Home Икономика ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО. СЕГМЕНТАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО. СЕГМЕНТАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ПДФ Печат Е-мейл

ВЛИЯНИЕ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР ВЪРХУ ПРОИЗВОДСТВОТО. СЕГМЕНТАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР

Състоянието на трудовия пазар (ТП) е функция от демографската ситуация в страната и от състоянието на производството. В същото време той може да се разглежда като един от факторите, които оказват влияние върху производството, състоянието и развитието на РС, както и в/у икономическата активност на населението и заетите. Това влияние е различно и зависи от съотношението, в което се намират търсенето и предлагането на РС. Когато търсенето на РС е по-ниско от предлагането и, когато търсещите платена заетост са повече от броя на предлаганите работни места, ТП провокира няколко основни реакции:

-                                                                      подтиква държавните институции да търсят възможности за разширяване на производството;

-                                                                      мотивира част от хората, които принудително са загубили работните си места, да се заемат с повишаване на квалификацията си или да се квалифицират. Така увеличават своята конкурентност, а оттук и шансовете да си намерят подходяща заетост;

-                                                                      мотивира част от хората, които продължително търсят постоянна заетост, но не могат да намерят желаната от тях трудова реализация;

-                                                                      мотивира заетите да повишават подготовката си до изискванията на организацията;

-                                                                      стабилизира, а при определени условия може да доведе до намаляване на трудовите възнаграждения.

Обикновено големият дефицит на работни места ограничава възможността за поддържане на силна социална защита на лицата, търсещи платена заетост. Друго е влиянието, което оказва дефицитния пазар на РС в/у поведението на тези, търсещи РС, и на тези, които търсят платена заетост:

  1. когато възниква потребност от увеличаване обема на производството, фирмите ще бъдат принудени да търсят такива организационни, технически и технологични решения, които да им позволят да реагират адекватно  на потребността на пазара, без да увеличават броя на заетите;
  2. производство, което изпитва недостиг на РС и не може да го компенсира чрез по-висока производителност на Т, обикновено търси възможности за задоволяване на допълнителните си потребности чрез м/ународния ТП;
  3. недостигът на РС неизбежно приглушава интереса на заетите за висока трудова активност и за професионално усъвършенстване;
  4. дефицитният ТП е една от основните причини за предислокация (преместване) на производството в страни, където има незаета РС, която по своето качество отговаря на изискванията на съответната техника и технология.

ТП не е единен и хомогенен. Във всеки пазар на РС могат да се разграничат определени неконкуриращи се групи – сегменти. Преди всичко, пазарът се разделя на първичен и вторичен. Вторичният пазар на РС е външен ТП за организацията. На него се намират лицата, които нямат платена заетост и са готови да заменят част от своето разполагаемо време с такава заетост. Той има отворен характер, както за организациите, които търсят да наемат РС, така и за лицата, които търсят възможност за платена заетост. РС, която се намира на вторичния ТП, има различни характеристики в зависимост от нейния източник. Основни източници на Тп са:

-                                                                      лицата, които принудително са загубили своята работа;

-                                                                      младежите, завършири образованието си;

-                                                                      студенти, пенсионери, домакините, които в момента нямат платена заетост;

-                                                                      уволнените от военна служба;

-                                                                      новозаселилите се в региона;

-                                                                      хората от етническите малцинства, нямащи платена заетост;

-                                                                      емигранти с уредено положение и др.

Първичният ТП обхваща лицата, имащи платена заетост, но по една или друга причина и при определени условия на Т и заплащане, са готови да заменят работата или длъжността, която изпълняват, с друга, по-интересна за тях. Доколкото става дума за РС със специфични качества, която не може да се намери или не е целесъобразно да се търси на вторичния пазар, дотолкова първичният ТП е независим от него. РС, намираща се на първичния пазар, не е конкурентна на тази на вторичния. Първичния пазар има 2 основни форми – вътрешен ТП и професионален ТП. Вътрешният ТП е пазарът в предприятията и организациите. Той обхваща РиС, заети в съответната организация, имащи нагласата, желанието и готовността да заменят длъжността, която заемат, с друга, по-интересна за тях. На него работодателят обикновено търси допълнително необходимите му РиС със специфични за фирмата знания, умения и навици, които не може да намери на вторичния пазар. Професионалния ТП е пазарът на РС със специфична професионална квалификация, напр. пазарът на РС на лекари, програмисти, счетоводители, летци и др. Специфичната характеристика на професионалния ТП го прави неконкурентен на вторичния пазар.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG