Home Икономика Общуване и национални различия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Общуване и национални различия ПДФ Печат Е-мейл

Общуване и национални различия

В отношенията между фирмите от различни страни се проявяват националните, културните и други различия. С тези различия деловите хора при общуване и преговори трябва да се съобразяват и тяхното поведение да бъде такова, каквото се диктува от местните условия. По специално те трябва да познават: основните закони и режима за стопанска дейност и търговия, политическата ситуация и икономическото положение, стандарта на живот, религиозните особености, културното равнище и образователната система. Освен това трябва да се изучат и знаят индивидуалните навици, начинът на работа и живот в дадена страна. За успешна външнотърговска дейност е абсолютно необходимо да се владее поне един от официално говоримите в дадената страна езици, да се знаят правилата за писмена комуникация и да се изучат конкретните национални, културни и други особености на външните контрагенти.

В специализираната литература съществуват много определения за понятието култура. От гледна точка на културната антропология “понятието за култура винаги се изгражда около идеята, че има система на идеите и чувствата, които обединяват една група от хора и й придават идентичност като общество”. Културата притежава следните основни характеристики:

  1. Тя се придобива, защото не се наследява биологически.
  2. Тя се споделя, защото хората като членове на дадено общество, група или организация притежават определена култура.
  3. Тя се акумулира, защото се предава от поколение на поколение.
  4. Тя има своя собствена интегрирана структура, защото промяната в една нейна част води до промяна в друга нейна част.
  5. Тя има своя символика, защото тя се основава на човешката способност да използва едно нещо, за да изрази друго.
  6. Тя е адаптивна, защото се основава на човешката способност да се променя и да се приспособява.

По света има различни култури със свои особености, които поставят отпечатък върху принципите и подходите прилагани в международния бизнес. Културата може да въздейства върху отношенията в държавата, върху нейната политика, върху отношенията фирми-правителство, върху управленската идеология, върху фирмените методи на управление. Най-важното е, че културата влияе върху мислите, ценностите и поведението на хората.

Извършени са множество научни изследвания върху различията в националните култури и въздействието им върху методите на управление и комуникации. Холандският изследовател Хеерт Хофстеде въз основа на наблюденията си върху служителите от чуждестранните филиали на компанията “Ай Би Ем” извежда четири основни измерения на културата:

  1. Индивидуализъм-колективизъм- този параметър касае начина на вземане на решение и получаване на награди. Колективизмът касае общества, в които връзките между хората са по-силни, те имат чувството за принадлежност към групата, в която работят. Индивидуализмът характеризира общества, в които отделният човек е основен елемент, сам взема решения, отговаря за себе си и сам се реализира в обществото.
  2. Мъже-жени- този показател определя участието на мъжете, съответно жените в управлението. В обществата, доминирани от мъжете се ценят качества като независимост, увереност, съперничество и др. Феминистките общества се характеризират с толерантност, грижа за по-слабите, социална ангажираност, принадлежност към групата (семейството) и др.
  3. Избягване на несигурността- това е показател за отношението на членовете на обществото към риска при възникване на нови, несигурни и непознати ситуации и начина, по който се стремят да ги променят.
  4. Разстояние власт/отговорност- този показател се отнася до одобрение на социалните неравенства от страна на по-слабите членове на обществото. Той показва разстоянието в йерархичните нива и отговорностите и заплащането, които му съответстват. Малките разстояния означават надеждите на обществото, свързани с разделението на благата поравно. Голямото разстояние между власт и отговорност показва, че обществото одобрява липсата на равенство между хората и приема йерархията на властта на всяко обществено ниво, на които отговарят големи различия в задълженията и възнагражденията.

МЕЖДУКУЛТУРНО ОБЩУВАНЕ

Общуването в международна среда изисква специална подготовка, съобразена с различията в националните култури. Преплитането на културните стереотипи разширява обхвата на интерпретациите за делово поведение. Различията в културите са многопластови.

Воденето на преговори в собствена културна среда е много трудно, но броят на бариерите се увеличава главоломно при навлизане в междукултурното пространство.

Всяка страна има свои собствени норми на поведение, които определят деловия етикет, който включва правилата за поздрав, за обръщение, за запознаване и представяне, за получаване и даване на подаръци и сувенири и други подобни. Ето някои от националните особености и модели на поведение, които трябва да се познават, за да се общува с бизнес представителите на тези страни.

Всяка страна има свои собствени норми на поведение, които определят деловия етикет. Въпреки че чужденците са много толерантни към нашите нетактични постъпки и грешки и ги отдават на непознаването на изискванията на деловия етикет в тяхната страна, ще бъдат приятно изненадани, ако демонстрираме известни познания в тази посока. Така ще предизвикаме тяхното уважение и симпатия, а това може да се окаже решаващ фактор за установяване на взаимоизгодни и дългосрочни връзки. Но между нас и нашите чуждестранни партньори съществува и езикова бариера, което изисква да си поставяме видими цели в разговора, да избягваме сложните изречения и да правим често обобщения, да записваме задължително важните моменти от разговора, да разграничаваме идеите, като ги подансяме една по една, да изписваме цифрите, които изговаряме, да избягваме рисковите фрази и хумора, да следим “езика на тялото” на нaшите партньори и др. Ако въпреки спазването на тези правила се получи засечка има изход, познат на всички култури- усмивката.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG