Home Икономика Измерване на пазарната власт с помощта на индекса на Херфиндал-Хиршман

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Измерване на пазарната власт с помощта на индекса на Херфиндал-Хиршман ПДФ Печат Е-мейл

Измерване на пазарната власт с помощта на индекса на  Херфиндал-Хиршман.

Увод

Както е известно, отделните сектори на икономиката се различават по вътрешната  си структура или броя на участниците в тях. Това се дължи на различни причини – размер и обем на пазара, жизнени цикъл на продукта и отрасъла, наличие на бариери за конкуренцията, броя и предпочитанията на потребителите, брой конкуренти и относителната им величина и пр.

Изследването на концентрацията на фирмите в даден сектор е от значение, тъй като по този начин може да се определи:

-          възможностите за растеж на фирмата;

-          пазарната й позиция;

-          възможността за осъществяване на планови процеси, възможностите за коопериране с други предприятия и пр.

В настоящата тема ще се разгледа индекса на  Херфиндал-Хиршман, като инструмент за измерване на концентрацията в отрасъла и пазарната власт на фирмите.

1. Същност на концентрацията

Предприятията осъществяват дейност в условията на конкуренция.  Често се създават условия за наличие на концентрация.                 Концентрация е степента, в която малък брой предприятия извършват основна част от стопанската дейност, например общо количество продажби, активи или осигурена заетост. В този смисъл, концентрацията може да бъде няколко вида:

-          Съвкупната концентрация измерва относителния дял на големите предприятия в икономиката.

-          Отрасловата концентрация измерва относителната позиция на големите фирми в осигуряването на определени стоки и услуги, например автомобили или банкови заеми.

-          Покупателната концентрация измерва степента, в която значителен процент от определен продукт се изкупува от относително малък брой купувачи.

-          Концентрация на собствеността отразява степента, в която акциите на компании, които се търгуват на борсата, се държат от множество собственици.

Интензивната концентрация  обаче  намалява средната рентабилност. Общите печалби в отрасъла са по-високи със отколкото без координация. В областта на ценообразуването например, умелото координиране би позволило на участниците в отрасъла да избегнат скъпоструващите ценови войни и до известна степен ще доведат дори до прилагане на групово монополно ценообразуване.

В областта на търговските марки,  координацията би позволила на фирмите да избегнат дублирането на продуктите си.

От друга страна, при наличието на концентрация в даден сектор, бариерите за навлизане в сектора са по –високи.

Следва да се посочи, че съществуват редица начини за осъществяване на концентрация. Един от тях е картелът.                 Картелът представлява хоризонтално или вертикално споразумение между предприятия, които функционират на определен пазар. Картелът е свързан с договаряне на определени условия, от които страните извличат взаимна изгода, но те остават тайна за външни страни. Членовете на картела договарят цени, пазарни дялове, разпределение на клиенти, разпределение на територии, тръжни манипулации, общо количество на крайна продукция и разпределение на печалбата. Картелите се формират за постигане на взаимна изгода на участващите предприятия с цел изкуствено повишаване на цените и извличане на по-голяма печалба. В съвременни условия, картелите се считат за формации, които нарушават закона за защита на конкуренцията. Изключение се прави при публичните картели, при които правителството е в състояние да установи и наложи правила по отношение на цените, дистрибуция в условия на остър недостиг и други подобни проблемни ситуации.. Разрешено е образуването на публични картели, например картели в сектора на износа, транспортни обединения, картели при депресия, кризисни картели и картели, които се създават с цел оптимизиране на отрасловата структура. Международните договорености за обмен на стоки, които засягат доставките на кафе, захар, консервирани храни и суров нефт са примери за международни картели, които функционират на основата на споразумения между отделни национални правителства.    Вертикалните споразумения   са вид партньорства, сключени между предприятия, работещи на различни нива на производствената и снабдителска верига. Те включват споразумения между производители и търговци на дребно, между производители и дистрибутори, между дистрибутори и търговци на дребно и други. По принцип, при вертикалните споразумения възниква взаимоотношение между доставчик и дистрибутор във връзка с препродажбата на продуктите. Всичко това, налага изследването на концентрацията и пазарната власт на фирмите.

2. Същност на индекса

Индексите на концентрация са въведени в икономиката на отрасловата организация. С помощта на тези мерки се описва пазарната структура, пазарната мощ или конкуренцията между предприятията.

Коефициентът на концентрация измерва в процентно съотношение дела на продукцията на определен брой големи фирми спрямо общата продукция на отрасъла.

Индексът на Херфиндал- Хиршман (ИХХ) се основава на общия брой и пазарния дял на предприятията в определен отрасъл.

Изчислява се като сумата от квадратите на относителния пазарен дял на всички предприятия от даден отрасъл. Този индекс се използва  като административен критерий в проучването и наблюдението на сливания, които могат да дадат основания за по-подробно проучване с оглед на влиянието, което оказват върху конкуренцията. Използва се и за при оценка влиянието на хоризонтални сливания и придобивания.

С други думи,  индексът измерва пазарната структура на отрасъл, дали клони към конкуренция или към монопол.

Формулата, по която се изчислява индексът е:


 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

2

А

+

В

+

С

............

С главните букви се определя пазарният дял на всяка фирма от даден отрасъл,  според приходи от обичайна дейност.

Максималната стойност на индекса е 10 000,  колкото по-неперфектна е дадена пазарна структура в отрасъла толкова по- близо до 10 000 е стойността на индекса HHI.

Колкото по- съвършена е средата, в която оперират фирмите от даден сектор толкова по- малка е стойността на индекса.

Не са малобройни примерите в световната практика, когато компании-лидери в даден отрасъл с много усилия достигат приемливо ниво на печалба, а в друг отрасъл компании със слаби позиции имат задоволителни печалби. Очевидно отраслите се различават по своята рентабилност и привлекателност под влиянието на фактори, определящи различията в техните условия и потенциал за развитие.

3. Значение на индекса

Анализът на отрасъла и конкуренцията е необходим за стратегическото разбиране на ситуацията в тази рамка и вземането на верни инвестиционни решения от компаниите. Пресмятането на индекса се състои в:

-          Да се определят основните икономически параметри на отрасъла.

-          Да се характеризират конкурентните сили в отрасъла и влиянието на всяка от тях.

-          Да се установят отрасловите изменения, тяхната насока и динамика.

-          Да се определят главните фактори за успех в конкуренцията.

-          Да се оцени привлекателността на отрасъла от гледна точка на потенциала за фирмена печалба над средноотрасловата.

Следва да се посочи, че индексът има значение и по отношение на провежданата държавна полотика. Така например, при  определени  нива на индекса дейността на сливанията се следи доста внимателно, тъй като то предполага, че индекси в този диапазон са свързани с пазари, в които тайните споразумения са по-лесно постижими. Ето защо сливанията, увеличаващи индекса над това равнище са често оспорвани в съда.

Индексът се следи и за изследване и анализ на картелите.

Заключение

Въпреки съществуващата пазарна икономика, която гарантира конкуренцията, съществуват  моменти, когато пред дейността на предприятията има бариери.    Достъпът до пазара може да бъде ограничен от предприятия - основни участници на пазара (титулярни фирми) или от правителствени разпоредби като: квоти по вноса или технически препятствия за търговията.

Изходна точка при анализа на пазара е пазарното положение на засегнатите страни. Следните фактори са от особена важност при преценката дали дадено споразумение води до съществено ограничаване на конкуренцията: пазарното положение на доставчика, пазарното положение на конкурентите, пазарното положение на купувача, наличието на бариери за навлизане на пазара, зрелостта на пазара, нивото на търговия, естеството на продукта, както и редица други фактори. Тежестта на отделните фактори е различна при отделните случаи и се оценява от гледна точка на въздействието на всички останали фактори.

Индексът е  аналитична техника, с помощта на която се измерва степента на концентрираност на пазара преди и след сливане (в общия смисъл на ограничена конкуренция). Изчислява се като сума от квадратите на пазарния дял на всеки участник на пазара. Ако стойността на Индекса надвишава 1800, се счита, че пазарът е силно концентриран и, че евентуалното сливане би засилило пазарната мощ или съществуващо господстващо положение.


 

WWW.POCHIVKA.ORG