Home Икономика СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И УДОСТОВЕРЕНИЕ

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И УДОСТОВЕРЕНИЕ ПДФ Печат Е-мейл

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА И УДОСТОВЕРЕНИЕ

 1. ОБЩА  ХАРАКТЕРИСТИКА

Служебната бележка  и Удостоверението са документи, които се издават от организацията за удостоверяване на определени факти с юридическо значение, които служат пред съответни инстанции.

Разликата между двата документа се състои в това, че Служебната бележка има еднократна доказателствена сила, а Удостоверението постоянна. В Удостоверението задължително се вписват № и паспортните данни на лицето, на което се издава. То получава изходящ номер, т. Е. задължително се регистрира, докато за Служебната бележка няма такова изискване. 

 1. СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

¯     Наименованието на документа – разполага се в средата на реда и се записва с главни букви. При Удостоверението изписването е с разредка, а при Служебната бележка без разредка

¯     Текстът започва след един свободен ред от 20 деление, като името на лицето, на което се издава документът се изписва с главни букви

¯     Населеното място и датата се изписват след 1 свободен ред от 12 деление

¯     Длъжностното лице, подписало документа се записва след 1 свободен ред от 44 деление, под подписа на следващия ред в скоби се записва името му.

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

“ЕВРОДОМ” АД издава настоящата Служебна бележка на МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА, в уверение на това, че същата е с постоянен трудов договор във фирмата на длъжност касиер-счетоводител. Месечното й възнаграждение е в размер на 230 /двеста и тридесет/ лева. Настоящата Служебна бележка й се издава, за да послужи пред ЦДГ “Слънце”.

РУСЕ, 01 март, 2004

УПРАВИТЕЛ:……………

/Г. Николов/

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

№ 34

“ЕВРОДОМ” АД издава настоящото Удостоверение на МАРГАРИТА ТРИФОНОВА ГЕОРГИЕВА, ЛК № ……….., ЕГН …………, в уверение на това, че същата изпълнява длъжността касиер-счетоводител във фирмата и има право да тегли и внася суми от и по сметката на организацията в ОББ клон Русе № ………. За финансовата 2004 година. Удостоверението е валидно в случай, че е придружено и с Пълномощно №56, издадено от същата фирма.

РУСЕ,01 март, 2004

УПРАВИТЕЛ:…………..

/Г. Николов/

ДЕКЛАРАЦИЯ

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Декларацията е писмен документ, с който деклараторът изразява съгласие или твърдение, което трябва да бъде документирано, за да бъде извършен някакъв акт от физическо или юридическо лице. С нея лицето-декларатор заявява /декларира/ пред съответното длъжностно лице наличието или  отсъствието на известни факти: семейно положение, материално състояние, движимо и недвижимо имущество и др. В някои случаи е необходимо Декларацията да бъде нотариално заверена.

В общинските и градски съвети, данъчните служби и др.  се използват готови бланки за Декларации с регистрирана информация. Счита се за целесъобразно съдържанието им да се изготвя на компютър. Декларацията за колет и Митническата декларация е добре да се оформи ръкописно собственоръчно от декларатора. 

 1. СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯ

¯     Наименованието на документа се записва в средата на реда с главни букви и разредка

¯     Текстът се записва от 20 деление след един свободен ред

¯     Трите имена на лицето-декларатор се пишат с главни букви, а освен това се вписват точният му адрес и паспортните му данни

¯     Населеното място и датата се пишат след 1 свободен ред от 12 деление

¯     Подписът на декларатора се поставя след 1 свободен ред от 44 деление

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаната МАРИАНА ИВАНОВА МАРИНОВА,  ЛК № ………………., ЕГН ……………, Русе, ул. “Петко Д. Петков” 10, декларирам:

 1. Семейството ми се състои от трима члена – Мариана Иванова Маринова – детска учителка; Тихомир Тодоров Маринов – н-к цех “Петър Караминчев” – Русе; Теодор Тихомиров Маринов – ученик;
 2. Семейството ми притежава следното движимо и недвижимо имущество: двустаен апартамент на ул. “Петко Д. Петков” 10; лек автомобил ……………;
 3. Семейството ми живее на ул. “Петко Д. Петков” 10, вх. 2, ап. 8
 4. Месечните доходи на семейството ми възлизат на 650 /шестстотин и петдесет/ лева;
 5. За достоверността на данните но лична отговорност по чл 313 о от НК

РУСЕ, 01 март, 2004

ДЕКЛАРАТОР:…………….

/М. Маринова/

ПЪЛНОМОЩНО

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Пълномощното е писмен документ, който съдържа правата и задълженията на упълномощения, паспортните данни и срока на валидност на документа. С него се доказва с какви задължения упълномощителят е натоварил упълномощения и какви права му е предоставил.

Упълномощеният може да представлява организацията на различни места, да получава от името и за сметка на упълномощителя парични суми, стоково-материални ценности и др. Този документ може да бъде личен или служебен. Служебните Пълномощни се изготвят от организацията, чиито представител е упълномощеното лице и се подписва от главния счетоводител и ръководителя на организацията. Този вид Пълномощни се съставят в два екземпляра, тъй като единият се съхранява в организацията, която го е издала.

Личното пълномощно се издава от името на конкретен гражданин. 

 1. СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПЪЛНОМОЩНО

¯     По средата на реда с главни букви и разредка се записва наименованието на документа, а под него се записва номерът му

¯     Текстът се записва след 1 свободен ред от 20 деление

¯     Задължителен реквизит е датата на валидност

¯     Мястото и датата на издаване се поставят след 1 свободен ред  от 12 деление

¯     Подписите се разполагат след 1 свободен от 44 деление

¯     След 1 свободен ред от 44 деление се оформя подписа на упълномощения

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

“ЕКОПРОЕКТ” ЕООД – Русе упълномощава БОРЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА – касиер-счетоводител във фирмата да тегли и внася суми от и по сметка № ……………….в Булбанк, клон Русе. Служителката притежава ЛК № ………….. и ЕГН ………….Настоящото Пълномощно е валидно за времето от 01 януари 2004 г. до 31 декември 2004 година.

Русе, 22 декември, 2003

УПРАВИТЕЛ:……………………

/Т. Тодоров/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:………….

/М. Иванова/

УПЪЛНОМОЩЕН:……………….

/Б. Иванова/

 ПРОТОКОЛ

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Протоколът е писмен документ, който съдържа изказвания и решения, взети на събрания, конференции, конгреси и др. той представлява оперативна информация за органите на социално управление, необходима за вземане на административно-управленски решения той може да бъде пълен и непълен. Пълният Протокол съдържа изцяло, без съкращения всички изказвания, решения и въпроси, разисквани на конкретно събрание или форум. Много по-често се съставя непълният, т. Нар. Кратък протокол. В него не се дават изцяло изказванията, но той съдържа изчерпателно въпросите, които са били разгледани и взетите по тях решения. 

 1. СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРОТОКОЛ

¯     Наименованието на документа се записва в средата на реда, а под него се записва и номерът му

¯     След един свободен ред се записва текстът. Първо се фиксира датата , часът и мястото на провеждане на мероприятието, след това броят на присъстващите лица, изборът на председател, протоколчик и дневен ред. След това в резюме се записват изказванията, както и решенията, които са били взети

¯     Реквизитът Подпис се оформя като се подписват председателят и протоколчикът след един свободен ред след текста на 44 деление

П Р О Т О К О Л

Днес, 01 март 20004 година, от 16 часа в Заседателната зала на Русенски университет “Ангел Кънчев” се проведе заседание на Студентския съвет при Факултет “Бизнес и мениджмънт”. Присъстваха 24 студенти. Отсъстваха 3 членове на съвета, които в момента на провеждането на заседанието бяха в занятия. За председател единодушно беше избрана  Теодора Иванова Димитрова – IV курс Индустриален мениджмънт, а за протоколчик Калина Тодорова Георгиева – II курс Международни Икономически Отношения. Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на възможностите за участие на студентите в управлението на факултета
 2. Обсъждане на предложение относно подобряване системата за определяне на правоимащите студенти, които живеят в студентското общежития

По ПЪРВА ТОЧКА  от дневния ред Председателят на заседанието прочете предложение за разширяване на възможностите за участие на студентите в управлението на факултета. Бяха направени следните изказвания:

Николай Петров Маринов…………………..

Велислава Михайлова Иванова……………..

СЛЕД НАПРАВЕНИТЕ ИЗКАЗВАНИЯ  съветът РЕШИ:

1……………..

2……………..

3……………..

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………..

/Т. Димитрова/

ПРОТОКОЛЧИК:…………

/К. Георгиева/

АВТОБИОГРАФИЯ 

 1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Повечето обяви за работа завършват с думите “кандидатите да изпратят CV”. Латинското Curriculum Vitae – кръг на живота или животоописание сана синоним на позната ни Автобиография. Типичната автобиография започва с изброяване на събития и факти от по-далечната към по-близката година. Това е най-често срещаният, но не най-добрият начин да представиш себе си.

Първото правило при писане на CV е основните данни да бъдат изнесени в началото на текста, а останалото да бъде като допълнение и доказателство към него. Това означава информацията да се подреди, като се тръгне от настоящата година и се върви постепенно във времето.

Автобиографията започва с пълното име на кандидата. За българските условия е необходимо отбелязването на датата и годината на раждане. Въвеждащата част на документа трябва да съдържа адреса и телефоните за контакт. Описва се и семейното положение на лицето следват данните за образованието. Правилото е да се започне с най-актуалното. Посочват се годините на обучение, учебното заведение,специалността. Добре е да се опишат допълнителните специализации, значимите образователни курсове. Да се посочва средното образование има смисъл само тогава, когато става въпрос за езиково училище или за техникум със специален профил. Не е добре да се връщаме по-назад във времето – към прогимназията или към началното училище.

След това идва ред на трудовия опит. Започва се с последната месторабота и се връщаме назад. Посочва се длъжността и фирмата и се описва с едно изречение нейният предмет на дейност /напр. Търговия, туризъм, производство и т. Н./. Изброяват се в конспективен вид задълженията, които лицето е имало, функциите, които е изпълнявало, на какво длъжност е било и т. Н. Трябва добре да се прецени дали да се опишат всички заемани длъжности – ако лицето има малък трудов опит и най-краткотрайният ангажимент придобива значение.

След това се описват другите професионални умения, които лицето притежава. Посочват се езиците, които владее и на какво равнище, компютърните умения, които притежава, шофьорска книжка и др. Автобиографията завършва със стандартното изречение, че при необходимост може  да се представят препоръки.

CV се пише в обем една, най-много две страници. То трябва да бъде написано на компютър. Ако не се изисква изрично, не бива да се изпраща снимка. Ако това е необходимо, то тя трябва да бъде в стандартен размер като за лична карта и актуална.

Ако Автобиографията се носи лично, листът не трябва да се сгъва. Ако се изпраща, пликът трябва да е голям и в неутрален цвят. 

 1. СЪСТАВЯНЕ И ОФОРМЯНЕ НА АВТОБИОГРАФИЯ

CURRICULUM   VITAE

/АВТОБИОГРАФИЯ/

ЛИЧНИ ДАННИ

Име:

Дата на раждане:

Адрес:

Телефон:

E-mail:

Семейно положение:

Военна служба:

Шофьорска книжка:

ОБРАЗОВАНИЕ

2000- до сега                               РУ “Ангел Кънчев”

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

Езици:


Виж целият текст >>>

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.) Валидност на кода 1 час.

 

WWW.POCHIVKA.ORG