Home Икономика Пенсионно осигуряване

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Пенсионно осигуряване ПДФ Печат Е-мейл

Пенсионно осигуряване.

1.Същност,елементи и разновидности на осигурителната система.

ОС се изграждат подържат и осъваршенстват с цел да предпазат хората от определени рискове,които се наричат “осиг.” рискове. Най- често срещаните са: старост-невъзможноста на хората да си осигутят доходи от опражняване на трудова дейност поради нареднала възраст или намалена работоспособност; болест – невъзможността за осигуряване на доходи поради различни заболявания; смърт-невъз. За получаване на доходи поради смърта  на лицето; трудова злополука и проф. заболяване –невъз. За получаване на доходи от трудова дейност поради трудова злополука,до вазвръщане на здравето;инвалидност-невъз. За осигуряване на доходи поради трайно увреждане на трудоспособността на хората ,резултат от различни заболявания или травми;безработица-липса на доходи от трудова дейност поради невъз. На хората да намерят платена заетост; заплащане на лечение-невъз. Да се заплати необходимото лечение поради липса на спестявания на болните;спечифични рискове-необходимост от квалификация,бременост,раждане и др.

ОС могат да се определят като съвкупност от елементи и връзка между тях които имат за цел защитат на хората от определени рискове.

Структура на ОС: вход-вкл. Паричните потоци от осиг. Вноски ,и плащания, осигурителни вноски на осг.лица , които са лични или персонални осг. Вноски.

Изход-различни плащания към осг. Лица при настъпване на различни събития (старост, болест,злополука и др.)

Околна среда на ОС.Тя бива социална демографска-численост и структора на населението,социални общности, особености на общ. Отношения. Икономически – равнище и динаммика на БВП, състояние на пазарите, численост и структура на заетите. Институционални – степен на държавна намеса на соц. Осигуряване, специфика на държавната намеса.ОС  се създават , подържат от различни субекти: държавата- институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт; организации ; синдикати; частни компании ;работодателски съюзи.

ОС могат да се класифицират по различни начини. В зависимост от характера на задълженията за осиг. ОС се делят на с-ми за задължително осигуряване-създават се от държавата със съответния закон. Тази с-ми се делят на осн. И допъл. В тази с-ма осиг. Е задължително;с-ми за доброволни осигуряване-създават се от различни субекти(работодатели, синдикати,частни компании и частни лица) осигуряването в тях е доброволно. Включването в тези ОС е резултат от свободен избор на осигурителните лица.

В зависимост от спецификата на осг. Рискове се делят на: пенсионни с-ми – покриват рисковете старост,смърт и инвалидност.Те са задължителни и доброволни; с-ми за  осигуряване при болест и злополука-покриват рисковете от липса на възможност за получаване на доходи от трудова дейност поради различни заболявания или злополуки. Понякога покриват и някои специфични рискове- временна нетрудоспособнос поради раждане и отглеждане на дете.Здравно осигурителни с-ми-покриват риска от липса на достатъчно парични средства за заплащане на здравни ослуги; с-ми за осигуряване при безработица - създават известна сигурност и гарантират получаването на доходи по време на принудителна липса на работа.

В зависимост от начина , по който се определят осг.вноски и осг. Плащания , с-мите се разделят на:

С-ми с дефинирани осг. Вноски-има известен и постоянен размер на осг. Вноски, който се определя при настъпване на съответното осг. Събитие. Тези с-ми са доброволни.

С-ми с дефинирани осг. Плащания –имат определен и известен размер на осг. Плащания, който се определя въз основа на определен алгоритъм. Те са задължителни .

Смесени с-ми – те съдържат елементи от двата предходни вида. Обикновенно част от осигурителните вноски са дефинирани и част от бъдещите осг. Плащания. Те са доборовлни и задължителни .

В зависимост от начина на управление на средата и изчисляването на осг. Плащания осг. С-ми се делят на : разходопокривни с-ми- средствата от осг. Вноски постъпват в обща сметка и сумата на осг. Плащания е равна на сумата на осг. Вноски; капиталопокривни с-ми-средствата от осг. Вноски постъпват в лични сметки на осигурените лица и размерът на осг. Плащания зависи от сумите, натрупани в личните сметки. Този вид осигурителни с-ми са доброволни.

ОС са изградени на фондов принцип (осг. Фондове). Те се събират отделно от държавния бюджет.

2. Пенсионите с-ми. Те са основата на ОС ,защото те са ориентирани към сабития които неизбежно ще се збъднат за всеки човек- старост и смърт.С-мите за пенсионо осг. Се делят на две групи: системи за задължително пенс. Осг Тези с-ми се основават на принципа солидарност (работещите сега издържат работещите преди); всички заети лица се осигуряват за старост и смърт. Към заетите са наемния персонал,самонаетите ,неплатените семейни работници и безработните- иконом. Актив население; осигурителните вноски се плащат от работодателите и от самите осигурени лица; осиг. Вноски са периодични и се изчисляват на базата на осигурителния доход ; пенсиите са пожизнени пенсии за старост и инвалидност , и наследствени пенсии, които могат да бъдат пожизнени или за определн срок ; с-мите за задължително пенс. Осг. Използват пенсионни схеми с дефинирани пенсии; пенс.с-ми. Най- често функционират като независими осг. Фондове, като в тяхното управление са представени държавата, осигурителните и осигурените лица; с-мата за задължително пенс. Осг. Обхваща всички осигуряващи.Съществуват с-ми за допълнително пен. Осг. На някои категории лица , което също има задължителен характер.

С-ми за доброволно пенсионно осигуряване. Тези с-ми се основаввт на принципа на личната отговорност и се доближават до с-мите за спестяване; включването в с-мите за доброволно осг. на осгигурените и работодателите като осигурители за наемния персонал става изцяло доброволно; осг. Вноски могат да се правят периодично или еднократно. Те се натрупват в ендивидуална сметка за всяко осг. Лице и размерът на плащаните пенсии зависи изцяло от натрупаната сума в сметката и от вида на пенсията;Пенсионите схеми които се използват са с дефинирани вноски , с дефинирани пенсии или смесени схеми;пенсиите които се изплащат са пожизнени и срочни за старост,инвалидност и наследствени пенсии. Системите за доброволно пенсионно осигуряване функционират като осигурителни фондове създадени от различни орг. Или отделни лица.Тези фондове управляват значителни финансови ресурси , с цел да ги инвестират при максимална сигурност. Тези с-ми са обект на внимание от законодателството. Дейноста на пенсионите фондове е силно регулирана чрез закони и подзаконови нормативни актове.

5. Развитие и перспектива на ОС в Б-я. В България е изградена “тристълбова” пенсионна с-ма.1 стълб е базовото задължително пенсионно осигуряване. То е изградено на фондов принцип ,има самостоятелен фонд “пенсии”. Той е разходопокривна осг. С-ма Фонд пенсии се оправлява от НОИ.Задължително осигурени лица са всички които имат доходи от трудова дейност.Наемен персонал и самоосигуряващи се лица (ЕТ ,съдружници свободни професии и др.). Осигурителните вноски са задължителни и се определят в процент от осг. Доход. Размерът на осг. Доход е ограничен. Осг. Тежест е разпределена за наемния пресонал м/у работодателя и осигурените лица. Покритите осг. Рискове за старост ,смърт и инвалидност. Правото за получаванена пенсия се придобива при навършване на определя възраст и определен сбор от годините осг. Стаж и възраста  на лицето.Също така и всички навършили 65 г имат право да получат пенсия. Размерът на тяхната пенсия зависи от осигурителния стаж на лицето и размера на дохода.

2 стълб Задължително допълнително пенсионно осг. То се осъществява в пенсиони фондове.Този стълб е базиран на осигурутелните схеми с дефинирани вноски и капиталопокривна осг. С-ма. Задължително осигурените лица са всички които работят като наемен персонал. Осг. вноси се определят в процент от осг доход и се плащат изцяло от работодателите.Те постъпват в лични сметки на осигурените лица и върху тях се начисляват лихви зависимот от доходноста , постигната от пенсионо-осг дружества при управлението на временно свободни средства на професионалния фонд. От тях се отпускат срочни пенсии, като размерът им зависи от сумата, натрупана в личната сметка. Осиг вноски за универсалните фондове за задължителни, определят се от % от осиг доход. Вноските се събират от НАД. Осиг. Тежест е разпределена за наемния персонал м/у работодателя и осиг. лица. Сумите от осиг. Вноски постъпват в лични сметки на лицата и върху тях се начислява лихва. От фондовете се отпускат пожизнени допълнителни пенсии. Техния размер зависи от сумата натрупана в личните сметки. Правото за получаване на пенсия се придобива ,както при задължиелното пенсионно осигуряване.

3 стълб. Доброволно пенсионно осигуряване. То е изцяло доброволно, като могат да се осигурят всички лица, навършили 18 год. Осиг. Се извършва в доброволни фондове, които се управляват от лицензирани дружества. Осиг. Вноски могат да бъдат и % от определен осиг доход ,като могат да се плащат от работодателя или от лицето. Те се ползват с данъчни преференции. Сумите от осиг. Вноски постъпват в лични сметки на лицата и на тяф се начислява лихва. От доброволните фондове се отпускат пожизнени или срочни доп. Пенсии. Техният размер зависи от сумата, натрупана в личните сметки. Покритите осигурителни рискове са старост,смърт и инвалидност

Правото за получаване на пенсия се придобива при условия, определение в осиг. договор и правилника.

Средната месечна пенсия се увеличава- за 2000г- 83лв, за 2003г-107лв,за 2007г- 161лв. Инфлацията- 2000г-10%, за 2003г-2.3%,за 2007г-4.4%. Номиналното нарастване на пенсията за 2000г е 24%, за 2003г-8%,2007г-8.2%, а реалното нарастване за 2000г е 13%,2003г-5.5, 2007г-4%. Осигурителната тежест за 2007г е: средно 30% от заплатата, 23% от пенсията, 3% от безработицата,3.5% от болест и майчинство, 0.7% от трудова злополука. 65% се внасят от работодателя и 35% от служителя. За 2007г държавното общ. Осиг. За пенсии,болнични и майчинство е 5,30 млр.лв, като 4 млр.лв влизат по нормалните канали и 1,3 млр.лв държавата внася.

Средния месечен осиг.доход за страната е 392лв, при средна РЗ- 396 лв. Броя на хора,които плащат осиг е 2 762 234 души, като 2 300 000 са пенсионери. Min осиг.доход за самоосигуряващите се е 220 лв, а min осиг.доход за всички е 1400лв. Обезщетениятаза безработица възлизат на 90-160лв, а за гледане на дете- 170лв. Индекса на пенсията =1/2(очакваните ръстове на средния осиг.доход + инфлацията). Min пенсия за осиг.стаж и възраст е 92лв, а за старост- 68лв от 1.07.2007г. Max пенсия щее 490лв.Тя е 35% от max осиг.доход.

Въпрос 11.2. Здравно осигуряване точка.4.

С-ми за задължително ЗО

Те се основават на принципа на предвидливостта, като здравите подпомага болните. Всички лица се осиг задължително- заети, безработни, пенсионери, подраствящи. Осиг вноски се плащат от работодателя, от самите осигурени лица, от родители или от държавата. Размерите на вноските са различни. Осиг вноски са периодични и се изчисляват на базата на определен осиг доход. Здравните услуги, които се заплащат от здравноосиг с-ми са дефинирани по видове и количество. Здравноосиг с-ми най-често функционират като независими здравноосиг каси. Трябва правилно да се определи пакета от здравни услуги за всяко лице, който се заплаща от съответната здравноосиг каса.

С-ми за доброволно ЗО

Те имат роля на допълваща с-ма, като имат отношение към финансирането на с-мата за здравеопазване и покриват рисковете, свързани със заплашането на здравните услуги. Тези с-ми се основават на принципа на личната отговорност. Вкючването на осигуените става изцяло доброволно. Осиг вноски могат да се правят периодично или еднократно, като свободно се избира осиг доход, на базата на който се правят вноските. Вноските се натрупват в индивидуална сметка. Видовете здравни услуги зависят от натрупаната сума в сметката и от вида на пакета здравни услуги. Рисковете,които покриват тези с-ми ,са свързани от необходимостта да се плащат знацителни суми за лечение и профилактика. Здравните услуги,които се заплащат от с-мите са дефинирани по видове, количесто и по цена. Те зависят от размера на осиг вноски и от сумите в личните сметки. Осиг схеми са с дефенирани вноски, пакети здравни услуги или смесени. С-мите за доброволно здравно осиг функционират като фондове. В повечето случаи те се създават от отделни организации и лица. Но въпреки това те са обект на внимание от закаонодателството.Тяхната дейност е силно регулирана чрез закони и подзаконни нормативни актове.

5. Развитие и перспектива на ОС в Б-я. Особености на задължителното ЗО:

Задължително се осигуряват всички бълг.граждани и постоянно пребиваващите у нас чуженци. С-мата е изградена на фондов принцип като разходопокривна с-ма. Тя се упражлява от Нац. Здравноосигурителна каса. В органите и за управление са влизат д-вата, осиг.лица, работодателите и синдикаите. Осиг.вноски се събират от НАД. Задължителните осиг.вноски се определят в % от осиг. доход. Осиг.плащания към осиг.лица са косвени- заплащат се здравни услуги, оказани на лицата от изпълнениетом на мед. помощ.Видовете и количествата здравни услуги и медекаментите се заплащат от НЗК, и се определят ежеодно, чрез националем рамков договор, който се подписва между касата и организациите на лекарите и стоматолозите. НЗК и нейните поделения подписват специални договори с изпълнителите за здравните услуги.

Особености на доброволното ЗО: Осъществава се от лицензи-раните доброволни здравноосиг.фондове, които са АД по Търговския закон. Осиг.е напълно доброволно и може да се извъпшва от всички желаещи. Размерът на осиг.вноски, н/н на тяхното плащане се определят в осиг.доовор и правилник на дружеството за доброволно ЗО. Има наличие на специфични форми за доброволно ЗО – мед.застраховки, договор за здравно обслужване и др.

Въпрос 11.3. Осигуряване при безработица

Особеностите на с-мите за задължително осг. При безработица са: те се основават на принципа на солидарноста;лицата които се осг задължително за безработица , са хора , работещи в качеството на наемен персонал.За този риск не се осигуряват самонаетите и не платените семейни работници и безработни,т.е. е осигурено само част от икономическо активното население;осг вноски се плащат от работодателите и от самите осигурени лица;осг вноски са периодични и се изчисляват на на базата на осигурителния доход;обезщетенията за безработица които се получават от различните осг с-ми обикновенно са за опр срок , обявен от законодателството;използват се осг с-ми с дефинирани обезщетения ;осг с-ми функционират като независими осг фондове, като в тяхното упр са вкл държавата , осигурителите и осг лица.Особеностите на с-мите за доброволно осг при безработица са: те се основават на принципа на личната отг и се доближават до спестовните схеми; вкл в тях става доброволно; осг вноски могат да се правят периодично или еднократно,при тях не е задължително да се дефинира предарително размера на осг доход;осг вноски за всяко осг лице се натрупват в индивидуална сметка и размерите на изплащаните обезщетения зависят изцяло то натрупана сума в сметката; рисковете които покриват тези с-ми са безработица и необходимоста от професионална квалификация; обезщетенията които се изплащат могат да са срочни и еднократни-за финансиране на обучение,започване на собствен бизнес или при пенсиониране;осиг схеми са с дефинирани вноски ,с дефинирани обезщетения или смесени;те функционират като осг фондове , създадени от различни организации или отделни лица;с-мите за доброволно осг са обект на внимание от законода лството, тяхната дейност е силно регулирана чрез закони и подзаконови нормативни актове.

5. Развитие и перспектива на ОС в Б-я. С-мите за задългително осг  при безработица са изградени като самостоятелен фонд “прфесионална квалификация и безработица ”.В управлението на фонда са представени държавата (правителствот) представителни организации на работодателите и профсъюзите.Задължително осг лица в фонда са работещите по трудов договор и подоговор за упр и контрол на дружества. Осг вноски се определят в % от осг доход , валиден за базовото пенсионо осг . Вноските се събират от НАД. Размерът и срокът за получаване на пбезщетенията при безработица ,зависи от осигурителния доход , в/у който са плащани вноските, възраста и трудовия стаж на лицето.Фондът финансира активни мерки за ограничаване на безработицата , обучение на безработни.Най-съществените промени са е прехвърлянето на фонд “професионална квалификация и безработица”в НОИ и създаването на агенция по заетостта.Така се отделя осг фонд от държавната политика.Възможностите за доброволно осг шри безработица са  регламентирани в законо за закрила на безработицата и насърчаване на заетостта.

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG