Home Икономика Колективно трудово договаряне (КТД-не)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Колективно трудово договаряне (КТД-не) ПДФ Печат Е-мейл

Колективно трудово договаряне (КТД-не)

КТД-не е водеща функция на синдикатите, сър­цевината на индустриалните отношения. То е про­цес, а колективния трудов договор (КТД-р) е ре­зултат от него. Самият термин КТД-р за първи път е използван от сем. Уеб и на практика той се възприема като метод за регулиране отношения­та между двете страни на индустриалните отно­шения. От многото дискусии за КТД-ри можем да очертаем три основни концепции:

1. Като средство за сключване на договор при продажбата на труд (маркетингова концепция) -чрез КТД-р всъщност фундаменталната неравно-поставеност между двете страни • работникът и работодателят, се коригира, Тук работникът може да бъде сигурен, че неговите права не ще бъдат пренебрегнати и по отношение на плащането и по отношение защита на човешките прала.

2. Като форма на управление (управленческа) – тук КДР-р се възприела като властно политичес­ко правоотношение и щом тръгнат да се договарят мениджъра и синдикатите за привилата, значи мениджърът дава право на синдиката да повдига и обсъжда проблеми и на практика се въвлича в управлението.

3. Концепция за управленческите решения - тя на практика е доразвитие на управленческата конце­пция. Тук вече синдикатите се разглеждат не като слаба страна, а равнопоставен субект в отрасло.

Обикновено когато се говори за КТД-не, с необ­ходимо да се очертаят основни структурни пара­метри и те са:

1)равнище на договаряне - на равнище мениджър, на равнище бранш, отраслово равнище, регионал­но ранихте, национално равнище. В някои държа­ви няма многостепенност в договарянето.

2) договорни единици - те в значителна степен са тясно свързани с нивата на договаряне. Под този термин се разбира категорията работници, които имат закрилата на някакъв пакет от споразумения. Колкото една фирма с по-диференцирана, тогава повече договорни единици ще има в споразуме­нията,

3) обхват на договаряне - кръгът от проблема, който се поставя между двата субекта работодателя и синдиката. Той може да бъде много широк и да включва много проблеми иди да бъде чисто те­сен - само до заплащането на труда.

4) форми на договаряне - има се в предвид фор­мата, по която се води КТД-не и формата, по коя­то КТД-ри се фиксират, т.е. дали това са само преговори или са договори в писмена форма, скрепени с подписи и печати.

КТД-не е сложен процес, който се определя от равнището на договаряне, от договорни единици, от демократичността на преговорите и от компе­тентността на страните по преговорите. Всичко това се материализира в КТД-ри.

№16 Колективни трудови споразумения (КТС)

КТС се възприемат като документ, в който се тър­си баланс между формалното и неформалното на­чало в договарянето. Те са много и различни и за­висят от структурата на договаряне, обхвата, фор­мата.

Най-общата класификация на КТС е колективно­то съдържателно споразумение (КСС) и колектив но процедурно споразумение (КПС).

КПС - важността се определя именно от сложно­стта на процеса. Едно некачествено процедурно регламентиране може да блокира КП договаряне и да го изкриви. И най-добрите КПС могат да бъдат безмислени при некачествено договаряне. Тук оби­кновено се разглеждат начини за:

* искане на преговори - кой, как може да иска пре­говори;

* начините, по които може да се разрешават спо­ровете;

* начините, по които ще се разглеждат жалби, дис­циплинарни жалби, ще се набират нови работници;

Какви споразумения и процедури ще се сключ­ват между двете страни (мениджъра и синдиката) зависи от отрасъл, бранш, от традициите в даде­на държава и др. Много са политическите, иконо­мическите и културните предпостави, които влияят върху прилагането на едни или други КПС. Изключително важно значение имат етапите, през които минава едно КТД-не. Важността на конфли­ктите предопределя всяка държава да има специа­лен закон за уреждане на КТспорове.

КСС - видовете клаузи като документ и режимите на труд, заплащането и социалните придобив­ки. Те обхващат много съществени аспекти, напр. заплащането. Тук се включва цялата гама от зап­лащания. По режимите на труд и при условията на труд - регламентирането на КСС - сменността, работното време, режими за използване на отпуските, охрана на труда, безопасност на труда и др. Социалните придобивки и социалната програма на фирмата са - клаузи по застраховане, медицинско обслужване- почивна база, поемане на транс­порт, осигуряване на заеми и др. Колкото по-социална е една държава/толкова тези клаузи са повече.

КТД-ри и КТС като техен продукт са такива, ка­квито са водещите субекта - работодател и синди­кат.

Индустриални акции (ИА)

Под ИА се разбира санкции, предприети от еди­ния субект на индустриално отношение спрямо другия. Поради възникнали противоречия, т.е. по­ради фактор и,които нарушават постоянния баланс. За това теорията и историята на индустриалните отношения познават широка палитра на ИА, кои­то може или прилагат от индустриалните отноше­ния, Могат да се прилагат твърде разнообразни по форма санкции от единия спрямо другия субект. Инициатор на това може да бъде всяка една от страните. Видове ИА:

1. Санкции, предприети от работодателя и санк­ции, предприети от синдиката.

2. От гл. т. на броя на участващите субекти:

- индивидуални;

- колективни.

3. Организирани (предприети от самите работни­ци) и неорганизирани.

Работодателят може да приложи индивидуални санкции по отношение на един работник.

Проблема за работническата солидарност е мно­го важен, защото при наличието на такава във фи­рмата и в държавните предприятия, санкциите на работниците могат да бъдат много силни. Соли­дарността понякога е толкова голяма, че може да бойкотира консумацията на стоки на фирмата, бранш, отрасъл, та дори и държава. Ролята на об­щественото мнение е изключително голяма, пора­ди което работодателят, стараейки се да запази имиджа си, трудно се решава на. някои ИА, които да доведат до негативно отношение на общество­то към работодателя.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG