Home Икономика ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧР

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧР ПДФ Печат Е-мейл

ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧР

В човешките съвкупности, които характеризират населението и ЧР, непрекъснато протичат интензивни изменения. Хората стареят, умират, напускат или се заселват в съответна страна, район, разболяват се, раждат се деца и т. н. В съответствие с това настъпват изменения в тяхната численост, структура и възпроизводство (В). В на населението и ЧР най-често се разхглежда в 2 осн. аспекта: количествен и качествен.

В количествен аспект В на населението и ЧР най-често се разглежда като процес на непрекъснато изменение на съвкупността от индивиди, населяващи дад. страна, район или населено място в конкретен момент или период. Най-важните процеси, под чието въздействие се осъществява непрекъснатото изменение на съвпукността от живи идивиди, са:

1. процеси наестествено движение на населението (раждаемост и смъртност). Те определят и естественият прираст на населението;

2. процесите на механично движение на населението – миграционните движения. Те определят т. н. механичен прираст на населението.

От друга страна, естествените и механични движения на населението зависят от формиралите се демографски структури по възраст, пол, местоживеене и т.н. Така например, при равни други условия (напр. при неизменение коефициента на плодовитост на отделните контингенти) интензитетът на съответните демографски процеси (раждаемост) зависи от формиралите се демографски структури. В този смисъл В на населението и на ЧР във количествен аспект трябва да се разглежда като специфично взаимодействвие м/у демографските процеси и др. структури. Количественият аспект на В на населението и ЧР не може да се изучава без познаването на основни показатели, характеризиращи динамиката на демографските процеси. ОСновният демографски процес – раждаемостта, се характеризира с няколко важни показателя като:

-          общ брой на живородените деца за период, най-често 1 год.;

-          общ коефициент на раждаемост. Той показва броя на живородените деца, падащи се на 1000 жители от населението, като обикновено се изчислява на 1 год.;

-          коефициент на плодовитост на родилните контингенти – живородени деца, падащи се на 1000 жени във фертилна възраст (16-49 г) за 1 год.;

-          тотален коефициент на фертилност (интегрирана фертилност) – показва средния брой живородени деца на 1 жена за целия фертилен период.

Освен посочените показатели косвена връзка с раждаемостта имат още няколко показателя:

-          брой на сключените бракове за период 1 год;

-          коефициент на брачност – брой на сключените бракове, падащи се на 1000 жители за 1 год;

-          брой на абортите за 1 год;

-          рбой на абортите, падащи се на 1000 души от населението за 1 год.

Раждаемосста (Р) като демогр. процес зависи преди всичко от фертилното поведение на населението за отделните страни и региони. То се обуславя от сложен комплекс от фактори. Най-съществени и общоприети фактори са: икономически, социално-психологически, възрастополовата структура на населението.

Към икономическите фактори се отнасят равнището на ик. растеж и жизнения стандарт на населението. Като правило в развитите страни хората са възприели фертилно поведение, ориентирано към раждане и отглеждане на по-малко деца. Това обстоятелство се обяснява най-често с големите изисквания към условията за развитие на подрастващите генерации, икономическата активност на жените, ценностната с-ма на хората и тяхното желание за изява и извън семейството.

Социално-психологически фактори – особености на националната психика, традиционния бит, численност и структура на семейството, религиозните убеждения, сексуалната и общата култура, равнището на здравеопазването, състоянието на с-мата за социална защита.

Възрасто-половата структура – при равни други условия, напр. еднаква плодовитост на родилните контингенти, общия коефициент на Р зависи от относителния дял на родилните контингенти спрямо населението, възрастовата структура на родилните контингенти.

В качествен аспект В на населението и ЧР се разглежда кто процес на формиране и изменение на качествата на индивидите, населяващи съответна страна, регион или населено място в конкретен период. Основните моменти на този процес могат да се разглеждат в няколко направления. Преди всичко, това е процесът на непрекъснато формиране и изменение на съвкупността от знания, умения и навици, които притежават индивидите. Тази съвкупност най-често се означава с понятието квалификация. Прякото измерване на квалификацията е много труден процес. Затова в повечето страни се използват показатели, свързани с образователното равнище на населението, както и с условния показател за квалифицираност. Една част от показателите, които имат отношение към качеството на ЧР, е свързан с броя и относителния дял от населението на студентите във висшите училища. Този показател е от значение, т.к. именно тези обучаващи се млади хора са бъдеща високо квалифицирана част от ЧР на нацията. От особено значение за качеството на ЧР е и с-мата за обучение в рамките на целия активен живот на хората. Такива с-ми съществуват във всички развити страни, като в нея са ангажирани и държавата, работодателите, профсъюзите, и отделните индивиди. Здравословното състояние на хората влияе в/у тяхната работоспособност, а това и в/у качеството им като необходим ресурс на всяка трудова дейност.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG