Home Икономика Характеристика и особености на пазара на труда

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Характеристика и особености на пазара на труда ПДФ Печат Е-мейл

Характеристика и особености на пазара на труда

Актуалност на темата за трудовия пазар

 • На трудовия пазар се формират и развиват жизненоважни за хората процеси и параметри като:

–         заетост и безработица;

–         цена на труда;

–         човешки капитал;

–         социална защита и т.н.

 • Независимо от своята специфика, пазарът на труда е преди всичко пазар на определена стока и затова е носител на всички общи характеристики на пазарите въобще.
 • Съществуват два типа класически сделки на съответните пазари:

–         покупко-продажба на капитали; и

–         покупко-продажба на услуги, извършвани чрез придаването за ползване на съответните капитали.

Стоката на трудовия пазар

 • На пазара на труда човешкият капитал е този, чрез експлоатацията на който може да се постигне печалба и да се задоволят определени потребности.
 • Тук се крие и спецификата на стоката и сделката на трудовия пазар, защото човешкият капитал е непродаваем и си остава вечна собственост на неговия притежател.
 • Трудовата услуга се явява стоката, която се купува и продава на трудовия пазар.
 • Качеството и цената на трудовата услуга зависят пряко от качеството на човешкия капитал, чийто собственик го придава за ползване при определени условия.

Особености на трудовия пазар

 • За разлика от другите създадени капитали, производството и формирането на човешкия капитал изисква изключително продължителен период от време, който достига почти половината от времето на неговата експлоатация.
 • За разлика от другите пазари, на трудовия пазар широко проявление намира трипартизмът при неговото регулиране.
 • Търсенето на трудовия пазар в лицето на работодателите се интересува не само от настоящото състояние, но и от бъдещото развитие на човешкия капитал и трудовата услуга.
 • Друга особеност на трудовия пазар е продължителността на сделката, намираща израз в продължителността на трудовите отношения.

Особености на трудовия пазар

 • Различията между пазара на труда и другите пазари се очертават и във връзка с адекватността на предварителната информация – реалните условия на едната страна (работодателя) и действителните възможности на другата (работника) се установяват в непосредствената трудова дейност.
 • На пазара на труда се наблюдава известна неравнопоставеност между продавачите и купувачите по време на сделката. Това се свързва с факта, че търсещите работа по принцип са повече от предлаганите работни места.
 • На пазара на труда отсъства практиката за намаление на цената на човешкия труд с цел изчистването на този пазар от определени “излишъци”, което се наблюдава на останалите пазари в икономиката.

Възможности на трудовия пазар

 • По своя характер, пазарът на труда е относително обособен механизъм за регулиране разпределението на работната сила и на цената на труда.
 • Той е главното средство, чрез което повишаването на производителността на труда се отразява в желаната степен върху повишаването на заплащането и жизненото равнище.
 • Чрез пазара на труда се извършва една по-обективна оценка на цената на труда както в различните производства и региони, така и в отделните професии.
 • В условията на пазар на труда се постига по-пълна реализация на интересите и придобитата квалификация на работната сила.
 • Инвестициите, които човек извършва през определен период от своя живот в човешки капитал, получават необходимата оценка под формата на диференциация в заплащането.
 • Така стремежът за непрекъснато професионално усъвършенстване придобива не само нравствен или психологически, но и подчертано икономически стимул.
 • Независимо от своите положителни страни, пазарът на труда не е достатъчно ефективно средство:

–         за регулирането на условията на труд във фирмите;

–         за осигуряване на сигурност срещу произволни уволнения;

–         срещу съществуващата трудова дискриминация.

Устройство и функциониране на трудовия пазар

 • Работната сила е една от основните категории на пазара на труда – дефинира се като текущо икономически активно население.
 • Работната сила се състои от:

–         заетите лица – тези, които влагат своя труд за производството на стоки и услуги;

–         безработни лица – нямат работа и едновременно с това активно търсят такава.

 • Пазарът на труда се обуславя от входящите и изходящите потоци на съставящите го системи.
 • Система на заетите:

–         входящи потоци – състоят се от:

 • системата на безработните;
 • населението извън работната сила, което при влизане в пазара на труда намира веднага работа.

–         изходящи потоци – формирани от:

 • уволнения и напускания (могат да останат или не в системата на трудовия пазар);
 • пенсионери, които трайно напускат пазара на труда.
 • Система на безработните:

–         входящи потоци – формират се от:

 • уволнените;
 • напусналите доброволно;
 • влизащите от населението извън работната сила в пазара на труда хора, които не намират работа;

–         изходящи потоци – състоят се от хора, които:

 • след активно търсене намират работа;
 • се отказват от активно търсене и напускат пазара на труда.

Трудовата борса като посредническа институция на трудовия пазар

 • Между трудовият пазар и трудовата борса съществуват определени различия.
 • По-точно, трудовата борса е основната форма или институция, чрез която се реализират функциите на трудовия пазар.
 • В исторически план трудовата борса се появява на един по-късен етап от развитието на трудовия пазар, когато възниква нуждата от неговото институционализиране.
 • По същество трудовата борса има подчертано посреднически функции по отношение на търсещите и предлагащите съответна работа.
 • Трудовата борса има за основна цел:

–         ускоряване процеса на реализация на сделките на трудовия пазар чрез по-добра информираност, насочване и консултации на участниците в този пазар;

–         по-динамично изчистване на трудовия пазар от излишъците нереализиран човешки труд.

 • Основна предпоставка за ефективно функциониране на трудовата борса е добре изградена информационна система за:

–         търсенето и предлагането на труд;

–         съответните условия и цена на труда.

 • На самата борса се извършва регистрация на търсенето и предлагането на труд, а не се осъществява директна връзка и контакт между работници и работодатели.
 • През последните десетилетия трудовите борси се организират основно с подкрепата на държавата.
 • Чрез тях се осъществява определена държавна политика по заетостта и обслужването на безработицата.
 • Основният принцип на управлението на трудовата борса и контролът върху изразходваните финансови средства е трипартизмът.
 • Развитието на трудовата борса е свързано с три основни типа интереси:

–         на държавата;

–         на работодателите – работодателски съюзи;

–         на търсещите работа – синдикати.

 • Наред с държавно организираните, съществуват и множество частни трудово-борсови посредници.
 • Основни разлики между държавните бюра по труда и частните трудово-борсови посредници:

–         държавно организираните борси по труда са посреднически институции за масовия и не толкова висококвалифициран човешки труд;

–         частните трудови борсови институции запълват останалите сегменти на трудовия пазар.

 • Други форми за реализация на сделките на трудовия пазар:

–         обяви за работа;

–         лични контакти.

Развитие на трудовата борса в България

 • Нормативната уредба на трудовото борсово посредничество в България включва следните основни актове:

–         Закон за насърчаване на заетостта – регламентира законодателната материя по активната политика по заетостта, провеждана от Агенцията по заетостта, като нейното финансиране е за сметка на държавния бюджет.

–         Кодекс за социално осигуряване – регламентира създаването на фонд “Безработица”, администриран от Националния осигурителен институт, както и изразходването на средствата на фонда за плащане на обезщетения и помощи при безработица.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG