Home Икономика Разчети с доставчици,дебитори и други кредитори

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Разчети с доставчици,дебитори и други кредитори ПДФ Печат Е-мейл

В индивидуалния сметкоплан за отчитане на разчетни взаимоотношения по доставка са предвидени сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях  сметки, като в зависимост от доставчиците и условията по доставката към тази група се водят съответните синтетични и аналитични сметки.

Стопанските операции, породени в резултат на взаимоотношения с доставчици на предприятието, обикновено заемат голям относителен дял в общия обем на разчетните операции. Те зависят от дейността, която развива предприятието.

Взаимоотношенията с доставчика и фирмата се доказват чрез опростена или чрез данъчна фактура.

Разчетите между доставчика и фирмата възникват обикновено,когато има различия във времето на сключване на сделката или събитията, пораждащи сметни взаимоотношения и плащането по тях.

1.1.1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С ДОСТАВЧИЦИ

За счетоводно отчитане на разчетите с доставчика се използват предвидените в Индивидуалния сметкоплан сметка 401 Доставчици, а при наличието на условия свързани с доставката и сметка 404 Доставчици по доставки при определени условия, като последната по преценка на фирмата може да се замени със сметка 4016, която носи същото наименование.По преценка на предприятието , ако задължението се изплати в момента на доставката, може да не се използват тези сметки. Сметка 401 се кредитира с възникналите задължения по доставките,включително и начислявания данък добавена стойност. В зависимост от вида на доставения актив  или услуга се дебитират сметки от гр. 20,21,27,30,31,51,60,441 – при възникнали рекламации към доставчиците, сметка 4531 с ДДС за доставените активи или услуги. Когато бъде извършено плащането на задълженията към доставчиците сметка 401 се дебитира срещу  кредитиране на сметки от групи 50 и 51. При наличие на отписани задължения  към доставчиците  след изтичане на давностните срокове се дебитира сметка 401 и се кредитира сметка 791 Извънредни приходи.

Според ННС 2 Отчитане на стоково-материалните запаси – доставната стойност  / историческата цена / представлява сумата от всички разходи по закупуването и преработката , както и от други разходи, направени във връзка с доставянето на стоково-материалните запаси да сегашното им състояние и местоположение.

v      товарни  и разтоварни операции;

v      монтаж и пробна експлоатация;

v      мита и митнически такси – акцизи;

v      ДДС без право на данъчен кредит – такси за посредническа дейност;

v      други разходи, непосредствено свързани  с превеждането на актива във вид подходящ за използване.

При начисляване на ДДС във връзка с осъществяване на взаимоотношения с доставчици  по доставка според ЗДДС. Доставката е прехвърлянето на собственост върху стока или други вещни права, извършването на услуга , когато се извършва срещу насрещна престация на основание на сключена сделка с цел такава да се, сключи, а доставчик е лицето,което прехвърля собствеността върху стоката или учредява или прехвърля други вещни права върху стока, или извършена услуга.

Данъчната ставка е в размер на 20 на сто за всяка облагаема доставка на стоки или услуги.

v      при  изплащане на задължения към доставчика:

Д-т с/ка 401 Доставчици

К-т с/ки група 50 Парични средства

v      при отписвания на задължения към доставчик:

Д-т  с/ка 401 Доставчици

К-т с/ка 791 Извънредни приходи

v      при получаване на активи:

Д-т с/ки от гр. 20,21,27,30,31,51,60,44.

Д-т с/ка 4531 ДДС за покупките

К-т с/ка 401 Доставчици

1.1.2 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДОСТАВЧИЦИ ПО АВАНСИ

За счетоводно отчитане взаимоотношенията на фирмата във връзка с авансово изплатени на доставчиците суми за доставки, които предстоят, до момента на осъществяване на доставките се използва с/ка 401 Доставчици по аванси, като в зависимост от вида на аванса и по отделните доставчици се използват съответните аналитични сметки.

Когато дружеството е регистрирано по закона за добавената стойност, според който всяко частично плащане по дадена сделка се приема за отделна сделка, задължително е и издаването на данъчна фактура. В този случай  дебитния оборот по с/ка 402 , не показва действително приведените средства, а само чистата стойност на сделката, т.е без ДДС. За решаването на проблема се използва с/ка 401 Доставчици, чийто обороти показват приведения аванс с  включен ДДС. Ще се разгледат и двата случая на счетоводно отчитане / при превеждане на парични и непарични вноски/.

Счетоводни записвания:

Първи случай – при превеждане на парични вноски. Счетоводните записвания  за този вид операции са следните:

v      при превеждане на аванс срещу бъдещи доставки:

Д-т с/ка 402 Доставчици по аванси

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

v      При получаване на активи или услуги:

Д-т с/ка от гр.20 Дълготрайни материални активи

или

Д-т с/ка от гр.21 Дълготрайни нематериални активи

или

Д-т с/ка от гр.30Мтериали , продукция и стоки

или

Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги

К-т с/ка 402 Доставчици по аванси

Когато  стойността на получените стоки или услуги е по-голяма от размера на дадения аванс, въз основа на данъчно дебитно известие се съставя статията:

Д-т с/ка от гр.20 Дълготрайни материални активи

или

Д-т с/ка от гр.21 Дълготрайни нематериални активи

Или

Д-т с/ка от гр.30Мтериали , продукция и стоки

или

Д-т с/ка 602 Разходи за външни услуги

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка 401 Доставчици

В обратния случай се издава данъчно кредитно известие, въз основа на което се съставя  сторнировъчна статия за начисление в по-вече ДДС:

Д-т с/ка 402 Доставчици по аванси

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

Втори случай - при превеждане на непарични вноски. Предприятията които изкупуват материални запаси с цел да ги предоставят авансово на производителите срещу бъдещи доставки на продукция, следва най-напред да зачислят тези запаси в своето имущество. За тях закупените материални запаси са стоки, защото не са предназначени за влагане  в дейността, а за продажба, макар и като аванс срещу бъдещи доставки. Следва да се състави статията:

Д-т с/ка 304 Стоки с цената на придобиване без ДДС

Д-т с/ка 4531 Начислен данък при покупките – с начисления ДДС

К-т с/ка 401 Доставчици

В случай,че при покупката не може да се използва данъчен кредит сметка 304 се дебитира с цялата сума. За отразяване на изплащането:

Д-т с/ка 401 Доставчици

К-т с/ки група 50 Парични средства – сметка от която е станало плащането.

При авансово предаване на материалните запаси следва да се направи статията:

Д-т с/ка 402 Доставчици по аванси – с продажната цена на материалния запас/ обикновено тя съвпада с цената на придобиване, защото изкупвателното предприятие не търси печалба от тези непарични вноски/

К-т с/ка 4532 Начислен данък при продажбите – с полагащият се ДДС

К-т с/ка 702 Приходи от продажба на стоки-  продажната цена без ДДС

За изписване на предадените като аванси на производителите стоки се съставя статията:

Д-т с/ка06.4.2009 г. 702 Приходи от продажба на стоки – с отчетната им стойност

К-т с/ка 304 Стоки - със същата стойност

Когато авансираната продукция е непарични аванси се произведе и изкупи, в изкупвателното предприятие следва да се състави статията:

Д-т с/ка 302 Материали- с цената на придобиване

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за  покупките – с включения ДДС

К-т с/ка 401 Доставчици – с цялата сума

Когато   производителя не е регистриран  по Закона за данък добавена стойност, с-ка 4531 няма да се използва, а цялата сума ще се включи в отчетната стойност на придобитите материали, т.е в с/ка 302 Материали . За прихващане на дадения аванс:

Д-т с/ка 401 Доставчици

К-т с/ка 402 Доставчици по аванси

Възможно е на производителят да се дължат още суми. При това положение статията ще бъде следната:

Д-т с/ка 401 Доставчици

К-т с/ки група 50 Парични средства

Статията се съставя с дължимата сума.

1.1.3СЧЕТОВОДНО ОТЧИНАТЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С ДОСТАВЧИЦИ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ

При извършване на доставката в условията на търговски кредит, записванията които се съставят са аналогични на записванията по сметка 401 доставчици . Допълнителни записвания се правят за начисляване на лихви при просрочие, а също така и за отбиви при предсрочно погасяване на търговския кредит. При начисляване на допълнителни лихви се съставя статията:

Д-т с/ка 621 Разходи за лихви

К-т с/ка 403 Доставчици по търговски кредит

Статията,която се съставя при предсрочно погасяване на търговския кредит е:

Д-т с/ка 403 Доставчици по търговски кредит

К-т с/ка 721 Приходи от лихви

Предприятието може да извърши доставка и при определени условия / гаранционно подържане, разсрочено плащане, пробна експлоатация и т.н/ . Тогава за отразяване на възникналото задължение се използва с-ка 404 Доставчици по доставки при определени условия. Начинът на отчитане на възникналите задължения и тяхното погасяване по принцип не се различава от посочения за с-ка 401 Доставчици.

1.1.4 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПО ДОСТАВКИ

Лицата се считат за свързани, когато едното е в състояние да контролира другото или да упражнява върху него значително влияние при вземането на решения от финансово – стопански характер. Те могат да бъдат юридически или физически лица в т.ч управленски персонал.

Приема се, че са налице взаимоотношения между свързани лица,когато: фирмата контролира или е контролирана пряко или чрез една или повече фирми от друга фирма; когато предприятието упражнява или е под значително влияние  чрез едно или повече предприятия на друго предприятие; когато във фирмата някои лица от управленския персонал упражняват контрол или значително влияние върху сделките с други предприятия, поради пряко или косвено притежание на акции или други дялове в други предприятия.

За взаимоотношения със свързани лица не се считат отношенията между: предприятия и кредитори; фирмата,която оказва комунални услуги; държавни органи при осъществяването на правомощията им; клиент,доставчик,посредник,представител, когато характера на дейността налага цялата или значителна част от нея да се осъществи от тези лица; банки и други финансови институции, когато те са само кредитори. Взаимоотношенията между свързани лица са нормални явления в практиката, тъй като предприятието често извършва  отделните части на стопанската си дейност чрез поделенията си.

Съставят се следните счетоводни статии:

v      При отчитане на задължения към доставчик по доставки при свързани лица

Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове – когато се изплащат с парични средства

Д-т с/ка от гр. 15 Получени заеми – когато се прекратява задължението чрез получени заеми

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за  покупките

К-т с-ка 405 Доставчици по доставки със свързани лица

В хода на дейността на предприятията  могат да възникнат задължения в чуждестранна валута. В края на годината те следва да се оценят по пазарния курс на БНБ, когато тази стойност е по-висока от стойността, по която се отчитат до момента. Разликата се посочва като финансов разход  и се съставя статията:

Д-т с/ка 624 Разходи по валутни операции

К-т с/ка 401 Доставчици

или

К-т с/ка 403 Доставчици по търговски кредит

или

К-т с-ка 404 Доставчици по доставки при определени условия

или

К-т с-ка 405 Доставчици по доставки със свързани        лица

Когато тази стойност  е по-ниска от стойността, п о която се отчитат, предприятията реализират финансов при5ход и се съставя следната статия:

Д-т с/ка 401 Доставчици

или

Д-т с/ка 403 Доставчици по търговски кредити

или

Д-т с-ка 404 Доставчици по доставки при определени условия

или

Д-т с-ка 405 Доставчици по доставки със свързани  лица

К-т с/ка 724 Приходи от валутни операции

1.2 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТНИТЕ ВЗАИМОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ

В Индивидуалния сметкоплан / ИС / взаимоотношенията с клиенти се разглеждат от сметки от гр. 41 Клиенти и свързани в тях сметки.

Тези взаимоотношения възникват по повод на продажба от страна на фирмата на активи,стоки,продукция ,услуги и други на трети лица.Взаимоотношенията между страните в сделката могат да се уредят чрез договор за продажба.Едната страна в сделката се явява фирмата, която е продавач, а другата страна е клиентът, който купува, в резултат на това от страна на фирмата има вземане от клиента по повод на продадените активи, стоки, услуги и т.н.

Съгласно ЗЗД с договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувача се задължава да му заплати. Продажбата на активи или  извършване на услуги се документира с фактура, която се издава по изпълнителя по сделката най-малко в два екземпляра.Фактурата може да бъде данъчна или опростена.В опростената фактура се съдържат всички реквизити на данъчната с изключение на сумата за данък добавена стойност /ДДС/ , която се издава от нерегистрирани лиза по ЗДДС или се извършва освободена доставка.

1.2.1 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ С КЛИЕНТИ

В ИС е предвидена сметка 411Клиенти, като по преценка на предприятието към сметка 411 може да се води сметка 4114 Клиенти по продажба при определени условия вместо 414, тъй като счетоводните записвания са идентични. Противоречиви са мненията дали да се използват сметките при моментално уреждане на вземането. Използването им позволява осъществяването на определен контрол. Това става като се засичат общата стойност на сделките от дневника за продажбите с дебитния оборот по сметките. При възникване на вземанията от клиенти по повод продажба се съставя следната счетоводна статия:

Д-т с/ка 411 Клиенти

К-т с/ки от гр. 70 Приходи от продажби

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

Сметка 411 се дебитира с цялата сума, записана във фактурата, включително и ДДС, който е посочен на отделен ред в данъчната фактура.  Сметките от гр. 70 се кредитират с фактурната стойност при опростените фактури или с продажната цена без ДДС при данъчните фактури. Сметка 4532 се кредитира със сумата на записания на отделен ред в данъчната фактура ДДС.

При извършване на плащането от страна на клиента,в предприятието следва да се отрази закриването на разчета със следната счетоводна статия:

Д-Т с/ка  503 Разплащателна сметка в левове

К-т с/ка 411 Клиенти

Тази статия се съставя  на основата на платежен документ получен от банката / банково извлечение/

Много често в литературата се посочват възможности за погасяване на различни заеми със суми, получени от клиенти, т.е вместо с/ка 503 в предходната статия, да се дебитират направо сметки от гр.15 Получени заеми. В практиката това обаче е недопустимо тъй като противоречи на разпоредбите на Наредба № 3 за плащанията.

Клиентът може да откаже да изплати сумите по сделката, ако установи някаква нередност  при получаване на стоката или услугата. В тези случаи се отправя рекламация към доставчика, който съставя следната счетоводна статия:

Д-т с/ка 441 Вземания по рекламации

К-т с/ка 411 Клиенти

Тази статия се съставя със сумата на отправената рекламация. С промените в Националните счетоводни стандарти се предвижда периодичен преглед на активите и , при наличие на условия, обезценка на същите.Обезценката се счита като разход / загуба/ в размер на несъбираемостта на вземането. Текущо отчитане на обезценката принципно е възможно да се реши по два различни начина:

v      в самата сметка,отчитаща вземането – този подход изисква създаване на условия за отразяване на историческата стойност на вземането и неговата обезценка _отчетения разход, който не е покрит с приход/. В отчета се посочва балансовата стойност / салдото по сметката/. При такова решение отчитането на обезценката би било:

Д-т с/ка 631 Загуба ( разходи ) от обезценка

К-т с/ка 411 Клиенти

v      с използване на контрарна сметка с примерно наименование “Обезценка на вземанията”, като в отчета се посочва разликата между сметката, отчитаща вземането по историческата му стойност и контрарната сметка, отразяваща невъзстановената обезценка. Тогава статията е следната:

Д-т с/ка 631 Загуба ( разходи ) от обезценка

К-т с/ка обезценка на вземанията / липсваща в сметкоплана/ И в двата случая отчитането на данъчния ефект е следния:

Д-т с/ка 497 Разчети по отсрочени данъци

К-т с/ка Разчети с общините

Нека приемем, че  в последствие се изменят обстоятелствата.

Длъжникът плаща дълга. Погашението на дълга ще се отрази:

Д-т с/ки от гр. 50 Парични средства

К-т с/ка 411 Клиенти

К-т с/ка 731 Приходи от възстановени загуби от обезценка

Ако е използвана корективна сметка, то записването е следното:

Д-т с/ка Обезценка на вземанията /липсваща в сметкоплана/

К-т с/ка 411 Клиенти

И за обратното проявление на ефекта от разликата:

Д-т с/ка 451 Разчети с общините

К-т с/ка 497 Разчети по отсрочени данъци

Сметка 411 може да се приключи и при установяване на несъбираеми вземания.

1.2.2 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИ С КЛИЕНТИ ПО ПРЕДОСТАВЕНИ АВАНСИ

Използва се за счетоводно отчитане сметка 412 Клиенти по аванси, в случаите когато клиентът е предоставил аванс н фирмата срещу бъдеща продажба на активи или оказване на услуги и т.н. В този случай от страна на фирата ще има задължение към клиента. При фирмата, която е регистрирана по ЗДДС, тя не отчита цялата получена сума, а само чистата стойност на актива или услугата т.е стойността без ДДС. Правят се следните счетоводни записвания.

При получаване на аванса се съставя ста

Д-Т с/ка  503 Разплащателна сметка в левове

К-т с/ка 412 Клиенти по аванси

При фактуриране на извършената продажба се прави следното записване:

Д-т с/ка 411 Клиенти

К-т с/ки от гр. 701 Приходи от продажби на продукция

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

Изписването на  продадената продукция се осчетоводява по следния начин:     Д-т с/ки от гр. 701 Приходи от продажби на продукция

К-т с/ка 303 Продукция

За окончателно уреждане на взаимоотношенията, като се прихване полученият аванс, се съставя следната статия:

Д-т с/ка 412 Клиенти по аванси

Д-Т с/ка  503 Разплащателна сметка в левове

К-т с/ка 411 Клиенти

1.2.3 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИ ПО ТЪРГОВСКИ КРЕДИТ

В  Условията на пазарното стопанство, когато фирмата трябва да се съобразява с конкуренцията и риска, повечето от сделките за продажба включват и кредита. Може да се каже, че търговският кредит е този, който изразява и предопределя кредитната политика на фирмата. На тази основа “кредитното управление” включва:

v     Определяне на условията, при които ще се предоставят стоките, както и времето, за което клиентът трябва да плати своите задължения;

v      Договаряне на гаранции;

v     Определяне на вероятността за плащането на дълга от клиента;

v     Фиксиране на технология  за събиране на вземанията по разрешените кредити, както и осъществяването на контрол върху изпълнение на плащането при повечето сделки фирмата се стреми да осигури плащането на всяка цена. Възможностите могат да бъдат следните:

  • Ако фирмата желае пълна отговорност от страна на клиента, най добре е да я осигури преди изпращането на стоката, най често при такива ситуации е договарянето на търговска полица
  • Ако фирмата очаква клиентът по някакъв начин да има нужда от кредит, той може да се споразумее със своята банка тя да акцептира срочната трата/полица/.
  • Фирмата,която се нуждае от по-голяма сигурност  за плащането, може да се договори с клиента за неотменим акредитив- ако фирмата продава продукция на клиент, който се оказва неспособен да плати, може да се използва техника на т.нар. условна продажба, чрез която правата на собственост остава във фирмата до окончателното разплащане с клиента. Документално търговския кредит се  оформя чрез менителница, запис на заповед и др.

Взаимоотношенията с клиенти по търговски кредит намира счетоводен израз чрез сметка 413 Клиенти по търговски кредити. Съставят се следните счетоводни статии:

Когато предприятията извършват продажби при условията на търговски кредит, се съставя счетоводната статия:

Д-т с/ка 413 Клиенти по търговски кредити

К-т с/ки от гр. 70 Приходи от продажби

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

К-т с/ка 752 Финансови приходи за бъдещи периоди

При направени вноски от страна на клиентите за погасяване на кредита и лихвите се съставя статията:

Д-Т с/ка  503 Разплащателна сметка в левове

К-т с/ка413 Клиенти по търговски кредити

Ако клиентът пресрочи изплащането на вноските по търговски кредит, се начислява допълнителна лихва:

Д-т с/ка413 Клиенти по търговски кредити

к-т с/ка 752 Финансови приходи за бъдещи периоди

В случай че кредитът бъде погасен предсрочно със сумата на направения отбив, се съставя статията:

Д-т с/ка 652 Финансови разходи за бъдещи периоди

К-т с/ка413 Клиенти по търговски кредити

1.2.4 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ

За отразяване на вземанията за продажба при определени условия / гаранционно обслужване, бартерни сделки, отбиви от цената, отсрочки в плащанията/ се съставя статията:

Д-т с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

К-т с/ки от гр.70 Приходи от продажби – с продажната

Цена

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите- с начисления ДДС

К-т с/ка 709 Други приходи от дейността- със сумата на гаранционното поддържане или удръжки

При получаване на дължимите суми от клиенти:

Д-Т с/ка  503 Разплащателна сметка в левове

К-т с/ка414 Клиенти по продажби при определени условия

Едни от видовете при продажби при определени условия са бартерните сделки, при които срещу продадени на клиентите стоки, продукция и др. не постъпват парични средства, а плащането става във вид на други непарични активи /материални, стоки и др./

Когато се извършва продажба на продукция при условията на бартерна сделка, в предприятието – продавач се съставя следната статия:

Д-т с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

К-т с/ка 701 Приходи от продажба на продукция

К-т с/ка 4532 Начислен данък за продажбите

Съставя се и втора статия за продадена продукция по фактическа себестойност:

Д-т с/ка 701 Приходи от продажба на продукция

К-т с/ка 303 Продукция

При насрещно получаване на активи от клиента се закрива разчетът:

Д-т с/ка 302  материали

Или

Д-т с/ка 304 Стоки

Д-т с/ка 4531 Начислен данък за покупките

К-т с/ка 414 Клиенти по продажби при определени условия

1.2.5 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ СЪС СВЪРЗАНИ ЛИЦА ПО ПРОДАЖБА

Разглеждат се взаимоотношенията между фирма и клиент, когато те са свързани лица, и имат условия за договаряне на сделка при по-изгодни условия. За счетоводното отчитане се използва сметка 415 Клиенти по продажби със свързани лица и се правят следните счетоводни записвания:

v      При продажба на активи:

Д-т с/ка 415 Клиенти по продажби със свързани лица

К-т с/ка 701 Приходи от продажба на продукция

К-т  с/ка 4532 Начислен данък за продажбите – при начисляване на ДДС

v       При получаване на вземания от клиенти:

Д-т с/ка 503 Разплащателна сметка в левове - когато те са в парични средства

К-т с/ка 415 Клиенти по продажби със свързани лица

Освен в левове плащанията могат да бъдат и във валута. Когато са във валута при отчитането им трябва да се има предвид една особеност.

Тя се дължи  на  промените във валутните курсове, по които се отчитат вземанията. Когато в края на годината има неполучени вземания във валута и курсът на съответната валута, определен от БНБ е по-нисък от този, по който се отчитат вземанията до момента, то следва те да се преоценят. Разликата се отнася като финансов разход на предприятието.   Съставя се следната статия:

Д-т с/ка 624 Разходи по валутни операции

К-т с/ка 411 Клиенти

или

К-т с/ка 413 Клиенти  по търговски кредити

или

Виж целият текст >>>

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.) Валидност на кода 1 час.

 

WWW.POCHIVKA.ORG