Home Икономика Институции и организации на трудовия пазар

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Институции и организации на трудовия пазар ПДФ Печат Е-мейл

Институции и организации на трудовия пазар.

Защита на националния ТП

І областта на заетостта и безработицата Министерството на труда и социалната политика има 5 основни функции:

1.  оценява и прогнозира развитието на трудовите ресурси и предлага мерки за регулиране на заетостта;

2.  регулира дейността на институциите на пазара на труда и осигурява функционирането на държавните институции на национално и регионално равнище;

3.  провежда самостоятелно или с други ведомства държавната политика в областта на квалификацията и преквалификацията на работната сила;

4.  предлага и провежда мерки за регулиране на трудовата миграция и защитата на националния трудов пазар;

5.  управлява и съгласувано със социалните партньори контролира специализираните фондове за регулиране и обслужване на безработицата.

Национална служба по заетостта -предмет на дейност: участие в разработването на политиката на пазара на труда, организация, ръководство и контрол на дейностите по заетостта, безработицата и професионалната квалификация, посреднически услуги при търсенето и предлагането на работна сила и при квалификацията и преквалификацията, организация и контрол по изплащането на обезщетения при безработица, изпълнение на мерките за насърчаване на заетостта, защита на вътрешния трудов пазар, изпълнение и контрол по международни спогодби за наемане на работна сила, събиране, обработка, анализи и предоставяне на информация за пазара на труда.

НСЗ - има трипластова структура - Централно управление, регионални служби по заетостта /контрол и обслужване дейността по региони/ и бюра по труда.

БЮРАТА ПО ТРУДА - основни функции

1.  информират клиентите на пазара на труда за услугите, които предоставят;

2.  регистрират всички лица, желаещи да ползват услугите, предоставяни от БТ;

3.  осъществяват посредничество за намиране на работа: на незаети, активно търсещи работа лица; на лица, които са в трудово правоотношение, но желаят да бъдат насочени на друга подходяща работа; на учащи се, желаещи да работят в свободното им от учение време; на трудоустроени и пенсионери, желаещи да работят;

4.  консултират относно възможностите и условията за работа на български граждани в чужбина и на чуждестранни граждани в България;

5.  организират и осъществяват функции и дейности за обслужване на лица, засегнати от масово освобождаване на работна сила;

6.  организират и осъществяват дейностите, свързани с професионалното ориентиране (информиране и консултиране) на търсещите работа лица и включването на безработни лица  в подходящи форми на обучение за професионална квалификация, преквалификация, мотивиране и адаптиране;

7.  реализират програми за заетост и инициативи, свързани с разкриването на работни места на неравностойно поставени групи на пазара на труда (младежи, инвалиди и др.);

  1. организират и осъществяват консултативна и диагностична дейност по психологическото подпомагане на клиентите на бюрото по труда
  2. изследват, анализират и прогнозират състоянието и тенденциите в развитието на местния пазар на труда и предоставят оперативна и периодична информация и обзори в РСЗ;

11.  организират изплащането на парични обезщетения и помощи при безработица

12.реализират политиката на ЦУ на НСЗ в областта на планирането и финансирането на дейности и услуги, на управлението на персонала и на инвестициите

13.капитално строителство, техническо оборудване и обзавеждане.  Изготвят периодични отчети и анализи за изпълнението им;

14.участват пряко в дейностите, свързани с изграждането, усъвършенстването, поддържането и експлоатацията на АИнфСистема

15.  събират и обработват първична информация, и осъществяват обмен на оперативни данни, необходими за обслужване на местния пазар на труда;

16.  осъществяват финансово-счетоводна дейност чрез изготвяне на счетоводни отчети и баланси и представянето им в РСЗ;

17.  оказват правна помощ  на клиентите при прилагането на нормативните документи, свързани със заетостта и безработицата;

18. организират и осъществяват прием на граждани по молби, сигнали и жалби, касаещи заетостта и безработицата в рамките на предоставените им компетенции;

19. извършват разяснително-информационна дейност като популяризират дейността си чрез средствата за масово осведомяване и други подходящи форми;

20. осъществяват регулярен и целеви специализиран контрол по спазване на законодателството по заетостта и безработицата.

ІІ.Защита на националния ТП- всяка страна, която има проблеми с осигуряване на заетостта на икономически активното население използва и Защита на националния ТП. Има въведен разрешителен режим за работа на чужденци

Разрешение за работа е официален документ, с който се разрешава на гражданина на друга страна да работи в България през определени период , на конкретно работно място или да заема определена длъжност при определен работодател на определено място. Издава се от МТСП. Условията за издаване на разрешение са дефинирани от правителството, при следните случаи се дава:

*ТП не предлага подготвено местно лице за съответната работа и за нея няма кандидат български гражданин, който да желае да бъде обучен за заемане на длъжността;

*броят на чуждестр. граждани, които работят при даден работодател не надвишава 10% от средната ЧП, за предходните 12 месеца, на наетите по трудови договори бълг. граждани;

*работодателят е обявил в бюрото по труда и в пресата 1 месец преди подаването на заявление на искане на издаване на разрешение за чужд гражданин;

*медицинските изследвания не сочат нетрудоспособност на чужденеца за срока на трудовия договор;

*чужд. Гражданин е в трудоспособна възраст, съгласно КТ.

Извън общия ред разрешение за работа на чужденци в нашата страна могат да се издават на:

*чужденци, изпълняващи заетост в сраната на база международни договори, сключени от нашата страна;

*учени и културни дейци;

*висши ръководни кадри на организации, създадени от чуждестранни Юл;

*специалисти на чужд. организации, осигуряващи монтаж, ремонт на вносни машини, или изпратени във връзка с окачествяване на договорена продукция.

Регламентирани са и случаите, когато не се изисква разрешение за работа на чуждестранни граждани в нашата страна:

А/лица с разрешено постоянно пребиваване в страната с предоставено право на убежище или признат статут на бежанец;

Б/акредитиране в МВнР и кореспондентите на ср-ва чуждестранна за информация;

В/членове на екипажи на българските кораби;

Г/лица, регистрирали стопанска или друга дейност в страната, за която дейност не получават заплата;

Д/чуждестранни специалисти по силата на международни договори за оказване на помощ;

Е/Ръководители на търговски представителства;

Ж/Студенти в чуждестранни ВУЗ, за заетост до 6 месеца като учебна практика или за ваканционна заетост до 3 месеца за 1 календарна година по международен обмен;

З/Свещенослужители за упражняване на стаж

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG