Home Икономика ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ. ПОЗИЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ИНТЕРЕСИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ. ПОЗИЦИЯ НА СИНДИКАТИТЕ ПДФ Печат Е-мейл

СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ (ЧР)

Населението се изучава от демографията, философията, икономиката, географията, историята, социологията, психологията, физиологията и др., като всяка от тях го разглежда под различни гледни точки. От икономическа гледна точка най-общото определение за населението е, че то е съвкупност от живи човешки индивиди, живеещи на дадена територия, в определен исторически момент, дата или период, които се променят в резултат от ражданията, умиранията и миграциите. Населението може да се разглежда като:

-             съвкупност от индивиди със своя система от потребности и платежоспособно търсене на стоки/услуги, които са определящи цели на икономиката на Т;

-             населението е основен ресурс за осъществяване на всяка стопанска и трудова дейност;

-             населението е съвкупност от индивиди и общности с различни потребности и интереси и затова и с различни цели.

За икономиката на Т е водещо разбирането, че населението е основен ресурс за осъществяване на всяка трудова дейност без да се подценяват и останалите аспекти.

Понятието човешки ресурси (ЧР) се свързва преди всичко с основните фактори на производство и по-точно с необходимите трудови ресурси за осъществяване на всяка стопанска и трудова дейност. От тази гледна точка хората в качеството им на ресурс за всяка трудова дейност имат няколко особености:

-             в трудовата дейност се използват едни или други техни качества, които са естествена даденост или са се формирали в резултат на обучение;

-             Т им не е обикновена търговска вещ и не може да се купува в класическия смисъл на думата, т. е. в/у него не се придобива правото на собственост;

-             участието и тяхното поведение в трудовия процес се мотивира от сложен комплекс от фактори, които са динамични;

-             те са движеща сила на всяка дейност, те са ресурсът, който задвижва всички останали ресурси, и който създава значимост от тях;

-             ЧР са непрекъснато възпроизвеждащ се ресурс. Процесът на възпроизводство е уникален, т. к. става дума за възпроизводство на съзнателни човешки индивиди.

По принцип хората, формиращи населението на дадена страна, могат да участват или да се подготвят за участие в трудовата дейност от най-ранна възраст до края на живота си. Това е възможно най-широкото разбиране за ЧР, т. е. населението на страната е идентично с ЧР. Определящото значение на хората като расурс за системата на Т е свързано с различни критерии, но най-основните от тях са два:

  1. индивидите до притежават качества, които намират реално приложение в някакъв вид тр. дейност
  2. здравословното им състояние да позволява нормално тр. участие

В действителност тези критерии не определят точно броят на хората, които могат да се разглеждат като трудов ресурс в даден момент, т. к. има редица обстоятелства, които не позволяват на отделни хора или общности да участват реално в с-мата на Т. Някои от тези обстоятелства са:

-          законови ограничения за долна и горна граница на трудоспосочната възраст. За БГ долната е 16 г., а горната – 60 г. за жените и 63 г. за мъжете. Тези ограничения обаче не са абсолютни, т. к. законът допуска при определени условия да се правят отклонения;

-          продължителност на обучнието в рамките на дадена образователна с-ма;

-          отбиването на редовна военна служба;

-          за жените раждането и отглеждането на деца;

-          различни други очстоятелства, които мотивират хората за траен отказ от учстие в тр. дейност – напр. източници на доходи, осигуряващи приемлив жизнен стандарт, традиции, религиозни вярвания и т. н.

За с-мата на Т са от значение 3 основни характеристики на ЧР:

-          тяхното количество. Измерва се чрез броя на хората, които могат реално да участват в тр. дейност в момента или за даден период и работно време, което те са склонни да осигурят;

-          тяхното качество. То се изразява най-вече в съвкупността от знания, умения и навици, които те притежават, и които могат да намерят реализация в конкретната тр. дейност, както и тяхното здравословно състояние;

-          тяхната мотивация за постигане на опр. ефективност.

Работното време, което са склонни да реализират отделните индивиди също зависи от сложен комплекс от фактори, по-важни от които са:

-          достигнатият жизнен стандарт, който определя желания размер на получаваните доходи;

-          законодателните ограничения за продължителността на работното време през работния ден, седмица и година.

Това са конкретни фактори, свързани с особеностите на житейската ситуация, в която се намират индивидите – напр. продължаващо обучение, отглеждане на деца, водене на домакинство, необходимост от пътуване.

Качеството на ЧР също се обуславя от сложен комплекс от фактори като:

-          индивидуалните качества и съществуващото равнище на образование и квалификация на ЧР;

-          здравословно състояние на ЧР;

-          ценностната с-ма на семейството и нацията въобще и по-конкретно мястото на обучението в с-мата от ценности;

-          възможностите на семействата и на общаството за инвестиции в обучение;

-          спецификата, структурата и ефективността на образователната с-ма;

-          спецификата, структурата и ефективността на с-мата на здравеопазването.

Мотивацията на хората з постигането на определен ефакт на Т има съществено значение за всяка тр. дейност. При равни други условия, т. е. дадено количество и качество на ЧР, мотивацията на хората е от решаващо значение за постигането на едни или други резултати от тр. процеси, а и от обществото като цяло.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG