Home Икономика Същност,значение, измерване и оценка на ПТ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Същност,значение, измерване и оценка на ПТ ПДФ Печат Е-мейл

Същност,значение, измерване и оценка на ПТ

Производителността на труда /ПТ/ е степен на полезна резултатност на труда, намираща се в съотношение м/у полезните продукти на труда с неизменно и повишено качество и използваните за тяхното получаване човешки ресурси

Рl= Q     Pl - е Производителността на труда

HR          Q - колич. продукти или услуги, създадени за определен период

HR -човешките ресурси, използвани за създаването на продуктите.

ПТ е винаги конкретна - за определен работник, за група работници , за заети в регион и т.н. Всяко проявление има своя специфика, по отношение на влияещите й фактори, измерването й , анализа и методите за повишаване.

ПТ съществува при всички видове труд -за всяка дейност.

Повишаването на ПТ не трябва да е самоцелно, трябва да се отчитат и по-дълготрайните перспективи;

Пт може да бъде реална /постигната за съответното време/ и потенциална /е максимално възможна за даден период при дадени фактори, които й влияят/.

Като се изхожда от същността и спецификата на ПТ, спокойно може да се твърди , че тя играе особено важна роля в икономиката и за общественото развитие като цяло - съществува един кръг - на разходите, оттам на продажбите и т.н.

 

 

Производителност на труда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестиции

 

 

 

 

разходи за дейността

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи от продажби

 

 

 

 

продажни цени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пазарна реализация на продуктите и услугите

 

 

 

 

 

 

Когато равнището на ПТ е ниско,  кръгът е порочен и е в основата на икон изостаналост. Такива страни не могат да си осигурят интензивен път на развитие и поради това не могат да решат проблемите с безработицата, бедността, социалната изолация.

Общи фактори за повишаване на производителността на труда

1.Условията, влияещи върху равнището и динамиката на ПТ, представляват относително устойчива среда, в рамките на която функционират системата труд и нейните елементи. Те се променят относително бавно и не зависят пряко от усилията на субекта на управление. /фиг46/

2.Фактори  от фиг 46 и текста

Особено важен е проблемът за взаимодействието м/у факторите и условията за изменение на ПТ-в две направления:

*превръщане на фактора в условие /превръщане на управляемия фактор в неуправляем и обратно/

*преминаване на фактора в условие и обратно във времето.

Резервите за повишаване не ПТ представляват неизползваните в това отношение възможности.

Методите за подобряване на ПТ са конкретните начини, чрез които се постига позитивното й изменение.

От гледна точка на произхода на факторите спрямо отделната система /работно място, отрасъл, регион/ те са разделят на: / фиг 47/

В зависимост от начина на въздействие върху ПТ биват: преки и косвени;

В зависимост от продължителността на въздействие: с продължително действие и с краткотрайно действие;

В зависимост от момента на проявление на ефекта, те се делят на ф-ри с непосредствен ефект, с лагов ефект със смесен ефект.

В зависимост от посоката на въздействие биват:позитивни, негативни, смесени.

Срещат се и в комбиниран вид.

Методи за повишаване на производителността на труда

Критериите за оценяване на производителността на труда могат да се определят като фиксирана величина на конкретен показател, чрез който й е дадено количествено измерение. Критериите се обособяват в следните групи: критерии- сравнение/ взима се равнището на съответния показател на друга система/;

Критерии-цели: на база равнището на този показател за бъдещ период

Критерии -минало: на база равнището на този показател за минал период

Оптимизационни критерии: използват методите на математическото оптимиране.

Определянето на методите на анализа на Пт има важно значение Схема на анализ на ПТ в дадена организация /фиг. 48/. Методите за повишаване на Пт са конкретните начини за действия, чрез които се постига подобряване на показателите, измерващи ПТ в различните системи; Повишаването на ПТ е една от основните цели и е част от усилията за подобряване на ефективността от дейността на организацията.

Методите биват :

Инвестиционни - повишаването на ПТ е чрез инвестиции - материални и нематериални; Счита се че дават най-добър ефект и водят до резки подобрения , могат  да се налагат и отвън - чрез механизма на  конкуренцията.

Организационно управленски методи: по Тейлър: прецизно проучване на трудовите операции; внимателен подбор, обучение  и контрол в/у работата на персонала, поощрения на работниците за постигане на по-добри резултати, ясно разграничаване на отговорностите м/у управленския и изпълнителния персонал

Мотивационни методи:- мотивация чрез пари-увеличаване на РЗ, мотивация чрез предоставяне на възможности за кариерно развитие; схеми за оценяване на качествата и трудовото представяне на персонала; специфични мотивационни методи-кръжоци.

Методи за повишаване на ПТ на национално ниво: биват

Преки - са дейностите, които използва държавата /чрез преки държавни инвестиции, субсидиране на програми, повишаване на Пт в държавните организации, изменение на брой на заетите в държавния сектор и др./;

Косвени - трудово законодателство, данъчна и бюджетна политика, регулиране на външната търговия, конкуренцията, разходи за образование и др.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG