Home Икономика Международен експортен мениджмънт

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Международен експортен мениджмънт ПДФ Печат Е-мейл

"Зърнени храни България" АД е създадена върху традицията и активите на ДСО "Зърнени храни". По време на периода на преход към пазарна икономика 1997-2000г.,"Зърнени храни" е приватизирана на части. Акционерите на "Химимпорт" АД, съзнавайки важността и потенциала на селското стопанство в България, започват преди 10 години, още в периода на приватизация и ликвидация, процес на възстановяване на активите и функционалната цялост на "Зърнени храни". Операционният модел на "Зърнени храни България"АД покрива всички дейности от кредитиране на фермерите с парични средства, горива, торове и препарати до създаване на краен продукт като бутилирани масла, маргарини, дресинги и биодизел. През 2003 г., след закупуване на активите на бившия маслодобивен завод в гр.Провадия, "Слънчеви лъчи България" АД започва производствена дейност. През 2003-2005г. са възстановени и модернизирани производствените мощности. В унисон с Европейската директива за възобновяеми енергийни източници 2003/30/ЕС, през 2006г. Дружеството инвестира в напълно автоматизирана линия за производство на биодизел с капацитет от 100 000т. годишно. Оборудването е доставено от водещата европейска фирма Де Смет - Балестра. "Зърнени храни България"АД е публично дружество, чиято стратегическа цел е създаване на блага за обществото, все по-добро обслужване на клиентите, предоставяне на оптимални възможности за труд на служителите и вземане под внимание мнението на акционерите. Ценностите, върху които се крепи техният бизнес са: фокус върху фермера и клиента, предприемчивост и иновации, лоялност и доверие. Представянето си те измерват чрез мотивирани и ангажирани служители, доволни партньори, растеж и печалба.

Към 10.12.2007 “Химимпорт” АД притежава заедно с дъщерните си дружества 97% от “Зърнени храни България” АД.

"Зърнени храни България" АД е вертикално интегрирана агробизнес компания, оперираща във всички звена от веригата фермер – потребител:

• предоставяне на услуги за фермерите, дистрибуция на торове и препарати;

• съхранение и търговия със зърнени и маслодайни култури;

• преработка на маслодайни семена;

• производство и дистрибуция на бутилирано слънчогледово олио под марката „Слънчеви лъчи”

• производство на биодизел –стартира през март 2008 г.

• логистика – транспорт и пристанищна дейност.

"Зърнени храни България" АД е :

• най-големият купувач и търговец на зърнени и маслодайни култури в България;

• най-голямата мрежа от силози, формиращa 35% от регистрирания капацитет за зърносъхранение в България;

• вторият най-голям производител и дистрибутор на бутилирано олио в България.

След стартиране производството на биодизел, "Зърнени храни България" АД става най-големият производител в страната. Капацитетът от 100 хиляди тона биодизел годишно формира близо 60% от общия капацитет в България.

Операционният модел на Дружеството предопределя възможността му за участие на три отделни пазара (пазара на зърно, на хранителни продукти и на биогорива).  Това дава възможност на "Зърнени храни България" АД да максимизира резултата и да намали риска  в дейността си.

"Зърнени храни България" АД притежава 18 зърнобази, разположени в основните зърнопроизводителни региони на страната. Общият капацитет за зърносъхранение, контролиран от Дружеството е 700 хиляди тона, което е 17% от общата вместимост и 35% от регистрираната вместимост в България. Географското разположение на Дружеството определя уникалната възможност да изкупува зърно и маслодайни семена в цялата страна. Това предоставя на "Зърнени храни България" АД значително конкурентно преимущество и намалява риска от провал на реколтата в определени региони от страната. Значителна част от активите на Дружеството са разположени близо до границата с Румъния и могат да съхраняват стока, изкупена в основния зърнопроизводителен регион на Румъния – Северна Добруджа. Зърнобазите са позиционирани в близост до основните експортни коридори, използвани за превоз на зърно – Черноморските и речни пристанища, както и жп-връзката с Турция (Свиленград-Капъкуле).

Пазари

"Зърнени храни България" АД оперира, както на местния, така и на международните пазари. Единствената дейност на Дружеството, която е изцяло насочена към локалния пазар, е дистрибуцията на торове и препарати за фермерите. Основните пазари за износ на зърно са страните от Средиземноморския регион, северна Африка, Близкия изток

и Турция. Клиенти на "Зърнени храни България" АД са както големите мултинационални компании Каргил, Бунге, Гленкор, Нидера, Драйфус и др., така и преработватели и търговци от страните вносителки.

Конкурентни преимущества

• Вертикално интегриран операционен модел.

• Географски и продуктов баланс.

• Голям капацитет.

• Синергия с дружествата от групата на „Химимпорт”.

• Близък контакт с фермерите и достъп до реколтата.

• Логистика.

Изкупуване и търговия със зърнени и маслодайни култури

"Зърнени храни България" АД е най-големият купувач и търговец на зърно, опериращ на територията на страната. Изкупеното от Дружеството количество зърно и маслодайни семена за сезон 2006/07 е над 300 000 тона, близо 5% от общото земеделско производство. Очаква се приходите от търговия със зърно да формират 50% от общите приходи на дружеството през следващите 5 години. В търговията със зърно се включват дейностите по изкупуване, съхранение и логистика на зърнено и маслодайни семена. Стоките, с които търгува Дружеството са пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и рапица. "Зърнени храни България" АД се стреми да изкупува директно от фермерите, разчитайки изцяло на собствената си търговска структура. Част от стоките се изкупуват в собствените зърнобази на Дружеството, където се съхраняват. В зърнобазите стоките се окачествяват и разделят според качеството, което помага за отделянето на партиди с високо качество и впоследствие продажба им на по- висока цена. От силозите стоките се транспортират към пристанищата за износ, а маслодайните семена - към завода за преработка. "Зърнени храни България" АД оперира 18 силоза с капацитет 700 хиляди тона, разположени във всички зърнопроизводителни региони.

Конкуренти

Дял в изкупуването и търговията със зърно 2006/07

  • Зърнени храни България 5,0%
  • Бисер олива 4,9%
  • Папас олио 4,1%
  • Зърнени храни Сс 3,5%
  • Коримекс 3,0%
  • Октопод 2,8%
  • Булагро 2,6%
  • Витагрейн 2,6%
  • Фарин 2,3%
  • Луи Драйфус България 2,3%

Основните конкуренти на "Зърнени храни България" АД в търговията със зърно в България са Папас олио и Бисер олива.

• Папас олио

Имат седем зърнобази и маслодобивни заводи в страната с общ капацитет за съхранение - 300 хил. тона и маслодобив – 150 хил. тона. Участват активно в дистрибуцията на торове, изкупуването и износа, имат малка търговска структура.

• Бисер олива

От август 2007г. - 48% е собственост на “Рисойл”, Украйна. Притежават маслодобивно предприятие в гр. Стара Загора с капацитет: съхранение – 50 хил. т. и маслодобив – 80 хил. т. /в процес на обновяване на оборудването и увеличение на

капацитета на маслодобива до 180 хил.т./. Участват активно в изкупуването и износа на зърно, имат малка търговска структура.

ЛОГИСТИКА

Логистиката е свързващо звено между всички компоненти в операционния модел на „Зърнени храни България” АД. Достъпът до транспортни коридори е от жизнено важно значение за повишаване на оперативността и намаляване на разходите по транспортиране и товарно-разтоварни дейности в зърнобазите и пристанищата, като също подпомага експортната експанзия на фирмата. „Зърнени храни България”АД е собственик на 75% от „Порт Балчик” АД,

притежаващ 20-годишна концесия на пристанище Балчик. Товарооборотът за 2006г. е 201 000т. насипни товари, а за 2007г. надхвърля 210 000т. “Зърнени храни България”АД ще участва активно в изграждането на пристанище “Леспорт”. Това ще позволи на фирмата  да има по-добри цени на претоварните дейности, обхващащи насипни товари (пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед, рапица) и на течни товари (растителни масла и биодизел). Товарооборотът на пристанище “Леспорт” за 2006г. е 342 000т., а към края на 2007г. е над 400 000т.

СИНЕРГИЯ

Едно от най-важните предимства на "Зърнени храни България" АД е синергията, която осъществява с другите дружества от холдинга "Химимпорт" АД. Това позволява покриване на широк спектър от услуги за клиентите и получаване възможно най-добри условия за основни стоки и услуги в зърнения бизнес. Това води до намаляване на рисковете и до по-големи финансови резултати.

ЦЕЛИ

Целите на Дружеството към 2012г. са:

• 10% пазарен дял в изкупуването на зърнени култури

• 33% пазарен дял в изкупуването на маслодайни култури

• 33% пазарен дял в растителните масла за хранителни цели

• 66% пазарен дял в биодизела.

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2009-2012 г.

В следващите таблици са представени основните моменти в бизнес плана на дружеството за 2009-2012г. Бизнес планът (БП 2009-2012г.) е базиран на текущите възможности и активи на компанията, включително посочените по-долу инвестиции. Дружеството продължава активно да анализира възможностите за придобивания на други дружества в отрасъла или в свързани отрасли, както и навлизане в земеделското производство като елемент от стратегията за по-висока сигурност на доставките.

Таблица 1: Бизнес план

в хил. лв.                                                                 2009E            2010E            2011E                  2012E

Обем /хил. тона/                                                          719                939                1058                   1 217

Продажби                                                             446 365          597 693         693 360              756 800

Разходи за продажби                                           406 758           545 865         624 837               673 151

Печалба от дейността                                            39 607            51 828            68 523                 83 649

Печалба от дейността /Продажби                           8.9%               8.7%              9.9%                   11.1%

Финансови разходи 2                                               3 829              3 170              3 923                    4 529

Амортизация                                                             1 025              1 265              1 505                   1 505

Печалба преди данъци                                           34 753            47 393           63 095                 77 615

Нетна печалба                                                       31 278             42 653           56 785               69 853

Таблица 2: Динамика на физическите обеми

хил. тона                                                                     2009E         2010E          2011E       2012E

Изкупуване

Маслодайни семена                                              290             360             450           520

% от реколта                                                          27%            31%            35%         36%

Зърнени култури                                                    430             540              630          720

% от реколта                                                          7%              9%              10%         11%

Продажби

Биодизел                                                                99               162              198          198

% пазарен дял (*)                                                  58%             70%            66%           66%

Рафинирани масла                                                15                 21               27              30

% пазарен дял                                                       17%              23%            30%           33%

Маслодайни семена                                              110                72                50             52

Зърнени култури                                                    410               510             610            720

Шрот                                                                        55               134             123            157

Минерални торове                                                 30                 40               50             60

Изчисленият пазарен дял при биодизела е базиран на фактическо производство, не на инсталиран капацитет. По оценки на Дружеството капацитета за фактическо производство в България е 300 хил. тона на базата на местни суровини. Според информация от Доклад за 2006 г. на Република България пред Европейската Комисия за прилагането на Директива 2003/30/ЕС на Европейския Парламент и Съвета от 8 май 2003г. към 2010г. инсталираният капацитет се очаква да достигне 415 хил.тона. Предвид очакваното по-слабо развитие на вътрешното търсене спрямо наличното производство, Зърнени храни България очаква да изнася над 40% от производството на биодизел. Инициирани

са предварителни търговски разговори с водещи дистрибутори на горива в региона (Лукойл, Петрол, ОМВ, Шел, Ромпетрол и др.). Като допълнение на пазара в съседните държави (Румъния и Гърция) се проучват възможности за износ в страните от Средиземноморския регион (Испания, Италия) и Холандия.

Таблица3: Структура на приходите

% от приходите                                                    2009E        2010E         2011E       2012E

Търговия със зърно                                          50%          39%            37%         39%

Биодизел                                                           36%          44%            46%         42%

Рафинирани масла                                            6%            6%             7%            7%

Шрот                                                                    3%            6%             4%            5%

Торове и препарати                                           5%            5%             5%            6%

Съхранение                                                      0.5%        0.5%           0.5%         0.5%

Очакваните маржове по дейности са:

• Биодизел: 13-14%

• Рафинирани масла: 16-17%

• Търговия със зърно: 7-8%

• Торове и препарати: 10-11%

ОСНОВНИ ДОПУСКАНИЯ

Прогнозите за развитието на Дружеството се базират на редица допускания. По- важните – динамиката на реколтата, цените и планираната инвестиционна програма – са представени по-долу. Представена е и информация как промяна в допусканията би се отразила на резултатите на Дружеството.

-РАЗВИТИЕ НА РЕКОЛТАТА ЗА ПЕРИОДА 2008-2012 г.

Таблица 4: Производство на зърнени култури

хил. тона                    2009Е         2010Е        2011Е        2012Е

България                  6 280          6 500        6 724         6 951

Румъния                   14 896       15 182      15 469        15 755

Таблица 5: Производство на маслодайни култури

хил. тона                  2009Е         2010Е        2011Е        2012Е

България                 1 043           1 154         1 290        1 435

Румъния                  1 938           1 977          2 016        2 057

Бизнес плана 2009-2012г. е базиран изцяло на земеделската реколта на България, но с оглед на увеличаване на достъпа до суровина, гъвкавост и намаляване на риска от местен провал на реколтата, бизнес стратегията на Дружеството предвижда разширяване на географския обхват на дейността и навлизане в съседните държави.

Румъния, която произвежда близо два пъти повече земеделска продукция от България, предоставя значителни възможности за изкупуване и търговия. Значителна част от активите на Дружеството са разположени близо до границата с Румъния и могат да съхраняват стока, изкупена в основния зърнопроизводителен регион на Румъния – Южна Румъния и Северна Добруджа.

Предвиденото увеличение на двете реколти е резултат на следните фактори:

• за България: близо 2.5% годишно увеличение на площите и 2% увеличение на добива;

• за Румъния: близо 2% увеличение в добивите.

Трябва да отбележим, че увеличението на площите, както и повишеното влагане на препарати на единица площ, са в основата на предвиденият ръст в продажбата на торове, препарати и семена за периода 2009-2012 г., приходите от които са близо 5% от общите продажби на Дружеството.

-ЦЕНИ НА СТОКИ, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2012 г.

Заложени са следните базисни цени:

Маслодайни семена                                                    600 лв / мт

Зърнени култури                                                          300 лв / мт

Шрот                                                                              250 лв / мт

Сурови масла                                                             1400 лв / мт

Рафинирано слънчогледово масло                         1700 лв / мт

Биодизел                                                                    1620 лв / мт

Минерални торове                                                       400 лв / мт

Съхранение на зърно

1.5 лв за тон зърно на месец

2.5 лв за тон маслодайни семена на месец

Цените, използвани в изготвянето на БП 2009-2012г. са значително по-ниски от пазарните цени в последното тримесечие на 2007г. Основните причини са две: фундаментални фактори и желание за консервативен подход при планирането на приходите. След две последователни години на разочароващи глобални реколти на

зърно и увеличаваща се консумация за храна и биогорива, съотношението на запасите към консумацията е достигнало исторически ниски стойности. Това, както и високите стойности на енергийните източници (петрола) предопределя високите и волатилни цени. Очакванията за следващите години са, че при нормални реколти цените бавно ще

отстъпват от сегашните рекордно високи нива, но бавно възстановяващите се запаси няма да позволят рязкото им спадане.

-СЕЗОННОСТ В ПРОДАЖБИТЕ И ЗАПАСИТЕ

Във връзка със специфичните за пазара на зърно и маслодайни семена сезонност в предлагането и кампаниен характер в изкупуването, в дейността на Зърнени храни се наблюдава подчертана сезонност в продажбите и запасите. Запасите и приходите от търговия със зърно достигат своя максимум в месеците септември-декември.

От друга страна приходите от продажба на биодизел и рафинирани масла, както и свързания с производството на биодизел внос на сурови масла имат регулярен характер. Увеличаването на дела на продажбите на биодизел и рафинирани масла (над 50% от 2010г.) значително намалява сезонността. Сезонността в продажбите и запасите определя и нуждата от краткосрочно финансиране на Дружеството, като максимумът се определя от натрупването на

запаси през месеците септември-декември. Нуждата от оборотни средства намалява значително в периода януари-юни.

РЕЗЮМЕ

Дейността на Зърнени храни България АД е концентрирана в четири основни направления  (i) търговия със и съхранение на зърно, (ii) търговия с и съхранение на маслодайни култури, (iii) производството и търговия с

растителни масла (за консумация или за биогорива), и (iv) широк спектър спомагателни услуги. Компанията има комплексен подход и интегриран модел на операциите, като предоставя услуги покриващи пълния цикъл на

земеделската продукция – от земята до крайния продукт (храни или енергия). Земеделските продукти, с които основно търгува компанията, включват зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни култури

(слънчоглед и рапица), като до момента търговията се е извършвала предимно от две от сливащите се компании – Слънчеви лъчи България и Зърнени храни трейд. Изкупуването и търговията със зърнени и маслодайни култури в България е силно фрагментиран и разпокъсан пазар, като над две трети от оборота се формира от множество дребни играчи. По данни на Зърнени храни, сумарният пазарен дял на сливащите се осем компании възлиза на едва 5.0%,

но това е достатъчно да я постави на първо място сред играчите. Изглеждамалко вероятно тази разпокъсаност на пазара да се задържи в средносрочени дългосрочен план, особено като се има предвид очакваното засилване на

интереса към селскостопанския сектор (вкл. и по линия очакваните субсидии от ЕС) и вероятността от поява на играчи с регионално присъствие. Силната конкуренция на пазара – много играчи, хомогенен продукт, добре развити

международни пазари и липса на съществени нормативни ограничения за внос/износ – прави пазара силно чувствителен към цената на продукта, т.е. може да се очаква динамиката в бъдеще да бъде формирана от играчи, които могат да предложат на фермерите комплексен подход и широк набор услуги с добавена стойност.

Зърнени храни си е поставила за цел към 2012г. да има пазарен дял от 10% при изкупуването на зърнени култури и 33% при маслодайните, което изглежда реалистична (и дори не толкова амбициозна) цел, като се има

предвид отличното позициониране в географски аспект, възможността за предлагане на допълнителни услуги от самата компания (информация за пазара, агротехническо съдействие, торове, транспорт) или в сътрудничество

с други компании от структурата на Химимпорт.

Заявените цели на Дружеството са то да бъде водещата компания в зърнения бизнес в страната, като до 2012г. постигне 10% пазарен дял в изкупуването на зърнени култури, 33% пазарен дял в изкупуването на маслодайни култури

и 66% в производството на биодизел в страната. Таблица 4: Прогнозни продажби във физически обеми и пазарен дял.

Дружеството предвижда и в бъдеще основната част от продажбите (като физически обеми) да се формира от търговията със зърнени култури, но в същото време се увеличава делът на биодизела и рафинираните масла.

Предвид на по-високите маржове, генерирани при маслата и биодизела (13-14% при биодизела и 16-17% при рафинираните масла, при 7-8% при търговията със зърно), делът на тези две групи в общите продажби

нараства значително, като след 2010г. надхвърля 50% от общата стойност на продажбите.

ГЛОБАЛНИ ТЕНДЕНЦИИ В АГРОБИЗНЕСА

През последните десетина години движенето за опазване на природните ресурси, в частност намаляване зависимостта от традиционните минерални горива и намаляването на емисиите на въглероден двуокис в атмосферата, устойчиво се превръща от кауза на зелените партии в осъзната и последователно прилагана държавна и международна политика.

В световен мащаб през последните няколко години се наблюдава вече нова фаза на развитието на инициативата за въвеждане на биогоривата, като засилените инвестиции в производствени мощности значително увеличават потреблението на съответните култури, довеждайки до значима инфлация при основни хранителни стоки. Могат да бъдат очертани следните тенденции:

• растящи цени на минералните горива

• значителни инвестиции в капацитет за производството на биогорива

• търсенето на биогорива продължава да се формира практически изцяло от държавна намеса в сектора, т.е. дори при високите цени на суровия петрол и другите традиционни източници на енергия, поне в транспортния сектор търсенето и използването на биогорива е мотивирано от

- създадените икономически стимули, като освобождаване от акциз

на биогоривата, както в чист вид така и при смесване и

- набиращото сила въвеждане на нормативни изисквания за

задължително смесване, независимо от нивото на цената на

биогоривата

• растящи темпове на повишаване на цените на земеделските продукти в световен мащаб, породено както от страна на търсене, така и от страна на предлагане:

• засиленото търсене на суровини за производството на биогорива съвпада с нарастване на търсенето земеделска продукция за консумация поради растящото население и повишаването на  икономическото благосъстояние

• ситуацията с предлагането на класическите земеделски продукти се влошава допълнително от няколко лоши сезона, което рефлектира върху значително намаляване на световните запаси

• Поне към настоящия момент значителното нарастване на цените на основни земеделски култури не успява да изиграе ролята на ограничител на търсенето – повишаването на ценовите равнища е съпроводено с нарастване на търсените количества.

• Оценките в световен мащаб са, че търсенето на растителни масла ще продължава да нараства с високи темпове. Нуждите на производителите на биодизел в частност ще поддържат търсенето на растителни масла на високи нива поради въвеждането на изискване за задължително смесване в редица държави. Така на пример само в САЩ се очаква през 2007/2008г. производствения капацитет да скочи от 2.7 до 7.7 млн.т.; в същото време наличният към края на 2007г.

капацитет в ЕС (който е основният производител и потребител на биодизел в света) е натоварен едва 50-55%.

•Предлагането на растителни масла в световен мащаб вече близо 25години (от 1983г.) регистрира рекордни стойности всяка поредна година, като средния темп на нарастване за последните 10г. е 5.3% (по данни на USDA и Toepfer International)

При определянето на количеството конвенционални горива е отчетена очерталата се през последните години тенденция на намаляване на използваните бензини, за сметка на увеличеното потребление на дизелови горива. За периода 2005-2020г. средногодишното намаление в потреблението на бензините е 2.2%, като в същото време потреблението на дизеловите горива нараства с 5.6% годишно. За 2005г. общия енергиен баланс

на България не отчита потреблението на биогорива. Количеството биодизел в страната, което е потребено през 2006 г. възлиза на 9,562т. В процес на изграждане са инсталации с капацитет на производство съответно:

• Биодизел – 415 хил. т към 2010г.;

• Биоетанол – 95 хил. т към 2010г.

Следва да се отбележи, че горните капацитети са изчислени на базата на заявени намерения. Според анализа на Зърнени храни България в страната няма потенциал за производство на повече 300,000т биодизел на година при

използване на местни суровини. Разбира се, някои от инсталациите (вкл. тези на Зърнени храни) са оборудвани да работят и с друга суровина. В същото време обаче в международен план биокомпонентите за производство на

биогорива, стимулирано от нормативно наложеното търсене, вероятно ще продължат да поскъпват в дългосрочен план. Така в крайна сметка доставката на суровина от внос е възможно да се окаже прекалено скъпа за рентабилно

производство.

 

WWW.POCHIVKA.ORG