Home Икономика КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА ПДФ Печат Е-мейл

КАПИТАЛОВА СТРУКТУРА НА ФИРМАТА

Проблемът за капиталовата структура на фирмата е свързан с определяне на оптималното съотношение между различните източници (начини) за финансиране на активите й.

9.1. Финансова структура на фирмата

Съвкупността от всички източници за финансиране на активите на фирмата, представени с техните относителни тегла, е финансовата й структура. Тя включва както вътрешните и външните източници на капитал, така и дългосрочното финансиране, краткосрочните заеми и текущите задължения.

9.2. Капиталова структура на фирмата

Капиталовата структура включва само източниците за дългосрочно финансиране на фирмата. Тя е съвкупност от източниците на дългосрочно финансиране на фирмата, представени чрез техните относителни тегла.

Обикновените акции, заедно с другите източници на собствен капитал - допълнителният капитал, резервите и неразпределената печалба, както и дългосрочните заеми, са елементите на капиталовата структура на фирмата.

Капиталовата структура на фирмата се представя опростено чрез съотношението собствен капитал/дълг.

Понятията собствен капитал и обикновени акции се използват равнозначно. Обикновените акции се представят чрез пазарната им стойност, в която са отразени натрупаните във фирмата допълнителен капитал, резерви и реинвестирана печалба.

Понятието дълг се свързва с емитирането на облигации, представени чрез пазарната им стойност.

9.3. Измерване на капиталовата структура на фирмата

Капиталовата структура на фирмата се измерва чрез коефициент, изразяващ относителния дял на дълга в стойността на цялото дългосрочно финансиране на фирмата:

Д

Д/К = ———,

К

където:

Д - стойността на дългосрочните заеми;

К = ОА + Д, в т.ч.:

ОА - стойността на собствения капитал, изразен чрез пазарната стойност на акциите.

Пример:

Каква е капиталовата структура на фирмата с коефициент Д/К - 45 %?

Отговор: 45% дълг и 55% собствен капитал.

Решение:

Д

0.45 = ———

К

Д = 0.45 х 1 = 0.45.

Капиталовата структура на фирмата се измерва и чрез финансовия ливъридж.

Финансовият ливъридж изразява зависимостта (нарастването или намаляването) на нетния доход на една акция от нарастването или намаляването на печалбата на фирмата преди плащане на лихви и данъци. Тази зависимост се определя от участието на дълга (дългосрочните заеми) във финансирането на фирмата.

Пример:

а) Инвестираният капитал на фирмата е 10 млн. лв., от които 6 млн. лв. собствен капитал и 4 млн. лв. дългосрочен дълг. Брутната печалба преди плащане на лихви по кредитите е 2 млн. лв. Нормата на възвръщаемост на активите, в които е инвестиран капиталът, е 20% на база на брутната печалба.

Какво е равнището на финансовия ливъридж на фирмата при лихвен процент по дълга 15% и равнище на данъка върху печалбата 20 % ?

Решение:

-     лихвите по дълга са:

4 млн.лв. х 15 % = 0.6 млн. лв.;

-     данъкът върху печалбата е:

2 млн.лв. - 0.6 млн.лв = 1.4 млн. лв. х 20 % = 0.3 млн. лв.;

-     размерът на нетната печалба е:

(2 млн лв.- 0.6 млн. лв.- 0.3 млн. лв.) = 1.1 млн. лв.;

-     нормата на възвръщаемост на собствения капитал, т.е. нетният доход на една акция е:

1.1 млн.лв.

—————— = 18 %;

6 млн.лв.

2 млн.лв.

-     норма на печалбата преди плащане на лихви и данъци - 20%, т. е. —————— = 20 %;

10 млн.лв.

18 %

-     финансовият ливъридж  =  ——— = 0.9.

20 %

Финансовият ливъридж в този пример показва, че 1% увеличение на брутната печалба преди плащане на лихви по дълга ще донесе 0.9 % увеличение на нетния доход на една акция (НДА).

б) Инвестираният капитал на фирмата е 10 млн. лв., от които 4 млн. лв. собствен капитал и 6 млн. лв. дългосрочен дълг. Брутната печалба преди плащане на лихви по кредитите е 2 млн. лв.. Нормата на възвръщаемост на активите, в които е инвестиран капиталът, е 20% на база на брутната печалба.

Какво е равнището на финансовия ливъридж на фирмата при лихвен процент по дълга 15% и равнище на данъка върху печалбата 20% ?

Решение:

-     размерът на лихвите по дълга е:

6 млн.лв. х 15% = 0.9 млн.лв.;

-     - данъкът върху печалбата е:

2 млн.лв.- 0.9 млн.лв = 1.1 млн. лв. х 20% = 0.2 млн. лв.;

-     нетната печалба е:

2 млн. лв.- 0.9 млн. лв.- 0.2 млн. лв. = 0.9 млн. лв.;

-     нормата на възвръщаемост на собствения капитал е:

0.9 млн.лв.

——————— = 22%;

4 млн.лв.

22%

-     размерът на финансовия ливъридж  е ———— = 1.1

20%

В този пример финансовият ливъридж показва, че 1% увеличение на брутната печалба преди плащане на лихви по дълга ще донесе 1.1% увеличение на НДА.

9.4. Оптимизиране на капиталовата структура на фирмата

Капиталовата структура на фирмата има следните алтернативи:

I алтернатива

Делът на кредита в капиталовата структура на фирмата е голям, финансовият ливъридж е висок, но има повишена опасност от фалит, инвеститорите са несигурни и предявяват повишени изисквания за възвръщаемост на предоставения от тях капитал. Това предизвиква спад в цените на акциите и на пазарната стойност на фирмата. Среднопретеглената цена на капитала (СПЦК) е висока;

II алтернатива

Делът на финансирането със собствени средства в капиталовата структура е висок, което лишава фирмата от предимствата на финансовия ливъридж. Среднопретеглената цена на капитала е висока.

III алтернатива

Относителното тегло на дълга в капиталовата структура не увеличава риска за фирмата и не притеснява инвеститорите. Пазарната стойност на фирмата е максимално висока, а среднопретеглената цена на капитала е максимално ниска.

Оптимизацията на капиталовата структура може да се извърши по два различни подхода. Те са:

-          максимизиране на НДА чрез зависимостта му от БПЛ (брутната печалба преди плащане на лихви);

-          максимизиране на пазарната стойност на фирмата и снижаване на СПЦК.

Оптимизиране на капиталовата структура чрез използване на взаимната връзка между БПЛ и НДА

Стъпките при оптимизирането на капиталовата структура на фирмата според този подход са:

I стъпка - намиране на критичната точка на зависимостта между НДА и БПЛ.

Критичната точка е това равнище на БПЛ и НДА, при което всеки един избран източник за допълнително финансиране на фирмата не променя НДА, т.е.

НДАоа = НДАобл,

където:

НДАоа - нетният доход на една акция при допълнително финансиране с нови акции;

НДАобл - нетният доход на една акция при допълнително финансиране с нови облигации или банков заем.

Критичната точка на НДА (КТ-НДА) е това равнище на НДА, което не се изменя от съответния избран начин на допълнително финансиране, т.е.:

КТ-НДА = НДАоа = НДАобл

НДА е равен на разликата между БПЛ и лихвите, плюс данъка върху печалбата, разделена на броя на обикновените акции в капитала на фирмата, т.е.:

(БПЛ - Л) х (1 - Т)

НДА= ———————————,

Брой на акциите

където:

Т - размерът на данъка върху печалбата;

Л - лихвите по кредитите.

Следователно:

(БПЛ - Л) х (1 - Т)                (БПЛ - Л) х (1 - Т)

КТ-НДА = ——————————— = ——————————,

БА при фин. с ОА                 БА при фин. с Обл.

където:

БА - броят на акциите в собствения капитал на фирмата;

ОА - обикновени акции;

Обл. - облигации.

Критичната точка на БПЛ (КТ-БПЛ) е това равнище на БПЛ, което удовлетворява равенството:

НДАоа = НДАобл,

т.е. това ниво на БПЛ, при което и двата начина на финансиране ще доведат до едно и също равнище на НДА , т.е.  до (КТ- НДА).

II стъпка - проверява се как би се отразил върху НДА всеки от начините на финансиране при размер на БПЛ под и над критичната точка. Проверката се извършва с помощта на графика, интерпретираща критичната точка, като на ординатата са нанесени различни стойности на БПЛ, включително (КТ-БПЛ), в т.ч. и сумата на лихвите при финансиране с нови акции и сумата на лихвите при финансиране с нов дълг, а на ординатата са нанесени различни стойности на НДА, вкл. (КТ-НДА). По-високото значение на НДА при съответния вариант на финансиране и при определено равнище на БПЛ е основание за избор на тази капиталова структура.

Пример за изчисляване на (КТ-БПЛ) и (КТ-НДА)

Съществ.                 Кап. стр.            Кап. стр.

кап.                    при емисия             при

структура              на нови         увеличаване

акции                  на дълга

1. Собствен капитал                         1600                         2000                  1600

2. Дълг                                                1000                         1000                  1400

3. Общо                                              2600                         3000                  3000

4. Брой на акциите                           1600                         2000                  1600

5. Платени лихви                                 100                           100                    140

6. Размер на данъка                         20%                         20%                   20%

Изчислете (КТ-БПЛ) и (КТ-НДА).

Решение:

(БПЛ - 100) х (1 - 0.2)         (БПЛ - 140) х (1 - 0.2)

КТ-БПЛ = ———————————— = —————————————

2000                                      1600

КТ-БПЛ = 300 - показва, че НДА, при това равнище на БПЛ, няма да се промени, независимо от начина на финансиране на допълнителната потребност от капитал.

Въпроси:

1.   Какви елементи включва финансовата структура на фирмата?

2.   Кои са елементите на капиталовата структура на фирмата?

3.   Как се измерва капиталовата структура на фирмата?

4.   Какво изразява финансовият ливъридж?

5.   Коя капиталова структура е оптимална?

Задачи:

1.   Инвестираният капитал на фирмата е 100 млн. лв., от които 40 млн. лв. - собствен капитал и 60 млн. лв. дългосрочен дълг. Брутната печалба преди плащане на лихви по кредитите е 20 млн. лв. Нормата на възвръщаемост на активите, в които е инвестиран капиталът е 20% на база на брутната печалба.

Какво е равнището на финансовият ливъридж на фирмата при лихвен процент по дълга 15% и равнище на данъка върху печалбата 20%?

Отговор: 1.1

-     лихвите по дълга са:

60 млн.лв. х 15% = 9 млн.лв.;

-     - данъкът върху печалбата е:

20 млн.лв. - 9 млн.лв = 11 млн. лв. х 20% = 2 млн. лв.;

-     нетната печалба е:

20 млн. лв. - 9 млн. лв. - 2 млн. лв. = 9 млн. лв.;

-     нормата на възвръщаемост на собствения капитал е:

9 млн.лв.

—————— = 22%;

40 млн.лв.

-     нормата на възвръщаемост на целия капитал на база БПЛД е:

20 млн.лв.

—————— = 20 %

100 млн.лв.

22%

-     финансовият ливъридж =  ——— = 1.1.

20%

2.   Каква е капиталовата структура на фирма с коефициент Д/К 0.60?

Отговор: 60% дълг и 40% собствен капитал.

Д

Д/К = —— = 0.60.

1

Д = 0.60.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG