които дължи на инвестиционното дружество.

Банката депозитар е длъжна:

1. да осигури издаването, продажбата, обратното изкупуване и обезсилването на акциите на инвестиционното дружество в съответствие със закона и с неговия устав;

2. да осигури плащанията, свързани със сделки с активите на дружеството, да бъдат превеждани в рамките на нормативно определените срокове, освен ако насрещната страна е неизправна или са налице достатъчно основания да се смята, че е неизправна;

3. да осигури събирането и използването на приходите на дружеството в съответствие със закона и с неговия устав;

4. да се разпорежда с поверените му активи на инвестиционното дружество само по нареждане на оправомощените лица, освен ако те противоречат на закона, на устава на дружеството или на договора за депозитарни услуги;

5. редовно да се отчита пред инвестиционното дружество за поверените активи и извършените операции.

Банката депозитар съдейства на инвестиционното дружество за получаване на информация и участие на общи събрания на емитентите, в чиито ценни книжа то е инвестирало, както и да поема други задължения, свързани с поверените активи, съгласно сключения договор. Възнаграждението на банката депозитар не може да надвишава обичайното за извършваните услуги.

ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО

За издаване на разрешение за извършване на дейност като инвестиционно дружество се подава заявление по определен от комисията образец.[1]

Комисията се произнася. Тя отказва да издаде разрешение, ако:

1. уставът и другите учредителни актове на дружеството не съответстват на закона;

2. капиталът не отговаря на изискванията

3. договорът с управляващото дружество не съответства на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му;

4. членовете на управителния и на контролните органи не отговарят на изискванията

5. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите с право на глас, могат да упражняват контрол над инвестиционното дружество, с дейността или с влиянието си върху вземането на решение могат да навредят на сигурността на инвестициите;

6. лицата, които притежават пряко или чрез свързани лица над 10 на сто от акциите с право на глас, са направили вноски със заемни средства;

7. депозитарят или договорът с депозитаря не отговарят на изискванията на закона или на актовете по прилагането му;

8. не са осигурени в достатъчна степен интересите на инвеститорите.

В случаите 1, , 2, 3, 4 и 7 комисията може да откаже да издаде разрешение само ако заявителят не е отстранил несъответствията или не е представил изискуемите документи в определения от нея срок, който не може да бъде по-малък от един месец. Ако в крайна сметка има отказ, заявителят може да направи ново искане за издаване на разрешение не по-рано от шест месеца от влизането в сила на решението за отказ.

Съдът вписва инвестиционното дружество в търговския регистър, след като му бъде представено съответното разрешение, издадено от комисията. Дружество, което не притежава разрешение от комисията, не може да използва в своето наименование, рекламна или друга дейност думите "инвестиционно дружество" или други равнозначни думи на български или на чужд език.

Комисията отнема издаденото разрешение, ако инвестиционното дружество:

1. не започне да извършва разрешената дейност в срок 12 месеца от издаването на разрешението;

2. е представило неверни данни, които са послужили като основание за издаване на разрешението;

3. престане да отговаря на условията, при които е издадено разрешението;

4. не отговаря на изискванията за минимален капитал и ликвидност, предвидени в този закон и в актовете по прилагането му;

5. системно нарушава разпоредбите на този закон или актовете по прилагането му.

ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ НА ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО

Публично предлагане на акции на инвестиционно дружество се допуска, ако бъде публикуван проспект по начина и със съдържанието, установени в този закон и в актовете по прилагането му. Проспектът може да бъде публикуван  само ако комисията е издала писмено потвърждение на проспекта.[2]

Чл. 188. Комисията разглежда проспекта и издава или отказва да издаде потвърждение при съответното прилагане на чл. 91 и 92.

Проспектът и съобщението за публичното предлагане се публикуват.

Инвестиционното дружество от отворен тип обявява в комисията най-малко два пъти седмично на равни интервали от време емисионната стойност и цената при обратно изкупуване на акциите и ги публикува в посочения в проспекта централен ежедневник поне два пъти месечно. Също инвестиционното дружество представя на комисията месечни и счетоводни баланси и 3-месечни счетоводни отчети, както и друга информация, определена с наредба.

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ОТВОРЕН ТИП

Освен данните, които се изискват съгласно Търговския закон, уставът на инвестиционното дружество от отворен тип трябва да съдържа:

1. основните цели и ограниченията на инвестиционната дейност;

2. дела в ценни книжа от един или друг вид;

3. правилата за определяне на възнаграждението на членовете на управителния и на контролния орган, съответно на управляващото дружество;

4. разпределението на правата и задълженията между управителния орган на дружеството и управляващото дружество;

5. срока на затворения период, ако се предвижда такъв;

6. условията и реда за изчисляване на нетната стойност на активите, емисионната стойност и цената на акциите при обратно изкупуване и на дивидента, ако такъв се предвижда;

7. условията и реда за обратно изкупуване на акциите и условията за спиране на обратното изкупуване и за разпределяне на дивидента, когато такъв е предвиден;

8. условията за замяна на депозитаря и правилата за осигуряване на интересите на акционерите в случай на такава замяна;

9. условията за замяна на управляващото дружество и правилата за осигуряване на интересите на акционерите в случай на такава замяна.

Промяна в устава и в другите устройствени актове, замяна на депозитаря и на управляващото дружество се допуска след одобрение на комисията.

Инвестиционното дружество от отворен тип е задължено постоянно да предлага акциите си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на акционерите си да ги изкупува обратно по цена, основаваща се на нетната стойност на активите, при условията и по реда, определени в този закон, в актовете по прилагането му и в устава на дружеството. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се определят най-малко два пъти седмично на равни интервали от време. Ако е предвидено в устава, емисионната стойност на акция може да надвишава нетната стойност на активите на акция с размера на разходите по емитирането. Може и цената на обратно изкупуване може да бъде по-ниска от нетната стойност на активите на акция с размера на разходите по обратното изкупуване. Тези разходи обаче не могат да бъдат повече от 3% от нетната стойност на активите на една акция.

Задължението за обратно изкупуване се изпълнява в срок до 10 дни от писменото предявяване на искането и по цена, основаваща се на цената на обратно изкупуване за най-близкия ден, следващ деня, в който е направено искането. Всички поръчки за покупка на акции на инвестиционното дружество от отворен тип и всички поръчки за обратно изкупуване на неговите акции, получени в периода между две изчислявания на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, се изпълняват по една и съща стойност.

Инвестиционното дружество от отворен тип може да предвиди в устава си затворен период, който не може да бъде по-дълъг от две години от възникването му. През време на затворения период инвестиционното дружество не е задължено да изкупува обратно акциите си. Инвестиционното дружество от отворен тип може временно да спре обратното изкупуване на акциите си при условията и по реда, предвидени в неговия устав, но само в изключителни случаи, ако обстоятелствата го налагат и спирането е оправдано с оглед на интересите на акционерите[3] При вземане на решение за временно преустановяване на изкупуването инвестиционното дружество е длъжно да преустанови незабавно и издаването на акции за срока на временното спиране на обратното изкупуване.

Капиталът на инвестиционното дружество от отворен тип се увеличава или намалява съобразно промяната в нетната стойност на активите, включително в резултат на продадените или обратно изкупени акции.

Те могат да издават само безналични непривилегировани акции с право на един глас. Освен при учредяване на дружеството неговите акции се придобиват по емисионна стойност, определена върху нетната стойност на активите. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа. Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване се изчисляват от банката депозитар или от управляващото дружество под контрола на банката депозитар.

Дружеството от отворен тип издава, продава и изкупува обратно своите акции чрез управляващото дружество при съответно прилагане на изискванията към инвестиционните посредници.

Активите им  се състоят единствено от:

1. ценни книжа, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа;

2. държавни ценни книжа;

3. ценни книжа, които не се търгуват на регулиран пазар на ценни книжа; (не повече от 10% от всички активи)

4. акции на други инвестиционни дружества; (не > 5%)

5. движими вещи, доколкото са необходими за прякото извършване на дейността на дружеството; (не > 5%)

6. парични средства.

Не по-малко от 10% от активите на инвестиционното дружество трябва да са парични средства в каса, вземания по безсрочни или със срок до 3 месеца банкови влогове при ценни книжа или други платежни средства, определени с наредба.

Инвестиционното дружество може да инвестира до 10% от активите си в ценни книжа, допуснати до търговия на чуждестранни регулирани пазари, включени в списък, одобрен от комисията, при условие, че такава възможност е предвидена в устава на дружеството. Също не повече от 5% от активите не могат да са в ценни книжа, издадени от публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар. Инвестиционното дружество не може да инвестира повече от 20% от активите си в една емисия на държавни ценни книжа. Не може да придобиват повече от 10% от акциите без право на глас, от облигациите или други дългови ценни книжа, издадени от едно дружество.

Инвестиционното дружество не може да ползва заеми, освен ако  Комисията му разреши да ползва заем на стойност до 10% от активите му, ако заемът е за срок не по-дълъг от 3 месеца и е необходим за покриване на задълженията по обратното изкупуване на акциите на дружеството.

ИНВЕСТИЦИОННО ДРУЖЕСТВО ОТ ЗАТВОРЕН ТИП

Инвестиционното дружество от затворен тип издава само безналични акции с право на един глас. Дружеството не може да издава облигации и други дългови ценни книжа. Също не може да изкупува обратно акциите си, освен при условията и по реда на Търговския закон.

Инвестиционно дружество от затворен тип трябва да подаде молба за приемане на акциите му за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в 6-месечен срок от вписването в търговския регистър. Ако акциите му не бъдат приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в едногодишен срок от вписването в търговския регистър, дружеството се ликвидира.

Активите на инвестиционното дружество от затворен тип се инвестират в същите инструменти, както при тези от отворен тип. Но затворените ИД може да инвестират до 25% от активите си в ценни книжа, издадени от публично дружество или от друг емитент, чиито ценни книжа са приети за търговия на регулиран пазар. Инвестирането им в една емисия на държавни ценни книжа не може да е > от 30% от активите.

Инвестиционното дружество не може да ползва заеми. Комисията може да разреши на едно инвестиционно дружество да ползва заем на стойност до 15% от активите му, ако заемът е за срок не по-дълъг от 6 месеца и е необходим за придобиване на активи.

УПРАВЛЯВАЩИ ДРУЖЕСТВА

Управляващо дружество е акционерно дружество, чийто предмет на дейност е управление на дейността ИД. То може да управлява портфейлите и на други институционални инвеститори. Дейността се осъществява посредством инвестиционни решения и нареждания, които се изпълняват от упълномощени от управителния орган на инвестиционното дружество инвестиционни посредници при спазване изискванията на закона. Управляващото дружество може да продава на инвеститорите акциите на инвестиционно дружество от отворен тип от името на инвестиционното дружество. То не може да извършва други търговски сделки, освен когато това е необходимо за осъществяване на дейността му.

Управляващото дружество трябва да има внесен капитал в размер не по-малко от 100 000 лв. към момента на издаване на разрешението. Не по-малко от 25% от капитала трябва да бъде внесен при подаване на заявлението за издаване на разрешението, а останалата част-към момента на неговото получаване. Управляващото дружество е длъжно да поддържа минимални ликвидни средства, определени с наредба. То може да издава само поименни акции с право на един глас.

Разрешение: За извършване на дейност като управляващо дружество се изисква писмено разрешение от комисията. Комисията се произнася.

Тя отказва издаването на разрешение подобно на ИД.[4]

След влизане в сила на решението за отнемане на разрешението комисията незабавно отправя искане до съответния окръжен съд за образуване на производство за ликвидация на дружеството и предприема необходимите мерки за уведомяване на обществеността.

Изисквания: Управляващото дружество трябва да има подходяща управленска и счетоводна организация и техническо оборудване, отговарящи на изискванията на ЗППЦК и на актовете по прилагането му и позволяващи да се осигури автономно управление на портфейлите на лицата, които то възнамерява да управлява.

Други изисквания към дейността на управляващите дружества, в това число към общите условия и към физическите лица, работещи по договор за управляващото дружество, както и за капиталова адекватност и ликвидност, се определят с наредба.

3)Инвестиционен мениджмънт – модели на Шарп и Тренър

Модел на Тренър – Блек (Treynor Black) – Техният модел, както и този на Шарп са активни стратегии за управление на портфейли. Тренър и Блек приемат цените на ЦК за почти ефективни т.е. цените на повечето финансови инструменти включват всичката информация за компаниите и те не са под/надценени. Но има и такива ЦК, които не отразяват цялата информация. Анализът им протича в няколко стъпки:

  1. взема се индексен пазарен портфейл – пасивен портфейл, който “имитира” пазарен индекс
  2. относително малък брой ЦК от него ще се анализират допълнително, а за другите  се приема, че са справедливо и точно оцененни
  3. прогнозира се дисперсията и очакваната доходност на пасивния пазарен, индексиран портфейл
  4. търсят се аномалии в някой акции

те се намират на база алфа доходност: Първо, на избраните ЦК се изчислява бета и остатъчен риск (т.е. не се приема напълно зависимостта на Марковиц от CAPM, a се допълва остатъчна променлива - ). От тук от прогнозата за възвращаемостт на пазарния портфейл, бетата и възвращаемостта на безрисковите активи се изчислява прогноза за очакваната възвращаемост на анализираната ценна книга. И най-накрая се изчислява алфа на тази ценна книга

  1. според алфа коефициент се определя теглото на акцията в активния портфейла
  2. така съставения порфейл се комбинира с пасивния индексен пазарен портфейл според поносимостта на инвеститора към риск

Модел на Шарп ­– абсолютно същия, но се използва вместо алфа доходност за съставяне на активния портфейл (който после да се прибави към пасивния индексен),  - мярка на Шарп. От въпрос 58 си припомняме, че тя беше:

Мярка на Шарп =

Измерва съотношението на премийния риск към общия риск на портфейла

4)Инвестиционни стратегии в портфейлния мениджмънт

вж. въпрос № 54

 

WWW.POCHIVKA.ORG