Home Икономика Тютюнови изделия

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Тютюнови изделия ПДФ Печат Е-мейл

Производството на цигари е сложен процес изискващ много опит и знания. За да можем да изберем най-подходящата дейност, която да замества цигаропроизводството, трябва първо да си изясним технологията, и да подберем такъв нов продукт, който да има сходна технология, за да може да използваме машините, които имаме. За да се осигури правилно провеждане на сушенето, ферментацията и преработката на тютюна в тютюнови изделия необходимо е да бъде извършено основно проучване на количеството и състоянието  на тютюневата реколта. Проучването се извършва през време вегетацията на тютюна, през време на сушенето и съхраняването му и през време на производител ската   манипулация. Тъй като проучването предимно се извършва по субективен начин, с него трябва да се занимават най-добрите специалисти на тютюна. Научно и практически е установено, че тютюна трябва да се бере в момента на неговата техническа зрелост като състоянието му е най благоприятно за оформянето на най-подходящи технологични  и пушателни качества.Брането на тютюна не е проста и механична операция. За него се изискват добри познания, предвиждания и добра организация на работа.

Обраните тютюнови листа се нижат на капан низането следва непосредствено след брането, понеже листата след завяхването трудно се нижат. То се извършва все още ръчно  с метални плоски игли. Листата се поставят едно до друго без да се долепят, за да има достъп на въздух между тях. Тъй като ръчното низане на тютюна е твърде  трудопоглъщащ процес правят се опити за неговото  механизиране. За сега успешно е разрешен въпросът само за низането на едно листните тютюни посредствено специални машини.

Сушенето на тютюните – се извършва по естествен и изкуствен начин. В зависимост от типа на особеностите и предназначението им тютюните се сушат по един от два начина. Ориенталските тютюни се сушат по естествен начин на слънце,  а тютюните за пури на сянка. Условията които гарантират правилно провеждане на процеса сушене на ориенталските тютюни са еднакво огрявани на слънце, доброто проветряване, предпазване от повреди и лоши атмосферни влияния. Освен това е необходимо да се спазват най-стриктно всички други изисквания. Възможно е досушава не  при изкуствено създадени топлинни условия, което се прилага през късните есенни дни. След изсушаването тютюна се сгъват, групират се и се съхраняват  в покрити помещения. След това се извършват тъй наричаната производителска манипулация, която се прави от самите производители от където носи наименованието си. С тази манипулация се цели да се сортира и балира еднороден по беритба и качества тютюн, за да се улесни оценката му при изкупуването. При изпълнението на производителската манипулация е необходимо да се има предвид редица условия свързани с качествените показатели на отделните листа, беритбите, степента на влажност и др. Тя трябва да се извърши от хора с добри познания и добър технически опит. Производителската манипулация не предава на тютюна характер и вид на годна търговска стока. При тази манипулация листата на еднолистните тютюни се групират в 4 редови качества наречени класи. Съгласно стандарта само горните две класи от едролистните тютюни и горните при класи от дребнолистните са  изградени от листов материал по беритби, цвят и др. Поради сложността в работата на този вид манипулация с оглед на качеството и изпълнение се изискват много добри познания, голям опит и добра организация. В последните годи у нас се провежда тъй наречената еднотипна манипулация, което означава, че тютюните се манипулират веднъж, т.е. само в стопанствата на тютюнопроизводителите. Ферментирането на тютюна се извършва по естествен и изкуствен начин. Естествената ферментация се провежда при естествени условия на t, влага и др. За правилното протичане на ферментацията, независимо по кой начин се провежда, да необходими редица предпоставки, свързани с изискванията, на които трябва да отговаря тютюнът, предназначен за ферментация, а също и правилното провеждане на ферментационния процес, допринася да подобряване и затвърдяване качествените показатели на тютюна и обратно- при неспазване на режима на ферментацията качеството на тютюна не само и не се подобрява, но се влошава. Преработването на тютюновата суровина в продукт годен за консумация, се извършва в цигарените фабрики. Цигарената фабрика е снабдена с манипулирани ферментирали тютюни в бали и с неманипулирани ферментирали тютюни във  вид на (селски бали). Тютюните от производителската манипулация (селските бали) също така не са специално пригодени за фабричните хармани. Поради това е установена специална фабрична класация. Чрез тази класация се дава възможност постъпващите в склада на фабриката тютюни да се класират в зависимост от техните характерни свойства за производството на тютюнови изделия, за който са най-подходящи.

За извършване на фабрична класация са възприети отделен брой номера – индекси 2, 4, 22, 44, 25, 45, 7 и 8 като към всеки номер се класират тютюни по приходи със съответни качествени показатели, както следва. Тютюни на пушене резки, на цвят тъмнозелени със силно изградени следи от болестта ,, бяла жила” . Тези тютюни се използват за производството на тютюнови изделия ІІІ качество- силни (серт) на пушене.

Тютюни на пушене слаби (леки) на цвят зелени без съдържание, с ,,бяла жила и прегорели, се класифицират в №4. Използват се за производството на тютюнови изделия ІІІ качество – слаби за пушене. Тютюни е  пълно пушене, със или без слабо изразена ,,бяла жила” на цветя сравнително по-слабо зелени, се класират №22. Използват се за производство на ІІ качество цигари. Ако характерът на суровината позволява тютюните от този номер  могат да бъдат използвани съответно и при съставяне на харманите за І качество цигари. Тютюни за пушене слаби(леки), светли се класират в №44. Използват се за производството на ІІ качество цигари. И тук, ако характерът на тютюните позволява, те могат да бъдат вложени в състава на харманите за І качество цигари. Тютюнът с пълно пушене с чувстващ се аромат, на цвят зеленочервеникави до светли, съдържателни, се класират в №25. Те представляват основата на І качеството цигари силни. Влизат  и в състава на харманите на специалните цигари. Тютюни с леко допълнително пушене и чувстващ се аромат, зеленочервеникави до светли, съдържателни , се класират в № 45. Представляват основата при производството на І качество цигари, леки на пушене. Влизат като съставна част на харманите за специалните цигари с по-леко пушене. Тютюни съдържателни, с гладко пушене, без ,,бяла жила” и други дефекти, с аромат се класират в №7. Те влизат в състава на най-висококачествените тютюневи изделия. Тютюни тлъсти, ароматни съдържателни и без дефекти от трета ръка до връх се класират в №8. Използват се също за производство на  най-висококачествените тютюневи изделия. Освен съществуващата система на снабдяване на цигарените фабрики с манипулирани и неманипулирани тютюни и практикуващия  начин за фабрично класиране, ако се намери за стопански по-изгодно, може да бъде въведен начин за снабдяване на фабриките с готови хармани и блокове или пък да бъде организирана специална складова манипулация за нужните на цигарените фабрики, съобразена с необходимите изисквания.

Технологичният процес при производството на цигари

Обхваща следните основни фази: навлажняване на тютюна разлистване, сортиране (смесване), отлежаване на тютюна, обезпрашаване, рязане, обезпрашаване на рязания тютюн, отлежаване на рязания тютюн или подсушаване, свиване на рязания тютюн в цигари, отлежаване или подсушаване, свиване на рязания тютюн в цигари, отлежаване или подсушаване на цигарите, пълнене на цигарите в основен амбалаж, опаковане в търговски амбалаж и опаковане в транспортен амбалаж.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG