Home Психология Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца

***ДОСТЪП ДО САЙТА***

ДО МОМЕНТА НИ ПОСЕТИХА НАД 2 500 000 ПОТРЕБИТЕЛИ

БЕЗПЛАТНИТЕ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ НАС СА НАД 7 700


Ако сме Ви били полезни, моля да изпратите SMS с текст STG на номер 1092. Цената на SMS е 2,40 лв. с ДДС.

Вашият СМС ще допринесе за обогатяване съдържанието на сайта.

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Организация и управление на Дом за медико-социални грижи за деца ПДФ Печат Е-мейл

Домовете за медико-социални грижи за деца са здравни заведения,в които се отглеждат деца с повишен медико-социален риск от 0 до 3-год. възраст. Тези деца са лишени от родителски грижи,поради тежки заболявания или смърт на единия или двамата родители,лишаването им от свобода и др. Първоначално ДМД са били създадени най-вече,за да се преборят с високата детска смъртност. Затова съвсем естествено те силно напомнят болници. С годините обаче съставът на децата, приемани в тях се променя и те се превръщат от болнични в социални заведения. В тях все още се приемат деца с висок медицински риск,но децата живеят там за по-продължителен период от време,т. е. децата се нуждаят от детско заведение,което да прилича повече на дом,техния дом,а не на болница. Следователно основната цел на реформата на МЗ е да промени ДМД,като от болнични заведения ги превърне в структури за отглеждане на деца с медицински и социален риск. През 1997г. МЗ започна структурна реформа в ДМД. През м. юни 1998г. МЗ проведе акредитация на съществуващите 31 ДМД в страната с цел оптимизиране на материално-техническата,легловата и кадровата им база.  Наредба №20 се отменя от предлагания от МЗ Правилник,който регламентира дейността и функционирането на ДМД. От затворени болнични заведения ДМД стават детски медико-социални Домове с отворена стратегия,като има възможност за мобилност в структурата на Дома. ”Отворена стратегия”,която включва посещаване на масови детски ясли и градини;отваряне на Домовете за ученици,студенти, стажанти и др. създаване условия за развитие и изграждане на системата “приемни семейства”; използване на физиотерапевтичната база на Домовете за физиотерапия и рехабилитация на нуждаещите се семейни деца извън институцията. Промяна на възрастта 0-7г. ,което дава възможност за децата,които не могат да бъдат осиновени,нито да се върнат в биологичните им семейства,да останат и растат в позната обстановка с хората,които познават и към които са се привързали.

Домовете за медико-социални грижи за деца осъществяват дейността си при спазване на стандартите за качество на оказваната медицинска помощ и осигуряване защита правата на децата.Изграждането на ДМСГД в системата на Министерството на здравеопазването е едно от основните звена в борбата за намаляване на детската заболеваемост и смъртност.

Финансирането на ДМСГД се осъществява от републиканския бюджет,съответния общински бюджет,дарителска дейност на местни и чуждестранни физически и юредически лица .Управлението на дома се осъществява от директор, който е с висше образование по медицина и призната медицинска специалност и с придобита квалификация по здравен мениджмънт. Директорът на дома се назначава от министъра на здравеопазването след проведен конкурс по реда на Кодекса на труда.Домът може да има заместник-директор, който е с висше образование по медицина, психология или икономика. Директорът:

-        ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на дома;

-        представлява дома пред всички държавни и общински органи, пред организации, физически и юридически лица;

-        отговаря за целесъобразното и законосъобразното изразходване на бюджета на дома;

-        утвърждава постоянните и мултидисциплинарните екипи и определя ръководителите на последните;

-        отговаря за редовното изпълнение на имунизационния календар;

-        отговаря за изработването и осъществяването на индивидуалните планове за психомоторно развитие, обучение и перспектива на отглеждане на всяко дете;

-        осигурява при възможност ежедневно посещение в най-близката детска ясла или детска градина на децата от дома, навършили 2-годишна възраст и чието състояние позволява това;

-        осигурява провеждането на профилактични прегледи и диспансерно наблюдение на децата от дома;

-        води книга за движението на децата

-        отговаря за хигиенния и противоепидемичния режим;

-        утвърждава правилник за вътрешния ред на дома;

-        в случаите по чл. 53г от Семейния кодекс предприема необходимите действия за вписване на детето в регистъра на децата, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване.

Директорът на дома е работодател на всички работещи в него.Структурата на дома и щатното разписание на длъжностите се утвърждават ежегодно от директора след съгласуване с министъра на здравеопазването. В ДМСГД работят високо квалифицирани        специалисти,разпределени в следната организационно-управленска структура:

1. Министър

2. 1. РЦЗ

2. 2. Община

3. Директор

4. 1. Гл. счетоводител

4. 2. Зав. АСЧ

4. 3. Зав. отделение

4. 4. Главна сестра

4. 5. Личен състав

4. 6. Т РЗ

5. 1. Касиер-счетоводител

5. 2. Помощен персонал

5. 3. Работници

5. 4. Ординатори

5. 5. Педагози

5. 6. Психолог

5. 7. Старши сестри

6. 1. Мед. сестри

6. 2. Детегледачки

6. 3. Санитари

КАДРОВА ОСИГУРЕНОСТ

Години

1995

1996

1997

1998

Щат

221

221

216

232

Лекари

11

11

11

11

Мед. сестри

97

97

95

82

Акушерки

1

1

 

 

Рехабилитатори

3

3

5

3

Лаборантки

2

2

2

2

Социален работник

1

1

1

1

Друг персонал

106

106

102

133

Основна задача на персонала в ДМСГД е отглеждането на здрави и хармонично развити деца. Всяко новоприето дете се преглежда от лекар, който внася данните му в здравна карта. В нея се отбелязват и други изследвания-ръст, тегло.

Ако детето има придружаващи го лица, те се разпитват за индивидуалните му особености, имунизации, ваксинации, алергии.От голямо значение са данните за фамилната анамнеза.Педагогът съвместно с лекаря определя режима на групата, в която ще се настани детето. След съответната санитарна проверка децата се настаняват в приемно-карантинното отделение. В отделенията освен ежедневен контрол лекарят провежда и някои профилактични прегледи с оглед ранното откриване и туширане на някои нарушения в развитието на децата. Те трябва да се преглеждат:

1. Ежеседмично до 3-мес. възраст.

2. На 15 дни до 6-мес. възраст.

3. Ежемесечно до 7 г.

Данните се нанасят в здравната карта на детето. В температурния лист се нанасят и антропометричните данни на детето.

Домовете се състоят от следните задължително обособени структурни единици:

1.жилищен блок;

2.медицински блок;

3.административно стопански блок;

1. Жилищния блок е структурна единица съсъояща се от спални помещения, помещения за хранене,помещения за игри и бодърстване на децата и помещения за контакт на децата с родители,осиновяващи и близки хора.В жилищния блок може да се обособява сектор за деца до 6 месеца ,който включва спални помещения и помещения за кърмене на децата.В зависимост от нуждите на дома в жилищния блок могат да се обособяват и други помещения.В жилищните блокове работят мултидисциплинарни екипи.Всеки мултидисциплинарен екип се състои от:

-постоянен екип за обгрижване на децата състоящ се от две медицински сестри и една детегледачка.

-лекар,психолог,рехабилитатор и педагог.

В зависимост от нуждите на дома в мултидисциплинарния екип могат да бъдат включени  и логопед,социален работник и други специалисти.Мултидисциплинарният екип обслужва детската група в жилищния блок.Тя е постоянно функционално звено за отглеждане , възпитание и обучение на децата,която се състои от 6 до 8 деца.Групата се състои от деца на различна възраст и с различна степен на психично и физическо здраве.

2. Медицинският блок е структурна единица,състояща се от отделения и сектори.Отделението е диагностично-лечебно звено, ръководено от лекар с призната специалност „детски болести”.В отделението работят медицински и немедицински специалисти и помощен персонал.Броят и видът на отделенията се определят от директорът според нуждите на ДМСГД.В медицинския блок могат да бъдат разкрити и сектрор за физиотерапия и рехабилитация,сектор за минимум клинико-лабораторни изследвания и други медицински сектори.Задължително е разкриването на приемо-изолационен сектор.

При единични случаи на остри инфекциозни заболявания децата се привеждат за лечение в болнично отделение съобразно профила на заболяването.При епидемичен взрив лечението може да се извършва и в дома със съгласието на  съответната Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве(РИОКОЗ)

3.Административно-стопанския блок се състои от административни,стопански и обслужващи звена,които не участват пряко в осъществяването на основните дейности за ДМСГД.

Домовете за медико-социални  грижи за деца могат да откриват дневен център за деца с увреждания,отглеждани в семейна среда,които са с психически или физически увреждания   и се нуждаят от ежедневна рехабилитация и физиотерапия.Приемът на деца  в дневния център се извършва по реда на чл.20 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето.

В домовете за медико-социални  грижи за деца се приемат деца от 0 до 3 годишна възраст.Настаняването на дете в ДМСГД се извършва с влязло в сила решение на районния съд,постановено по реда на чл.28  от Закона за закрила на детето.Временно настаняване на дте в ДМСГД може да се  извърши  със заповед  на директора на дирекция „Социално подпомагане”.Приемането на деца в дома става със заповед на директора и се отразява  в книгата за движение на децата.

При настаняване на дете в дома по реда на чл.17. ал.2 и 3 се открива лично досие на детето което съдържа:

1.информация за детето-име ,адрес,единен граждански номер.

2.информация за родителите,настойниците или за лицата които полагат грижи за детето-име ,ЕГН, настоящ адрес,телефон,данни за здравословното им състояние,изследване за СПИН и сифилис.

3.съдебно решение или заповед на директора дирекция „Социално подпомагане” за настаняване на детето.

4.индивидуален план на детето и план за действие,предоставени от отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане”.

5.медицински документи-лична амбулаторна карта, имунизационен паспорт,налични епикризи,изследвания на детето за патогенни чревни бактерии и чревни паразити с отрицателни резултати,изследвания за  Васерман и СПИН на родителите,медицинска бележка за липса на контакт на детето с болен от остра заразна болест.

6.данни за специалните нужди на детето.

7.данни за специалните институции, приемните семейства или другите лица ,при които е било настанено детето или които са полагали грижи за него.

8.данни за контакти на детето с родители , осиновяващи и близки хора.

9.други данни във връзка с престоя на детето в ДМСГД.

При приемане на деца в ДМСГД родителите сключват договор с директора за времетраенето на престоя. Ако детето няма настойник то директора поема тази функция и предлага пред СПК да се определи такъв.

Води се книга, в която се записват приетите деца и бременни жени. Ако детето се приема без майка е наложащо присъствието на лекар. При приемане на дете с болен родител се изисква медицинско свидетелство през три или шест месеца в зависимост от заболяването. Ако болният родител почине, то директора е длъжен да сключи договор за престоя с другия родител, който е задължен да вземе детето при сключване на нов брак. В случай на отказ, от родителя се изисква нотариално заверена декларация, чрез която детето се оставя за осиновяване.

Всички деца, постъпили в ДМСГД се настаняват в приемно-карантинно отделение или изолатор за 10-21 дни. Майките, които са приети по спешност се карантинират за три дни.

При приемане на децата от домашна обстановка родителите трябва да представят:

1. Молба или докладна записка от СПК

2. Акт за раждане на детето

3. Лична карта на родителите

4. Служебна бележка за брутния доход на семейството и клетвена декларация за броя на лицата.

5. Здравна карта на детето и епикриза от личния педиатър.

6. Медицинско свидетелство за здравословното състояние на родителите и детето.

При постъпване на дете от родилен дом, освен дотук посочените документи са необходими:

1. Медицинско свидетелство, че детето няма контакт със заразно болен.

2. Нотариално заверена декларация от майката, ако детето се настанява без нея или е за осиновяване.

При приемане на извънбрачно бременни жени са необходими:

1. Лична карта

2. Молба

3. Медицинско свидетелство със следните данни:

-срок на бременност определен от акушер-гинеколог

-изследване за васерман и гонорея

-анален секрет

-изследване за СПИН

-кръвна група

-урина

-наличие на контакт с остро заразно заболяване

-рентгенография на бял дроб

-общ преглед и заключение от интернист

Настаняването в дома се прекратява по реда на чл.30 от Закона за закрила на детето от районния съд или от дирекция „Социално подпомагане”. Децата от ДМСГД се преместват в други домове за деца при навършване на 3-годишна възраст и съобразно здравословното им състояние:

1.здравите деца и децата с лека степен на физически или психически недостатъци и увреди-в домовете от системата на Министерството на образованието и науката.

2.децата със средна  и тежка степен на увреждания- в домовете от системата на Министерството на труда и социалната политика.

Изключения отностно преместването на  децата ,навършили 3-годишна възраст,се допускат в случаите,при които :

  1. е открита процедура по осиновяване
  2. детето е със средна или тежка степен на водещи физически увреди,освен когато родителите желаят да се извърши преместването.В тези случаи детето остава най-късно до 7-годишна възраст след което се преместват в домовете на  Министерството на труда и социалната политика.

Децата напускат дома с копие от личното им досие.Удостоверението за раждане,личната амбулаторна карта и имунизационния паспорт на детето се предават в оригинал.

Изборът на подходящо семейство за децата, предоставени за осиновяване е най-важното задължение на ръководството на ДМСГД. Семейният кодекс регламентира системата на осиновяване. С осиновяването се занимава единствено и само директора на дома, съвместно със СПК, ръководен от специалист-юрист. СПК осъществява цялостната дейност по осиновяванията, като:

1. Извършва социална анкета на семействата, с желание да осиновят дете.

2. Оказва помощ на родителите за попълване на декларация пред нотариус, с която детето се предоставя за осиновяване.

3. Съвместно с директора на дома определят децата, които могат да бъдат предоставени за осиновяване.

Определените за осиновяване деца се предават на техните осиновители срещу акт за предаване на осиновено дете, съставен от СПК. СПК води делата за осиновяване и следи за спазване тайната на осиновяването. Предаването на детето се регистрира в приемен журнал, като имената на осиновителите не се записват. Персоналът е длъжен да пази тайна за семейството, както и за децата, дадени за осиновяване.На осиновителите се дава подробна епикриза за здравословното състояние на детето.

Документи необходими при осиновяване:

1. Молба до дирекция "Социално подпомагане", отдел "Закрила на детето" за изготвяне на доклад и становище за годност за осиновяване.

2. Удостоверение за сключен граждански брак

3. Препоръка от местоработата на двамата съпрузи

4. Препоръки от близки по местоживеене - 2 броя

5. Удостоверение за доходите от последните шест месеца на двамата съпрузи

6. Нотариално заверен акт за жилище

7. Медицинско свидетелство за физическото състояние с прегледи от личния лекар и изследвания за заразни и венерически болести като СПИН, сифилис, хепатит и за туберкулоза от тубдиспансера на двамата съпрузи

8. Медицинско свидетелство за психическото състояние на двамата съпрузи

9. Свидетелство за съдимост на двамата съпрузи

10. Удостоверение за раждане

11. Лични карти

12. Свидетелства от Национална Следствена служба/за наличие или липса на висящи дела/

13. Удостоверение от Данъчна служба за декларирани данни

14. Удостоверение за семейно положение

15. Удостоверения ,че не сте лишавани от родителски права/получават се от Общината по местоживеене/

ПЪЛНО ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

ПОДАВА СЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване до Дирекция “Социално подпомагане” по постоянния си адрес.

ДО

ДИРЕКТОРА НА

ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО

ПОДПОМАГАНЕ"

гр./с. ...............

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Кандидат-осиновител:

Име, презиме, фамилия: ...................................................................................... ЕГН: ..................................... тел.: ........................................................................ Настоящ адрес: .................................................................................................... Образование: ............................................................... Какво работи в момента: .................................................... На какъв език се говори в семейството: ...................................................... Религия: ............................................................ Граждански статус: ......................................................................................

Съпруг/съпруга: ............................................................ Име, презиме, фамилия: .................................................................................. ЕГН: .................................... тел.: ............................ Настоящ адрес: ............................................................. Образование: ...............................................................

 

Какво работи в момента: ........................................................................................... На какъв език се говори в семейството: ....................................................... Религия: .........................................Граждански статус:..............................................

2. Икономическо състояние:

а) среден доход на член от семейството през последните

 

6 месеца ...............................................................................................

 

б) жилище (подчертайте): собствено, под наем, брой стаи ...............

 

3. Какво дете бихте искали да осиновите? възраст на детето .......................................................... брой деца .................................................................. предпочитания към пола на детето .......................................................................................................................

4. Бихте ли осиновили дете със: (Отговорете с "да" и "не".)

а) физически увреждания

 

б) умствени увреждания

 

в) нуждаещо се от лечение

 

г) преживяло насилие

5. Имате ли собствени деца:

а) да

 

б) не

6. Били ли сте осъждани? (Ако отговорът е "да", напишете кога, за

какво престъпление.)

1. не     да ..............................................................................................

 

2. не     да ..............................................................................................

7. Имате ли хронични заболявания? (Ако отговорът е "да", напишете

какви.)

1. не     да ....................................................................................................

 

2. не     да .....................................................................................................

8. Причини, поради които искате да осиновите дете: ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................

 

Дата:                                                        Подпис:

 

1. .....................

 

2. .....................

ДА НЕ СТЕ ЛИШАВАНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

Първият документ, който трябва да бъде приложен, е удостоверяващ, че лицето не е лишавано от родителски права. Издава се от службата ГРАО  по постоянен адрес на лицето, след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес.

ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ

Към заявлението трябва да приложите и медицинско свидетелство за физическо и психическо здраве, както и медицинско удостоверение за липса на тежки хронични, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и др. застрашаващи живота на осиновяващия, в което са посочени резултатите от проводените изследвания  – последното от личен лекар.

ОТ СЪДА И ПРОКУРАТУРАТА

Следващият документ е свидетелство за съдимост – от съда. Освен него, обаче, трябва и документ от прокуратурата, който да удостоверява, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

ДОХОДИ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ

Заедно със заявлението трябва да депозирате и документи за доходи и имотно състояние (справка за трудов доход, нотариален акт и др.).

НЕОБХОДИМИ СА И ПРЕПОРЪКИ

Необходими са препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него. Те трябва да са в писмена форма.  Може да бъдат представени от роднини, приятели и съседи. Какво трябва да е написано в препоръката за кандидат-осиновителите?

В заглавната част на препоръката се пише от кого е написана и за кого, с посочване на трите имена, ЕГН, местоживеене, месторабота и телефон.

Започва се с естеството на познанството – приятел, съсед, колега, семен лекар и т.н., отбелязва се от колко години е познанството и каква е честотата на контактите – ежедневно или седмично.

Изразява се мнение относно личностните и родителските качества на кандидат-осиновителя с коментар относно това доколко е подходящ за осиновител.

Сподея се наблюдението относно взаимоотношенията на кандидатите един с друг като съпрузи и как общуват с деца.

Прави се преценка дали осиновеното дете ще бъде равнопоставено с другите осиновени ии биологични деца, ако има такива в семейството.

Ако се познават родителите на кандидат-осиновителя, добре е да се посочи и тяхното отношение към осиновяването.

В заключителната част след изразяване на допълнителни наблюдения и коментари, ако има такива се заявява положителната препоръка и след отбелязване на датата, поръчителят се подписва собственоръчно.

ЗА СЪПРУЗИ – АКТ ЗА ГРАЖДАНСКИ БРАК

Когато кандидатите за осиновяване са съпрузи, към заявлението се прилага и удостоверение за сключен граждански брак. Към заявлението съпрузите подават за всеки един от тях горепосочените документи.

В случай на пропуски и несъответствия в документацията, приложена към заявлението, директорът на Дирекция “Социално подпомагане” определя срок и дава указания за отстраняването им.

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДИРЕКЦИЯТА

Заедно с документите, изброени по-горе, лицата, които желаят да осиновят дете, подават в Дирекция “Социално подпомагане” и декларация за готовност за сътрудничество с дирекцията при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и да предоставя информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването.

ПРОУЧВА СЕ ГОДНОСТТА ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ

От момента на подаване на заявлението започва да тече тримесечен срок за проучване на лицето, относно годността му да осинови дете.

Социалното проучване се извършва от социален работник, като при необходимост се включват и други специалисти от Дирекция “Социално подпомагане”.

КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОУЧВАНЕТО

Ето и различните етапи, които са включени в проучването за годността за осиновяване:

1.правят се най-малко три срещи с лицето или с лицата, които са изразили желанието си за пълно осиновяване на дете, подавайки съответното  заявление в дирекция “Социално подпомагане”;

2.социалният работник извършва най-малко едно посещение в дома на лицето, или на лицата, желаещи да осиновят дете;

3.задължително се прави най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, както и с лицата, живеещи с него;

4.социалният работник извършва и най-малко една среща с лицата, които са дали препоръки за желаещия или за желаещите да осиновят дете.

ДОКЛАД ЗА ГОДНОСТ ЗА ОСИНОВЯВАНЕ НА ДЕТЕ

В доклада, социалният работник, извършил проучването, дава заключение относно годността на кандидата да осинови дете и прави мотивирано предложение до директора на Дирекция “Социално подпомагане” за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване.

РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ МОТИВИРАН ОТКАЗ

В седемдневен срок от представянето на доклада, директорът на Дирекция “Социално подпомагане” издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри ще бъде вписано лицето

Отказът подлежи на обжалване при условията и реда на Закона за административното производство (ЗАП).

Най-важно условие е детето, което се осиновява да намери добри родители, които ще го обградят с обич, внимание и ласки.

Какво друго е нужно на малкото същество, което е отхвърлено от собствените си създатели?Обич, внимание и ласки, и надеждата че бъдещето му ще е по-светло от миналото.

Надеждата, че все по-малко деца ще намират своя “дом” в ДМСГД. Надеждата, че по света има добри хора, които ще подадат ръка на децата от домовете.

 

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG