Home Икономика Здравно осигуряване в България

SMS Login

За да използвате ПЪЛНОТО съдържание на сайта изпратете SMS с текст STG на номер 1092 (обща стойност 2.40лв.)


SMS e валиден 1 час
Здравно осигуряване в България ПДФ Печат Е-мейл

Здравно осигуряване в България

Същност на здравното осигуряване

 • Здравното осигуряване като дейност и като система има обособени връзки с:

–         осигурителната система – като част от нея, здравното осигуряване е предназначено да подпомага хората при настъпване на специфични осигурителни събития (рискове):

 • заболяване;
 • необходимост от заплащане на лечение.

–         системата на здравеопазване – в тази си роля, здравното осигуряване е един от основните източници за финансиране на голяма част от дейностите по опазване здравето на хората.

 • Основни дейности, които се извършват в рамките на здравното осигуряване:

–         събиране на осигурителни вноски от осигурители и осигурени лица;

–         заплащане на здравни услуги, оказани на осигурените лица от организации за лечебна дейност и профилактика, вкл. и на медикаменти.

 • Системите за здравно осигуряване се делят на:

–         задължителни;

–         доброволни.

Задължително здравно осигуряване
в България

 • Задължителното здравно осигуряване е дейност, която включва:

–         набирането на средства от задължителни здравноосигурителни вноски, осъществявано от Националната агенция за приходите (НАП);

–         тяхното управление и разходване за здравни дейности, което се осъществява от:

 • Националната здравноосигурителна каса (НЗОК); и
 • нейните териториални поделения – районни здравноосигурителни каси
 • Принципи на задължителното здравно осигуряване:

–         задължително участие при набирането на вноските;

–         участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК;

–         солидарност и равнопоставеност на осигурените при ползването на медицинска помощ и набраните средства;

–         отговорност на осигурените за собственото им здраве;

–         самоуправление на НЗОК;

–         договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ;

–         основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

–         свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ;

–         публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи.

 • Приходите на НЗОК се набират от:

–         осигурителни вноски;

–         лихви и приходи от управлението на имуществото на касата;

–         глоби и наказателни лихви;

–         такси, определени с тарифа на Министерския съвет;

–         ликвидационни дялове от търговски дружества-длъжници, обявени в ликвидация;

–         дарения и завещания;

–         други източници, включително субсидии (трансфери) от републиканския бюджет;

–         при недостиг на средства – краткосрочни безлихвени заеми от републиканския

 • Средствата на НЗОК се разходват за:

–         заплащане на медицинска помощ;

–         издръжка на административните дейности по здравното осигуряване, предвидена с годишния закон за бюджета на НЗОК;

–         издателска дейност в рамките на средствата за издръжка на административните дейности на НЗОК;

–         придобиване на движимо и недвижимо имущество и други инвестиционни разходи за нуждите на НЗОК;

–         такса за обслужване събирането на здравноосигурителни вноски от НАП.

 • Задължително осигурени в НЗОК са:

–         всички български граждани, които не са граждани и на друга държава;

–         българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България;

–         чуждите граждани или лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България;

–         лицата с предоставен статут на бежанец, хуманитарен статут или с предоставено право на убежище;

–         чуждестранните студенти и докторанти, приети за обучение във висши училища и научни организации у нас.

 • Задължително осигурените имат право:

–         да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК;

–         да избират един изпълнител на медицинска помощ, сключил договор с РЗОК;

–         на спешна помощ там, където попаднат;

–         да получават информация от РЗОК за договорите, сключени от нея с изпълнителите на медицинска помощ;

–         да участват в управлението на НЗОК чрез свои представители;

–         да подават жалби пред директора на съответната РЗОК при нарушения на закона и на договорите.

 • Осигурителните вноски се внасят от работодателя или ведомството и от осигурения в съотношение:

–         2000 и 2001 г. – 80:20;

–         2002 - 2004 г. – 75:25;

–         2005 г. – 70:30;

–         2006 г. – 65:35;

–         2007 г. – 60:40;

–         2008 г. – 55:45;

–         2009 г. и следващите години – 50:50.

 • НЗОК изгражда информационна система, която съдържа:

–         регистър на осигурените лица;

–         регистър на лицата, осигурени в друга държава членка, които имат право да получават медицинска помощ в страната за сметка на НЗОК;

–         регистър на изпълнителите на медицинска помощ;

–         регистър на производители, вносители и дистрибутори на лекарства и аптеки, сключили договори с НЗОК;

–         информация от дейността на контролните органи;

–         административна информация, осигуряваща дейността на НЗОК.

Доброволно здравно осигуряване в България

 • Доброволното здравно осигуряване може да се определи като съвкупност от дейности по:

–         събиране на доброволни парични вноски от и/или за осигурени лица; и

–         заплащане на определени медицински услуги, оказани на осигурените от правоспособни лица и/или организации.

 • Чрез доброволното здравно осигуряване се обезпечава предоставянето на здравни услуги и стоки както извън, така и в обхвата на задължителното здравно осигуряване.
 • Доброволно здравно осигуряване
  в България
 • Здравноосигурителни дружества

–         Дейност по доброволно здравно осигуряване може да осъществява лицензирано акционерно дружество, регистрирано с предмет на дейност само доброволно здравно осигуряване.

–         В дейността по доброволно здравно осигуряване се включва и управление на активите на здравноосигурителното дружество.

–         Здравноосигурителните дружества могат да извършват по договор с чуждестранни застрахователни и осигурителни дружества срещу заплащане и без поемане на собствен финансов риск дейности по медицинското обслужване на застраховани или осигурени от тях чужди граждани на територията на Република България.

 • Здравноосигурителни договори

–         Това са писмени договори, сключени между лицензирани по ЗЗО здравноосигурителни дружества и физически или юридически лица.

–         Страна по договора са:

 • самоосигуряващото се лице, ако внася здравноосигурителна премия за своя сметка;
 • работодатели, членове на семейства и други осигуряващи, които осигуряват за своя сметка физически лица;
 • едновременно осигуряващите и осигурените лица, когато внасят съвместно части от здравноосигурителната премия.
 • Здравноосигурителният договор задължително съдържа:

–         здравноосигурителните пакети, включени в договора, вида, обхвата и условията за предоставяне на здравните услуги и стоки;

–         размера, сроковете и начина на заплащане на здравноосигурителната премия;

–         общи условия на здравноосигурителните пакети, включени в договора – покритието и изключенията от него, както и условията, реда и сроковете за:

 • заплащане на здравноосигурителните премии, както и последиците от неплащане или неточно плащане;
 • ползване на здравните услуги и получаване на здравните стоки;
 • прекратяване или изменение на здравноосигурителното правоотношение.

 

 

 

WWW.POCHIVKA.ORG