Home Икономика Производителност на труда същност, показатели, фактори

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Производителност на труда същност, показатели, фактори ПДФ Печат Е-мейл

Производителност на труда – същност, показатели, фактори

Същност и особености
на производителността на труда

 • Производителността на труда е разбирана най-общо като количество продукти или услуги, създавани от единица труд.
 • Тя е една от най-важните икономически категории, защото оказва решаващо влияние за:

–         просперитета на всяка страна;

–         конкурентоспособността на нейната икономика;

–         решаване на най-важните социално-икономически проблеми, вкл. тези за:

 • заетостта и безработицата;
 • увеличаване на националното богатство;
 • подобряване благосъстоянието на хората.
 • Съдържание на понятието производителност на труда:

–         степен на полезна резултатност на труда,

–         намираща израз в съотношението между:

 • полезните продукти на труда с неизменно или повишаващо се качество и
 • използваните за тяхното получаване човешки ресурси (в количествен и качествен аспект).
 • Производителността на труда може да се представи чрез следната най-обща зависимост:

където:

–         PL – производителност на труда;

–         Q – количество продукти/услуги, създадени за определен период;

–         HR – човешки ресурси, използвани за създаването на Q.

 • Особености на производителността на труда:

–         производителността на труда е винаги конкретна – за отделен работник, за група работници, за всички заети в отделна организация, в даден отрасъл, подотрасъл, регион или в страната като цяло;

–         производителност на труда съществува при всички видове труд, независимо от тяхното съдържание.

–         повишаването на производителността на труда не трябва да бъде самоцелнотрябва да се разглежда в контекста на подобряването на ефективността на труда.

–         при изучаването на действията за повишаване на производителността на труда трябва да се отчитат изискванията не само на конкретния момент, но и перспективите за по-дълг период;

–         производителността на труда може да бъде:

 • реална – тази, която е постигната за съответния период от време или към даден момент;
 • потенциална – максимално възможната производителност за периода или към момента, при конкретните условия и при дадено съчетание на факторите, влияещи върху производителността.

–         равнището и динамиката на производителността на труда се оценява от различни гледни точки и въз основа на различни критерии.

Роля на производителността на труда

 • Производителността на труда играе особено важна роля в икономиката и за общественото развитие като цяло.
 • Равнището и динамиката на производителността на труда:

–         влияят върху разходите за дейността, а с това и върху продажните цени и възможностите за реализация на продуктите или услугите;

–         те от своя страна се отразяват върху размера и динамиката на приходите от дейността и поради това при равни други условия – и върху възможностите за инвестиции;

–         последните оказват пряко влияние върху производителността на труда и така кръгът се затваря.

 • Когато равнището на производителност на труда е ниско, този кръг се превръща в “порочен” и е в основата на икономическата изостаналост на много страни.

Общи фактори, влияещи върху производителността на труда

 • От гледна точка на произхода на факторите спрямо отделната система (работно място, група работни места, отделна организация, отрасъл, регион, държава и т.н.), те се разделят на две големи групи:

–         Външните фактори са такива причини за изменение на производителността на труда, които идват от околната среда на системата. В повечето случаи това са неуправляеми фактори или условия – природни дадености, норми и правила и др.

–         Вътрешните фактори в повечето случаи са управляеми фактори и са свързани с особеностите на самата система – квалификация и мотивация на персонала, равнище на техника и технология, специфика на произвежданите продукти или услуги и т.н.

 • В зависимост от начина на въздействие върху производителността на труда, факторите се делят на:

–         преки фактори – оказват непосредствено въздействие върху производителността на труда;

–         косвените фактори – влияят на производителността на труда чрез други фактори.

 • В зависимост от продължителността на въздействието на факторите върху производителността на труда, те са:

–         фактори с продължително действие – оказват дълготрайно влияние върху производителността на труда;

–         фактори с краткотрайно действие – влиянието им е краткосрочно и в много пъти – случайно.

 • В зависимост от посоката на въздействие факторите, влияещи върху производителността на труда, се делят на:

–         позитивни – предизвикват увеличение;

–         негативни – предизвикват намаление;

–         смесени – предизвикват както увеличение, така и намаление на производителността на труда.

 • В зависимост от момента, в който се проявява ефектът от действието на факторите, влияещи върху производителността на труда, те се делят на:

–         фактори с непосредствен ефект – ефектът от действието им се проявява веднага или в много кратки срокове;

–         фактори с лагов ефект – влиянието им се проявява след повече или по-малко продължителен период от време;

–         фактори със смесен ефект – въздействието е смесено, като една част се проявява веднага, а друга след известно време.

Показатели за измерване и оценка на производителността на труда

 • Най-често се използва общият показател за производителност на труда на отделното работно място:

където:

–         PL – производителност на труда;

–         Q – количество продукти/услуги, създадени за определен период;

–         L/ HR – количество труд/ човешки ресурси, използвани за създаването на Q.

 • Q, L и HR се измерват с различни измерители, които формират и няколко конкретни показателя за производителността на труда:

–         количеството продукти (Q) се измерва с:

 • натурални измерители;
 • условно-натурални измерители;
 • стойностни (ценови) измерители.

–         измерителите на количество труд (L) или на използваните човешки ресурси (HR) са:

 • работното време, вложено за създаването на продуктите/услугите;
 • броят на работниците и служителите, участвали при създаването на продуктите/услугите;
 • разходите на организацията за осигуряване на необходимите работници и служители (най-често в паричен еквивалент).
 • За измерване на производителността на труда на работното място се използват два основни вида показатели:

–         Конкретни показатели (статични) – напр. количество продукти или услуги (в натурално, условно-натурално или парично измерение, създавани за: единица време, от един работник или служител или с единица разходи за труд.

–         Динамични показатели – напр. индекс на изменение на производителността на труда в даден момент (период) спрямо друг момент (период), приет за база.

 • Показатели за производителност на труда в отделната организация – аналогични са на тези на работното място:

–         количество продукция (обща, стокова и реализирана) в натурални или условно-натурални измерители, създадена за единица работно време, изразходвано в организацията като цяло или на един зает;

–         количество продукция (обща, стокова и реализирана) в парично измерение, създадена от организацията или един зает за единица работно време през даден период.

 • Показатели за производителност на труда на отраслите се изчисляват по аналогия с тези на работното място и на организациите, като тук се използва основно паричният измерител.
 • Показатели за производителност на труда в регионален аспект:

–         БВП, създаден в региона, падащ се на едно лице в трудоспособна възраст;

–         БВП, създаден в региона, падащ се на човек от населението, обитаващо региона.

 • Показатели за измерване на производителност на труда на национално равнище:

–         БВП, падащ се на един зает;

–         БВП, падащ се на едно лице в трудоспособна възраст;

–         БВП, падащ се на човек от населението на страната.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG