Home Икономика Същност и характеристики на населението и човешките ресурси

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност и характеристики на населението и човешките ресурси ПДФ Печат Е-мейл

Същност и характеристики на населението и човешките ресурси

Населението като обект на изучаване

Населението може да се дефинира най-общо като съвкупност от индивиди, в определено време и териториални граници.

Тази съвкупност е в непрестанно движение, развива се в течение на времето.

Развитието на населението има два основни аспекта:

количествени – настъпват изменения на числеността на населението като цяло и на отделни подгрупи от него;

качествени – настъпват изменения в качествените характеристики на индивидите с отражение върху населението като цяло или на определени групи от него.

Обект на изучаване са различни конкретни населения в тяхната географска и историческа определеност.

Това може да бъде населението на дадена страна, на отделни териториални единици в нея, както и населенията на група страни, по географски райони, по континенти и т.н.

Понякога обект на изучаване могат да бъдат хипотетични населения, като теоретични модели.

Населението като конкретна човешка съвкупност, по своята същност е социално явление, основа на дадено общество.

Обществото пък се разбира като исторически определена форма на организация на жизнената дейност на хората при дадени:

степен на развитие на производителните сили;

обществени отношения;

интелектуални, културни и морални ценности;

обществени институции.

Така разбирано, населението е предмет на изучаване от обществените науки, които обхващат научни знания за населението от различни гледни точки.

От икономическа гледна точка населението може да се определи като съвкупност от живи човешки индивиди, живеещи на дадена територия в определен исторически момент, която се променя в резултат на раждаемостта, смъртността и миграционните процеси.

Населението може да се разглежда като:

съвкупност от индивиди със своя система от потребности и платежоспособно търсене на продукти и услуги;

основен ресурс за осъществяване на всяка стопанска и по-общо – на всяка трудова дейност;

съвкупност от индивиди и общности с различни потребности и интереси и поради това – с различни цели.

Актуални проблеми на населението

Демографският бум в развиващите се страни и застаряването на населението в развитите страни са сред основните демографски проблеми.

Особено важни са проблемите свързани със здравословното състояние и смъртността на населението.

Образованието на населението има съществено значение за социално-икономическото развитие.

Проблемите на заетостта и безработицата на работната сила са също така особено актуални.

Вътрешната и международната миграция добива все по-големи размери през последните десетилетия.

Човешки ресурси – същност

Възможно най-широкото разбиране за човешките ресурси поставя знак за идентичност между тях и населението на страната.

В по-тесния смисъл на понятието, човешки ресурси са хората, които в даден момент или за даден период имат реална възможност да вземат участие в някакъв вид трудова дейност.

Най-точното дефиниране на човешките ресурси в по-тесния смисъл на думата се свързва с понятието икономически активно население.

Обикновено в контингента на икономически активното население се включват:

заетите (работодатели, наемен персонал, самонаети лица и т.нар. неплатени семейни работници);

безработните (лица, които търсят платена заетост, но не могат да я намерят).

Има два основни критерии за определяне числеността на човешките ресурси в даден момент или за даден период:

индивидите да притежават качества, които намират реално приложение в някакъв вид трудова дейност;

здравословното им състояние да позволява нормално трудово участие.

Освен тези критерии има и редица други обстоятелства, които не позволяват на отделни хора или общности да участват в системата на труда:

законови ограничения на долната и горната граница на трудоспособната възраст;

продължителността на обучението в рамките на образователната система;

отбиване на редовна военна служба в страните, където тя е задължителна;

за жените – раждане и отглеждане на деца;

различни обстоятелства, които мотивират хората за траен отказ от участие в трудова дейност.

Понятието човешки ресурси се свързва преди всичко с основните фактори на производството.

От тази гледна точка, хората в качеството им на ресурс за всяка трудова дейност имат няколко особености:

в трудовата дейност се използват техни качества, които са естествена даденост или са формирани в резултат на обучение;

трудът им не е обикновена търговска вещ, т.е. върху него не се придобива пълното право на собственост;

участието и поведението им в трудовият процес се мотивират от сложен комплекс динамични фактори;

те са движещата сила на всяка дейност, ресурсът, който задвижва всички останали ресурси, като създава и значителна част от тях;

те са непрекъснато възпроизвеждащ се ресурс и този процес на възпроизводство сам по себе си е уникален.

Основни характеристики
на човешките ресурси

За системата на труда са от значение три основни характеристики на човешките ресурси:

тяхното количество, измерено чрез:

броя на хората, които могат реално да участват в трудова дейност в момента или за даден период; и

работното време, което те са склонни да осигурят.

тяхното качество, изразено най-вече в:

съвкупност от притежавани знания, умения и навици, които могат да намерят реализация в конкретна трудова дейност;

здравословното им състояние;

тяхната мотивация за постигане на определена ефективност на труда.

Броят на хората, които могат реално да упражняват трудова дейност, зависи от:

демографските процеси и демографските структури;

здравословното състояние на населението;

мотивацията за участие в трудова дейност;

други специфични фактори – източници на достатъчни по размер доходи, традиции, религиозни вярвания и т.н.

Работното време, което са склонни да реализират отделните индивиди, зависи от:

достигнатия жизнен стандарт, който определя желания размер на получаваните доходи;

“заместващия ефект” и “ефекта на дохода”;

законодателни ограничения на продължителността на работното време;

конкретни фактори – продължаващо обучение, отглеждане на деца, необходимост от пътуване и т.н.

Качеството на човешките ресурси, зависи от следните фактори:

индивидуалните качества и съществуващото равнище на образование и квалификация на човешките ресурси;

здравословното състояние на населението и структурата на системата на здравеопазване;

ценностната система на семействата и на нацията въобще и мястото на обучението в нея;

възможностите на семействата и на обществото за инвестиции в обучение;

структурата и ефективността на образователната система и системата за обучение през целия живот;

интензивността на миграционните процеси.

Мотивацията на хората за постигане на определена ефективност на труда има съществено значение за всяка трудова дейност.

При равни други условия (дадено количество и качество на човешките ресурси), мотивацията на хората е от решаващо значение за постигане на едни или други резултати от трудовите процеси, а и от обществото като цяло.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG