Home Икономика Човешки ресурси същниост, проявление, качествена идентичност

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Човешки ресурси същниост, проявление, качествена идентичност ПДФ Печат Е-мейл

Човешки ресурси – същниост, проявление, качествена идентичност

Def: човешки ресурс наричаме функционираща работна сила, с която се произвеждат стоки и услуги за пазар. Трудът е процес на производително използване на работна сила. Работната сила има следните компоненти: Природни дадености на индивиди; Социален опит, предаван от поколения на поколения; Придобити знания и умения; Професионален опит. Професионалната квалификация е това, което определя участието на индивида в производствената дейност. Човешкоя ресурс не може да се „види” и „опипа”, той се оценява ч/з оценката на стоките. Качеството на чов.ресурс в наши дни не се измерва само с природните чов. дадености или със социалния опит, а с равнищетото му на обработване, професионална подготовка, степен на квалификация и т.н.

Образованието е предпоставка за усвояването на определена професия.

Професията пък обхваща по-широк кръг знания и умения, необходими за осъществяване на трудоеа дейност.

Професионалната компетентност акцентира върху ефекта ор професионалната квалификация; тя се дефинира като трайно усвоени знания и умения, които позволяват самостоятелно изпълнение на трудови дейности и задачи.  Технологичните промени реструктурират професионалната квалификация. Много класически професии отмират и се появяват нови; променят се и същствуващите. Това налага формиране и поддържане на проф,квалификация на национално и фирмено ниво. Това обаче е силно инвестиционен процес, защото производството на човешкия ресурс е най-скъпо струващия производствен фактор, защото:1) проф.квалификация се надстройва в/у определено образование, а това е продължителен процес; 2) проф.квалификация съпътства целия трудов живот на индивида;3: формирането на чов.ресурс изисква значителни финансови ресурси – от държавата, компанията, заинтересованите лица.

7.Източници на човешки ресурси и основни социодемографски групи

Работната сила е неотделима от човека.Населението на една страна в иманентна форма  е непосредствен източник на работна сила. Кчеството  на рабтната сила се изследва в теорията за жизнения цикъл на населението, който включва следните фази:

Фаза на детството – всеки индивид израства и укрепва физическите и умствени способности; в БГ минималната възраст за придобиване правото на труд е 16 г., преди това е вредно и застршаващо статуса;

Фаза на младост и зрялост – човекът е в разцвета на физическите и умствените си способности; тези фази се лимитират в рамките м/у 16г и пенсионна възраст.

Фаза на старостта – човек губи физ. и ум.  Способности, и трудоспособността; това е пенсионната възраст;

Групите: - население в трудоспособна възраст – разнороден състав; работещи, неработещи, но желаещи и търсят работа, учащи над 16г., и др. Дели се на:

икономически активно население и 2)  икономически неактивно население.

Включва заети, самонаети, незаети, но ктивно търсещи работа. Това е групата на пределния, реалния потенциал от работна сила. Качеството на трудовия потенциал на една нация се оценява по следните характеристики:

Равнище на грамотност;

Образователно равнище на населението – брой образователни години на човек от населението;

Образователна структура на населението – разпределение на населението по образователни степени.

Социално-демографски фактори при формирането на работната сила като трудов ресурс

Количеството и качеството на работната сила зависи от множество фактори – демографки, икономически, социални, културни.

Демографски са:

Прираст на населението – формира се като разлика м/у ръждаемост и смъртност;

Средна продължителност на живот  - влия е се от степените на ик.развитие, стандарт на  живот, качество на труд и др.

Застаряване на населението – води до влошаване на възрастовата структура на работната сила; предстояща демогрфска криза

Социално-икономически фактори са:

Типа на икономическата сиситема и възможностите, които създава за избор на социален статус;

Равнище на заплащане – трябва да се осигурява поне нормално възпроизводство на работната сила на работника;

Образователна система и система за професионална подготовка – развитата образователна система осигурява високо качество на работна сила;

Условия на бит и труд, начин на живот – позитивен и негативен план; опасни и вредни условия на труд;

Системата на социално осигуряване – също мотивира или демотивира трудовата активност на трудоспособното население; колкото по-развита и щедра е една социална система, толкова по-силно притъпява мотивацията за труд;

Пенсионната възраст – колкото е по-голяма, толкова е по-голяма числеността на рабптната сила.

Миграционните процеси също влияят силно в/у демографските и соц. икономически  процеси.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG