Home Икономика Структурен модел на КТДоговор

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Структурен модел на КТДоговор ПДФ Печат Е-мейл

Структурен модел на КТДоговор

Не съществува нормативно изискване за структурата на съдържанието на КТДоговор. Тя е обект на споразумение (свободно) на страните. У нас от 1993г. с влизането в сила на КТ, структурата на КТДоговор възпроизвежда логиката на трудовия закон. Проблемите, които са предмет на КТД се обособяват в 2 групи: мандатни(отнасят се до проблемите на работниците и работодателите; това са трудовите, осигурителните отношения, заплащането и т.н.) и организационно-управленски (отнасят се до договаряне на механизми на взаимодействия на синдикати и работодател/и) като страни по КТД.

Структура на КТД: Преамбюл; Общи положения; Трудова заетост и квалификация – възникване, изменение и прекратяване на трудовите отношения; Раб.време, почивки, отпуски; Трудово възнаграждение. Обезщетение; Безопасни и здравословни условия на труд; Социално-битово и културно обслужване; Взаимоотношения м/у страните; Преходни и заключителни разпоредби.

В преамбюла се посочват: страните по договора и лицата, които могат да ги представляват; целите, които мотивират страните да сключат КТДоговор. В „Общи положения” се описват: основните принципи и положения, ръководили страните за постигане на съгласие; съществуващи вече договорености, обхвата на действие на КТД.

Основни въпроси, подлежащи на преговори:

  1. В областта на заетостта, възникването и прекратяването на трудовите отношения- правните възможности за договаряне са ограничени. В КТД са включени клаузи като: а)работодателят е задължен в определен срок да предостави на синдикатите програма за развитие на заетостта, за времето на действие на КТД; б)определяне на мащабите на алтернативните и гъвкави форми на заетост; в)съгласуване на критериите според които работодателя упражнява правото си на подбор на работници, съкращаване на щат, частична ликвидация; г)определяне на критерии за намаляване на обема на работа като основание за съкращаване на раб.места; д)договаряне на изпитателен срок на раб.места; е)договаряне на квалификацията и преквалификацията на работници, застрашени от съкращение; ж)договаряне на благоприятни условия на заетост на специфични категории работници – бременни, майки с деца и др.
  2. В областта на раб.време, почивки и отпуски – с КТД се договарят клаузи като: а)намаляване продължителността на раб.време; в КТ е определена максимална дневна и седмична продължителност на раб.време; но страните по КТД могат да определят конкретни размери като се прави преценка при какво равнище на производителността на труда намаляването на раб.време не би се отразило на равнището на доходите на работниците и печалбата на работодателя; б)разпределение и отчитане на раб.време – с КТД се определя броят на раб.дни седмично, началото и края на раб.ден, границите на раб.смени и др.; в)ограничаване полагането на извънреден труд – в КТ има ясни забрани за работодателя и защита на работника; г)определяне на факти ческия размер на основния и удължения платен год.отпуск – в КТ (чл.155) е определено минимално равнище на осн.платен год.отпуск в зависимост от трудовия стаж: 14раб.дни – до 10г.тр.стаж, 16раб.дни – от 10г. до 15г. трудов стаж, 18раб.дни – над 15г. Въведена е и минимална граница от 5раб.дни допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни условия за труд, при ненормирано раб.време и т.н.; д)уточняване на процедури и графици за ползване на платен год.отпуск – дава се право ма работодателя да даде платен год.отпуск на работник и без неговото съгласие, ако предприятието е в застой или ако всички използват отпуск по едно и също време.
  3. В областта на заплащането на труд – това е един от основните въпроси, защото: *засяга интересите на всички работници; *свободата при договаряне на заплащането на труд е много голямо от правна следна точка. В съответствие с  КТ в областа на заплащането на обект на договаряне са 2 осн.групи: а)количествени параметри на трудово възнаграждение - *равнището на минимална раб.заплата за предприятието (месечен размер и почасово заплащане); *размера на началните раб.заплати за отделни длъжности; *степените на диференциация на началните основни раб.заплати; *видовете и размерите на допълнителните и други тр.възнаграждения; *размери на някои видове обезщетения; *периоди и срокове на изплащане на раб.заплата; б)организационно-управленски принципи – договаряне: *въвеждане на една или друга система на заплащане –сделна, повременна, комбинация от тях; *система за оценка на раб.места с цел определяне на начална раб.заплата и диференциация м/у тях; *система за оценка на работниците, с цел определяне на индивидуалната раб.заплата; *система за оценка на резултатите от труда и на тази основа – трудовото възнаграждение, реда, начина и размерите на изменение на раб.заплата
  4. По безопасните и здравословните условия на труд. Закон за здравословни и безопасни условия на труд – ч/з него цялата отговорност за осигуряване на безопасност и здр.условия на труд в предприятието се отреждат на работодателя; освен това в предприятие с над 50 човека да има комитети за безопасни и здравни условия на труд, а в предприятие с до 50 човека – групи по тези условия. Това са органи, изградени на паритетна основа – с равен брой представилтели на работодатели и работници. Основните проблеми, които могат да се договарят в КТД по отношение на безопасните и здравословни условия на труд са: съгласуване на периодичността на измерване на фактическите параметри на раб.среда, с цел установяване на отклонения; съгласуване на формите и обхвата на участие, графиците и средствата за обучение на работниците за безопасна работа
  5. В областта на осигуряване на социално-битово и културно обслужване на работниците: а)в КТ точно са определени посоките на социално-битовото и културно обслужване; б)работодателят е длъжен да осигури тези средства; в)общото събрание на работниците има право да определя приоритета в изразходването на тези средства; г)с КТДоговор се конкретизират: начина на използване на средствата, организиране на столовото хранене, на търговското и битовото обслужване, на транспортното обслужване, изграждане на поддръжка на бази за отдих, култура.
  6. В областта на взаимоотношенията м/у страните(синдикати и работодател/и). С КТД се уреждат правата на синдикатите за осъществяване на синдикална дейност – използване на материално-техническа база, използване на раб.време за реализиране на синдикални ангажименти, осигуряване на допълнилнителен отпуск за синдикалните активисти.

В  частта на преходните и заключителни разпоредби в КТДоговор се включват въпроси като: *брой екземпляри; *срок на действие на КТД (според КТ е 1г.); *начало на прилагане на КТД; *маханизъм на изменение и допълнение на КТД. В КТ се предвижда след подписването на КТДоговор един екземпляр да се предостави в Регионалната инспекция по труда, с цел удостоверяване на автентичността на клаузи от договора.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG