Home Икономика Понятие за безработен и безработица

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Понятие за безработен и безработица ПДФ Печат Е-мейл

Понятие за безработен и безработица:

- според международните стандарти предписани от международната организация на труда безработни са всички, които са без работа и съответно без доходи от наемен труд и от съответния бизнес. Това са всички лица, търсещи работа както чрез регистрация на борсата, така и тези които използват други посредници и фирми. Като универсален стандарт включва следните критерии за безработен:

- законо-установена трудоспо­собна възраст;

- трудоспособността и трудо­вият статус на лицето, т.е.да притежава физически и умствени особености и годност да упражнява труд;

- лицето принудително или доброволно да е станало без работа и това да е удостоверено с регистрация на борсата;

- активно търсене на работа - може да се осъществи по два начина:

1. Формален - чрез регистрация на трудовата борса;

2. активно търсена на работа, което включва използване на средства извън трудовата борса (има формален характер);

- невъзможността да се намери подходяща заетост, отговаряща на образованието и квалифи­кацията на лицето;

- лицето безусловно да изяви готовност за ангажиране в заетост;

Според нашата текуща статистика за безработни се считат лицата в трудоспособна възраст, които не са страна по трудово правоотношение, не упражняват стопанска или друга предприемаческа дейност и са регистрирани на борсата, като активно търсещи работа. Към контингента на безработните лица се отнасят освободените поради частична ликвидация на фирми или предприятия, освободените лица поради фалит, поради съкращаване на щата. Освободените от работа поради извършване на структурни промени, изтичане на срочни договори, освободени от военна служба и младите специалисти.

В социално-икономически план безработицата е по-широко понятие, което интегрира три белега:

1. От гледна точка на субекта безработицата е икономическо състояние обусловено от недостатъчно търсене на труд и небалансираността на трудовите пазари;

2. От гледна точка на фирмата безработицата е и икономически процес, които се характеризира с масови случаи на освобожда­ване от заетост и невъзмож­ността да се намери такава отнесени към съвкупността, от която произтичат;

3. От гледна точка на субекта и обществото безработицата е социален риск, а рискът е синоним на опасност, загуби причинени на човека от загуба на работното място; тези рискове се преодоляват чрез системите на социалното осигу­ряване, чрез застраховането.

Видове безработица:

- според причините за пазарното неравновесие се обособяват три типа безработица:

1. Текуща (фиксирана) - този вид безработица се дължи на текущи промени в икономиката и пазара на труда; дължи се на свободно движение на човешки ресурси от една фирма в друга, от един отрасъл в друг; четири са субектите, които предизвик­ват текуща безработица:

- работодатели;

- наети лица - в случай, когато не са удовлетворени от усло­вията на заплащане, от усло­вията за развитие в кариерата;

- държавата - когато провежда щедра социална политика;

- посреднически институции на трудовия пазар - когато не предоставят пълна информация за свободните работни места;

Текущата безработица съще­ствува дори при концепцията за пълната заетост има доброволен характер и е типичен за младите специалисти.

2. Структурна - възниква при структурни промени в произ­водството, технологии, при промяна в собствеността и асортимента. Този вид безрабо­тица е присъщ на динамичните икономики и при оптимална заетост. Изходът от нея е във въвеждането на гъвкави и образователни схеми или т. нар. изпреварващо обучение;

3. Циклична - тя е свързана с цикличните промени в търсе­нето на труд, които са породени от стагнация в производството и продажбите, появата на този вид безработица е признак за силно влошен и деформиран трудов пазар, признак е и за нарушение в макро пропорциите.

- според формата на безработица е явна (отчетена, осезаема, видима) и скрита (латентна);

Според продължителността на явна безработица могат да се обособят следните видове:

- продължителна (застойна) - безработица, която продължава повече от 1г.;

- временна безработица - когато е за по-кратък период, по-малък от 10 месеца;

- сезонна безработица - характерна е за строителството, туризма, селското стопанство;

- частична - има заетост през определена част от работния ден или заетост по-малка от 50%;

- според своя характер безработицата бива:

1. Доброволна - когато се инициира от самите наети лица;

2. Принудителна - поражда се от причини свързани със самото производство или това са причини извън човека;

- по териториален признак безработицата бива:

1. Регионална - покриваща икономически обособен регион;

2. Локална - покриваща дадено населено място;

- други групи безработица - остатъчна, която се свързва със заетостта на лицата с ограничена работоспособност или инвалидизация.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG