Home Икономика СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ БЕЗРАБОТИЦА (Б)

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ БЕЗРАБОТИЦА (Б) ПДФ Печат Е-мейл

СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ БЕЗРАБОТИЦА (Б)

Б може да се определи като такова състояние на ТП, при което предлагането на РС превишава търсенето и. То обикновено се характеризира чрез два различни показателя: абсолютен брой на безработните лица и норма на Б. Нормата на Б се определя въз основата на общия брой заети и общия брой безработни лица.

Общоприето разбиране за безработни лица няма. Някои автори считат, че са безработни всички лица, които са без работа и тези, които са непълно заети. Други отнасят в групата на безработните всички лица, които принудително са загубили работното си място и търсят платена заетост. Трети смятат за безработни онези лица, които са регистрирани в държавните институции на ТП за получаване на социални осигуровки и помощи. Четвърти считат за безработни всички лица над 16 години, които се определят като безработни и заявяват готовност да започнат работа веднага.

Статистическите наблюдения на Б, което се провежда от М/ународното бюро по труда в Женева, дели безработните лица на две групи:

-                                                                      безработни лица, имащи право на осигуровка за Б

-                                                                      общ брой на безработните лица

Определянето на абсолютния брой на безработните лица, както и на % или на нормата на Б, може да стане по два начина:

-                                                                      чрез административна система за регистриране на безработните лица, изградена към Националната служба по заетостта

-                                                                      чрез редовно провеждани статистически наблюдения на РС от НСИ

За анализ на бидовете Б се използват следните квалификационни признаци:

 1. пълна Б – понятие, свързано с тази част от икономически активното население на страната, която няма никаква платена заетост и е готова незабавно да се наема на работа. Често се нарича абсолютна Б
 2. непълна Б – характеризира тази част от РС, заето на непълно работно време, и често се свързва с понятието „работещи бедни”
 3. явна Б – обхваща броя на безработните или нормата на Б в официалната статистика на страната
 4. скрита Б – към нея се отнасят лицата, които са неосвободени от предприятията, но са в принудително платен или неплатен отпуск, поради липса на работа или тежко финансово състояние
 5. принудителна Б – тази, която се получава при закриване на работни места в следствие на павишаване на производителността на труда, както и в следствие на влошаване на пазарната конюнктура
 6. доброволна Б – включва онези лица, получаващи осигуровки за Б, но в същност не търсят работа и не са съгласни да работят при предлаганите условия на Т и заплащане
 7. функционална Б (подвижна, текуща) – тя е резултат от естественото движение на РС. По тази причина много заети лица напускат работа и търсят реализацията си веднага или след определено време в същата фирма или др. място (майчинство, смяна на местоживеене, обучение и т.н.)
 8. структурна (технологична) Б – тя е следствие на промени в структурата на търсенето на стоки и услуги, както и технологични промени в производството, които променят съотношението м/у търсене и предлагане на РС
 9. циклична Б (Б на намаляващото търсене на РС) – възниква в следствие на колебанията на производството, поради намаленото търсене на стоки и услуги
 10. класическа Б – характеризира се с такова състояние на ТП, при което броят на желаещите да работят при достигнатото равнище на реална работна заплата надвишава броя на предлаганите работни места за това равнище на реална работна заплата
 11. `сезонна Б – тя се индикира от сезонния характер на потребностите от РС; характерна е за отраслите селско стопанство, туризъм, хранително-вкусовата промишленост, строителство и др.
 12. остатъчна Б – свързана е с населението, поставено в неравноправно положение – инвалиди, възрастни хора с остатъчна правоспособност и др.

Б е част от социалната и икономическата цена, която се заплаща за възприетия модел на икономическо развитие. Основни направления на политиката по заетостта и намаляване на Б са:

-                                                                      стимулиране на увеличаване на производството;

-                                                                      разработване и осъществяване програми за демографско развитие;

-                                                                      насочване технологичното развитие към създаване на заетост;

-                                                                      стимулиране на развитието на малки и средни предприятия;

-                                                                      относително равномерно разпределение на производството по територията на страната

-                                                                      разработване и изпълняване на програми за заетост на лица, поставени в неравностойно положение

-                                                                      разработване и изпълняване на програми за младежка заетост;

-                                                                      развитие на м/ународното икономическо сътрудничество;

-                                                                      регулиране на м/ународната миграция;

-          подготовка и преподготовка на РС;

-                                                                      изграждане и ефективно функциониране на институциите на ТП;

-                                                                      намаляване продължителността на работната седмица.

Общите принципи на политиката по заетостта са формулирани от МОТ в Препоръка 169 от 1984 г. отностно политиката нпо заетостта и Конвенция 168 от 1988 г. относно съдействието за заетостта и защитата от Б.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG